دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی

بسته بندی موادغذایی
فهرست
مطالب چکيده
مقدمه
جدول 1-1: درصد مصرف مواد بسته بندي مختلف در سالهاي 1981-1991
بسته بندي
1-1. کارکردهاي بسته بندي
1-1-1. عامل محافظت کنندگي
1-1-2. بي ضرر بودن و خنثي بودن بسته بندي
1-1-2-2. نقش محافظتي غير فعال بسته بندي
1-1-2-2-1. محافظت مکانيکي
1-1-2-2-2. محافظت در برابر انتقال مواد
1-1-2-3. محافظت در برابر انتقال انرژي
1-1-2-2-4. محافظت در برابر ميکروار گانيسم هاي موجود در محيط
1-1-2-3. نقش محافظتي فعال بسته بندي
1-1-2-3-1. استريليزاسيون بعد از بسته بندي
1-1-2-3-2. بسته بندي هاي استريل (آسپتيک )
1-1-2-3-3. بسته بندي تحت اتمسفر اصلاح شده و نگهداري در دماي پائين در مورد محصولات تازه
1-1-2-3-4. بسته بنديهاي خاص
.3-1-1عامل اطلاع رساني بسته بندي
1-1-3-1. درج اطلاعات بر روي بسته بنديهاي مواد غذائي
1-1-3-1-1. اطلاعاتي که بايد بر روي بسته ها درج شوند
1-1-3-1-2. استثنائاتي که در مورد درج اطلاعات و برچسب زني محصولات غذائي وجود دارند
.4-1-1خصوصيات مواد اوليه بسته بندي
1-2. کاربرد پلاستيک در بسته بندي مواد غذائي
1-2-1. کليات
1-2-2. انواع پلاستيک ها
1-2-2-1. معرفي برخي ترموپلاستيک هاي مورد استفاده در بسته بندي مواد غذائي
1-2-2-1-1. ترموپلاستيک هاي ساده
1-2-2-1–11. سلوفان
1-2-2-1-1-2. پلي اولفين ها
پلي اتيلن با دانسيته پائين (LDPE)
پلي اتيلن خطي با دانسيته پائين (LLDPE)
پلي اتيلن با دانسيته بالا (HDPE)
پلي پروپيلن (PP)
کوپليمر اتيلن –وينيل استات (EVA)
1-2-2-1-1-3. وينيل پلاستيک ها
پلي وينيل کلرايد (PVC)
کوپليمرهاي وينيل کلرايد
پلي وينيليدين کلرايد (PVDC)
1-2-2-1-4. پلي استرها (PE)
پلي اتيلن ترفتالات (PET)
1-2-2-1-1-5. پلي آميد يا نايلون (PA )
1-2-2-1-1-6.پلي استايرن (PS)
کوپليمرهاي استايرن
الف – استايرن آکريلونتيريل  (SAN)
ب – اکريلونيتريل بوتادين استايرن  (ABS)
1-2-2-1-1-7. اتيلن و ينيل الکل (EVOH)
1-2-2-1-2. ترموپلاستيک هاي مرکب
1-2-2-1-2-1. نمونه هائي از فيلم هاي مرکب
1-2-2-1-2-2. خصوصيات فيلم هاي مرکب
1-3. وضعيت توليد مواد اوليه پلاستيکها در ايران
حفظ بسته بندي در ارتباط با پديده مهاجرت
الف- تعاريف
ب- تقسيمات بسته بندي
دسته اول
جدول (1) مسموميت برخي عناصر در حالتي كه به شكل يون در آب حضور دارند
دسته دوم
جدول (2) ماكزيمم مهاجرت برخي مونومومرها  به داخل مواد غذايي
دسته سوم
جدول (3) مقايسه خطرات منجر به مرگ
جدول (4) الزامات مربوط به پاكيزگي صفحات قلع مورد استفاده در توليد قوطي هاي كنسرو و ماكزيمم مجاز براي مهاجرت يونهاي فلزي به داخل مواد غذايي
ج- افزودنيهاي  براي رزينهاي پلاستيكي
آثار واسطه واكنش دهنده
افزودنيهايي كه براي منظورهاي خاصي اضافه مي‌شوند يا افزودنيهاي تعمدي (Intentional Additives)
1-مواد بهبود دهنده خواص
2-تثبيت كننده ها
3-كمكهاي تكنيكي
عوامل ضد مه (Antifog Agents)
عوامل جفت كننده (Anchoring Agents)
1-عوامل فوم كننده
2-كند كننده هاي اشتعال
3-عواملي كه شفافيت رزينهاي پلاستيك را تغيير مي‌دهند.
جدول (6) كمكهاي توليد پلاستيكها در مقابل مواد شيميايي مربوطه
«آلودگي  در مواد غذايي از مواد بسته بندي»
«چكيده»
1. مقدمه
2. كنترل منظم
3.روش هاي تحليلي
3- 1. مواد افزودني در بسته بندي پليمري
3-1-1- پلاستيك ها
3-1-2- استابيلايزرهاي حرارتي
3-1-3- مرحله افزودن مواد
3-1-4- استابيلايزرهاي سبك
3-1-5- آنتي اكسيدان ها
3-2- مونومرها و اليگومرها
3-2-1- استيرن ها
3-2-2- ونييل كلرايد
3-2-3- بيس فنول ديگلي سايديل اتر (BADGE)
3-2-4- ايزوسيانات
3-2-5- كاپرولاكتام
3-2-6- اليگومرترفتاليت پلي اتيلن
3-3- مواد آلوده كننده
3-3-1- فرآورده هاي آلوده كننده
3-3-2- بنزن و مايعات فرار ديگر
3-3-3- آلوده كننده‌هاي محيطي
3-3-4- عوامل فرآيندي
3-3-5- آلوده كننده هاي ديگر
4-1- عوامل تاثير گذار بر انتقال
4-2 -راه ارتباطي بين غذا و پلي مر
4-3- انتشار به مواد غذايي با حجم زياد
5-نمونه هايي از مدل سازي انتقال پيش بينانه
تحقيق FTLR مهاجرت ويژه مواد افزودني از پلي و نييل كلرايد جامد
مهاجرت و ارزيابي حساسيت پلي مرهاي تشعشعي
«فعل و انفعالات ميان پلي ونيل كلرايد با روغن افتابگردان اپوكسي شده و غذاهاي سيميولانت شده »…………..

چکيده

با توجه به اهميت بسته بندي در کاهش فساد مواد غذائي و تاثير آن بر روي فروش محصول ، توجه به جنبه هاي مختلف آن بسيار ضروري است پلاستيکها طيف گسترده اي از موادي هستند که در سالهاي اخير استفاده روز افزوني از آنها جهت بسته بندي مواد غذائي صورت مي گيرد .
يکي از مسائلي که در استفاده از مواد بسته بندي بايد مورد توجه واقع شود امکان هر گونه واکنش بين ماده بسته بندي و ماده محتوي آن و انتقال مواد ميان آنها ميباشد .
مهاجرت به عنوان انتقال مواد از ماده بسته بندي به ماده درون آن تعريف ميشود مهاجرت از دو جنبه مهارجت کلي و مهاجرت ويژه بررسي ميشود تحقيق حاضر تلاشي است براي بررسي مهاجرت مواد از بسته بندي هاي پلاستيکي تک لايه به مواد غذائي درون آنها .
برنامه ريزي تحقيق شامل هر دو جنبه مهاجرت کلي و ويژه ميباشد .
در بخش مهاجرت کلي ، تعدادي از پلاستيک هاي تک لايه رايج در بسته بندي مواد غذائي از جمله فيلم هاي که در شرکت هاي مختلفي توليد شده بودند ، به عنوان نمونه هاي آزمايشي انتخاب و با استفاده از روشهاي استاندارد تحت آزمون مهاجرت کلي قرار گرفتند نتايج حاصل نشانگر سطح مهاجرت کلي پائين تري از حد مجاز استاندارد براي اين پلاستيکها ميباشد .

مقدمه

با توجه به اهميت و گستردگي توليد مواد غذائي در جهان و اهميت آن در زندگي روزمره جوامع بشري ، بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با آن حائز اهميت بسياري است در وضعيف کنوني روابط بين المللي ، غذا به عنوان محصولي استراتژيک در تعيين بسياري از معيارهاي اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و سنتي نقش مهمي ايفاء مي کند بنابراين مسئله حفظ نگهداري و توزيع مواد غذائي نيز اهميت شاياني مي يابد چرا که بدون اهميت دادن به نگهداري مواد غذائي بدليل آمادگي ماهيتي آنها به فساد توسط عوامل مختلف از قبيل ميکروار گانيسم ها ، تغييرات شيميائي و فيزيکي ، آنزيمها و غيره قسمت عمده اي از اين مواد با ارزش به هدر خواهد رفت در اينجاست که صنعت بسته بندي ميتواند به عنوان مهمترين عامل در جلوگيري از ضايع شدن مواد غذائي عمل نموده و ضرورت خود را نشان دهد .
در بسياري از کشورها بسته بندي به عنوان جز غير قابل تفکيکي از فرايند توليد مواد غذائي محسوب مي شود به طوري که ، در کشور آمريکا سالانه بيش از 50 ميليارد دلار صرف صنايع بسته بندي مي شود .
آمار منتشره نشان ميدهد که تقريباً هر ساله 20 درصد غذائي جهان به دليل شرايط نا مناسب نگهداري و بسته بندي از بين رفته و اين رقم در پاره اي از کشورهاي جهان سوم به 50 در صد نيز ميرسد  در حاليکه در صورت بسته بندي مناسب و خوب ميتوان اين ضايعات را به حداقل ميزان يعني حدود 5-2 درصد کاهش داد . بحث ضايعات و جلوگيري از آن يکي از معضلات اصلي کشور ما نيز مي باشد بطوريکه حدود 35-30 درصد محصولات کشاورزي هر سال ضايع ميگردد . اين در حاليست که با توجه به جمعيت بالا و سطح پائين توليد داخلي هر ساله مجبور به واردات مقدار متنابهي مواد غذائي ميباشيم ……………..

دانلود پروژه بسته بندی موادغذایی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد