دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی

 بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی شهرستان کرج

  فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 7
1-3 اهمیت پژوهش 9
1-4 اهداف پژوهش 10
1-5 فرضیه های پژوهش 11
1-6 تعریف مفاهیم و اصطلاحات 11
فصل دوم: ادبیات پژوهش 12
2-1 تاریخچه هوش هیجانی 13
2-2 تئوری هوش هیجانی سالووی و مایر 16
2-3 مفاهیم اساسی هوش هیجانی 17
2-4 مولفه های گلمن 18
2-5 آموزش و یادگیری هوش هیجانی 24
2-6 رضایت زناشویی 27
2-7 مدل پنج مرحله ای برچلر 35
2-8 رضایت زناشویی و هوش هیجانی 38
2-9 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی و رضایت زناشویی 42
فصل سوم:روش اجرای پژوهش 49
3-1 طرح کلی پژوهش 50
3-2 جامعه آماری 50
3-3 نمونه آماری 51
3-4 متغیر های پژوهش 51
3-5 ابزارهای پژوهش 52
3-6 روش اجرای پژوهش 57
3-7 روش آماری 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 59
4-1 اطلاعات جمعیت شناختی 60
4-2 نتایج به دست آمده از پژوهش 65
4-3 اطلاعات بیشتر پژوهش 75
فصل پنجم: نتیجه گیری 79
5-1 خلاصه و نتیجه گیری 80
5-2 بحث در زمینه ی یافته ها 81
5-3 محدودیت های پژوهش 86
5-4 پیشنهادات نظری 87
منابع 88
پیوست 91
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش هیجانی رضایت زناشویی می پردازد.جامعه آماری این پژوهش از کلیه معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی شهرستان کرج در سال 86-85 می باشد.نمونه این پژوهش به صورت خوشه ای مرحله ای انتخاب شده که شامل 240 نفر می باشد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه می باشد.
1- پرسشنامه هوش هیجانی سریاشیرینگ که توسط منصوری در یاران ترجمه و هنجار یابی شده است.
2- پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون.
بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها آن ها از طریق روش های آماری (توصیفی و استنباطی) همچون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و ضریب تعیین رگرسیون و .. مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفت. که نتایج حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی نواحی 4 گانه ی کرج رابطه وجود دارد.همچنین در خلال این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت شغلی هم بررسی شده است که نتایج نشانگر وجود رابطه بین آن ها می باشد.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی معلمان زن متاهل مقطع راهنمایی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد