دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بهسازی سکونتگاه های روستایی

بهسازی سکونتگاه های روستایی
فهرست مطالب
طـرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستـایی.. ۳
طرح مسئلـه. ۳
سابقـه و سیـر تحول طرحهای بهسازی و هادی روستایی.. ۶
ماهیت و فراینـد تهیـه و اجرای طرحهای بهسازی و هادی روستایی.. ۹
اهداف عملیات بهسازی و توسعـه فیزیکی روستایی.. ۱۰
اهـداف طرح های هادی روستایی.. ۱۰
مهمترین اهداف این طرحها عبارت است از: ۱۰
فراینـد تهیـه طرح هادی.. ۱۱
عملکرد تهیـه و اجرای طرحهای هادی روستایی.. ۱۴
طرحهـای هادی و بهسازی مسکن روستایی.. ۲۰
ارزشیـابی طرحهای بهسازی و هادی روستایی.. ۲۴
نتیجه گیـری.. ۳۰
فصـل ششـم: ۳۴
طرحهای ساماندهی و فراینـد برنامه ریزی توسعه نواحی روستایی.. ۳۴
ضرورت و اهمیت سامانـدهی نواحی روستایی.. ۳۶
سابقـه و انواع طرحهای سامانـدهی روستایی.. ۳۹
اهداف این طرحها به شـرح زیر بود: ۴۱
طرحهای سامانـدهی روستاهای پراکنـده. ۴۳
طرحهای سامانـدهی فضایی ـ کالبـدی سکونتگاه های روستایی.. ۴۶
فرایند مطالعات این طرحها در سه مرحله به شرح ذیل تدوین شده است: ۴۷
طرحهای امکان سنجی تجمیـع روستاهای پراکنـده. ۴۸
طرحهای ادغام و تجمیـع روستاها در عمـل و ارزشیابی آنها ۵۲
استان خراسان.. ۵۸
استان خوزستان.. ۵۹
استان سیستان و بلوچستان.. ۶۰
استان فارس…. ۶۱
استان گیلان.. ۶۴
استان زنجان.. ۶۶
جا به جایی و ادغام روستاها در مناطق جنگلی شمال کشـور. ۶۷
طرح سامانـدهی فضاها و مراکز روستایی کشور. ۷۱
اهـداف طرح. ۷۲
سطـوح سامانـدهی فضاها و مراکز روستایی.. ۷۳
معیارهای تعیین فضاهای همگن.. ۷۴
معیارهای تعیین مرکزیت فضاها ۷۶
استانـداردها و ضوابط خدمات رسانی در محیط روستایی کشور و نحوه تجهیـز مراکز روستایی.. ۷۶
ارزیابی طرح سامانـدهی فضاها و مراکز روستایی.. ۸۱
فصـل هفتـم: مدیـریت توسعـه روستایی در ایران.. ۸۳
دولت و توسعـه روستایی.. ۸۴
مشارکت و مدیریت توسعـه روستایی.. ۸۶
مدیـریت روستـایی در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی.. ۹۰
شوراهای اسلامی و مدیـریت توسعـه روستایی.. ۹۵
سازمانهای روستـایی در ایران.. ۹۹
وزارت جهاد کشاورزی.. ۱۰۱
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.. ۱۰۴
دهیاری ها و مدیریت توسعـه روستایی.. ۱۰۸
سازمانهای غیـردولتی و مدیریت توسعـه روستایی.. ۱۱۱
تعریف و ماهیت سازمانهای غیـردولتی.. ۱۱۲
نقش سازمانهای غیـردولتی در توسعـه روستایی.. ۱۱۳
سازمانهای غیـردولتی روستایی در ایران.. ۱۱۴
نارسایی های مدیریت توسعـه روستایی در ایران.. ۱۱۶
چشم انـداز مدیریت توسعـه روستایی.. ۱۲۵
اصلاح ساختار مدیریت توسعـه روستایی کشور. ۱۲۷
فصل هشتـم: چشم انـداز برنامه ریـزی توسعه روستایی در ایران.. ۱۳۲
امکانات و منابع: ۱۳۴
تنگناها و محدودیتها: ۱۳۶
رویکرد و راهبـرد مطلوب برنامه ریزی توسعـه روستایی.. ۱۳۷
ملاحظات و اولویتهای اساسی.. ۱۴۰
توسعـه روستایی و کشاورزی.. ۱۴۰
توسعـه روستایی و کارآفرینی.. ۱۴۲
روستاهای نمونه و توسعـه روستایی.. ۱۴۳
زنان و توسعـه روستایی.. ۱۴۵
ICT و توسعـه روستایی.. ۱۴۹
نظام آماری ـ اطلاعاتی و توسعـه روستایی.. ۱۵۳
تحقیقات، آموزش و توسعـه روستایی.. ۱۵۴
طرحهای محلی و توسعـه روستایی.. ۱۵۶
گردشگری و توسعـه روستایی.. ۱۵۷
حوزه اجتماعی.. ۱۵۹
حوزه اقتصادی: ۱۶۰
حوزه زیست محیطی: ۱۶۲
حوزه نهادی و سیاستگـذاری: ۱۶۳
چشم انداز توسعـه روستایی در چشم انداز توسعه کشور در افق ۲۰ ساله. ۱۶۴
مهمترین الزامات و راهبردها در این زمینه عبارت است: ۱۶۵
چشم انداز توسعه روستایی در برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴- ۱۳۸۸) ۱۶۷
سیاستهای کلی رهبـری برای برنامه چهارم توسعـه. ۱۶۷
لایحـه برنامه چهارم توسعـه. ۱۶۹
منابع انگلیسی.. ۱۹۱
طـرح های هادی و بهسازی سکونتگاه های روستـایی
طرح مسئلـه
همان طور که در فصل اول اشاره شد یکی از مسائل و مشکلات روستاهای کشور، نابسامانی وضع کالبدی و کیفیت نامناسب مساکن روستایی است. مشکلات مساکن روستایی و ابعاد آن در کشور بررسی گردید، در مورد بافت فیزیکی روستاها، به طور کلی با توجه به این که مکانیابی، تکوین و گسترش اکثر روستاها به صورت خودجوش بوده و عمدتاً بر اساس طرح و نقشة از پیش تعیین شده نبوده است، بنابراین بافتهای روستایی مسائل و مشکلاتی دارند. از طرف دیگر، با توجه به قدمت اکثر روستاها، بافت فیزیکی روستاها معمولاً قدیمی است یا اینکه حداقل در کنار بافت جدید، بافت قدیمی نیز وجود دارد. بافت قدیمی روستاها متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری گذشته بوده است و بدیهی است که با توجه به تحول شرایط زندگی در روستاها در گذر زمان و در عرصه های مختلف، بافت قدیم با زندگی امروزی هماهنگی لازم را ندارد و حداقل لازم است اصلاحاتی در آن به وجود آید تا بتواند شرایط مناسب زندگی را فراهم نماید. مسائل و مشکلات بافت فیزیکی روستاها به همراه الزامات دیگر، ضرورت و اهمیت اصلاح بافت روستاها را ایجاب می کند. مهمترین مشکلات بافتهای روستایی و نیز الزاماتی که اصلاح و بهسازی آنها را ایجاب می کند به شرح زیر است:
نبود سیستم مناسب دفع فاضلاب و آبهای سطحی در روستاها که به لحاظ بهداشتی و آمد و شد مشکلاتی را برای روستاییان به وجود می آورد و یکی از نابسامانیهای موجود در بافتهای روستایی است. در گذشته سطح بهداشت در روستاها پایین بود و انتظار کمتری هم نسبت به شرایط بافت وجود داشت، اما امروزه با توجه به بهبود نسبی بهداشت، ضرورت ایجاد شیوه مناسب دفع فاضلاب و آبهای سطحی از طریق اصلاح و بهسازی بافت روستاها ایجاب می شود.
لزوم گسترش شبکه های زیربنایی و خدمات رفاهی در روستاها، از دیگر مواردی است که اصلاح و ساماندهی بافتهای روستایی را ایجاب می کند. در برخی از روستاها، بافتهای موجود به گونه ای است که برای ایجاد و توسعه شبکه های آمد و شد، برق، آب لوله کشی، تلفن و فاضلاب موانعی ایجاد می کند؛ در حالی که اصلاح بافت فیزیکی روستاها می تواند زمینه احداث و توسعه این شبکه ها را فراهم کند. این موضوع در مورد ایجاد گسترش تأسیسات آموزشی، بهداشتی، اداری، تجاری و جز اینها نیز صدق می کند.
رواج وسایل نقلیه موتوری در روستاها طی دهه های اخیر از دیگر مواردی است که بهسازی و اصلاح بافتهای روستایی را در جهت گسترش امکان استفاده از این وسایل ضروری می سازد. بافت اکثر روستاها در شرایط و زمانی شکل گرفته که در روستاها وسایل نقلیه موتوری وجود داشته و روستاییان بیشتر از دام برای حمل و نقل استفاده می کردند. اما امروزه رواج وسایل حمل و نقل ماشینی در روستاها ایجاب می کند که معابر و شبکه ارتباطی درون روستاها اصلاح و ساماندهی گردد…………..

دانلود پروژه بهسازی سکونتگاه های روستایی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد