دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید

بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول مقدمه
دلايل عمده عملكرد پايين قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد در ايران 8
فصل دوم بررسي منابع
تاريخچه پرورش قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 10
آشنايي اجمالي با قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 12
طبقه‌بندي 12
رده بندي 12
اندام شناسي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 13
مشخصات پرگنه در كشت خالص 15
نامگذاري علمي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 15
تقسيم بندي واحدهاي سلولي ميسليوم از لحاظ تعداد و تركيب‌بندي هسته‌اي 16
‌چرخ زندگي قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 16
بررسي الگوهاي چرخه زندگي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 19
الف ـ هموتاليسم 19
ب ـ هتروتاليسم 20
ژنتيك قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 22
روشهاي بهبود نژادي در قارچ خوراكي تكمه‌اي سفيد 24
كشت بافت 25
گزينش از طريق كشت تك اسپوري 26
تهيه نقش اسپور 26
الف ـ كشت و گزينش تك اسپوري 26
ب ـ كشت و گزينش چند اسپوري 27
اختلاط ساده 28
تلاقي هدفمند هموكاريون‌ها 28
بدست آوردن هموكاريون و تاييد آنها 29
1ـ روش سنتي تأييد هموكاريون‌ها 29
2ـ تهيه و تاييد هموكاريونهاي والدي به روش تهيه پروتوپلاست 30
3ـ تاييد هموكاريونها با استفاده از نشانگر RFLP 30
4ـ تاييد هموكاريون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD 31
انجام تلاقي بين هموكاريونها و تاييد هيبريدها 32
الف ـ استفاده از نشانگرهاي غذايي براي تاييد هيبريدها 33
ب ـ استفاده از آيزوزايم‌ها براي تاييد هيبريدها 34
ج ـ استفاده از نشانگرهاي مقاومت براي تأييد هيبريد‌ها 34
اصلاح برخي صفات با استفاده از روش تلاقي هيبريدها 34
د ـ استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي براي تاييد هيبريدها 35
مراحل انجام آزمون اصلاحي از طريق دورگ‌گيري هدفمند 35
1ـ كشت اسپور 35
2ـ جداسازي تك اسپورها 36
3ـ تهيه اسپاون 36
آزمون ميوه‌دهي 36
الف ـ تهيه بستر كشت 36
ب ـ مراحل پرورش و ميوه‌دهي 37
توليد پريمورديا در سطح محيط كشت 38
توليد اجسام ميوه دهي در اسپاون 38
‌ج ـ توليد اندام باردهي در كمپوست 39
مهندسي ژنتيك 39
1ـ انتقال ژن 39
2ـ اختلاط پروتوپلاستها 40
فصل سوم مواد و روشها
تهيه نژادها 42
روش تهيه محيط كشت غذايي PDA 42
روش كشت هموكاريون‌ها 43
روش تلاقي هموكاريون‌ها 44
نمونه‌گيري از منطقه تلاقي 45
تهيه اسپاون مادري از هيبريدها 45
تلقيح دانه‌هاي گندم با كشت هيبريد 46
تهيه بستر كشت (كمپوست) 47
الف ـ پاستوريزاسيون و آمونياك‌زدايي 49
ب ـ مايه‌زني كمپوست 49
ج ـ خاك‌دهي بستر كشت 49
هوادهي و افت سريع دما 50
محاسبه قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي 53
محاسبه واريانس تركيب‌ پذيريي عمومي و خصوصي 53
محاسبه واريانس افزايشي و غالبيت 53
فصل چهارم نتايج و بحث
نتايج بررسي سرعت رشد (قطر پرگنه هموكاريون‌ها) 55
تيپ رشدي پرگنه هموكاريون 55
نتايج سرعت رشد در هتروكاريو‌ن‌ها 59
نتايج مشاهده‌اي تهيه اسپاون 60
نتايج مشاهداي آزمون ميوه‌دهي 60
جدول تجزيه واريانس براي صفت عملكرد در دورگ‌ها 61
جدول قابليت تركيب‌پذيري عمومي در هموكاريون‌ها 64
جدول قابليت تركيب‌پذيري خصوصي دورگ‌ها 64
جدول مقادير اجزاء ژنتيكي 66
ضريب همبستگي 66
پيشنهادات 67
پيوست 75
چكيده انگليسي 78

 

بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد