دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع ارزیابی فیلتر ناشی از کارخانه فولاد ایران

بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع (ارزیابی فیلتر ناشی از کارخانه فولاد ایران)
فهرست مطالب
*   مقدمه
* هدف اصلي
* اغتشاشات
* فرورفتگي ولتاژ ( كاهش كوتاه مدت ولتاژ )
* قطعي هاي كوتاه مدت
* برآمدگي ولتاژ ، افزايش ولتاژ كوتاه مدت
* گذراها
* شكاف ولتاژ
* نا متعادلي
* اعوجاج
* 1ـ منابع كوچك و قابل پيش بيني
* 2  منابع بزرگ و تصادفي
* 3-مبدل هاي استاتيك ( منابع بزرگ و قابل پيش بيني )
* نوسانات ولتاژ
* فيلكر
* علل فليكر
* اثرات فليكر
* ارزيابي كيفيت
* تخمين حالت كيفيت توان
* نامتعادلي ولتاژ
* نوسان ولتاژ و فليكر
* ثبت وقايع
* مونيتورينگ فليكر
* فليكرمتر I E C
* فركانس نمونه گيري
* طراحي فيلتر وزني ديجيتال
* مقبوليت آزمايشات
* 5 ـ 7 ـ 3  فليكر متر ديجيتال در حوزة فركانس
* آزمايشات تطابق
* 5 – 7 ـ 4  اندازه گيري فليكر كوره هاي قوس الكتريكي
* 5 ـ 7 ـ 5  بر آورد فليكر حالت مانا
* ارزيابي فيلكر ناشي از كارخانة فولاد آلياژي ايران واقع در استان يزد
* قسمت اول مفاهيم اوليه و استانداردها
* مقدمه
* ارزيابي فيلكر
* بررسي اثر جمعي بارهاي اغتشاشي
* مشخصة ولتاژ £ سطح سازگاري < سطح طراحي
* نتيجه
* قسمت دوم روش‌هاي تخمين
* مقدمه
* تخمين فليكر ناشي از كوره‌هاي قوس الكتريكي
* محاسبه درصد نوسان ولتاژ ميانگين
* محاسبة «تنزل ولتاژ اتصال كوتاه»
* محاسبة شاخص‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت شدت فليكر
* سطح احتمالاتي نمونه‌هاي Pst
* ضريب مشخصة انتشار (Kst)
* ظرفيت اتصال كوتاه كورة معادل
* ضريب انتقال فليكر (CHV/LV)
* ضريب جبران‌سازي (Rcomp )
* قسمت سوم تجزيه و تحليل داده‌ها و نتيجه‌گيري
* مقدمه
* تشريح شبكة داخلي و تغذية كارخانة فولاد آلياژي ايران
* بخش كوره
* بخش نورد
* بارهاي موجود در ساير بخش‌ها
* تجهيزات جبران‌ساز كارخانة فولاد آلياژي ايران
* مقادير تضمين شدة شدت فليكر توسط پيمانكار و مفروضات در نظر گرفته شده
* بررسي معتبر بودن مفروضات در نظر گرفته شدة پيمانكار
* بررسي فليكر كارخانة فولاد آلياژي ايران از ابعاد مختلف
* · ظرفيت اتصال كوتاه كورة معادل
* · ظرفيت اتصال كوتاه شينة تغذيه
* · انتخاب ظرفيت جبران‌ساز
* بررسي اثر اغتشاشي بخش نورد
* انتخاب استاندارد
* نتايج اندازه‌گيري شده توسط پيمانكار فرعي
* نتيجه
* مراجع

بررسی فیلترهای ولتاژ در شبکه های توزیع ارزیابی فیلتر ناشی از کارخانه فولاد ایران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد