هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی
مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

بررسی مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو

این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور کامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار کارکنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این فرضیات شامل:
۱-    فرضیه اول: کارکنان کانالهای ارتباطی دو سویه موجود را کافی می‌دانند
۲-    فرضیه دوم: کارکنان بر این اعتقادند که سازمان برای نظراتشان ارزش قائل می‌شود
۳-    فرضیه سوم: برگزاری جلسات تعاملی بین مدیریت و کارکنان در بهبود روابط کاری موثر است
۴-     فرضیه چهارم: مدیران در جریان تصمیم‌سازی از نظر کارکنان بهره می‌گیرند
۵-    فرضیه پنجم: شرکت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و کارکنان را همکارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتیب ذیل عمل نموده است.

فهرست مطالب 

    *  فصل اول (مقدمات و کلیات)
* مقدمه
* اهمیت موضوع
* تعریف موضوع
* بیان مسئله
* فرضیات تحقیق
* اهداف مطالعاتی
* تاریخچه مطالعاتی
* تاریخچه کارخانه
* تعریف اصطلاحات
* فصل دوم (مرور مطالعاتی)
* بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM‌
* بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM
* بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی در مدل EFQM
* بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل EFQM
* تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM
* معرفی مفاهیم
* سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM
* آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل EFQM
* تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل EFQM به انضمام توضیحات تشریحی
* ساختار مدل EFQM‌‌
* منطق RADAR و جایگاه آن در مدل تعالی EFQM
* اجزاء تشکیل دهنده منطق RADAR
* تعریف عناصر RADAR
* روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM
* مقدمه ارتباطات
* نقش ارتباطات
* فرآیند ارتباطات
* عناوین
* جهت جریان ارتباطات
* انواع شبکه‌های ارتباطی
* انتخاب کانال ارتباطی
* راههای شناخته شده در ایجاد ارتباط
* خصیصه‌های ارتباط موثر
* چک لیست روشهای برقراری ارتباط
* موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد

* فصل سوم (بررسی وضعیت EFQM در شرکت)
* خود ارزیابی در مدل EFQM‌
* تعریف خود ارزیابی
* مزایای خود ارزیابی برای سازمان
* مراحل عمومی خود ارزیابی
* رهیافت‌های خود ارزیابی در مدل EFQM‌
* رهیافت پرسشنامه
* مزایای رهیافت
* ریسک‌های رهیافت پرسشنامه
* رهیافت نمودار ماتریسی
* مزایای رهیافت نمودار ماتریسی
* ریسک‌های رهیافت نمودار ماتریسی
* رهیافت کارگاه
* مزایای رهیافت کارگاه
* ریسک‌های رهیافت کارگاه
* رهیافت پروفرما
* مزایای رهیافت پروفروما
* ریسک‌های رهیافت پروفرما
* رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه
* مزایای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه
* ریسک‌های رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه
* عناوین
* مقایسه بین رهیافت‌های مختلف و انتخاب مناسبترین روش رهیافت
* تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امیتاز دهی
* کارت مسیر یاب
* نحوه امتیاز دهی حوزه های ۹ گانه مدل EFQM‌در کارت مسیر یاب
* جمع بندی و خلاصه ای از روشهای خود ارزیابی
* بلوغ سازمانی و میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی
* خلاصه روش خود ارزیابی
* سطوح سرآمدی در مدل EFQM‌و فرآیند دریافت جایزه
* سطوح تعالی
* تدوین اظهار نامه EFQM سال ۸۳ در شرکت هپکو
* گزارش کمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان
* لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه ۸۳
* فصل چهارم (ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها)
* بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
* جهت های ارتباطی
* تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
* ارائه و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه
* فرضیه اول
* فرضیه دوم
* فرضیه سوم
* فرضیه چهارم
* فرضیه پنجم
* فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)
* ارائه پیشنهادات و راهکارها
چکیده
این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور کامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار کارکنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این فرضیات شامل:
۱-    فرضیه اول: کارکنان کانالهای ارتباطی دو سویه موجود را کافی می‌دانند
۲-    فرضیه دوم: کارکنان بر این اعتقادند که سازمان برای نظراتشان ارزش قائل می‌شود
۳-    فرضیه سوم: برگزاری جلسات تعاملی بین مدیریت و کارکنان در بهبود روابط کاری موثر است
۴-     فرضیه چهارم: مدیران در جریان تصمیم‌سازی از نظر کارکنان بهره می‌گیرند
۵-    فرضیه پنجم: شرکت برای برقراری ارتباط بین مدیریت و کارکنان را همکارهای مناسبی ارائه داده است در این راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتیب ذیل عمل نموده است.
فصل اول
شامل مقدمه ـ تعریف موضوع ـ اهمیت موضوع ـ تاریخچه مطالعاتی ـ تاریخچه کارخانه که شامل ساختار سازمانی و پراکندگی جغرافیایی و نکات برجسته سازمان،‌سید کیفیت، کارکنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهای سازمانی) ـ بیان مسئله ـ اهداف مطالعاتی ـ اهمیت موضوع ـ فرضیات تحقیق ـ تعریف اصطلاحات
فصل دوم
شامل مرور مطالعاتی است که در آن از مباحثی در زمینه EFQM شامل بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و بررسی اجمالی معیارها در مدل EFQM و نحوه امتیاز دهی به آنها و بررسی اجمالی منطق RADAR و فرآیند کلی ارزیابی در مدل و بررسی اجمالی رهیافتهای مختلف خودارزیابی در مدل و تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل و معرفی مفاهیم و سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدل EFQM و آشنایی با حوزه‌ها و معیارهای مدل و تشریح معیارها و زیر معیارها در مدل به انضمام توضیحات تشریحی و ساختار مدل EFQM‌،‌ جایگاه RADAR‌ در مدل تعالی EFQM، اجزاء تشکیل دهنده و تعریف عناصر منطق RADAR، روشهای ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با توجه به تدوین و ارائه پرسشنامه‌ای در زمینه اثر بخشی روابط دو سویه آشنایی با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآیند ارتباطات، مبانی و انواع شبکه‌های ارتباطی ـ انتخاب کانالهای ارتباطی، راههای شناخته شده در ایجا دارتباط، خصیصه‌های ارتباط موثر، چک لیست روشهای برقراری ارتباط موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراری ارتباط
فصل سوم
بررسی وضعیت موجود در شرکت هپکو که در ابتدا سعی بر آن شده است تا با خود ارزیابی و مزایای خود ارزیابی و مراحل عمومی خود ارزیابی و رهیافت‌های خوئد ارزیابی در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزایا و ریسک‌های مجود در آن و تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی و کارت مسیر یاب، نحوه امتیاز دهی حوزه‌های ۹ گانه، انحراف ارزیابی، بلوغ رسانی میزان انرژی صرف شده برای خود ارزیابی، فرآیند دریافت جایزه، سطوح تعالی آشنایی کامل ایجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسی وضعیت EFQM‌در شرکت هپکو و گزارش کمیته داوری دومین دوره جایزه ملی بهره‌وری
فصل چهارم
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌های آماری پرداخت شده است.
فصل پنجم
در فصل پنجم به ارائه نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک کنید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است