سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه بودجه دستگاههای اجرایی
دانلود پروژه بودجه دستگاههای اجرایی

دانلود پروژه بودجه دستگاههای اجرایی

بودجه دستگاههای اجرایی
فهرست مطالب
پیش گفتار ۵
فصل اول: ۵
تاریخچه بودجه ۹
تعریف ۱۰
نمودار ارتباط بودجه و تشکیلات ۱۲
چگونگی برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها ۱۳
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداری ۱۳
جایگاه واحد بودجه در تشکیلات ۱۶
ارتباط بودجه با واحد کارگزینی ۱۸
ب- آمار کارکنان بر حسب مدرک تحصیلی ۱۸
ج- آمار کارکنان رسمی بر حسب گروههای شغلی ۱۹
جمع اعتبارات هزینه ای: ۲۸
فرم شماره ۲: ۲۸
روشهای برآورده هزینه ۲۹
ویژگیهای شاخص ها: ۳۱
روش برآورد هزینه های پرسنلی ۳۲
برآورد ارتقاء گروه ۳۴
اثرات ارتقاء گروه در فوق العاده شغل: ۳۵
فوق العاده کارانه «بهره وری» ۳۸
روش محاسبه بار مالی تغییر ضریب ۴۳۲ به ۴۸۴ ۳۹
فوق العاده برجستگی: ۴۲
جدول محاسبه فوق العاده سختی شرائط محیط کار ۴۳
فوق العاده نوبت کاری: ۴۳
حساب پس انداز کارکنان دولت: ۴۴
حق بیمه همگانی درمان: ۴۴
کمک هزینه عائله مندی: ۴۵
برآوردافزایش حقوق کارکنان پیمانی ؛خرید خدمت وکارگران: ۴۶
براورد اعتبار پرسنل وظیفه مامور خدمت در دستگاههای اجرائی: ۴۶
برآورد اعتبار حداقل دریافتی: ۴۶
روش محاسبه پاداش و عیدی کارکنان: ۴۸
برآورد فوق العاده ماموریت: ۴۸
۲- فوق العاده مزایا و کمک ها (هزینه های پرسنلی) ۵۱
طبقه بندی اقتصادی هزینه ۶۷
هزینه های سرمایه ای ۶۹
سرمایه ۶۹
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۷۰
طبقه بندی اقتصادی اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای ۷۲
هزینه های دستگاه به تفکیک اجزای فصول هزینه ۷۵
تهیه و تنظیم بودجه ۸۳
اهداف بررسی ۸۷
۳٫ شناخت اهداف و عملیات ۸۸
اصول بررسی ۸۹
بودجه کل کشور و پیوستهای آن ۹۲
تصویب بودجه ۹۳
بودجه در غیاب مجلس ۹۶
روشهای انعطاف در اجرای بودجه ۱۰۲
روشهای تنظیم بودجه ۱۰۷
روشهای پیش بینی درآمد ۱۰۹
روشهای بودجه ریزی ۱۱۱
۳- بودجه برنامهای Planning Programming Budgeting ۱۱۳
۴- بودجه عملیاتی Performance Budgeting ۱۱۴
۶- بودجه ریزی بر مبنای صفر Zero –Base – Budgeting ۱۱۷
منابع: ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۲

پیش گفتار
با توجه به اینکه استان خراسان شمالی استان تازه تاسیس بوده و دستگاه‌های اجرایی (ادارات کل) هنوز آن سازماندهی یا چارت تشکیلاتی اداری مناسبی نداشته و همچنین عدم داشتن نیروهای با تجربه که و متخصص انجام وظیفه می نمائید و مورد مهمتر اینکه نبود یک کارشناسان بودجه در خصوص تنظیم برنامه مالی؛ بودجه مال دستگاه اجرایی(ادارات کل) ما را برآن داشت تا این معضل  بزرگ را بر طرف نموده و برای‌هرچه بهتر و تسهیل در کار بودجه ریزی دستگاه دولتی مجموعه‌ای را تحت این عنوان تهیه نمائیم و جای آن دارد که از مدیر کل پزشکی قانونی استان  آقای دکتر جواد سالاری که ما را در تهیه این مجموع تشویق نموده اند قدر دانی می نمائیم.
مجموع حاضر نتیجه۴ ماه تلاش و۱ سال تجربه تهیه کننده و نظر کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در امور بودجه است که ابعاد کاربردی آن در قالب معیارهای علمی آمیخته شده است و محتوی این مجموعه در جهت تفکر سیستمی  به صورت طبقه بندی ارائه شده و جنبه اجرائی و کاربردی دارد و برای کارشناسان بودجه دستگاه اجرای (ادارات کل) مفید و با جملاتی ساده و روان تشریح شده است واز تکنولوژی خاص در فرهنگ بودجه نویسی دستگاه دولتی(ادارات کل) برخوردار واز دیدگاه مسائل حقوقی و قانون بودجه به آن نگریسته شده است.
فصل اول:
– در این مجموعه از نظام مالی‌کشور در بحث‌مقدمه‌به تاریخچه بودجه ایران پرداخته‌شده‌است. پس از تعاریف بودجه فقط یک مورد که جامع و مانع باشد اشاره شده است.
– در بحث ارتباطات بین واحد بودجه با سایر واحدهای اداری در جهت کسب اطلاعات در تدوین بودجه دستگاه اجرایی (اداره کل) به صورت روشن وگویا موارد مورد نظر تشریح شده و همچنین نمونه‌ای از بخشنامه بودجه تصویب‌نامه هئیت محترم دولت که اساس و پایه بودجه‌ریزی می باشد آورده شده و افزایش که در آن اعلام شده تاثیرش بر اقلام حقوق و مزایا ذکر شده‌است.
فصل دوم:
– موضوع طبقه بندی هزینه‌ها، هزینه‌های پرسنلی، اداری، سرمایه ای، بصورت کامل به آن اشاره شده و در مواردی هر هزینه را بصورت مختصری تشریح و ذکر و تعیین شده و بعد از طبقه‌بندی هزینه های دستگاه اجرایی بصورت مجزا طبقه بندی وآورده شد.
فصل سوم:
– موضوع بعدی در خصوص تنظیم، تصویب، کنترل و نظارت بر بوجه دستگاه اجرایی مختصری اشاره شده و بعد از آن انواع نظامهای بودجه ریزی ذکر و تشریح شده و مختصری در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات که دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است آورده شد و در بحث آخر نمونه محاسبات بودجه دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شده است.
فصل اول
تاریخچه بودجه
تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولتها همراه بوده است‌و در ایران سابقه طولانی برای شکل‌گیری اولیه آن وجود دارد ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر دیوانی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجرای اصول مالی تجربه داشته اند بسیاری از ملتها ترتیب کارهای دیوانی را از ایرانیان آموخته اند ولی در تاریخ مالیه اقتصاد کهن ایران بدرستی پژوهش نشده است بطوری که گشایش مجلس شورای ملی و امور مالی کشور بطرز خاصی اداره می شد. بودجه مرکز شهرستانها توسط مستوفیان  زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می گردید.
بعد از مشروطیت تا سال۱۳۵۱سازمان متولی تنظیم آن با تغییرات اسم و نام با اصلاحات فراوان متناوب بودجه برنامه های کامل را ارائه داد تا اینکه در سال ۱۳۷۴ سازمان برنامه بودجه با بررسی جامع نظام بودجه وزیر کشور تحول عظیم بر بهبود سیستم نظام مالی پدید آورد.
تعریف
بودجه: کلمه بودجه از زبان فرانسه ریشه گرفته و سپس در زبان انگلیسی و فارسی وارد شده و معنای لغوی آن کیف یا کیسه چرمی کوچک می باشد که صورت دریافتها و پرداختها را در آن قرار می دهند.
برای بودجه از دیدگاههای ارتباط با عوامل مختلف از جمله اقتصاد- اجتماع- مدیریت- حقوق- قانون- سیاست می توان تعاریف مختلفی ارائه داد.
از جمله می توان آنرا یک طرح مالی یا ابزار مدیریتی یا برنامه مالی یا سیاست و نظارت مالی اقتصادی عنوان نمود به هر حال تعریفی که از بودجه ارائه بطوری که جامع و مانع بودن آن نیز مطرح می شود بدین گونه است.
بودجه یک برنامه مالی است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای منجر به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.
ابتدا ارتباط واحد بودجه را در ارتباط با واحدهای دیگر (درونی) دستگاههای اجرای مطرح نمود و یک کارشناس بودجه در تهیه و تنظیم بودجه یک دستگاه اجرائی چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهد.
اهمیت و جایگاه و نقش واحد بودجه در یک دستگاه و ارتباط آن و با واحدهای دیگر (درون سازمانی) بودجه هر دستگاه از یک یا چند برنامه تشکیل شده است و تشکیلات هر دستگاه از یک یا چند شاخه معاونت پدید آمده است. اگر هر یک از برنامه ها که به منزله یک کانال اعتباری هستند در مقابل یکی از شاخه های معاونت که قسمتی از عملیات اجرایی را عهده دار هستند، قرار می گیرد به نحوی که عملیات انجام شده قابل اندازه‌گیری باشد قادر خواهیم بود فایده و هزینه را نیز اندازه بگیریم و قیمت تمام شده هر یک از اجزاء حجم کار را از جهت کمی تعیین نمائیم که در این خصوص تعیین واحد حجم کار نهایت اهمیت را دارد و معمولا تعیین آن متکی به تجربیات فنی در رشته مربوط خواهد بود. انطباق برنامه‌های بودجه‌ای با شاخه‌های معاونت اولین گام در حرکت بودجه نویسی است.
این نظام وقتی دچار دگرگونی می‌شود که برای سازماندهی غلط بدون توجه به برنامه‌های بودجه‌ای یکی از شاخه های معاونت از دو یا چند برنامه با یک از برنامه ها به دو یا چند شاخه معاونت سرویس دهند.
البته ممکن است یک یا چند واحد از شاخه معاونت از یک برنامه تغذیه یا واحدهایی از معاونتها از یک برنامه سرویس مالی بگیرد و یا اشکال مختلف دیگری که همگی از افسار گسیختگی نظام سازمانی حکایت می نماید که در این شرائط واحد حجم کار و حاصل حجم کار، فایده و هزینه قابل تقویم و اندازه گیری نخواهد بود. در این سازمان به جای آنکه کارها گردش طبیعی اداری را داشته باشند کارکنان اداری با کار در گردش خواهند بود تا کار اداری انجام شود. لذا در تشکیلات اداری باید دقت شود که کانالهای اعتباری حتی المقدور در مقابل شاخه های معاونت قرار بگیرند به نحوی که پول مشخص به فرد مشخص بابت کار مشخصی اعطا گردد تا فایده و هزینه قابل اندازه‌گیری باشد. البته در برابر تعداد شاخه‌های معاونت امکان ایجاد برنامه‌های بودجه‌ای مقدور نیست و این عمل حکایت از آن دارد که تعدد شاخه های معاونت ضرورت نداشته است و در هم قابل انطباق و ادغام هستند لیکن عکس این مسئله نیز صادق نیست یعنی تعدد برنامه های بودجه ای در یک دستگاه در مقابل تعداد معدودی از شاخه های معاونت حکایت از آن دارد که حجم عملیات دستگاه به اندازه ای نیست که نیازمند ایجاد پست معاونت باشد لیکن از آنجایی که برنامه ها (کانالهای اعتباری) از وظائف دولت محسوب می شوند. دستگاه های اجرایی به منزله پیمانکار دولت هستند لذا اندازه‌گیری اعتبار و حجم عملیات دولت در هر یک از دستگاههای اجرایی هر چند ناچیز باشد نباید در یکدیگر ادغام گردند موجبات تداخل عملیات دولت را فراهم آورند زیرا به منزله موجی هستند که در آب ساکن ایجاد و در نهایت در جداره ها خنثی می شوند این مسئله در مورد دستگاههای اجرایی که دارای واحدهای استانی هستند مصداق دارد و نباید به علت کوچک بودن حجم عملیات آنها عملیات ناهمگن را در یکدیگر ادغام و به اصلاح یک کاسه و از تعدد برنامه ها صرفه جویی کرد زیرا آنها همان مجموعه وظایف همگن هستند لیکن اعتبار و حجم عملیات آنها ناچیز است.
نمودار ارتباط بودجه و تشکیلات
هر دستگاه اجرایی حداقل باید دارای دو برنامه باشد یکی برنامه خدمات فنی و دیگری برنامه خدمات اداری تا سهم کارهای اصلی از کارهای پشتیبانی و تفکیک و عملیات و حجم اعتبارات قابل کنترل باشند.
چگونگی برآورد اعتبارات در قالب برنامه ها
گفتیم که برنامه‌ها ضمن آن که به منزله یک کانال اعتباری هستند قسمتی از وظایف دولت را بعهده دارند و غالباً این کانال اعتباری اندام تشکیلاتی یکی از شاخه های معاونت را تغذیه می‌نماید و در مقابل آن شاخه معاونت دولت را بعهده دارد. این عملیات بوسیله پرسنل تحت پوشش آن معاونت انجام می گیرد لذا اعتبار هر برنامه علاوه به هزینه های پرسنلی شامل هزینه های تبعی پرسنل مذکور نیز می گردد. به نحوی که تصویر گویایی از قیمت تمام شده عملیات را نشان دهد این نکته قابل اهمیت است که آن قسمت از هزینه های تبعی که به طور مشخص و مجزا قابل تخمین هستند بر حسب مواد هزینه در قالب هر برنامه تعیین می گردند و آن قسمت از هزینه های عمومی که قابل تمیز دادن از سایر برنامه ها تعیین می گردند و آن قسمت از هزینه های عمومی که قابل تمیز دادن از سایر برنامه‌ها نیستند کلاً باید در برنامه خدمات اداری منظور گردند مانند هزینه‌های اجاره یا سوخت حرارتی یا آب و برق مصرفی و لوازم التحریر و امثالهم لیکن چنانچه یکی از شاخه های معاونت در ساختمان دیگری خارج از واحد اداری اصلی استقرار داشته باشد، هزینه های اجاره ساختمان و سوخت حرارتی و آب و برق آن ساختمان نیروی انسانی به حد وفور وجود دارد به منظور برآورد هزینه های پرسنلی هر برنامه بر اساس احکام کار گزینی و شغلی که آن پست را اشغال نموده است معیار بر آورد هزینه پرسنلی قرار خواهد گرفت بدیهی است که مشاغل آبدارچی، نامه رسان، پیشخدمت و امثالهم که در شاخه معاونت اداری و مالی قرار دارند علی رغم سرویس خدماتی به سایر شاخه معاونتهای دیگر نباید در آن برنامه منظور شود. زیرا همواره این مشاغل بنابر تبع خدماتی بودن آنها قابل تعویض و تبدیل هستند لذا این مشاغل باید در برنامه خدمات اداری اعتبارات آنان منظور شود. به طور کلی هر شاخه از معاونت که عمل تشخیص و تعهد را انجام می دهد اعتبار آن حسب مورد باید در همان برنامه منظور گردد.
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداری
به منظور دسترسی به اطلاعات و عملیات اجرایی دستگاه و چگونگی از مبالغ هزینه شده بر حسب کمیتهای مقداری ایجاب می نماید هزینه هر واحد از حجم کار را از سیستم حسابداری دستگاه استخراج و از کنترلها  محدودیتهای اعتباری در هر برهه از زمان آگاهی یافت. این محدودیتها بر اساس برنامه های مدون تنظیم و برای اجرای انها اعتبارات مشخصی اختصاص می‌یابد به نحوی که اعتبارات در برابر عملیات قرار گیرد برای آن که از عملکرد اعتبارات در رابطه با عملیات آگاهی مستمر داشته باشیم و در هر مرحله از چگونگی اعتبارات مصرف شده در برابر عملیات انجام شده آگاه باشیم و به موقع بنابر اصل انعطاف پذیری تغییرات در اعتبارات در قالب برنامه ها به منظور انجام بهتر عملیات داشته باشیم رعایت مراحل اجرایی زیر در هر سازمان توصیه می شود:
۱- واحد بودجه، برنامه های بودجه ای را باید در برابر شاخه های معاونت قرار دهند که بحث مفصل آن در ارتباط بودجه و تشکیلات بیان می شود.
۲- واحد بودجه، بودجه مصوب را در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزینه به جز و ریز ماده تنظیم می نماید، تقسیم اعتبارات به اجزای مواد هزینه باید بر حسب شناخت عوامل هزینه صورت گیرد و عوامل هزینه در ارتباط عملیات اجرایی دستگاه قرار دارند. هنر تقسیم اعتبارات در شبکه اهداف و عملیات اجرایی دستگاه را بودجه تفصیلی اصطلاحاً می نامیم بودجه تفصیلی توسط واحد بودجه تنظیم می گردد و همان بودجه مصوب است که در قالب هر برنامه برحسب مواد هزینه و جزو ریز ماده آرایش یافته است و به مثابه راهنمایی است که واحد حسابداری را از تقسیم اعتبارات به تفصیل آگاه می سازد و می تواند راهنمایی برای نگهداری اعتبار سرفصل حسابها باشد.
۳- واحد حسابداری پس از دریافت بودجه تفصیلی اعتبارات را طبق ابلاغ بودجه تفصیلی هزینه می نماید و باید هزینه های انجام شده را ماهیانه در قالب هر برنامه تفصیلی هزینه می نماید و باید هزینه های انجام شده را ماهیانه در قالب هر برنامه بر حسب مواد هزینه و جزو ریز ماده به واحد بودجه گزارش دهد. به عبارت دیگر به همان صورتی که به واحد حسابداری ابلاغ شده به همان صورت گزارش ماهیانه را تهیه و به واحد بودجه ارسال نماید.
البته حجم عملیات نگهداری حسابها افزایش می یابد لیکن این امکان را در هر مرحله روشن می سازد که سوخت اتومبیلها، برق مصرفی، کاغذ مصرفی، اضافه کار پرداختی، یا هر یک از اجزای هزینه چقدر بوده است البته چنانچه قادر به بر قراری چنین سیستمی نباشیم، ناچاریم در قالب مواد هزینه یا فصول مواد هزینه اکتفا کنیم، لیکن شناخت قیمت تمام شده عملیات را که در نهایت حرکت و تحول بودجه نویسی به طرف بودجه عملیاتی است از دست می دهیم.
به منظور برقراری چنین سیستمی توصیه می شود که شماره طبقه بندی مواد هزینه بر حسب جزو ریز ماده در مقابل اقلام شماره هزینه درج شود سپس در معین دفتر کل، یا معین دفتر اعتبارات ثبت گردد البته درج شماره طبقه بندی برنامه ضرورت کامل دارد. در این سیستم باید سعی نمود حتی المقدور اقلام تشکیل دهنده سند از یک نوع ماده هزینه باشد البته تنوع مواد هزینه در صورتی که حسابدار قادر به ثبت و تمیز دادن آنها باشد اشکالی ندارد لیکن شماره طبقه بندی برنامه باید در هر سند حسابداری از یک جنس باشد. گزارش عملکرد هزینه و تعهدات باید در هر ماه نسبت به ماه دیگر صورت فزاینده باشد.
۴- واحد بودجه پس از دریافت هزینه ها تعهدات ماهیانه که در قالب هر برنامه به تفکیک مواد هزینه و اجزا وریز ماده می باشد و به طور فزاینده نسبت به ماه قبل تهیه شده است در جداول مشخصی ثبت می نماید به نحوی که رابطه تخصیص اعتبار و عملکرد هزینه و تعهدات را در هر ماه به راحتی نشان دهد.
در شرایط مطلوبتر می توان تغییرات هزینه را بر روی کاغذ میلیمتری که روی آن طلق کشیده شده باشد، ترسیم نموده بهتر است از ماژیک رنگی استفاده شود.
ثبت عملکردها و تغییرات ماهیانه آن، واحد بودجه را در هر مرحله در جریان روند هزینه ها در رابطه با اعتبارات مصوب قرار می دهد و همواره این امکان را بوجود می آورد که افزایش یا کاهش اعتبارات در مواد هزینه هر برنامه از طریق سیر تکاملی هزینه ها به راحتی و بموقع انجام، و در جهت اصلاح بودجه یا متمم بودجه از طریق ردیفهای بودجه یا هر منبع اعتباری دیگر برآید. شاید تصور کنیم که این عملیات از طریق دفتر اعتبارات صورت می گیرد و مسوولیت عدم تجاوز از اعتبارات مصوب به عهده ذیحساب می باشد. لیکن مسؤول دفتر اعبتارت مانند راننده ای است که تا بنزین در ماشین هست می راند و پس از تمام شدن متوقف می شود اما واحد بودجه همواره در تدارک سوخت برای طی مسافت تعیین شده می باشد.
اگر اطلاعات مالی در واحد حسابداری متمرکز گردد و از ترازهای ماهیانه، واحد بودجه بی‌اطلاع باشد، مدیریت سازمان وقتی آگاه می شود که دسترسی به تامین مالی به راحتی برایش مقدور نیست و ممکن است کار سازمان حتی به توقف هم کشیده شود.
واحد بودجه نباید در واحد حسابداری متمرکز گردد. نمودار صفحه بعد مراحل ارتباط بودجه و حسابداری را نشان می دهد.
جایگاه واحد بودجه در تشکیلات
از بودجه تعاریف مختلفی بعمل آمده ولی به اجمال باید گفت«بودجه» روی دیگر سکه است. اگر یک طرف سکه راعملیات فرض کنیم بودجه هزینه اجرای آن عملیات است که روی دیگر سکه می باشد. برآورد هزینه اجرا به تنهایی کافی نیست بلکه از نظر نوع هزینه و طبقه بندی آن و مقررات قانونی دارای مکانیسمهایی است که حسابداری دستگاه نمی تواند خود را با آنها درگیر نماید. زیرا وظیفه حسابداری ثبت، طبقه بندی، تلخیص و تفسیر است و بیشتر در پی ضمائم سند، مقررات قانونی و عدم تراشیدگی و خراشیدگی سند می باشد و بیشتر متوجه موازنه حسابها است در حالی که بودجه ریزی یک آینده نگری از عملیات دستگاه در جهت اهداف تعیین شده است.
عملکرد هزینه ها، حجم منابع انسانی لازم، منابع تاسیساتی و تجهیزاتی موجود و تفکر دریافتن رابطه معقول و منطقی بین هزینه های ثابت و متغیر، حجم عملیات و اعتبارات، نیروی انسانی لازم تخصصهای آنها با حجم عملیات با یکدیگر همبستگی و اثرات متقابل بر یکدیگر دارند. در هر حال واحد بودجه در تشکیلات دولتی در قسمتهای زیر قرار دارند:
الف- واحد بودجه معمولا در شاخه معاونت اداری و مالی قرار دارد زیرا آنچه که برآورد شده است بدون درگیریهای اداری تعهد و هزینه می گیرد و غالبا واحد بودجه به صورت دفتر تشکیلات و بودجه، دفتر خدمات مدیریت، دفتر کارگزینی و تشکیلات و بودجه، واحد حسابداری و بودجه ظاهر می گردد که در این شرایط به دفتر بودجه به صورت یک کار اداری و سرویس دهنده به واحدهای فنی و تخصصی دستگاه معطوف می شود.
ب- واحد بودجه گاهی اوقات در شاخه معاونت طرح و برنامه و یا معاونت برنامه ریزی قرار می گیرد و به صورت دفتر طرح و بودجه و یا دفتر برنامه ریزی و بودجه ظاهر می شود که یک درجه نسبت به ردیف یک اولولیت دارد زیرا معاونت تهیه کننده بودجه از معاونت اجرا کننده بودجه از یکدیگر جدا هستند  و از هدر رفتن منابع یا سوق دادن منابع به طرف اهداف دستگاه بیشتر نزدیک است.
ج- واحد بودجه گاهی اوقات به صورت یک دفتر ستادی زیر نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار می گیرد که در این صورت نقطه نظرهای رئیس سازمان در هر مرحله بدقت اجرا خواهد شد که در این شرایط به صورت دفتر برنامه ریزی و بودجه یا دفتر طرح و بودجه در تشکیلات مصوب دستگاه ظاهر می گردد که این بهترین شرایط از نظر تشکیلاتی می باشد.
جای آن دارد که سازمان امور اداری و استخدامی کشور جایگاه واحد بودجه را در تشکیلات دولتی به صورت استاندارد مشخص‌نماید تا دستگاهها و کارشناسان از یک ثبات رویه همه جانبه‌ای برخوردار باشند…………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است