كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه روسازی راه
دانلود پروژه روسازی راه

دانلود پروژه روسازی راه

دانلود پروژه روسازی راه

تاریخچه روسازی راهها
راهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازیها استفاده می کردند. روسازی راهها در مناطقی که دارای زمین‌های سست و آب و هوائی مرطوب بود و برای حمل و نقل کالا و مسافرین از ارابه استفاده می شد بیشتر توسعه یافت. از سروسازیعای قدیمی که هنوز هم آثاری از آنجا بجا مانده میتوان خیابانهای بابل و روسازی راههای رومیان را نام برد. در بابل برای ساختن خیابانها و محافظت آنها در برابر طغیان رودخانه دجله از آجر و ملات قیر معدنی استفاده می کردند. روسازی کف خیابانها و دیوارهای دو طرف آن با آجر و ملات قیر معدنی ساخته می شد و سپس کف خیابان با استفاده از سنگ فرش می گردید. روسازی راههای رومیان از چند لایه تشکیل می شد که از پائین به بالا عبارت بودند از یک لایه ۳۰ سانتی لاشه سنگ و ملات, یک لایه ۲۰ سانتی متری پارع سنگ و قلوه سنگ, یک لایه ۲۵ سانتی متری شن و خرده سنک و ملات و یک لیه ۲۰ سانتی متری شن و ماسه خاکدار. روسازی راههای رومیان که صدها کیلومتر از آن به این روش ساخته شد و قسمتی از آن هنوز هم باقی مانده است, در خندقی که از کندن زمین مسیر راه به عمقی حدود یک متر بدست می آمد ساخته می شد.
در مناطقی نظیر ایران راهها معمولاً بدون روسازی ساخته می شد زیرا آب و هوای این مناطق گرم و خشک بود, آبادی ها از یکدیگر فاصله زیادی داشتند و برای حل و نقل کالا و رفت و آمد مسافرین از چهارپایان استفاده می شد. از روسازی فقط در مواردی که راه از زمینهای سست, نمکزار, آب گیر و یا لجنی عبور میکرد استفاده می شد.

روسازی راه
فهرست مطالب کلیات۰
تاریخچه روسازی راهها………………… ۱
هدف از روسازی………………………. ۲
لایه های روسازی……………………… ۳
لایه متراکم شده خاک بستر……………… ۳
لایه زیراساس………………………… ۴
لایه اساس…………………………… ۴
لایه رویه…………………………… ۴
عوامل مؤثر در طرح روسازی ها………….. ۵
انواع روسازی ها…………………….. ۵
خاک بستر…………………………… ۶
مقدمه……………………………… ۶
بررسی های ژئوتکنیکی و نمونه برداری خاک… ۷
اجزاء خاک………………………….. ۷
رده بندی خاکها……………………… ۹
تراکم خاک وروشهای کنترل آن…………… ۹
غلتک ها و موارد استفاده آنها………… ۱۰
روشهای تعیین مقاومت خاک بستر روسازی….. ۱۱
آزمایش فشاری سه محوری………………. ۱۱
آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)
نحوه انتخاب مقاومت خاک برای طرح روسازی.. ۱۲
دانه بندی…………………………. ۱۳
شکستگی……………………………. ۱۳
خصوصیات خمیری……………………… ۱۴
سختی……………………………… ۱۴
تمیزی…………………………….. ۱۵
نفوذپذیری…………………………. ۱۶
اجرای لایه های زیر اساس و اساس و رویه شنی ۱۶
تثبیت خاک و مصالح شنی با آهک………… ۱۷
تثبیت خاک با سیمان…………………. ۱۸
خاکهای شنی………………………… ۱۸
تثبیت خاک با قیر…………………… ۱۹
خاکهای ماسه ای…………………….. ۲۰
خاکهای شنی………………………… ۲۰
قیر………………………………. ۲۰
انواع قیر…………………………. ۲۰
انتخاب نوع قیر…………………….. ۲۱
آزمایشات قیر………………………. ۲۲
آسفالت……………………………. ۲۳
مصالح سنگی………………………… ۲۳
بتن آسفالتی گرم……………………. ۲۴
آسفالت سطحی……………………….. ۲۵
ضریب سختی مخلوطهای آسفالتی………….. ۲۶
کارکرد گوگرد در روسازیهای آسفالتی……. ۲۸
تورم در اثر یخبندان………………… ۲۹
تأثیر رطوبت در طرح روسازی ها………… ۳۰
توزیع تنش در روسازیهای انعطاف پذیر…… ۳۲
تعیین بار هم ارز…………………… ۳۲
روش اشتو برای طرح روسازی……………. ۳۳
روش انستیتو آسفالت برای طرح روسازی راه.. ۳۵
روش BCEOM برای طرح روسازی…………….. ۳۵
روش شل برای طرح روسازی راه………….. ۳۷
روش NCSA برای طرح روسازی راه………….. ۳۷
ترکهای برشی (کناری)۳۸
ترکهای انقباضی…………………….. ۳۹
ترکهای بین دوخط……………………. ۴۰
ترکهای انعکاسی…………………….. ۴۰
ترکهای هلالی (لغزشی) ۴۱
تغییر شکل های سطح رویه……………… ۴۲
خرد و کنده شدنها…………………… ۴۳
چاله ها…………………………… ۴۳
جدا شدن دانه ها……………………. ۴۴
لغزنده شدن سطح روسازی………………. ۴۵
رو زدن قیر………………………… ۴۵
خرابی شانه ها……………………… ۴۶
خرابی رویه های آسفالت سطحی………….. ۴۶
گر شدن……………………………. ۴۷
خرابی رویه های شنی…………………. ۴۷
مرمت خرابی ها و روسازی……………… ۴۹
پر کردن چاله ها……………………. ۴۹
وصله سطحی…………………………. ۴۹
روش غیر مستقیم طرح روکش آسفالتی……… ۵۰
روش مستقیم طرح روکش آسفالتی…………. ۵۱
تیر بنکلمن………………………… ۵۲
تعیین زمان مناسب و تعداد دفعات روکش کردن ۵۲
مخارج غیر مستقیم…………………… ۵۴
کلیات
تاریخچه روسازی راهها
راهسازان از زمان های قدیم بر لزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و بر حسب مورد از انواع روسازیها استفاده می کردند. روسازی راهها در مناطقی که دارای زمین‌های سست و آب و هوائی مرطوب بود و برای حمل و نقل کالا و مسافرین از ارابه استفاده می شد بیشتر توسعه یافت. از سروسازیعای قدیمی که هنوز هم آثاری از آنجا بجا مانده میتوان خیابانهای بابل و روسازی راههای رومیان را نام برد. در بابل برای ساختن خیابانها و محافظت آنها در برابر طغیان رودخانه دجله از آجر و ملات قیر معدنی استفاده می کردند. روسازی کف خیابانها و دیوارهای دو طرف آن با آجر و ملات قیر معدنی ساخته می شد و سپس کف خیابان با استفاده از سنگ فرش می گردید. روسازی راههای رومیان از چند لایه تشکیل می شد که از پائین به بالا عبارت بودند از یک لایه ۳۰ سانتی لاشه سنگ و ملات, یک لایه ۲۰ سانتی متری پارع سنگ و قلوه سنگ, یک لایه ۲۵ سانتی متری شن و خرده سنک و ملات و یک لیه ۲۰ سانتی متری شن و ماسه خاکدار. روسازی راههای رومیان که صدها کیلومتر از آن به این روش ساخته شد و قسمتی از آن هنوز هم باقی مانده است, در خندقی که از کندن زمین مسیر راه به عمقی حدود یک متر بدست می آمد ساخته می شد.
در مناطقی نظیر ایران راهها معمولاً بدون روسازی ساخته می شد زیرا آب و هوای این مناطق گرم و خشک بود, آبادی ها از یکدیگر فاصله زیادی داشتند و برای حل و نقل کالا و رفت و آمد مسافرین از چهارپایان استفاده می شد. از روسازی فقط در مواردی که راه از زمینهای سست, نمکزار, آب گیر و یا لجنی عبور میکرد استفاده می شد.
 هدف از روسازی
هدف از روسازی راه و یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندگان از راه یا فرودگاه است. روسازی باید طوری طرح و ساخته شود که بتواند وزن وسائل نقلیه را تحمل کند و در هر شرایط جوی قابل استفاده باشد. زمین در حالت طبیعی معمولاً مقاومت کافی برای تحمل بارهای وارد از چرخهای وسایل نقیه سنگین نظیر کامیونها و هواپیماها را ندارد و بارگذاری این گونه خاکها موجب شکست برشی خاک و بوجود آمدن تغییر شکل های بیش از اندازه در آن می شود.
برای جلوگی از شکست برشی خاک و بوجود آمدن تغییر شکلهای دائم بیش از اندازه در آن, باید از شدت تنشهای فشاری قائم بر روی خاک کاسته شود. این عمل با قرار دادن لایه ای از مصلح مرغوب و با مقاومت زیاد بر روی خاک انجام می شود. جنس و ضخامت ین لایه که به روسازی موسوم است باید طوری باشد که ضمن آنکه میتواند شدت تنشهای فشاری قائم را بمیزان قابل تحمل خاک بستر روسازی کاهش دهد, خود نیز قادر به تحمل بارهای وارد به آن باشد……………

فرمت : WORD | صفحات:۶۲

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است