دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روسازي راه

دانلود پروژه روسازي راه

تاريخچه روسازي راهها
راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خيابانها و محافظت آنها در برابر طغيان رودخانه دجله از آجر و ملات قير معدني استفاده مي كردند. روسازي كف خيابانها و ديوارهاي دو طرف آن با آجر و ملات قير معدني ساخته مي شد و سپس كف خيابان با استفاده از سنگ فرش مي گرديد. روسازي راههاي روميان از چند لايه تشكيل مي شد كه از پائين به بالا عبارت بودند از يك لايه 30 سانتي لاشه سنگ و ملات, يك لايه 20 سانتي متري پارع سنگ و قلوه سنگ, يك لايه 25 سانتي متري شن و خرده سنك و ملات و يك ليه 20 سانتي متري شن و ماسه خاكدار. روسازي راههاي روميان كه صدها كيلومتر از آن به اين روش ساخته شد و قسمتي از آن هنوز هم باقي مانده است, در خندقي كه از كندن زمين مسير راه به عمقي حدود يك متر بدست مي آمد ساخته مي شد.
در مناطقي نظير ايران راهها معمولاً بدون روسازي ساخته مي شد زيرا آب و هواي اين مناطق گرم و خشك بود, آبادي ها از يكديگر فاصله زيادي داشتند و براي حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرين از چهارپايان استفاده مي شد. از روسازي فقط در مواردي كه راه از زمينهاي سست, نمكزار, آب گير و يا لجني عبور ميكرد استفاده مي شد.

روسازي راه
فهرست مطالب كليات0
تاريخچه روسازي راهها………………… 1
هدف از روسازي………………………. 2
لايه هاي روسازي……………………… 3
لايه متراكم شده خاك بستر……………… 3
لايه زيراساس………………………… 4
لايه اساس…………………………… 4
لايه رويه…………………………… 4
عوامل مؤثر در طرح روسازي ها………….. 5
انواع روسازي ها…………………….. 5
خاك بستر…………………………… 6
مقدمه……………………………… 6
بررسي هاي ژئوتكنيكي و نمونه برداري خاك… 7
اجزاء خاك………………………….. 7
رده بندي خاكها……………………… 9
تراكم خاك وروشهاي كنترل آن…………… 9
غلتك ها و موارد استفاده آنها………… 10
روشهاي تعيين مقاومت خاك بستر روسازي….. 11
آزمايش فشاري سه محوري………………. 11
آزمايش نسبت باربري كاليفرنيا (CBR)
نحوه انتخاب مقاومت خاك براي طرح روسازي.. 12
دانه بندي…………………………. 13
شكستگي……………………………. 13
خصوصيات خميري……………………… 14
سختي……………………………… 14
تميزي…………………………….. 15
نفوذپذيري…………………………. 16
اجراي لايه هاي زير اساس و اساس و رويه شني 16
تثبيت خاك و مصالح شني با آهك………… 17
تثبيت خاك با سيمان…………………. 18
خاكهاي شني………………………… 18
تثبيت خاك با قير…………………… 19
خاكهاي ماسه اي…………………….. 20
خاكهاي شني………………………… 20
قير………………………………. 20
انواع قير…………………………. 20
انتخاب نوع قير…………………….. 21
آزمايشات قير………………………. 22
آسفالت……………………………. 23
مصالح سنگي………………………… 23
بتن آسفالتي گرم……………………. 24
آسفالت سطحي……………………….. 25
ضريب سختي مخلوطهاي آسفالتي………….. 26
كاركرد گوگرد در روسازيهاي آسفالتي……. 28
تورم در اثر يخبندان………………… 29
تأثير رطوبت در طرح روسازي ها………… 30
توزيع تنش در روسازيهاي انعطاف پذير…… 32
تعيين بار هم ارز…………………… 32
روش اشتو براي طرح روسازي……………. 33
روش انستيتو آسفالت براي طرح روسازي راه.. 35
روش BCEOM براي طرح روسازي…………….. 35
روش شل براي طرح روسازي راه………….. 37
روش NCSA براي طرح روسازي راه………….. 37
تركهاي برشي (كناري)38
تركهاي انقباضي…………………….. 39
تركهاي بين دوخط……………………. 40
تركهاي انعكاسي…………………….. 40
تركهاي هلالي (لغزشي) 41
تغيير شكل هاي سطح رويه……………… 42
خرد و كنده شدنها…………………… 43
چاله ها…………………………… 43
جدا شدن دانه ها……………………. 44
لغزنده شدن سطح روسازي………………. 45
رو زدن قير………………………… 45
خرابي شانه ها……………………… 46
خرابي رويه هاي آسفالت سطحي………….. 46
گر شدن……………………………. 47
خرابي رويه هاي شني…………………. 47
مرمت خرابي ها و روسازي……………… 49
پر كردن چاله ها……………………. 49
وصله سطحي…………………………. 49
روش غير مستقيم طرح روكش آسفالتي……… 50
روش مستقيم طرح روكش آسفالتي…………. 51
تير بنكلمن………………………… 52
تعيين زمان مناسب و تعداد دفعات روكش كردن 52
مخارج غير مستقيم…………………… 54
كليات
تاريخچه روسازي راهها
راهسازان از زمان هاي قديم بر لزوم و اهميت روسازي راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازيها استفاده مي كردند. روسازي راهها در مناطقي كه داراي زمين‌هاي سست و آب و هوائي مرطوب بود و براي حمل و نقل كالا و مسافرين از ارابه استفاده مي شد بيشتر توسعه يافت. از سروسازيعاي قديمي كه هنوز هم آثاري از آنجا بجا مانده ميتوان خيابانهاي بابل و روسازي راههاي روميان را نام برد. در بابل براي ساختن خيابانها و محافظت آنها در برابر طغيان رودخانه دجله از آجر و ملات قير معدني استفاده مي كردند. روسازي كف خيابانها و ديوارهاي دو طرف آن با آجر و ملات قير معدني ساخته مي شد و سپس كف خيابان با استفاده از سنگ فرش مي گرديد. روسازي راههاي روميان از چند لايه تشكيل مي شد كه از پائين به بالا عبارت بودند از يك لايه 30 سانتي لاشه سنگ و ملات, يك لايه 20 سانتي متري پارع سنگ و قلوه سنگ, يك لايه 25 سانتي متري شن و خرده سنك و ملات و يك ليه 20 سانتي متري شن و ماسه خاكدار. روسازي راههاي روميان كه صدها كيلومتر از آن به اين روش ساخته شد و قسمتي از آن هنوز هم باقي مانده است, در خندقي كه از كندن زمين مسير راه به عمقي حدود يك متر بدست مي آمد ساخته مي شد.
در مناطقي نظير ايران راهها معمولاً بدون روسازي ساخته مي شد زيرا آب و هواي اين مناطق گرم و خشك بود, آبادي ها از يكديگر فاصله زيادي داشتند و براي حل و نقل كالا و رفت و آمد مسافرين از چهارپايان استفاده مي شد. از روسازي فقط در مواردي كه راه از زمينهاي سست, نمكزار, آب گير و يا لجني عبور ميكرد استفاده مي شد.
 هدف از روسازي
هدف از روسازي راه و يا فرودگاه احداث يك سطح صاف و هموار و در عين حال با ايمني كافي براي استفاده كنندگان از راه يا فرودگاه است. روسازي بايد طوري طرح و ساخته شود كه بتواند وزن وسائل نقليه را تحمل كند و در هر شرايط جوي قابل استفاده باشد. زمين در حالت طبيعي معمولاً مقاومت كافي براي تحمل بارهاي وارد از چرخهاي وسايل نقيه سنگين نظير كاميونها و هواپيماها را ندارد و بارگذاري اين گونه خاكها موجب شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكل هاي بيش از اندازه در آن مي شود.
براي جلوگي از شكست برشي خاك و بوجود آمدن تغيير شكلهاي دائم بيش از اندازه در آن, بايد از شدت تنشهاي فشاري قائم بر روي خاك كاسته شود. اين عمل با قرار دادن لايه اي از مصلح مرغوب و با مقاومت زياد بر روي خاك انجام مي شود. جنس و ضخامت ين لايه كه به روسازي موسوم است بايد طوري باشد كه ضمن آنكه ميتواند شدت تنشهاي فشاري قائم را بميزان قابل تحمل خاك بستر روسازي كاهش دهد, خود نيز قادر به تحمل بارهاي وارد به آن باشد……………

فرمت : WORD | صفحات:62

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه روسازي راه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد