گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه بررسی گرایش به خانه گریزی در میان دختران نوجوان تهران
دانلود پروژه بررسی گرایش به خانه گریزی در میان دختران نوجوان تهران

دانلود پروژه بررسی گرایش به خانه گریزی در میان دختران نوجوان تهران

بررسی گرایش به خانه گریزی در میان دختران نوجوان تهران

فهرست مطالب
پیشگفتار
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت موضوع پژوهش
فرضیات پژوهش
تعریف عملیاتی و نظری
محدوده مطالعاتی پژوهش
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه
چارچوب نظری
1- تعاریف فرار از خانه
1-1 پایان فرار
2-1 فرار و ناهنجاری اجتماعی
3-1 روانشناختی فرار
4-1 فرار و محیط خانواده
5-1 فرار و مسائل خانوادگی
6-1 فرار و فراغت
1-1-1 ویژگی پسران و دختران فراری
2- عوامل موثر بر فرار از خانه
1-2 تبعیض
2-2 حضور ناپدری و نامادری
3-2 بزهکار بودن والدین
4-2 طلاق والدین
5-2 رشد ناقص استقلال در فرزندان
6-2 والدین
7-2 وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون)
8-2 تعدد فرزندان
9-2 خشونت و تنشهای خانگی
10-2 همسالان
11-2 انگیزه
12-2 اشتغال والدین
13-2 محدودیت
14-2 محدودیت جامعه
15-2 ضعف نظارتهای اجتماعی
16-2 آزادی مطلق
17-2 ازدواج اجباری
18-2 خانواده
18-2 خانواده
19-2 بیکاری
20-2 اشتغال
21-2 عوامل عاطفی
22-2 تغییر ارزشها
23-2 مدرسه و فرار
24-2 عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار
25-2 خلاصه ای از دلایل فرار
25-2 خلاصه ای از دلایل فرار
3- آثار فرار از خانه
1-3 آثار وسایل ارتباط جمعی
2-3 آثاری که فرار از خود به جای می گذارد
3-3 آثار نامطلوب تکنولوژی
4- نظریه های مربوط به فرار از خانه
1-4 بی هنجاری
2-4 اجتماع
3-4 تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر
4-4 تقلید
5-4 بزهکاری غیر اجتماعی
6-4 فقر یک علت عمومی در پیدایش جرائم
6-4 فقر
7-4 شهر نشینی
8-4 درجات فرار
9-4 محیط
5- آمار و اطلاعات
1- 5 آمار و دلایل فرار
2- 5 آمار سنی فرار
2- 5 آمار سنی فرار
نتیجه گیری
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
1- مقدمه
2- روش پژوهش
3- جامعه آماری
4- حجم نمونه و روش نمونه گیری
5- ابزار اندازه گیری
6- روش جمع آوری اطلاعات
7- روش های تجزیه و تحلیل (آماری اطلاعات)
فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش
1- مقدمه
2- جداول توصیفی
جدول (1/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افراد
جدول (2/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند
جدول (3/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن
جدول (4/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه
جدول (5/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر
جدول (6/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر
جدول (7/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر
جدول (8/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی
جدول (9/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی
جدول (10/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت
جدول (11/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی
جدول (12/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان
جدول (13/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک
جدول (14/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی
جدول (15/1) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات
جدول (16/1) مربوط به سازه (خانه گریزی)
3- جداول دو بعدی
جدول (1/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن و خانه گریزی
جدول (2/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند و خانه گریزی
جدول (3/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن و خانه گریزی
جدول (4/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب  میزان درآمد ماهیانه و خانه گریزی
جدول (5/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر و خانه گریزی
جدول (6/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر و خانه گریزی
جدول (7/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر و خانه گریزی
جدول (8/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی و خانه گریزی
جدول (9/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی و خانه گریزی
جدول (10/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن  اوقات فراغت و خانه گریزی
جدول (11/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی و خانه گریزی
جدول (12/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان و خانه گریزی
جدول (13/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک و خانه گریزی
جدول (14/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی و خانه گریزی
جدول (15/2) توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن وقت به تفریحات و خانه گریزی
4- نمودارها
(1/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن افراد
(2/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند
(3/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن
(4/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد ماهیانه
(5/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر
(6/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر
(7/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر
(8/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی
(9/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی
(10/3) نمودار  توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت
(11/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای دستی
(12/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان
(13/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک
(14/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی
(15/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات
(16/3) نمودار توزیع جمعیت نمونه برحسب خانه گریزی  (SAZEH)
فصل پنجم : نتایج پژوهش
بحث و نتیجه گیری
تنگناها و محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
خلاصه پژوهش
فهرست منابع
پرسشنامه
پیشگفتار :
خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و….
پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در 5 فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است.
در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم جامعه آماری ، تعداد افراد ، روش پژوهش و…. بررسی می شود.در فصل چهارم جداول و نمودارهای استخراج شده از برنامه spss مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری از این پژوهش ، پیشنهادها و…. مورد بررسی قرار می گیرد.
امید آنکه این پژوهش بتواند برای دیگر افراد مفید واقع شود و بتواند معضل فرار از خانه را کاهش دهد.
چکیده
این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از 25 نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.
در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.
مقدمه
شاید پدیده دختران فراری از منزل و یا آنچه اصطلاحاً «دختران خیابانی» گفته می شود یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که مرکز رسمی و غیر رسمی در تهران و درجات کمتر شهرهای دیگر با آن درگیر هستند.این پدیده فقط به فرار دختران از خانه محدود نمی شود بلکه پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد که افتادن در دام اعتیاد ، شبکه های فساد از جمله آنهاست.
پدیده دختران فراری یا فرار دختران از منزل در هر جامعه ای وجود دارد و واقعیتی غیر قابل انکار است.در کشور ما نیز به علت ازدیاد تعداد این دختران ، طی سالهای اخیر به عنوان معضلی اجتماعی مطرح شده است.
شاید ما فرار از خانه را به عنوان یک جرم تلقی کنیم ولی همانطور که اشاره شد این مسئله یک آسیب اجتماعی است که خود موجب بوجود آمدن مشکلات بعدی است.در واقع بر روی پدیده فرار از خانه عواملی تاثیر گذار  است و این عوامل باعث جدی تر شدن این مسئله می شود.
در جوامع دیگر نیز دختران در پاسخ به شرایط نامطلوب ، اقدام به فرار از خانه می کنند که در بسیاری از این کشورها نهادهای یاریگری و حمایتی قوی وجود دارد ، ولی در کشور ما دختری که از خانه فرار می کند از ترس دستگیری ، بازداشت ، زندان و یا حتی بازگرداندن به منزل از دست سیستم قضایی نیز فرار می کند و از تماس با موسسات اجتماعی خودداری می کند.
پس بهتر است قبل از آنکه شاهد پیامدها و بحرانهای اجتماعی ، فرهنگی و روانی این مسئله باشیم و قبل از آنکه پیامدهای آن ، کیان روابط انسانی و خانوادگی و امنیت روانی و اخلاقی جامعه را به خطر اندازد ، متخصصان و برنامه ریزان طرحی نو در افکنند تا با این مسئله برخورد درست صورت گیرد.از طرفی دختران فراری واقعیت امروز جامعه ما هستند.به نظر می رسد که می توان با تقویت و گسترش نهادهای یادیگری و مدد کاری و…. از پیامدهای آن کاست.
بیان مسئله
دختران فراری عموماًً کسانی هستند که به دلایل گوناگونی مانند ، اعتقاد به اینکه در خانواده به آنان بی توجهی شده است ، یا تحت تاثیر ساز و کارهای روانی برای رسیدن به امنیت روانی و رهایی از سلطه ی والدین ، در پی یافتن قدرتی شایسته بر می آیند تا با تسلیم شدن و اطاعت از آنان ، نگرانی و اضطراب درونی خود را کاهش دهند.
شاید بتوان گفت : دختران فراری از گروه افرادی هستند که در خانه احساس امنیت نمی کنند و پنداشت صحیحی از اوضاع و احوال بیرون از خانه ندارند ، اینان زمانی به اشتباه خود پی می برند که در بیرون از خانه مورد سو استفاده قرار می گیرند و موقعیت برای بازگشت آنان مشکل تر می شود.
فرار از خانه تقریباً در همه کشورها صورت می گیرد و از آن به عنوان یک معضل خانوادگی- اجتماعی نام برده می شود.اما چیزی که شایان ذکر است این که فرار دختران بیش از پسران گزارش شده است.بدیهی است فرد فراری اگر دختر باشد احتمال بیشتری دارد که وضعی ناگوارتر از هر پسر فراری داشته باشد.از این رو به فرار دختران بیشتر تاکید می گردد.
در فرار دختران از خانه عوامل بسیار گوناگونی نقش دارد مانند : عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، خانوادگی و… البته می توان گفت مشکلات رفتاری هم می تواند در روابط اعضای خانواده تاثیر بسزایی داشته باشد.با توجه به اینکه خانواده ها حقوق مساوی برای فرزندان دختر و پسر خود قائل نیستند.اما بطور معمول حمایت و مراقبت بیشتری درباره دختران معمول می دارند.بعضی از خانواده ها بدون آگاهی دادن به دختران و تبیین علت مراقبت والدین فقط به شدت نسبت به آنان سختگیری می کنند و آنها را مورد محدودیت های مختلف قرار می دهند و گاه کوچکترین رفتار آنان را مورد تنبیه قرار می دهند و در بسیاری از موارد حفظ و مراقبت از آنان را با خشونت در هم می آمیزند و تعصب والدین به منبعی برای ایجاد اختلاف با دخترانشان تبدیل می شود و هنگامی که دختران از وضعیت پیرامون خود مطلع می شوند و در زمانی که بیش از حد تحت فشار باشند می گریزند.
اما همانطور که عدم توجه به نیازهای عاطفی فرزندان می تواند عامل فرار از خانه باشد توجه بیش از حد والدین و در اختیار بودن امکانات رفاهی فرد و داشتن آزادی مطلق هم می تواند مسائلی را به بار آورد.
اشتغال والدین و عدم حضور آنها باعث می شود که کنترلی بر روی رفتار اعضای خانواده نداشته باشند و همین امر نیز باعث فرار می شود.به نظر بسیاری از صاحب نظران مهمترین علت عمده فرار از خانه عامل اقتصادی و یا همان (فقر) است.
مارکس معتقد است که جنایت ، فحشا ، فساد و فرار از خانه در درجه نخست ناشی از فقر است که زاییده سیستم سرمایه داری است.بدین سان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید ، ثروت ها را بطور نامساوی قسمت می کنند و تناقضات را پدید می آورند و تحت تاثیر این عقاید امروزه بسیاری از پدیده های جامعه را به چگونگی وضع اقتصادی نسبت می دهند.
اما اجتماع را نیز نمی توان نادیده گرفت که بی شک یکی از عوامل لغزش جوانان است.
طبق نظریه ساترلند در مورد اجتماع ، انتقال فرهنگی عموماًً در فرد از طریق گروههایی نظیر دوستان یا خانواده آموخته می شود که می تواند زمینه ی انحرافات در فرد شکل گیرد.
اما اسگودنیز معتقد است ، هر چقدر میزان گذران جوان و فرد با گروههای همسن خود بیشتر باشد فرد همانند آنها می شود و برای کسب احترام در گروه به رفتارهای ضد اجتماعی تشویق می شوند و با عضویت در این گروهها ارزشهای نادرست از جمله برخورد با امر و نهی والدین و …. در آنها تقویت می شود.
اما کیدکران معتقد است که انزوا و فقدان نظارت و کنترل و کم ارزشی را به عنوان عامل اصلی فرار از خانه می داند و معتقد است والدینی که فرزندان آنها فرار می کنند حمایت کمتری از فرزندان خود به عمل می آورند.بی شک شهر نشینی افراد نیز به معضل فرار از خانه دامن زده است.به نظر می رسد بافت اجتماعی شهرهای بزرگ و پیچیدگی روز افزون زندگی شهری فرصت ارتکاب جرایم و رفتارهای ضد اجتماعی را فراهم می کند اما شاید این علت به تنهایی کافی نباشد.
تقلید هم می تواند به نوبه خود سهم به سزایی را در کنار دیگر عوامل فراهم سازد ، این تقلید می تواند به طرق مختلف صورت می گیرد.
این تقلید می تواند از رفتار مجرمانه والدین صورت گیرد ، اما به نظر می رسد وسایل ارتباط جمعی نیز بی تاثیر نباشد ، فیلم هایی که به خاطر دستیابی به آرزوها و برقراری روابط عاشقانه میان جوانان مشوق آنها می شود.وسایل ارتباطی که شاید نوجوانان و یا جوانانی که هنوز به استقلال کاملی نرسیده اند آنها را به فرار از خانه تشویق می کنند.
اما مهمترین عاملی که بیشترین تاثیر را دارد خانواده است.خانواده هایی که دختران را به اجبار وادار به ازدواج می کنند ، خانواده هایی که فرزندان بسیاری دارند و کمی درآمدشان علتی می شود تا نیازهای متعدد فرزندشان برآورده نشود ، کسانی که از حضور ناپدری و نا مادری در خانه رنج می برند…. می تواند به معضل فرار از خانه تبدیل شود.
بیکاری و یا اشتغال هم از دیگر عواملی است که بر روی فرار از خانه می تواند تاثیر داشته باشد.البته دورکیم هم عامل انحرافات و بزهکاری را فقر و بیکاری می داند و نیز تغییر ارزشها را به عنوان یک عامل تهدید آمیز برای جامعه بیان می کند.
معضل فرار از خانه در هر طبقه اجتماعی می تواند اتفاق بیافتد و همچنین می تواند اثراتی را بر روی جامعه و خانواده بگذارد.
البته مسئله خانه گریزی بنابر انگیزه افراد با هم متفاوت است.بعضی از افراد فرار می کنند تا به تمایلات و خواسته های خود برسند و بعضی دیگر به این علت که خود را از تمامی قید و بندهای زندگی رها کنند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است