اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » جغرافیا » دانلود پروژه بررسی وضعیت شهر ساوه
دانلود پروژه بررسی وضعیت شهر ساوه

دانلود پروژه بررسی وضعیت شهر ساوه

بررسی وضعیت شهر ساوه
فهرست مطالب
مقدمه 5
بررسی اجمالی شهر ساوه 7
جغرافیای طبیعی و سیاسی 7
جغرافیای تاریخی. 8
معرفی بازار 10
1) مسجد بازار 12
2) دالان حاج ملک: 12
3) تیمچه ی نبوی زاده : 12
4) مسجد فخریه : 13
5) حمام بازار : 13
نام برد 14
تاریخچه و سیر تحول بازار 14
تعیین محدوده ی مطالعاتی 18
بررسی شبکه های دسترسی (سواره و پیاده ) 19
کربری ونوع واحدها ی تجاری 21
گونه شناسی کالبدی بازار 26
تغییرات سقفها 28
سقفهای گذرهای متصل به بازار 28
2)بدنه ها 28
ضخامت 30
2)نمای واحدهای تجاری. 31
3)سر درب مغازه ها 31
کف: 32
شیب. 32
آب روها: 33
تاسیسات وتجهیزات بازار . 34
انشعاب آب . 34
انشعاب آتشنشانی : 34
آب آشامیدنی: 35
سقاخانه : 35
برق. 35
3)تاسیسات گاز 36
4)تلفن 36
5) امکانات 37
سرویسها 37
اعلام خطر اضطراری 37
سرمایش و گرمایش 37
بررسی نقش بازار در شهر و منطقه شهری 38
جایگاه بازار : 38
ویژگی اجتماعی محدوده مطالعاتی بازار : 40
ویژگی اقتصادی محدوده ی مطالعاتی بازار 40
مسائل اساسی محدوده مطالعاتی بازار 42
امکانات تحقق اجرای طرح 43
بررسی امکانات کالبدی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی 43
کالبدی 44
3)اجتماعی فرهنگی: 46
بررسی طرحها ی مصوب در محدوده ی بازار : 47
تا ثیرات احداث خبابان جدید بر محدوده ی مطالعاتی. 48
کلیات 49
بهبود وضعیت کلبدی بازار 49
3)ایجاد امکان گسترش بازار در بافت از طریق گذرها 53
نمای واحدهای تجاری 54
سقفهای قوسی 54
نمای واحدهای تجاری 56
سقفهای صاف 56
سقف صاف 56
کف سازی 56
سر درب جنوبی بازار 57
سر درب شمالی بازار 58
محاسبات جمع آوری فاضلاب بازار 59
فرضیات و اطلاعات موجود 59
شیر آتش نشانی : 64
جزییات تاسیسات برق و تلفن. 64
ظوابط و مقررات بهسازی 65
توسعه ی بازار در گذرها 66
بخش توسعه ی بازار 66
مقدمه
بازار به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختاراصلی شهرهای قدیمی همواره مطرح بوده است.
در گذشته بازارها ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهنده ی عناصر شهری ومحلات آن بوده اند.در عین اینکه یکی از مسیرهای مهم تردد نیز به شمار می رفته اند.با تغییر وتحولاتی که در یک قرن اخیر در شهرهای قدیمی کشورمان حادث گردید وبا ورود ماشین به صحنه ،آمد وشد در شهر وبا سابقه تاریخی وذهنی این که اماکن تجاری که از نقطه نظر کالبی از تکرار یک عنصر در کنار دسترسی اصلی به شکل بازار تبلور میافت به تدریج نقش خود را به خیابنها بخشید.  حراجیهای عمده در مراکز شهرهای قدیمی تحت عنوان خیابان کشی نقش بازار به عنوان ستون فقرات شهر وعنصر پیوند دهندهی عناصر شهری و محلات مخدوش ساخت چرا که این دخالتها سازمان اجتماعی محلات را در هم ریخت و روابط اجتماعی وفرهنگی دچار دگرگونی گشت در این رابطه ضعف پذیرش تاسیسا ت وتجهیزات جدید در بافت قدیم در تشدید موضوع بی تا ثیر نبوده است.  تغییر بافت اجتماعی اطراف بازارها وجایگزین شدن مهاجرین به شهرها به جای اهالی بومی محلات از نکات قابل ذکر است.
در نتیجه نکاتب که ذکر آن رفت اکثر بازارهای شهرهای کشورمان دچار دگرگونیهای عمده وفرسودگی کلبدی وفرسودگی فعالیت گردید.  بازار ساوه از جمله بازارهایی است که کالبد آن دچار دخالت نگردیده وهر چند خیابان کشیها ی اطراف باعث از هم پاشیدن آن به عنوان عنصر پیوند دهنده محلات قدیمی گردید،
لیکن دسترسی مناسب سواره به بازار که یکی از نیازهای امکن تجاری در بازار است وموقعیت مرکزی آن باعث گردید بازار ساوه دچار فسودگی فعالیت نشده وهمچنان خود را با تغییر وتحولات اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وفق می دهد.
با این حال از نضر کلبدی در خود دچار تغیرات عمده وفرسودگی گردیده است.  ارزش بالی زمین که دلیل بر زنده بودن بازار است خود باعث تغییرات عمده و دخل وتصرف در کالبد بازار و اغتشاش در آن گردیده است.
این دخل وتصرف ها در جرزها وسقف واحدهای تجاری ودر بخشهایی نیز درسقفمحور عبوری بازار اتفاق افتاده است .   شکل اغتشاش سیمای بصری وفرسودگی کالبدی بازار بهمرورزمانممکن است فرسودگی فعالییت دربازار شود. لذا بهسازی بازار وچگونگی توسعه آن را در دستور کار قار می دهد
بررسی اجمالی شهر ساوه
جغرافیای طبیعی و سیاسی
ساوه در عرض جغرافیایی 1 و35 وطول جغرافیایی 18 و50 می باشد وارتفاع آ« از سطح دریا 960 متر است. این شهر در گوشه شمال غربی جلگه ای به عرض 45 وطول 50 کیلومتر واقع شده که شیب ملایم جلگه از شمال غرب به جنوب شرق ادامه میابد .  متوسط بارندگی آن 200 میلی متر در سال است .
تابستان منطقه گرم وباران نسبتا طولانی است ودر حدود چهار ماه به درازا می کشد .گرمای این فصل به خصوص با وزش بادهای گرم وخشک کویری شدت بیشتری نیز می یابد درجهی متوسط حرارت تابستان در حدود 30 درجه سانتی گراد می باشد . زمستانها نسبتا سرد واغلب توام با بارندگی است که گاه با ریزش برف همراه می باشد متوسط دمای شبانه روز در زمستان 5 درجه ی سانتی گراد است . در تقسیم بندی آب وهوایی این منطقه در گروه معتدل متمایل به گرم قرار دارد . شهر ساوه از قدیم الایام در محل عبور خطوت مواصلاتی مهم کشور که از این شهر عبور می کنند واقع می باشد .  این شهر در 120 کیلومتری جنوب غربی تهران واقع شده واز توابع استان مرکزی است.
جغرافیای تاریخی.
ساوه یکی از مناطق بسیار قدیمی وباستانی ایران می باشد ووجود مناطق تپه های باستانی مربوط به ادوار مختلف قبل از تاریخ .  تاریخی واسلامی دلیل این مدعا است گرچه در نوشته ها وکتب پیش از اسلام اسمی از ساوه برده نشده ولی وجود آثار در منطقه را نمی توان منکر شد وعلت آن این است که شهر ساوه را
می توان مربوط به دورهی ساسانیان دانست وپیش از آن در این منطقه شهری وجود نداشته است.
آنچه مسلم است این شهر پیش از اسلم به وجود آمده است ودر قرون اولیه اسلامی جزو ری ویا عراق عجم بوده است وبه وسیلیه ی حکام عرباداره می شده است واوایل قرن چهارم بوده است که این شهر به دست حکام ایرانی فتح ورو به رونق و آبادی می گذارد تا جایی که در قرن ششم بسیار آباد ودارای حمامها و
کاروانسراها ومساجد وکتابخانه ها ی بسیار بزرگی بوده که در اوایل فرن هفتم بر اثر حمله خانمان بر انداز
قوم وحشی مغول ومقاومتی که اهل شهر در مقابل آنها نموده اند بکلی ویران ونابود ومردم آن یا قتل عام
یا به نواحی اطراف فرار کرده اند ولی در اواسط همین قرن است که این شهر دوباره بوسیله ی حاکم وقت ساوه بنام خواجه ظهیر الدین ودر زمان پسرش خواجه شمس الدین توسعه می یابد ودر اواخر این قرن وقرن هشتم است که دوران طلایی خود را می گذراند .  همچنین در قرن هشتم با تجدید ساختمانی سد قره چای که در حمله ی مغول بکلی ویران شده بود کشاورزی منطقه احیا می شود وخود باعث رونق اقتصادی سهر
میگردد.  مرکز شهر در این زمان حول وحوش مسجد بازار ومیدان است.  با اهمیت یافتن راه شمال جنوب در دوران صفویه و به علت پایتخت بودن اصفهان شهر پیشرفت بیشتری کرده و بازار تسعه یافته و قسمتهای
جدیدی به آن اضافه گشته ومیدان انقلاب و مسجد میدان دارای مرکزیت بیشتری شد. توسعه ی شهر دراین دوره نیز همانند قبل در جهت شمال وشمال غرب است.  در دوره ی قاجاریه میدانهای جدیدی به شهر اضافه  گشت.   در این دوره همراه با ویرانی اقتصاد کشور واستیلای کشور های استعماری این شهر نیز مانند شهرهای دیگر از رونق افتاد وجزوشهرهای درحه دوم قرار گرفت .  از طرف دیگر با به کار گیری سیاستهای جدید در دورهی قاجاریه در امر احداث خیابانهای جدید وتداوم آن در دوران پهلوی امر احداث خیابانهای جدید ادامه یافت وچهرهی شهر را دگرگون کرد.
این شهر از اوایل قرن حاضر دارای رشد بطئی بوده واین امر تا دهه ی 50 ادامه داشته است در دهه ی پنجاه با احداث شهر صنعتی کاوه در ده کیلومتری شمال شهر ،شهر نشینی رشد شتابان به خود گرفت وشهر رو به رشد توسعه کلبدی ،اجتماعی واقتصادی نهاد که اینک محدوده ای به وسعت 1000 هکتار را شامل می شود……….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است