خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود کارتحقیقی بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی
دانلود کارتحقیقی بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی

دانلود کارتحقیقی بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی

بررسی نقش کارشناس در دعاوی حقوقی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول
نقش کارشناسی
گفتار اول : نقش کارشناسی در رسیدگی قضایی
مبحث اول : تأثیر حضور کارشناس در دعاوی
مبحث دوم : نقش کارشناسان در پیشگیری از بروز دعوی
بند اول: ارشاد و مشاوره
بند دوم: حل و فصل اختلاف از طریق داوری و سازش
مبحث سوم : نقش کارشناسان در جریان دادرسی
بند اول: احقاق حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: کمک به قاضی در کشف حقیقت
بند سوم: تسریع در رسیدگی های قضایی
مبحث چهارم : نقش کارشناس در دیوان عدالت اداری
مبحث پنجم : چگونگی استفاده از نظریه کارشناسی در دعاوی مدنی
کاربرد نظریه کارشناسی
چند نکته در مورد کارشناسی
مبحث ششم : تفاوت ادله اثبات دعوی با ادله اثبات احکام
بند اول :ادله اثبات دعوی و وسایل اثبات دعوی
بند دوم :تقسیم بندی دلیل
۱-ادله مستقیم و غیر مستقیم
۲-ادله قانونی و ادله معنوی(اخلاقی)
۳-ادله از پیش فراهم شده و ادله اتفاقی
بند سوم : تأمین دلیل
بند چهارم : آیین تأمین دلیل
مبحث هفتم : تقسیم ادله اثبات دعوی بلحاظ منشأآنها
بند اول : خصوصیات ادله اثبات دعوی
بند دوم :اختیارات دادرس
بند سوم :انواع سیستمهای دادرسی
بند چهارم : قاعده منع تحصیل دلیل
مبحث هشتم : مواد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ادله اثبات دعوی(مواد۱۹۴-۲۹۴)
رسیدگی به دلایل
اقرار
‌الف – مواد عمومی
اسناد
ب – انکار و تردید
ج – ادعای جعلیت
رسیدگی به صحت و اصالت سند
گواهی
‌مبحث نهم : معاینه محل و تحقیق محلی
‌مبحث دهم: رجوع به‌کارشناس
سوگند
نیابت قضایی
فصل دوم
نقش کارشناسان در پیشگیری از بروز دعوی
گفتار اول : نقش کارشناسان در پیشگیری از بروز دعوی
مبحث اول: ارشاد و مشاوره
مبحث دوم: حل و فصل اختلاف از طریق داوری و سازش
مبحث سوم : نقش کارشناسان در جریان دادرسی
مبحث چهارم : احقاق حقوق اصحاب دعوی
مبحث پنجم : کمک به قاضی در کشف حقیقت
مبحث ششم : تسریع در رسیدگی های قضایی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده
«کارشناسی» یکی از ادله اثبات است و کمتر پرونده ای را می توان یافت که درآن، این دلیل مورد استناد و استفاده قرار نگرفته باشد. دلیل این مطلب، وجود مسائل فنی و تخصصی در بیشتر پروند ههای دادگستری است که رجوع به کارشناس و جلب نظر کارشناس را ضروری می سازد، به گونه ای که در کمتر پروند های، قاضی می تواند بدون کمک گرفتن از کارشناس به حقیقت موضوع پی برده، رأی پرونده را صادر نماید. در عین حال، تمایل بیش از حد برخی از قضات به ارجاع امور به کارشناسان و عدم اهتمام برخی از کارشناسان به حدود وظایف قانونی خود، سبب شده گاهی در ارجاع امور به کارشناس و انجام کارشناسی و اعلام نظر، احکام و شرایط قانونی مربوط به کارشناسی به نحو صحیح رعایت و اجرا نشود.
این مشکل نه تنها دادگاه ها را از استفاده درست و مؤثر از یکی از سودمندترین ادله اثبات دعوی محروم می کند، ممکن است سبب محروم شدن طرفین دعوی حقوق خود گردد. در عمل نیز، به طور مکرر موارد متعددی از نقض قوانین در این زمینه ملاحظه شده است. این مطلب انگیزه انجام تحقیق حاضر گردید، با امید این که انجام تحقیقی متمرکز در خصوص کارشناسی، موجب تبیین هرچه بیشتر احکام و شرایط مربوط به آن شود و توجه بیش از پیش دادگاهها و کارشناسان را به اجرای صحیح قوانین مربوط به کارشناسی به دنبال داشته باشد و از برخی اشتباهات در این زمینه جلوگیری شود.
با آرزوی این که تحقیق حاضر، گامی مفید در جهت توسعه دانش حقوقی کشور و اجرای صحیح قوانین و رفع برخی اشتباهات در این زمینه و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت باشد، لازم می دانم از تمام کسانی که در انجام این تحقیق و انتشار آن مساعدت و یاری نمودند تشکر و قدردانی می نمایم.
مقدمه
برای پی بردن به مفهوم ترکیبی سه وازه«ادله اثبات دعوی»باید هر یک را ابتدائاً به صورت مجزا معنا نمود تا بتوان از مفهوم این مفردات ،مقصود را بیان نمود.
مفهوم ادله:ادله و ادلاء جمع مکسَّر دلیل هستند و دلیل نیز از ریشه ثلاثی مضاعف «دلَّ» گرفته شده و از همین ریشه جمع مکسر دلایل برای واژه مفرد دلالت آورده شده است .
دلیل بلحاظ لغوی به معنای رهبر،راهنما،بلد،مرشد،راه،طریق ،جهت و سبب به کار رفته است و از منظر حقوقی دلیل چیزی را گویند که برای اثبات امری به کار می رود.چیزی که برای اثبات امری در دعاوی به کار می رود و دلیل در این معنا در برابر اصل عملی به کار می رود البته اصولیین نیز اصل را بلحاظ مرتبت پس از دلیل قرار داده اند به گونه ای که بیان شده است:«الأصل دَلیلُ حَیثَ لا دُلیل» ؛البته مقصود از دلیل مزبور اعم از ادله قطعی که عبارت از اقرار،سند ، شهادت و سوگند هستند و همچنین دلیل ظنّی که به آن اماره اطلاق می گردد می باشد چرا که در تعارض بین اصل و اماره، بدان علت که اصل در مقام رفع تردید از مکلف و بیرون آوردن او از تحیُّر و تعیین تکلیف ظاهری اوست در حالی که اماره ایجاد ظنّ نموده که مرتبه ای بالاتر و برتر از شک داراست و لذا بر اصل ارجحیَّت دارد.
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص تعریف دلیل بیان می دارد:« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.»
البته در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی) نیز چنین تعریفی از دلیل به عمل آمده بود با این تفاوت که پس از کلمه «اثبات »کلمه «دعوی»به کار رفته بود و به قرینه لفظی مدّنظر قانونی آیین دادرسی مدنی جدید آن را حذف ننموده بودند تا لفظ به گونه ای که در ماده مذکور ملموس است،در افاده معنا دچار مشکل گردد بنا بر این ،تعریف مندرج در ماده ۳۵۳ آ.د.م. سابق که به شرح فوق بیان شد مقصود مقنن را بهتر بیان می کرد.
مقنّن در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی نیز بدون آنکه به تعریف دلیل بپردازد با فرض بدیهی بودن آن به گونه ای سخن گفته است که معنای مندرج در ماده ۱۹۴ ق.آ.د.م از آن استنباط می گردد.
مفهوم اثبات:إثبات در لغت یعنی ثابت گردانیدن،پا بر جای کردن،حکم کردن است به ثبوت چیزی،مقابل نفی مانند این مثال:«اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.» و اثبات کردن نیز به معنای ثابت کردن و تصدیق کردن آمده است بلحاظ فقهی مرحله علم به چیزی را مرحله اثبات آن می نامند و در آیین دادرسی اقامه دلیل بر مورد ادعا برای ترتب آثار قانونی آن بر آن تعریف شده است.
مفهوم دعوی:در لغت دعوی به معنای ادعا کردن چیزی را ،خواستن، نزاع،ستیزه، پرخاش، دادخواهی ،تظلم به کار رفته و جمع آن نیز دعاوی است.
بلحاظ حقوقی منازعه در حق معین را گویند ادعای مدعی دعوی به معنی اخص و نیز مجموع ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه دعوی به معنای اعم نامیده می شود.
همچنین دعوی را عملی دانسته اند که برای تظلم و احقاق حق صورت می گیرد در این معنا حق را دارای دو حالت سکون و تحرک دانسته و معتقدند عدالت ایجاب می کند که حق همواره در همان حالتی که هست باقی بماند و چنانچه جایگاه حق تغییر کند و یا به آن تعرض و یا تجاوزی صورت گیرد حق حالت تحرک پیدا می کند که به آن دعوی گویند…………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است