دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی

تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

فصل اول کلیات

مقدمه

بنابر نظرات ، متخصصان تعليم وتربيت دورة ابتدايي يکی ازمهمترين سطح آموزشی است که درحقيقت ارکان وبنيان آموزشهای کلاسيک برآن استواراست . گفته شده است که سوادارتباط مستقيمی بافرهنگ داردوفرهنگ خودبه دوطبقه خاص وعام ويافرهنگ شخصی واجتماعی تقسيم می شود.

آنچه به نظرمی رسد فرهنگ غيرازسواداست امابايد توجه داشت که جهان بينی وبينش انسان به وسيله آن شکل ونشأت می گيرد هيچ کس رانمی توان بدون فرهنگ دانست . زيراروانشناسان ، جامعه شناسان وزيست شناسان براين عقيده اندکه حتی جانوران هم برای خودفرهنگی دارند که درمراحل پايين قراردارند .

بايد توجه داشت که تحصيلات درمدرسه که خود يک محيط اجتماعی است فرهنگ شخص راارتقاء می دهد وطبعا” وقتی آحادملت دارای فرهنگ وبينش بالاتری باشندمنحنی فرهنگ اجتماعی قوس صعودی رامی پيمايد .وقتی می گوييم مدرسه مکانی است که بابرنامه مشخص وزمان تعين ومعلم تعيطن شده درتعليم وتربيت وآموزش تحصيل نقش اساسی دارد واين بدان معناست که درآن تغييررفتاريايادگيری ايجادمی شود ، بنابراين بايداذعان نمودکه خودجامعه سبب آموزش می شودومدرسه نيزيک محيط اجتماعی است ووقتی که تغييررفتاردراوليای محصلين انجام شدوباسوادشدند،دارای فرهنگ وبينشی خواهندشدکه نسبت به سرنوشت فرزندان خودبي تفاوت نباشندوهمکاری وهمياری بااولياء مدرسه ومعلمين راسرلوحه کارشان قرارمی دهند وازاين ارتباط يکی ازراههای مهم پيشرفت تحصيلی است

پيشرفت تحصيلی دريک واحدآموزشی موجب می گردد تاحس رقابت درسايردانش آموزان برانگيخته شودمسايلی ازاين قبيل درمجموعه باعث می گردد تاجوحاکم برمحيط آموزشی دارای روند پياباشدودروضعيت زمينه های لازم برای رشد روحيه کنجکاوی ودقت دربين دانش آموزان فراهم می گرددکه درصورت هماهنگی سايرمسائل بااين وضعيت ، آينده نويدبخش ودرخشانی برای دانش آموزان متصوراست ( پورشافعی  ، 1370 )

دربعداجتماعی مسئله پيشرفت تحصيلی می تواندموجبات نشاط محيط خانوادگی وابراز رضايت آنان را ازنهادآموزشی جامعه فراهم سازد واطمينان بيشترآنان رابه دست اندرکاران امرآموزشی جامعه بيشترکنداين امرنيز به نوبه خودموجب می گرددتاپيشرفت تحصيلی دانش آموزان که دراصل به معنای ايفای نقش محول به آنان است ، می توان درتعادل نظام اجتماعی نيز مؤثرواقع شود.وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان يکی ازشاخص های مهم درارزشيابی آموزش وپرورش است وتمام کوشش ها وکشش های اين نظام ، درواقع جامة عمل پوشاندن،بدين امرتلقی می شودبه عبارتی جامعه به طورويژه نظام آموزش وپرورش نسبت به سرنوشت کودک ، رشدوتکامل موفقيت آميز وجايگاه او درجامعه علاقمندونگران است وانتظاردارد، ازپيشرفت تحصيلی به عنوان يکی ازابعادپيشرفت درنظام آموزش وپرورش ، مفهوم انجام تکاليف وموفقيت دانش آموزان درگذراندن دروس يک پايه تحصيلی مشخص ياموفقيت دانش آموزان درامريادگيری مطلب درسی مستفادمی شود(پورشافعی ، 1370 )

موضوع موردبررسی ماادراک انتظاردانش آموزان (دختروپسر) ومعلمان شان  ازجوروانی _ اجتماعی موجوددرکلاس وهمچنين جوروانی _ اجتماعی موردتمايل درکلاس است که چقدرارتباط باپيشرفت تحصيلی داردبنابراين درصدد بررسی آن هستيم که معلمان به ويژه دانش آموزان چه برداشتی ازجوروانی _اجتماعی کلاس باجوآموزشی کلاس داردبه نظرآنان اين جوچگونه بايد باشد؟ اين مسئله درجايگاهی موردبررسی قرارمی گيرد که دارای اهداف آموزش وپرورش است .

1) عنوان پژوهش : تأثيرجوروانی _ اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی ( پايه پنجم ابتدائی )

2) بيان مسئله : بنابراين درپهنه موردمطالعه يک طرف معلم ودانش آموزان وازطرف ديگر آموزش مطرح است دراين موردمی توان گفت آموزش به هرگونه فعاليت ياتدبيرازپيش طرح ريزی شده گفته که هدف آن ايجاد يادگيری در ياد گيرندگان است .آموزش مستلزم فعاليت متقابل بين حداقل دو نفر معلم و متعلم است .(سيف ،1375 )

منابع فارسی

1 ) امين فر( 1367) علل و عوامل افت تحصيلی و چگونگی کاهش آن ،فصلنامه تعليم و تربيت

2 ) ايلينگورث ، رونا لوس  ( 1973 )

کودک و مدرسه ، ترجمه نواي نژاد شکوه ( 1368) ، انتشارات رشد

3 ) بال ، ساموئل ( 1977) انگيزش در آموزش و پرورش ، ترجمه مدد علی اصغر ( 1373) انتشارات دانشگاه تهران

4 ) بهاری ، منوچهر( 1372) مديرت کلاس ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش شماره ……  6 جو آموزشی و پيشرفت تحصيلی دانشگاه الزهرا؛

5 )بست ـ جان، روش تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر نرگس طالقانی، انتشارات رشد، سال 1371.

6)  مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی ، شواره 9-10 ص 129-176

7) طوسی ، محمد علی ( 1371 ) مديريت مشارکت جو ، فصلنامهمديريت آموزش و پرورش

8) عباس زاده ، مير محمد ( 1371) معلمان و روشهای کنترل کلاس ( مجله علوم تربيتی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی شماره  ( 1 و 2 ص 97 – 113 )

9) دکتر شریفی ـ حسن پاشا ـ دکتر نجفی زند ـ جعفر ـ روشهای آماری در علوم رفتاری، انتشارات دانا، سال1373.

10) دلاور، علی(1367)روشهای آماری در علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور

11) کريمی ، يو سف ( 1373 ) روان شناسی اجتماعی آموزش و پرورش ، نشر ويرايش

12 ) مقدم ، بدری ( 1364 ) کاربرد روان شناسی در آموزشگاه ( انتشارات سروش )

13 ) مير کمالی ، محمد ( 1372 ) روابط انسانی در مدرسه فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش

14 ) منصور، محمود (1358) «احساس کهتری» تهران، انتشارات رشد.

نصر اصفهانی ، احمد ( 1371 ) عوامل مؤثر در بهبود کيفيت تدريس ، فصلنامه تعليم و تربيت

منابع انگليسی

  1. Ferry, Gillesavec – les Colaboration de bluet Christine

CHALX Maric claure et leger yannett  (1968)

  1. Byrne , Daniele B . Hatticsohn .A. Fraser Barry (1986)
  1. www.Mirvahmadi_blogfa.com

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 88

************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

مقاله تأثيرجو روانی اجتماعی کلاس درپيشرفت تحصيلی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد