دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع

بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع (ارزیابی فیلتر ناشی از کارخانه فولاد ایران)
فهرست مطالب
مقدمه
هدف اصلی
اغتشاشات
فرورفتگی ولتاژ ( کاهش کوتاه مدت ولتاژ )
قطعی های کوتاه مدت
برآمدگی ولتاژ ، افزایش ولتاژ کوتاه مدت
گذراها
شکاف ولتاژ
نا متعادلی
اعوجاج
۱ـ منابع کوچک و قابل پیش بینی
۲  منابع بزرگ و تصادفی
۳-مبدل های استاتیک ( منابع بزرگ و قابل پیش بینی )
نوسانات ولتاژ
فیلکر
علل فلیکر
اثرات فلیکر
ارزیابی کیفیت
تخمین حالت کیفیت توان
نامتعادلی ولتاژ
نوسان ولتاژ و فلیکر
ثبت وقایع
مونیتورینگ فلیکر
فلیکرمتر I E C
فرکانس نمونه گیری
طراحی فیلتر وزنی دیجیتال
مقبولیت آزمایشات
۵ ـ ۷ ـ ۳  فلیکر متر دیجیتال در حوزة فرکانس
آزمایشات تطابق
۵ – ۷ ـ ۴  اندازه گیری فلیکر کوره های قوس الکتریکی
۵ ـ ۷ ـ ۵  بر آورد فلیکر حالت مانا
ارزیابی فیلکر ناشی از کارخانة فولاد آلیاژی ایران واقع در استان یزد
قسمت اول مفاهیم اولیه و استانداردها
مقدمه
ارزیابی فیلکر
بررسی اثر جمعی بارهای اغتشاشی
مشخصة ولتاژ £ سطح سازگاری < سطح طراحی
نتیجه
قسمت دوم روش‌های تخمین
مقدمه
تخمین فلیکر ناشی از کوره‌های قوس الکتریکی
محاسبه درصد نوسان ولتاژ میانگین
محاسبة «تنزل ولتاژ اتصال کوتاه»
محاسبة شاخص‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شدت فلیکر
سطح احتمالاتی نمونه‌های Pst
ضریب مشخصة انتشار (Kst)
ظرفیت اتصال کوتاه کورة معادل
ضریب انتقال فلیکر (CHV/LV)
ضریب جبران‌سازی (Rcomp )
قسمت سوم تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری
مقدمه
تشریح شبکة داخلی و تغذیة کارخانة فولاد آلیاژی ایران
بخش کوره
بخش نورد
بارهای موجود در سایر بخش‌ها
تجهیزات جبران‌ساز کارخانة فولاد آلیاژی ایران
مقادیر تضمین شدة شدت فلیکر توسط پیمانکار و مفروضات در نظر گرفته شده
بررسی معتبر بودن مفروضات در نظر گرفته شدة پیمانکار
بررسی فلیکر کارخانة فولاد آلیاژی ایران از ابعاد مختلف
ظرفیت اتصال کوتاه کورة معادل
ظرفیت اتصال کوتاه شینة تغذیه
انتخاب ظرفیت جبران‌ساز
بررسی اثر اغتشاشی بخش نورد
انتخاب استاندارد
نتایج اندازه‌گیری شده توسط پیمانکار فرعی
نتیجه
مراجع

دانلود پروژه بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد