حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور
دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور
فهرست مطالب
مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1
چارچوبي نظري تحقيق…………………………………………………………………………… 3
فرضيه‌ها ……………………………………………………………………………………………… 4
روش تحقيق ………………………………………………………………………………………… 5
مشكلات و موانع…………………………………………………………………………………… 5
اصطلاحات و واژه‌هاي كليدي………………………………………………………………… 6
(1) فصل اول: ……………………………………………………………………………………… 8
…….. 1-1) توسعه و مفاهيم…………………………………………………………………….. 8
…….. 2-1) توسعه اقتصادي…………………………………………………………………….. 17
…….. 3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي…………………………….. 19
…….. 4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سال‌هاي 1382 –1376…23
جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. 26
(2) فصل دوم: ……………………………………………………………………………………… 28
…….. 1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران…………….. 28
جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. 40
(3) فصل سوم: …………………………………………………………………………………….. 44
…….. 1-3) تأثيرتحصيلات زنان بر عامل فرهنگي-اجتماعي توسعه اقتصادي 44
…….. 2-3) تاثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي…………………….. 59
…………….. الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي……. 63
……………………… A) وضعيت زناشويي و سواد …………………………………………. 63
……………………… B ) باروري و سواد……………………………………………………….. 64
……………………… C) سواد و تعداد فرزندان ………………………………………………. 65
……………………… D) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان……………………………….. 66
…………….. ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي……… 67
……………………… A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده………………………………… 68
……………………… B) سواد و تعداد فرزندان داراي مدرك ديپلم و بالاتر…………
…….. 3-3 ) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي………………… 69
جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. 81
(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پيشنهاد……………………………………………….. 93
…….. 1-4) بررسي چالش‌ها و موانع در مسير توسعه آموزشي زنان ايران …………. 96
2_4)بررسی فرضيه ها……………………………………………………………………….. .102
3_4)پيشنهاد برای روش تحقيق در مطالعات بعدی………………………………….. 102
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………….. 103
فهرست جداول و نمودارها
عنوان                                                                                                               صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ايران 1382- 1376……………………………………… 26
جدول (2-4-1): شاخص‌هاي فرهنگي- اجتماعي ايران 1382- 1376……………. 26
جدول (3-4-1): توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي
كشورها 1382-1376 …………………………………………………………………………… 27
جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعيت در ايران در
سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 به تفكيك جنس ………………………………………. 40
جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعيت موثر كشور در سالهاي
1375 و 1365 و 1355 به تفكيك گروه‌هاي مختلف سني و جنس………………… 40
جدول (3-2): ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت ايران در گروه‌هاي سني
24-6 ساله به تفكيك جنس دو سال‌هاي 1375 و 1365 و 1355 …………………. 41
جدول (4-2): نسبت جنسي محصلين در سالهاي 1375 و 1365 و 1355 به
تفكيك گروه‌هاي سني مختلف……………………………………………………………….. 41
جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌هاي 1376 – 1315 به تفكيك
سطوح مختلف آموزشي ………………………………………………………………………… 41
جدول (6-2) درصد دختران در بين جمعيت دانش آموزش كشور در سال‌هاي
1376-1347 به تفكيك سطوح مختلف آموزشي………………………………………. 41
جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذيرفته شدگان، دانشجويان
و فارغ التحصيلان آموزش ‌عالي در ايران در سال‌هاي
1377- 1357 به تفكيك جنس………………………………………………………………. 42
جدول (8-2): تعداد و درصد پذيرفته‌شدگان زن در آموزش عالي در سال
1376- 1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي …………………………………………….. 43
جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجويان در آموزش عالي در سال‌هاي
1377-1358 به تفكيك دوره‌هاي تحصيلي ………………………………………………. 43
جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
زناشويي به تفكيك شهري و روستايي ……………………………………………………… 81
جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع
سواد و زناشويي به تفكيك نقاط شهري و روستايي ……………………………………. 81
نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب وضع زناشويي 82
جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعيت زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج كرده بر حسب وضع سواد به تفكيك شهري و روستايي ……………………. 83
جدول (1-B- الف- 2-3): ميزان باروري ويژه سني زنان بر حسب وضع
سواد در نقاط شهري و روستايي ……………………………………………………………… 83
نمودار (2-B- الف- 2-3): باروري ويژه سني زنان باسواد و بي سواد هنگام
تولد اولين فرزند زنده به دنيا آورده…………………………………………………………… 84
نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده …………………………………………………………………………………. 84
نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بيشتر بر حسب تعداد فرزندان
زنده به دنيا آورده …………………………………………………………………………………. 85
جدول (1- D – الف- 2-3): توزيع نسبي زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار
ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنيا آورده و دوره تحصيلي …….. 86
جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بيشتر حداقل يكبار ازدواج كرده
برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده…………………………………………………… 86
جدول (1-B- ب- 2-3): توزيع نسبي زنان مورد مطالعه در جمعيت نمونه بر
حسب سطح تحصيلات و سطح تحصيلات فرزندان ……………………………………. 87
جدول (1-3-3): توزيع سني زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شوراي
اسلامي……………………………………………………………………………………………….. 88
جدول (2-3-3): تعداد مديران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به تفكيك جنس
در سال 1380……………………………………………………………………………………….. 88
نمودار (3-3-3): كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي به
تفكيك جنس در پايان سال 1381……………………………………………………………. 89
نمودار (4-3-3): كاركنان نهاد ریاست جمهوري و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381……………………………………………………………………….. 90
نمودار (5-3-3): كاركنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381……………………………………………………………………….. 90
نمودار (6 –3-3-): كاركنان وزارت اقتصاد و دارايي و موسسات وابسته به
تفكيك جنس در پايان سال 1381……………………………………………………………. 91
نمودار (7-3-3): كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و موسسات وابسته
به تفكيك جنس در پايان سال 1381………………………………………………………… 91
نمودار (8-3-3): كاركنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و
موسسات وابسته به تفكيك جنس در پايان سال 1381………………………………….. 92
نمودار (9-3-3): كاركنان وزارت بازرگاني و موسسات وابسته به تفكيك
جنس در پايان سال 1381         92

مقدمه

افزايش مشاركت زنان در توسعه، شايد پيش از آنكه موضوعي اجتماعي باشد، بحثي اقتصادي است و افزايش زنان تحصيل‌كرده مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ‌ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي ، خانوادگي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت زنان در زندگي فردي و اجتماعي  داد. اين امر آنها را در مراحل بعدي در ايفاي نقش هاي متعدد و متنوع اجتماعي، چه در جايگاه مادر در امر تربيت فرزند چه در جايگاه نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه كار و مديريت و به طور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و زير مجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني، تواناتر مي‌كند، كه نبود آن دور باطلي را ايجاد مي ‌كند كه محروميت‌هاي زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند. دقيق تر آن است كه به اين محروميت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در اين سيكل باطل نگاه كنيم: در جامعه‌اي با ميزان آگاهي، دانش اجتماعي و درآمد ناچيز، والدين در سرمايه‌گذاري براي دخترانشان كوتاهي مي كنند زيرا از آنان انتظار ندارند كه در امور اقتصادي خانواده مشاركت داشته باشند. دختران بدون تحصيلات و با آگاهي ناچيز، تبديل به مادران تحصيل نكرده‌اي مي‌شوند كه داراي مهارتهاي ارزشمندي در خارج از منزل نيستند، قدرت اثر گذاري بر تصميم‌گيري‌هاي خانواده را ندارند، دخترانشان نيز مانند خودشان از آموزش محروم مي مانند و دور باطل ادامه مي يابد. در حاليكه پسران براي آموزش به مدرسه  فرستاده مي‌ شوند، دختران براي ايفاي نقش‌هاي سنتي در خانه مي ماندند، در نتيجه دانش نياموخته و مهارت نيافته باقي مي‌ماندند و شرايط لازم براي مشاركت اقتصادي برايشان فراهم نمي شود. اقتصاد آسيب مي‌بيند، هنجارها و فرهنگ سنتي و تبعيضات كليشه‌اي جنسيتي كهنه بر جاي خود مي‌مانند و اولين نيروي محركه توسعه كه نوزايش انديشه‌ها و تواناسازي پتانسيل‌هااست خاموش و بي اثر مي‌شود و افراد تحت نظام‌هاي  غلط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، خود به عواملي مقاومت كننده در برابر توسعه تبديل مي‌شوند از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است، زنان مي توانند «نيروي شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1]جامعة‌ امروز ايران، جامعه‌اي در حال گذار از همه ابعاد اقتصادي، فرهنگي ، نقشي و اجتماعي است. متعاقب اين گذار الگوهاي موجود بايد


 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است