دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
فهرست مطالب
عنوان   صفحه
فصل اول : مبادي تحقيق
1- مقدمه 1
2- موضوع تحقيق و تبيين آن 3
3- بيان مسأله مورد پژوهش (مشكل چيست؟) 5
4- انگيزه محقق در انتخاب موضوع 7
5- هدف تحقيق 8
6- ضرورت تحقيق (اهميت مسأله مورد پژوهش) 9
7- واژه ها و اصطلاحات اين تحقيق 11
فصل دوم : بررسي پيشينه پژوهش
الف- سابقه نظري تحقيق 12
تاريخچه 21
ب- سابقه عملي تحقيق 24
1- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در جهان 24
2- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در ايران 29
3- بررسي پژوهشهاي مشابه موضوع تحقيق در محل تحقيق 34
ج- نقد و بررسي پ‍ژوهشهاي انجام شده مشابه موضوع تحقيق 36
فصل سوم:روش تحقيق (متدلوژي)
الف- فرضيات 37
1- تعريف فرضيه 37
2- انواع فرضيه 37
3- فرضيات اين تحقيق 38
4- سؤالات پژوهشي 38
ب- جامعه آماري و نمونه گيري 39
1- تعريف جامعه آماري 39
2- جامعه آماري اين تحقيق 39
3- تعريف نمونه گيري 39
4- انواع نمونه گيري 40
5- نمونه گيري در اين تحقيق 40
ج- جمع آوري اطلاعات 43
1- تعريف روش جمع آوري اطلاعات 43
2- انواع روشهاي جمع آوري اطلاعات 43
3- روش جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق 47
4- تعيين روايي روش جمع آوري اطلاعات 47
5- تعيين پايايي روش جمع آوري اطلاعات 48
د- روش تحقيق 48
1- تعريف روش تحقيق 48
2- انواع و روش هاي تحقيق 49
3- نوع و روش اين تحقيق 50
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات
الف- تجزيه و تحليل سؤالات چند جوابي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار ستوني) 51
ب- تجزيه و تحليل سؤالات تشريحي پرسشنامه (با جدول فراواني و درصدي) 68
ج- تجزيه و تحليل فرضيات (با جدول فراواني و درصدي و رسم نمودار دايره اي ) 71
فصل پنجم: تفسير نتايج پژوهش
1- نتيجه تحقيق 78
الف- نتايج كلي و فرضيات 78
ب- نتايج كلي سؤالات تشريحي 80
2- پيشنهادات و نظرات اصلاحي 82
الف- پيشنهادات محقق 82
ب- استنتاج كلي از پيشنهادات پاسخ دهندگان 83
3- مقايسه نتايج اين تحقيق با پژوهشهاي مشابه اين موضوع 84
4- محدوديت ها و مشكلات اين تحقيق 86
5- فهرست منابع(كتابنامه) 87
6- پيوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه

چكيده

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جايگاه خاص برخوردار است ،‌پيشرفت صنعتي و اقتصادي در سال هاي اخير كه رفاه و آسايش بيشتري را به ارمغان آورده است و به شمار بيشتري از مردم اين امكان را بخشيده است كه نسبت به گذشته بخش بيشتري از اوقات خود را به امور معنوي –فرهنگي بپردازند.در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگي معنوي و فرهنگي هر جامعه بسيار نزديك است همين امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجراي سياستهاي مناسب فرهنگي ،‌ورزشي ،‌اتخاذ روش تشويق آميز و مانند اينها از هدر رفتن آن جلوگيري كند .اين تحقيق با طرح اين سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهايي مي پردازند ؟ آغاز مي شود و با هدف بررسي چگونگي نحوه ي گذراندن اوقات فراغت و نوع فعاليتهاي فراغت و كم و كيف پرداختن به هر كدام از فعاليت هاي فراغت و تعيين علايق دانش آموزان و نيز بررسي ميزان دخالت امكانات در نحوه ي گذران اوقات فراغت مي باشد.اين تحقيق شامل 7 سؤال پژوهشي كه ميزان اوقات فراغت ،‌سهم والدين و همسالان‌، تلويزيون ، ‌اينترنت ‌،موسيقي ‌،… ،‌مطالعه ي علمي و غير علمي و نيز رضايت دانش آموزان از نحوه ي گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را مي سنجد كه نتايج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .اطلاعات اين تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديده است و در قالب جداول فراواني ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزيه و تحليل شده است .جامعه آماري نيز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحيه 2 شهر يزد هستند كه بصورت تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و پايايي تحقيق هم از طريق آلفاي كرابناخ (69%)‌سنجيده شد.

 

دانلود پروژه بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد