نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » مقاله تأثیرجو روانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی
مقاله تأثیرجو روانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی

مقاله تأثیرجو روانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی

تأثیرجو روانی اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی )

فصل اول کلیات

مقدمه

بنابر نظرات ، متخصصان تعلیم وتربیت دوره ابتدایی یکی ازمهمترین سطح آموزشی است که درحقیقت ارکان وبنیان آموزشهای کلاسیک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقیمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ویافرهنگ شخصی واجتماعی تقسیم می شود.

آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غیرازسواداست اماباید توجه داشت که جهان بینی وبینش انسان به وسیله آن شکل ونشأت می گیرد هیچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زیراروانشناسان ، جامعه شناسان وزیست شناسان براین عقیده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پایین قراردارند .

باید توجه داشت که تحصیلات درمدرسه که خود یک محیط اجتماعی است فرهنگ شخص راارتقاء می دهد وطبعا” وقتی آحادملت دارای فرهنگ وبینش بالاتری باشندمنحنی فرهنگ اجتماعی قوس صعودی رامی پیماید .وقتی می گوییم مدرسه مکانی است که بابرنامه مشخص وزمان تعین ومعلم تعیطن شده درتعلیم وتربیت وآموزش تحصیل نقش اساسی دارد واین بدان معناست که درآن تغییررفتاریایادگیری ایجادمی شود ، بنابراین بایداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش می شودومدرسه نیزیک محیط اجتماعی است ووقتی که تغییررفتاردراولیای محصلین انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبینشی خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبی تفاوت نباشندوهمکاری وهمیاری بااولیاء مدرسه ومعلمین راسرلوحه کارشان قرارمی دهند وازاین ارتباط یکی ازراههای مهم پیشرفت تحصیلی است

پیشرفت تحصیلی دریک واحدآموزشی موجب می گردد تاحس رقابت درسایردانش آموزان برانگیخته شودمسایلی ازاین قبیل درمجموعه باعث می گردد تاجوحاکم برمحیط آموزشی دارای روند پیاباشدودروضعیت زمینه های لازم برای رشد روحیه کنجکاوی ودقت دربین دانش آموزان فراهم می گرددکه درصورت هماهنگی سایرمسائل بااین وضعیت ، آینده نویدبخش ودرخشانی برای دانش آموزان متصوراست ( پورشافعی  ، ۱۳۷۰ )

دربعداجتماعی مسئله پیشرفت تحصیلی می تواندموجبات نشاط محیط خانوادگی وابراز رضایت آنان را ازنهادآموزشی جامعه فراهم سازد واطمینان بیشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشی جامعه بیشترکنداین امرنیز به نوبه خودموجب می گرددتاپیشرفت تحصیلی دانش آموزان که دراصل به معنای ایفای نقش محول به آنان است ، می توان درتعادل نظام اجتماعی نیز مؤثرواقع شود.وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان یکی ازشاخص های مهم درارزشیابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های این نظام ، درواقع جامه عمل پوشاندن،بدین امرتلقی می شودبه عبارتی جامعه به طورویژه نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقیت آمیز وجایگاه او درجامعه علاقمندونگران است وانتظاردارد، ازپیشرفت تحصیلی به عنوان یکی ازابعادپیشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام تکالیف وموفقیت دانش آموزان درگذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص یاموفقیت دانش آموزان درامریادگیری مطلب درسی مستفادمی شود(پورشافعی ، ۱۳۷۰ )

موضوع موردبررسی ماادراک انتظاردانش آموزان (دختروپسر) ومعلمان شان  ازجوروانی _ اجتماعی موجوددرکلاس وهمچنین جوروانی _ اجتماعی موردتمایل درکلاس است که چقدرارتباط باپیشرفت تحصیلی داردبنابراین درصدد بررسی آن هستیم که معلمان به ویژه دانش آموزان چه برداشتی ازجوروانی _اجتماعی کلاس باجوآموزشی کلاس داردبه نظرآنان این جوچگونه باید باشد؟ این مسئله درجایگاهی موردبررسی قرارمی گیرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .

۱) عنوان پژوهش : تأثیرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپیشرفت تحصیلی ( پایه پنجم ابتدائی )

۲) بیان مسئله : بنابراین درپهنه موردمطالعه یک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف دیگر آموزش مطرح است دراین موردمی توان گفت آموزش به هرگونه فعالیت یاتدبیرازپیش طرح ریزی شده گفته که هدف آن ایجاد یادگیری در یاد گیرندگان است .آموزش مستلزم فعالیت متقابل بین حداقل دو نفر معلم و متعلم است .(سیف ،۱۳۷۵ )

منابع فارسی

۱ ) امین فر( ۱۳۶۷) علل و عوامل افت تحصیلی و چگونگی کاهش آن ،فصلنامه تعلیم و تربیت

۲ ) ایلینگورث ، رونا لوس  ( ۱۹۷۳ )

کودک و مدرسه ، ترجمه نوای نژاد شکوه ( ۱۳۶۸) ، انتشارات رشد

۳ ) بال ، ساموئل ( ۱۹۷۷) انگیزش در آموزش و پرورش ، ترجمه مدد علی اصغر ( ۱۳۷۳) انتشارات دانشگاه تهران

۴ ) بهاری ، منوچهر( ۱۳۷۲) مدیرت کلاس ، فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش شماره ……  ۶ جو آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه الزهرا؛

۵ )بست ـ جان، روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر نرگس طالقانی، انتشارات رشد، سال ۱۳۷۱٫

۶)  مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی ، شواره ۹-۱۰ ص ۱۲۹-۱۷۶

۷) طوسی ، محمد علی ( ۱۳۷۱ ) مدیریت مشارکت جو ، فصلنامهمدیریت آموزش و پرورش

۸) عباس زاده ، میر محمد ( ۱۳۷۱) معلمان و روشهای کنترل کلاس ( مجله علوم تربیتی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی شماره  ( ۱ و ۲ ص ۹۷ – ۱۱۳ )

۹) دکتر شریفی ـ حسن پاشا ـ دکتر نجفی زند ـ جعفر ـ روشهای آماری در علوم رفتاری، انتشارات دانا، سال۱۳۷۳٫

۱۰) دلاور، علی(۱۳۶۷)روشهای آماری در علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور

۱۱) کریمی ، یو سف ( ۱۳۷۳ ) روان شناسی اجتماعی آموزش و پرورش ، نشر ویرایش

۱۲ ) مقدم ، بدری ( ۱۳۶۴ ) کاربرد روان شناسی در آموزشگاه ( انتشارات سروش )

۱۳ ) میر کمالی ، محمد ( ۱۳۷۲ ) روابط انسانی در مدرسه فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش

۱۴ ) منصور، محمود (۱۳۵۸) «احساس کهتری» تهران، انتشارات رشد.

نصر اصفهانی ، احمد ( ۱۳۷۱ ) عوامل مؤثر در بهبود کیفیت تدریس ، فصلنامه تعلیم و تربیت

منابع انگلیسی

 1. Ferry, Gillesavec – les Colaboration de bluet Christine

CHALX Maric claure et leger yannett  (۱۹۶۸)

 1. Byrne , Daniele B . Hatticsohn .A. Fraser Barry (1986)
 1. www.Mirvahmadi_blogfa.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۸۸

************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است