دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بودجه دستگاههاي اجرايي

بودجه دستگاههاي اجرايي
فهرست مطالب
پيش گفتار 5
فصل اول: 5
تاريخچه بودجه 9
تعريف 10
نمودار ارتباط بودجه و تشكيلات 12
چگونگي برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها 13
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداري 13
جايگاه واحد بودجه در تشكيلات 16
ارتباط بودجه با واحد كارگزيني 18
ب- آمار كاركنان بر حسب مدرك تحصيلي 18
ج- آمار كاركنان رسمي بر حسب گروههاي شغلي 19
جمع اعتبارات هزينه اي: 28
فرم شماره 2: 28
روشهاي برآورده هزينه 29
ويژگيهاي شاخص ها: 31
روش برآورد هزينه هاي پرسنلي 32
برآورد ارتقاء گروه 34
اثرات ارتقاء گروه در فوق العاده شغل: 35
فوق العاده كارانه «بهره وري» 38
روش محاسبه بار مالي تغيير ضريب 432 به 484 39
فوق العاده برجستگي: 42
جدول محاسبه فوق العاده سختي شرائط محيط كار 43
فوق العاده نوبت كاري: 43
حساب پس انداز كاركنان دولت: 44
حق بيمه همگاني درمان: 44
كمك هزينه عائله مندي: 45
برآوردافزايش حقوق كاركنان پيماني ؛خريد خدمت وكارگران: 46
براورد اعتبار پرسنل وظيفه مامور خدمت در دستگاههاي اجرائي: 46
برآورد اعتبار حداقل دريافتي: 46
روش محاسبه پاداش و عيدي كاركنان: 48
برآورد فوق العاده ماموريت: 48
2- فوق العاده مزايا و كمك ها (هزينه هاي پرسنلي) 51
طبقه بندي اقتصادي هزينه 67
هزينه هاي سرمايه اي 69
سرمايه 69
طبقه بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي 70
طبقه بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي 72
هزينه هاي دستگاه به تفكيك اجزاي فصول هزينه 75
تهيه و تنظيم بودجه 83
اهداف بررسي 87
3. شناخت اهداف و عمليات 88
اصول بررسي 89
بودجه كل كشور و پيوستهاي آن 92
تصويب بودجه 93
بودجه در غياب مجلس 96
روشهاي انعطاف در اجراي بودجه 102
روشهاي تنظيم بودجه 107
روشهاي پيش بيني درآمد 109
روشهاي بودجه ريزي 111
3- بودجه برنامهاي Planning Programming Budgeting 113
4- بودجه عملياتي Performance Budgeting 114
6- بودجه ريزي بر مبناي صفر Zero –Base – Budgeting 117
منابع: 121
نتيجه گيري 122

پيش گفتار
با توجه به اينكه استان خراسان شمالي استان تازه تاسيس بوده و دستگاه‌هاي اجرايي (ادارات كل) هنوز آن سازماندهي يا چارت تشكيلاتي اداري مناسبي نداشته و همچنين عدم داشتن نيروهاي با تجربه كه و متخصص انجام وظيفه مي نمائيد و مورد مهمتر اينكه نبود يك كارشناسان بودجه در خصوص تنظيم برنامه مالي؛ بودجه مال دستگاه اجرايي(ادارات كل) ما را برآن داشت تا اين معضل  بزرگ را بر طرف نموده و براي‌هرچه بهتر و تسهيل در كار بودجه ريزي دستگاه دولتي مجموعه‌اي را تحت اين عنوان تهيه نمائيم و جاي آن دارد كه از مدير كل پزشكي قانوني استان  آقاي دكتر جواد سالاري كه ما را در تهيه اين مجموع تشويق نموده اند قدر داني مي نمائيم.
مجموع حاضر نتيجه4 ماه تلاش و1 سال تجربه تهيه كننده و نظر كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در امور بودجه است كه ابعاد كاربردي آن در قالب معيارهاي علمي آميخته شده است و محتوي اين مجموعه در جهت تفكر سيستمي  به صورت طبقه بندي ارائه شده و جنبه اجرائي و كاربردي دارد و براي كارشناسان بودجه دستگاه اجراي (ادارات كل) مفيد و با جملاتي ساده و روان تشريح شده است واز تكنولوژي خاص در فرهنگ بودجه نويسي دستگاه دولتي(ادارات كل) برخوردار واز ديدگاه مسائل حقوقي و قانون بودجه به آن نگريسته شده است.
فصل اول:
– در اين مجموعه از نظام مالي‌كشور در بحث‌مقدمه‌به تاريخچه بودجه ايران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاريف بودجه فقط يك مورد كه جامع و مانع باشد اشاره شده است.
– در بحث ارتباطات بين واحد بودجه با ساير واحدهاي اداري در جهت كسب اطلاعات در تدوين بودجه دستگاه اجرايي (اداره كل) به صورت روشن وگويا موارد مورد نظر تشريح شده و همچنين نمونه‌اي از بخشنامه بودجه تصويب‌نامه هئيت محترم دولت كه اساس و پايه بودجه‌ريزي مي باشد آورده شده و افزايش كه در آن اعلام شده تاثيرش بر اقلام حقوق و مزايا ذكر شده‌است.
فصل دوم:
– موضوع طبقه بندي هزينه‌ها، هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه اي، بصورت كامل به آن اشاره شده و در مواردي هر هزينه را بصورت مختصري تشريح و ذكر و تعيين شده و بعد از طبقه‌بندي هزينه هاي دستگاه اجرايي بصورت مجزا طبقه بندي وآورده شد.
فصل سوم:
– موضوع بعدي در خصوص تنظيم، تصويب، كنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرايي مختصري اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهاي بودجه ريزي ذكر و تشريح شده و مختصري در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات كه دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرايي تهيه و تنظيم شده است.
فصل اول
تاريخچه بودجه
تهيه و تنظيم بودجه با پيدايش دولتها همراه بوده است‌و در ايران سابقه طولاني براي شكل‌گيري اوليه آن وجود دارد ايرانيان در كشورداري و ترتيب دفاتر ديواني و گرفتن باج و خراج و عوارض گمركي و اجراي اصول مالي تجربه داشته اند بسياري از ملتها ترتيب كارهاي ديواني را از ايرانيان آموخته اند ولي در تاريخ ماليه اقتصاد كهن ايران بدرستي پژوهش نشده است بطوري كه گشايش مجلس شوراي ملي و امور مالي كشور بطرز خاصي اداره مي شد. بودجه مركز شهرستانها توسط مستوفيان  زير نظر وزير ماليه تنظيم مي گرديد.
بعد از مشروطيت تا سال1351سازمان متولي تنظيم آن با تغييرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه هاي كامل را ارائه داد تا اينكه در سال 1374 سازمان برنامه بودجه با بررسي جامع نظام بودجه وزير كشور تحول عظيم بر بهبود سيستم نظام مالي پديد آورد.
تعريف
بودجه: كلمه بودجه از زبان فرانسه ريشه گرفته و سپس در زبان انگليسي و فارسي وارد شده و معناي لغوي آن كيف يا كيسه چرمي كوچك مي باشد كه صورت دريافتها و پرداختها را در آن قرار مي دهند.
براي بودجه از ديدگاههاي ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مديريت- حقوق- قانون- سياست مي توان تعاريف مختلفي ارائه داد.
از جمله مي توان آنرا يك طرح مالي يا ابزار مديريتي يا برنامه مالي يا سياست و نظارت مالي اقتصادي عنوان نمود به هر حال تعريفي كه از بودجه ارائه بطوري كه جامع و مانع بودن آن نيز مطرح مي شود بدين گونه است.
بودجه يك برنامه مالي است كه براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي منجر به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود.
ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهاي ديگر (دروني) دستگاههاي اجراي مطرح نمود و يك كارشناس بودجه در تهيه و تنظيم بودجه يك دستگاه اجرائي چه نكاتي را بايد مدنظر قرار دهد.
اهميت و جايگاه و نقش واحد بودجه در يك دستگاه و ارتباط آن و با واحدهاي ديگر (درون سازماني) بودجه هر دستگاه از يك يا چند برنامه تشكيل شده است و تشكيلات هر دستگاه از يك يا چند شاخه معاونت پديد آمده است. اگر هر يك از برنامه ها كه به منزله يك كانال اعتباري هستند در مقابل يكي از شاخه هاي معاونت كه قسمتي از عمليات اجرايي را عهده دار هستند، قرار مي گيرد به نحوي كه عمليات انجام شده قابل اندازه‌گيري باشد قادر خواهيم بود فايده و هزينه را نيز اندازه بگيريم و قيمت تمام شده هر يك از اجزاء حجم كار را از جهت كمي تعيين نمائيم كه در اين خصوص تعيين واحد حجم كار نهايت اهميت را دارد و معمولا تعيين آن متكي به تجربيات فني در رشته مربوط خواهد بود. انطباق برنامه‌هاي بودجه‌اي با شاخه‌هاي معاونت اولين گام در حركت بودجه نويسي است.
اين نظام وقتي دچار دگرگوني مي‌شود كه براي سازماندهي غلط بدون توجه به برنامه‌هاي بودجه‌اي يكي از شاخه هاي معاونت از دو يا چند برنامه با يك از برنامه ها به دو يا چند شاخه معاونت سرويس دهند.
البته ممكن است يك يا چند واحد از شاخه معاونت از يك برنامه تغذيه يا واحدهايي از معاونتها از يك برنامه سرويس مالي بگيرد و يا اشكال مختلف ديگري كه همگي از افسار گسيختگي نظام سازماني حكايت مي نمايد كه در اين شرائط واحد حجم كار و حاصل حجم كار، فايده و هزينه قابل تقويم و اندازه گيري نخواهد بود. در اين سازمان به جاي آنكه كارها گردش طبيعي اداري را داشته باشند كاركنان اداري با كار در گردش خواهند بود تا كار اداري انجام شود. لذا در تشكيلات اداري بايد دقت شود كه كانالهاي اعتباري حتي المقدور در مقابل شاخه هاي معاونت قرار بگيرند به نحوي كه پول مشخص به فرد مشخص بابت كار مشخصي اعطا گردد تا فايده و هزينه قابل اندازه‌گيري باشد. البته در برابر تعداد شاخه‌هاي معاونت امكان ايجاد برنامه‌هاي بودجه‌اي مقدور نيست و اين عمل حكايت از آن دارد كه تعدد شاخه هاي معاونت ضرورت نداشته است و در هم قابل انطباق و ادغام هستند ليكن عكس اين مسئله نيز صادق نيست يعني تعدد برنامه هاي بودجه اي در يك دستگاه در مقابل تعداد معدودي از شاخه هاي معاونت حكايت از آن دارد كه حجم عمليات دستگاه به اندازه اي نيست كه نيازمند ايجاد پست معاونت باشد ليكن از آنجايي كه برنامه ها (كانالهاي اعتباري) از وظائف دولت محسوب مي شوند. دستگاه هاي اجرايي به منزله پيمانكار دولت هستند لذا اندازه‌گيري اعتبار و حجم عمليات دولت در هر يك از دستگاههاي اجرايي هر چند ناچيز باشد نبايد در يكديگر ادغام گردند موجبات تداخل عمليات دولت را فراهم آورند زيرا به منزله موجي هستند كه در آب ساكن ايجاد و در نهايت در جداره ها خنثي مي شوند اين مسئله در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي واحدهاي استاني هستند مصداق دارد و نبايد به علت كوچك بودن حجم عمليات آنها عمليات ناهمگن را در يكديگر ادغام و به اصلاح يك كاسه و از تعدد برنامه ها صرفه جويي كرد زيرا آنها همان مجموعه وظايف همگن هستند ليكن اعتبار و حجم عمليات آنها ناچيز است.
نمودار ارتباط بودجه و تشكيلات
هر دستگاه اجرايي حداقل بايد داراي دو برنامه باشد يكي برنامه خدمات فني و ديگري برنامه خدمات اداري تا سهم كارهاي اصلي از كارهاي پشتيباني و تفكيك و عمليات و حجم اعتبارات قابل كنترل باشند.
چگونگي برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها
گفتيم كه برنامه‌ها ضمن آن كه به منزله يك كانال اعتباري هستند قسمتي از وظايف دولت را بعهده دارند و غالباً اين كانال اعتباري اندام تشكيلاتي يكي از شاخه هاي معاونت را تغذيه مي‌نمايد و در مقابل آن شاخه معاونت دولت را بعهده دارد. اين عمليات بوسيله پرسنل تحت پوشش آن معاونت انجام مي گيرد لذا اعتبار هر برنامه علاوه به هزينه هاي پرسنلي شامل هزينه هاي تبعي پرسنل مذكور نيز مي گردد. به نحوي كه تصوير گويايي از قيمت تمام شده عمليات را نشان دهد اين نكته قابل اهميت است كه آن قسمت از هزينه هاي تبعي كه به طور مشخص و مجزا قابل تخمين هستند بر حسب مواد هزينه در قالب هر برنامه تعيين مي گردند و آن قسمت از هزينه هاي عمومي كه قابل تميز دادن از ساير برنامه ها تعيين مي گردند و آن قسمت از هزينه هاي عمومي كه قابل تميز دادن از ساير برنامه‌ها نيستند كلاً بايد در برنامه خدمات اداري منظور گردند مانند هزينه‌هاي اجاره يا سوخت حرارتي يا آب و برق مصرفي و لوازم التحرير و امثالهم ليكن چنانچه يكي از شاخه هاي معاونت در ساختمان ديگري خارج از واحد اداري اصلي استقرار داشته باشد، هزينه هاي اجاره ساختمان و سوخت حرارتي و آب و برق آن ساختمان نيروي انساني به حد وفور وجود دارد به منظور برآورد هزينه هاي پرسنلي هر برنامه بر اساس احكام كار گزيني و شغلي كه آن پست را اشغال نموده است معيار بر آورد هزينه پرسنلي قرار خواهد گرفت بديهي است كه مشاغل آبدارچي، نامه رسان، پيشخدمت و امثالهم كه در شاخه معاونت اداري و مالي قرار دارند علي رغم سرويس خدماتي به ساير شاخه معاونتهاي ديگر نبايد در آن برنامه منظور شود. زيرا همواره اين مشاغل بنابر تبع خدماتي بودن آنها قابل تعويض و تبديل هستند لذا اين مشاغل بايد در برنامه خدمات اداري اعتبارات آنان منظور شود. به طور كلي هر شاخه از معاونت كه عمل تشخيص و تعهد را انجام مي دهد اعتبار آن حسب مورد بايد در همان برنامه منظور گردد.
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداري
به منظور دسترسي به اطلاعات و عمليات اجرايي دستگاه و چگونگي از مبالغ هزينه شده بر حسب كميتهاي مقداري ايجاب مي نمايد هزينه هر واحد از حجم كار را از سيستم حسابداري دستگاه استخراج و از كنترلها  محدوديتهاي اعتباري در هر برهه از زمان آگاهي يافت. اين محدوديتها بر اساس برنامه هاي مدون تنظيم و براي اجراي انها اعتبارات مشخصي اختصاص مي‌يابد به نحوي كه اعتبارات در برابر عمليات قرار گيرد براي آن كه از عملكرد اعتبارات در رابطه با عمليات آگاهي مستمر داشته باشيم و در هر مرحله از چگونگي اعتبارات مصرف شده در برابر عمليات انجام شده آگاه باشيم و به موقع بنابر اصل انعطاف پذيري تغييرات در اعتبارات در قالب برنامه ها به منظور انجام بهتر عمليات داشته باشيم رعايت مراحل اجرايي زير در هر سازمان توصيه مي شود:
1- واحد بودجه، برنامه هاي بودجه اي را بايد در برابر شاخه هاي معاونت قرار دهند كه بحث مفصل آن در ارتباط بودجه و تشكيلات بيان مي شود.
2- واحد بودجه، بودجه مصوب را در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزينه به جز و ريز ماده تنظيم مي نمايد، تقسيم اعتبارات به اجزاي مواد هزينه بايد بر حسب شناخت عوامل هزينه صورت گيرد و عوامل هزينه در ارتباط عمليات اجرايي دستگاه قرار دارند. هنر تقسيم اعتبارات در شبكه اهداف و عمليات اجرايي دستگاه را بودجه تفصيلي اصطلاحاً مي ناميم بودجه تفصيلي توسط واحد بودجه تنظيم مي گردد و همان بودجه مصوب است كه در قالب هر برنامه برحسب مواد هزينه و جزو ريز ماده آرايش يافته است و به مثابه راهنمايي است كه واحد حسابداري را از تقسيم اعتبارات به تفصيل آگاه مي سازد و مي تواند راهنمايي براي نگهداري اعتبار سرفصل حسابها باشد.
3- واحد حسابداري پس از دريافت بودجه تفصيلي اعتبارات را طبق ابلاغ بودجه تفصيلي هزينه مي نمايد و بايد هزينه هاي انجام شده را ماهيانه در قالب هر برنامه تفصيلي هزينه مي نمايد و بايد هزينه هاي انجام شده را ماهيانه در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزينه و جزو ريز ماده به واحد بودجه گزارش دهد. به عبارت ديگر به همان صورتي كه به واحد حسابداري ابلاغ شده به همان صورت گزارش ماهيانه را تهيه و به واحد بودجه ارسال نمايد.
البته حجم عمليات نگهداري حسابها افزايش مي يابد ليكن اين امكان را در هر مرحله روشن مي سازد كه سوخت اتومبيلها، برق مصرفي، كاغذ مصرفي، اضافه كار پرداختي، يا هر يك از اجزاي هزينه چقدر بوده است البته چنانچه قادر به بر قراري چنين سيستمي نباشيم، ناچاريم در قالب مواد هزينه يا فصول مواد هزينه اكتفا كنيم، ليكن شناخت قيمت تمام شده عمليات را كه در نهايت حركت و تحول بودجه نويسي به طرف بودجه عملياتي است از دست مي دهيم.
به منظور برقراري چنين سيستمي توصيه مي شود كه شماره طبقه بندي مواد هزينه بر حسب جزو ريز ماده در مقابل اقلام شماره هزينه درج شود سپس در معين دفتر كل، يا معين دفتر اعتبارات ثبت گردد البته درج شماره طبقه بندي برنامه ضرورت كامل دارد. در اين سيستم بايد سعي نمود حتي المقدور اقلام تشكيل دهنده سند از يك نوع ماده هزينه باشد البته تنوع مواد هزينه در صورتي كه حسابدار قادر به ثبت و تميز دادن آنها باشد اشكالي ندارد ليكن شماره طبقه بندي برنامه بايد در هر سند حسابداري از يك جنس باشد. گزارش عملكرد هزينه و تعهدات بايد در هر ماه نسبت به ماه ديگر صورت فزاينده باشد.
4- واحد بودجه پس از دريافت هزينه ها تعهدات ماهيانه كه در قالب هر برنامه به تفكيك مواد هزينه و اجزا وريز ماده مي باشد و به طور فزاينده نسبت به ماه قبل تهيه شده است در جداول مشخصي ثبت مي نمايد به نحوي كه رابطه تخصيص اعتبار و عملكرد هزينه و تعهدات را در هر ماه به راحتي نشان دهد.
در شرايط مطلوبتر مي توان تغييرات هزينه را بر روي كاغذ ميليمتري كه روي آن طلق كشيده شده باشد، ترسيم نموده بهتر است از ماژيك رنگي استفاده شود.
ثبت عملكردها و تغييرات ماهيانه آن، واحد بودجه را در هر مرحله در جريان روند هزينه ها در رابطه با اعتبارات مصوب قرار مي دهد و همواره اين امكان را بوجود مي آورد كه افزايش يا كاهش اعتبارات در مواد هزينه هر برنامه از طريق سير تكاملي هزينه ها به راحتي و بموقع انجام، و در جهت اصلاح بودجه يا متمم بودجه از طريق رديفهاي بودجه يا هر منبع اعتباري ديگر برآيد. شايد تصور كنيم كه اين عمليات از طريق دفتر اعتبارات صورت مي گيرد و مسووليت عدم تجاوز از اعتبارات مصوب به عهده ذيحساب مي باشد. ليكن مسؤول دفتر اعبتارت مانند راننده اي است كه تا بنزين در ماشين هست مي راند و پس از تمام شدن متوقف مي شود اما واحد بودجه همواره در تدارك سوخت براي طي مسافت تعيين شده مي باشد.
اگر اطلاعات مالي در واحد حسابداري متمركز گردد و از ترازهاي ماهيانه، واحد بودجه بي‌اطلاع باشد، مديريت سازمان وقتي آگاه مي شود كه دسترسي به تامين مالي به راحتي برايش مقدور نيست و ممكن است كار سازمان حتي به توقف هم كشيده شود.
واحد بودجه نبايد در واحد حسابداري متمركز گردد. نمودار صفحه بعد مراحل ارتباط بودجه و حسابداري را نشان مي دهد.
جايگاه واحد بودجه در تشكيلات
از بودجه تعاريف مختلفي بعمل آمده ولي به اجمال بايد گفت«بودجه» روي ديگر سكه است. اگر يك طرف سكه راعمليات فرض كنيم بودجه هزينه اجراي آن عمليات است كه روي ديگر سكه مي باشد. برآورد هزينه اجرا به تنهايي كافي نيست بلكه از نظر نوع هزينه و طبقه بندي آن و مقررات قانوني داراي مكانيسمهايي است كه حسابداري دستگاه نمي تواند خود را با آنها درگير نمايد. زيرا وظيفه حسابداري ثبت، طبقه بندي، تلخيص و تفسير است و بيشتر در پي ضمائم سند، مقررات قانوني و عدم تراشيدگي و خراشيدگي سند مي باشد و بيشتر متوجه موازنه حسابها است در حالي كه بودجه ريزي يك آينده نگري از عمليات دستگاه در جهت اهداف تعيين شده است.
عملكرد هزينه ها، حجم منابع انساني لازم، منابع تاسيساتي و تجهيزاتي موجود و تفكر دريافتن رابطه معقول و منطقي بين هزينه هاي ثابت و متغير، حجم عمليات و اعتبارات، نيروي انساني لازم تخصصهاي آنها با حجم عمليات با يكديگر همبستگي و اثرات متقابل بر يكديگر دارند. در هر حال واحد بودجه در تشكيلات دولتي در قسمتهاي زير قرار دارند:
الف- واحد بودجه معمولا در شاخه معاونت اداري و مالي قرار دارد زيرا آنچه كه برآورد شده است بدون درگيريهاي اداري تعهد و هزينه مي گيرد و غالبا واحد بودجه به صورت دفتر تشكيلات و بودجه، دفتر خدمات مديريت، دفتر كارگزيني و تشكيلات و بودجه، واحد حسابداري و بودجه ظاهر مي گردد كه در اين شرايط به دفتر بودجه به صورت يك كار اداري و سرويس دهنده به واحدهاي فني و تخصصي دستگاه معطوف مي شود.
ب- واحد بودجه گاهي اوقات در شاخه معاونت طرح و برنامه و يا معاونت برنامه ريزي قرار مي گيرد و به صورت دفتر طرح و بودجه و يا دفتر برنامه ريزي و بودجه ظاهر مي شود كه يك درجه نسبت به رديف يك اولوليت دارد زيرا معاونت تهيه كننده بودجه از معاونت اجرا كننده بودجه از يكديگر جدا هستند  و از هدر رفتن منابع يا سوق دادن منابع به طرف اهداف دستگاه بيشتر نزديك است.
ج- واحد بودجه گاهي اوقات به صورت يك دفتر ستادي زير نظر بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد كه در اين صورت نقطه نظرهاي رئيس سازمان در هر مرحله بدقت اجرا خواهد شد كه در اين شرايط به صورت دفتر برنامه ريزي و بودجه يا دفتر طرح و بودجه در تشكيلات مصوب دستگاه ظاهر مي گردد كه اين بهترين شرايط از نظر تشكيلاتي مي باشد.
جاي آن دارد كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور جايگاه واحد بودجه را در تشكيلات دولتي به صورت استاندارد مشخص‌نمايد تا دستگاهها و كارشناسان از يك ثبات رويه همه جانبه‌اي برخوردار باشند…………..

دانلود پروژه بودجه دستگاههاي اجرايي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد