دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

فهرست مطالب
فصل اول
1ـ1) مقدمه طرح 1
2-1) تعريف موضوع 2
3-1) هدف تحقيق 4
4-1) استفاده كنندگان از تحقيق 4
5-1) فرضيه هاي تحقيق 5
6-1) قلمرو تحقيق 5
7-1) روش تحقيق 6
8-1) اندازه گيري متغيرها 7
9-1) تشريح مسائل فصول بعد 9
فصل دوم
1-2) مقدمه 10
2-2) اهميت وجه نقد در تصميم گيري سرمايه گذاران واعتبار دهندگان 11
3-2) صورت گردش وجوه نقد 12
1-3-2) مقدمه 12
2-3-2) اهداف ارائه صورت گردش وجوه نقد 13
3-3-2) ارتباط صورت گردش وجوه نقد با ساير صورتهاي مالي 14
4-2- مطالبي در مورد وجوه نقد 16
1-4-2) مفهوم وجه نقد ومعادل وجه نقد 16
2-4-2) ماهيت و مفهوم جريان نقد آزاد 17
عمده ترين كاربردهاي وجوه نقد آزاد ( موارد استفاده ) 19
5-2) فرصتهاي سرمايه گذاري  (IOS) 21
6-2) خط مشي بدهي ونقش آن در تصميمات اقتصادي 22
1-2) تحققات انجام شده در داخل كشور 25
2-2 ) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور 28
ساير تحقيقات 42
فصل سوم
1-3) مقدمه 45
2-3) جامعه آماري وانتخاب نمونه 45
3-3 )تعريف عملياتي متغيرها 47
1-3-3) جريان نقد آزاد……………………. 47
2-3-3) فرصتهاي سرمايه گذاري………………. 48
4-3) روش و نحوة جمع آوري اطلاعات 50
5-3) شاخص سازي براي تست رابطه بين ميزان بدهي وجريان نقد آزاد 50
6-3) روشهاي آماري 51
1-6-3) مقدمه 51
2-6-3) مؤلفه هاي اصلي و ماتريس همبستگي 51
3-6-3) مدل رگرسيون 54
فصل چهارم
1-4)مقدمه 59
2-4) آزمون فرضيه ها 60
1-2-4) آزمون فرضيه اول 60
2-2-4) آزمون فرضيه دوم 65
فصل پنجم
1-5) خلاصه 70
2-5) نتيجه گيري تحقيق 71
1-2-5) نتايج فرضيه اول 71
2-2-5)نتايج فرضيه دوم 72
3-5) پيشنهادات 72
1-3-5)پيشنهادهايي در رابطه باموضوع تحقيق 72
2-3-5)ارائه پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 73
4-5 ) محدوديتهاي تحقيق 75
منابع فارسي 77
منابع لاتين 79

 

 

بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و میزان بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد