آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی
مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

بررسی مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو

اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:
1-    فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند
2-    فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
3-    فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
4-     فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند
5-    فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.

فهرست مطالب 

    *  فصل اول (مقدمات و كليات)
* مقدمه
* اهميت موضوع
* تعريف موضوع
* بیان مسئله
* فرضیات تحقیق
* اهداف مطالعاتی
* تاريخچه مطالعاتي
* تاريخچه كارخانه
* تعريف اصطلاحات
* فصل دوم (مرور مطالعاتي)
* بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM‌
* بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM
* بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل EFQM
* بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل EFQM
* تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل EFQM
* معرفي مفاهيم
* سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM
* آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل EFQM
* تشريح معيارها و زير معيارها در مدل EFQM به انضمام توضيحات تشريحي
* ساختار مدل EFQM‌‌
* منطق RADAR و جايگاه آن در مدل تعالي EFQM
* اجزاء تشكيل دهنده منطق RADAR
* تعريف عناصر RADAR
* روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM
* مقدمه ارتباطات
* نقش ارتباطات
* فرآيند ارتباطات
* عناوين
* جهت جريان ارتباطات
* انواع شبكه‌هاي ارتباطي
* انتخاب كانال ارتباطي
* راههاي شناخته شده در ايجاد ارتباط
* خصيصه‌هاي ارتباط موثر
* چك ليست روشهاي برقراري ارتباط
* موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد

* فصل سوم (بررسي وضعيت EFQM در شركت)
* خود ارزيابي در مدل EFQM‌
* تعريف خود ارزيابي
* مزاياي خود ارزيابي براي سازمان
* مراحل عمومي خود ارزيابي
* رهيافت‌هاي خود ارزيابي در مدل EFQM‌
* رهيافت پرسشنامه
* مزاياي رهيافت
* ريسك‌هاي رهيافت پرسشنامه
* رهيافت نمودار ماتريسي
* مزاياي رهيافت نمودار ماتريسي
* ريسك‌هاي رهيافت نمودار ماتريسي
* رهيافت كارگاه
* مزاياي رهيافت كارگاه
* ريسك‌هاي رهيافت كارگاه
* رهيافت پروفرما
* مزاياي رهيافت پروفروما
* ريسك‌هاي رهيافت پروفرما
* رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
* مزاياي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
* ريسك‌هاي رهيافت شبيه سازي فرآيند اخذ جايزه
* عناوين
* مقايسه بين رهيافت‌هاي مختلف و انتخاب مناسبترين روش رهيافت
* تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش اميتاز دهي
* كارت مسير ياب
* نحوه امتياز دهي حوزه هاي 9 گانه مدل EFQM‌در كارت مسير ياب
* جمع بندي و خلاصه ای از روشهای خود ارزيابي
* بلوغ سازماني و ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي
* خلاصه روش خود ارزيابي
* سطوح سرآمدي در مدل EFQM‌و فرآيند دريافت جايزه
* سطوح تعالي
* تدوين اظهار نامه EFQM سال 83 در شركت هپكو
* گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره وري و تعالي سازمان
* لیست شرکتهای برتر در دومین دورره جایزه 83
* فصل چهارم (ارائه و تجزيه و تحليل داده ها)
* بررسی میزان اثربخشی وشناسایی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت
* جهت های ارتباطی
* تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
* ارائه و تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه
* فرضيه اول
* فرضيه دوم
* فرضيه سوم
* فرضيه چهارم
* فرضيه پنجم
* فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
* ارائه پيشنهادات و راهكارها
چكيده
اين تحقيق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور كامل تشريح نموده و با توجه به اهميت معيار كاركنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسي ميزان اثر بخشي و شناسايي كانالهاي دو سويه بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوين پرسشنامه‌اي نموده است و لذا در راستاي رسيدن به اهداف مورد نظر فرضياتي را تدوين نموده است، اين فرضيات شامل:
1-    فرضيه اول: كاركنان كانالهاي ارتباطي دو سويه موجود را كافي مي‌دانند
2-    فرضيه دوم: كاركنان بر اين اعتقادند كه سازمان براي نظراتشان ارزش قائل مي‌شود
3-    فرضيه سوم: برگزاري جلسات تعاملي بين مديريت و كاركنان در بهبود روابط كاري موثر است
4-     فرضيه چهارم: مديران در جريان تصميم‌سازي از نظر كاركنان بهره مي‌گيرند
5-    فرضيه پنجم: شركت براي برقراري ارتباط بين مديريت و كاركنان را همكارهاي مناسبي ارائه داده است در اين راستا محقق در فصول پنج گانه به ترتيب ذيل عمل نموده است.
فصل اول
شامل مقدمه ـ تعريف موضوع ـ اهميت موضوع ـ تاريخچه مطالعاتي ـ تاريخچه كارخانه كه شامل ساختار سازماني و پراكندگي جغرافيايي و نكات برجسته سازمان،‌سيد كيفيت، كاركنان، جامعه، بازار هدف، ارزشهاي سازماني) ـ بيان مسئله ـ اهداف مطالعاتي ـ اهميت موضوع ـ فرضيات تحقيق ـ تعريف اصطلاحات
فصل دوم
شامل مرور مطالعاتي است كه در آن از مباحثي در زمينه EFQM شامل بررسي اجمالي مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و بررسي اجمالي معيارها در مدل EFQM و نحوه امتياز دهي به آنها و بررسي اجمالي منطق RADAR و فرآيند كلي ارزيابي در مدل و بررسي اجمالي رهيافتهاي مختلف خودارزيابي در مدل و تشريح مفاهيم بنيادين سرآمدي در مدل و معرفي مفاهيم و سطوح مختلف سرآمدي در مفاهيم بنيادين مدل EFQM و آشنايي با حوزه‌ها و معيارهاي مدل و تشريح معيارها و زير معيارها در مدل به انضمام توضيحات تشريحي و ساختار مدل EFQM‌،‌ جايگاه RADAR‌ در مدل تعالي EFQM، اجزاء تشكيل دهنده و تعريف عناصر منطق RADAR، روشهاي ارزيابي بر اساس مدل تعالي سازماني EFQM و با توجه به تدوين و ارائه پرسشنامه‌اي در زمينه اثر بخشي روابط دو سويه آشنايي با ارتبااط، نقش ارتباطات، فرآيند ارتباطات، مباني و انواع شبكه‌هاي ارتباطي ـ انتخاب كانالهاي ارتباطي، راههاي شناخته شده در ايجا دارتباط، خصيصه‌هاي ارتباط موثر، چك ليست روشهاي برقراري ارتباط موانعي كه بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد ـ موانع برقراري ارتباط
فصل سوم
بررسي وضعيت موجود در شركت هپكو كه در ابتدا سعي بر آن شده است تا با خود ارزيابي و مزاياي خود ارزيابي و مراحل عمومي خود ارزيابي و رهيافت‌هاي خوئد ارزيابي در مدل EFQM‌ آشنا شده و مزايا و ريسك‌هاي مجود در آن و تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي نيازمند بهبود و نقش امتياز دهي و كارت مسير ياب، نحوه امتياز دهي حوزه‌هاي 9 گانه، انحراف ارزيابي، بلوغ رساني ميزان انرژي صرف شده براي خود ارزيابي، فرآيند دريافت جايزه، سطوح تعالي آشنايي كامل ايجاد شود و با توجه به مطالب ارائه شده به موضوع EFQM و بررسي وضعيت EFQM‌در شركت هپكو و گزارش كميته داوري دومين دوره جايزه ملي بهره‌وري
فصل چهارم
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري پرداخت شده است.
فصل پنجم
در فصل پنجم به ارائه نتايج و پيشنهادات پرداخته شده است.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 60

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک کنید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.8 ( 1 votes )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است