دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان

چكيده پژوهش

اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزيع شده است.

هدف از پژوهش، اندازه گيري ومقايسه شيوع افسردگي در بخشهاي مختلف  و رابطه بين متغيرهاي زير با افسردگي از طريق آزمون يك مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعيت تحصيلي، سابقه بيماري و…….) مي باشد.

بين نوع بخش و ميزان بروز افسردگي رابطه معنادراي وجود نداشته و در ميان متغيرهاي فوق فقط ميزان افسردگي با جنسيت رابطه معنا داري بدست آمده  است. پرسنل بيمارستان به نظر مي رسد افسردگي به ميزان زيادي وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه بعنوان بخش مهمي از آن به شمار مي آيند. فشار حرفه اي، تماس با بيماران داراي مشكلات ودردهاي طاقت فرس، انتقال فشارهاي همراهان بيمار وعدم توفيق درمان افسردگي زا خواهند بود.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات

مقدمه پژوهش بيان مسئله

اهميت مسئله پژوهش

اهداف پژوهش

فرضيه ها و يا سوالات پژوهش

تعريف واژگان

فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش

مقدمه

بررسي نظريه ها و فرضيات مربوط به موضوع پژوهش

اپيديولوژي يا همه گيري شناسي افسردگي

سابقه تحقيقات در مورد افسردگي

فصل سوم: روش اجراي پژوهش

تعريف جامعه پژوهش

تعداد و نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي انتخاب نمونه

نوع پژوهش و روش انجام كار

ابزار بكارگيري

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

رعايت نكات اخلاقي

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

فصل پنجم:

بحث و تفسير نتايج پژوهش

نتيجه گيري نهايي

محدوديتهاي و پيشنهادها

ضمائم:

– فهرست منابع ومأخذ

– پرسشنامه

1– مقدمه پژوهش:

بشر با پشت سر نهادن قرن بيستم و پا نهادن در قرن بيست و يكم بسياري از معماها و مشكلات را در زمينه هاي مختلف از جمله طب حل نموده است ولي با گشودن هر دري از دردهاي هستي با هزار دربسته و با حل هر معمايي،معماهاي تازه اي مطرح مي شود. يكي از معضلات بزرگ بشر در گذشته وحال عدم وجود عاملي خاص براي اختلالات رواني بوده كه به همين روي نيز واژه اختلال را به جاي واژه بيماري بر آن نهاده اند وامروزه دانشمندان علم طب وعلوم وابسته برآنند كه براي هر اختلال رواني كه يك عامل يا يك ترانسميتر مشخص كه دچار اختلال شده است را بيابند ولي حتي در صورت كشف چنين چيزي باز هم اختلالات رواني را نمي توان تنها به يك عامل يا عوامل احتمالي فيزيولوژيك نسبت داد بلكه عوامل محيطي نيز بدون شك در بروز و ظهور چنين اختلالاتي دخيل مي باشند؛ عواملي مثل محيط زندگي، وضعيت تاهل، فرهنگ جامعه، وجود شغل و نوع شغل و…….

يكي از اختلالات شايع رواني اختلالات خلقي است و در آن ميان افسردگي، اعم از افسردگي اساسي و كج خلقي از اهميت و شيوع نسبي بالايي برخوردار است.

افسردگي آنچه بيماري قرن محسوب مي شود، حالاتي از اين گونه همراه است اما گاهي مردم از شناخت افسردگي خود عاجزند چرا كه آن را با غمگيني معمولي اشتباه مي كنند.

فهرست منابع و مآخذ

اسلامی نسب، علی، بررسی افسردگی در پرستاران دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ، دانشکده تربیت مدرس، 1371.

بحرینیان، عبدالمجید و مهاجر، مرتضی و کاتوزیان، بهروز، بررسی شیوع اختلال افسردگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامائی شهید بهشتی ، 1369 سومین کنگره پژوهشهای روان پزشکی در ایران، تهران.

پلاجی, کلاتیون، جیمزوای، بارت،درمان افسردگی

جعفری، رضا، روحیه و رضایت از کار، مدیریت امروز، 1373

دوکی، تابان، فرهنگ و افسردگی، مجله بهداشت جهان، سال دوم، شماره 11، 1977

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 90

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید