دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری

 دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری
فهرست مطالب
فصل اول ـ كليات
1-1) مقدمه طرح
2-1) تبيين موضوع
3-1) اهميت موضوع
4-1)هدف تحقيق
5-1) استفاده كنندگان از تحقيق
6-1) فرضيه هاي تحقيق
7-1) قلمرو تحقيق
8-1) ويژگيهاي نمونة تحقيق
9-1) روش تحقيق
10-1) تعريف عملياتي متغيرها
فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
فصل دوم ـ مباني نظري
1-2)مقدمه
2-2)فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS
12-2)فرآيند اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
2-2-2)فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
3-2-2)فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
4-2-2)شناسائي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
5-2-2)برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
6-2-2)ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
7-2-2)تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) پذيرفته شده‌
8-2-2)نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)
3-2)سود :
4-2) مفهوم سود در گزارشگري مالي
1-4-2)مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري
2-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري ساختاري
3-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري تفسيري
4-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري انعكاسي
5-2) اهداف گزارشگري سود
6-2) مزاياي سود حسابداري
7-2) انتقادات و ايرادات وارد بر سود حسابداري
8-2) اهميت سود براي سرمايه‌گذاران
9-2)علت اهميت سود براي تصميم گيري سرمايه‌گذاران
10-2) اهداف و دلايل سنجش سود
11-2)نقش سود در شركت
12-2)نگرش كارگزاران نسبت به سود
13-2) فوايد سود براي سرمايه‌گذاران
بخش دوم – پيشينه تحقيق
1-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
خلاصه تحقيق
خلاصه نتايج تحقيق
استنتاج تحقيق
فرصتهاي سرمايه‌گذاري موجود
بازده مورد انتظار حاصل از فرصتهاي سرمايه‌گذاري
2-5) نتيجه گيري تحقيق
1-2-5) نتايج فرضيه اول
2-2-5)نتايج فرضيه دوم
2-2) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
1- فرديناند و بارچ (1999)
2- ويدهان ، كنت لن و استانكو (2001)
3- سان جي‌و مارك (1999)
4- بي‌كي جگي و فرديناند (1999)
5- شلي‌ها و تون، شاندها و تون، پرفكت (1998
6- فرديناند و تي‌سوي (1998)
7- تسانگاراكيس (1996)
فصل سوم : روش تحقیق
1-3)مقدمه
2-3)معرفي فرضيه‌هاي تحقيق
3-3)تعريف عملياتي متغيرها
1-3-3)فرصتهاي سرمايه‌گذاري
2-3-3)رشد سود
4-3)جامعه آماري و اتخاب نمونه
5-3)فرآيند استخراج اطلاعات
6-3)روشهاي آماري
1-6-3)مؤلفه‌هاي اصلي و ماتريس همبستگي
2-6-3)مدل رگرسيون
3-6-3)تحليل رگرسيون استنباط آماري:
4-6-3)همبستگي :
5-6-3)آزمون معني‌دار بودن r :
7-3)خلاصه فصل:
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
آمار استنباطي
اندازه گيري فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)
آمار توصيفي
جدول همبستگي پيرسن
آزمون فرضيات
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
خلاصه تحقيق
فرضيه اصلي
فرضيه هاي فرعي
خلاصةنتايج تحقيق
استنتاج نتايج
فرضية اصلي
فرضية فرعي اول
فرضية فرعي دوم
فرضية فرعي سوم
محدوديتهاي تحقيق
پيشنهادات
پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع تحقيق
پيشنهادات در ارتباط با تحقيقات آتي
منابع فارسي
منابع لاتين
مقدمه طرح
گسترش فعاليتهاي اقتصادي و نياز مبرم به اطلاعات دقيق از طريق سيستم هاي حسابداري ، انواع روشها و راه حلهاي نوين حسابداري را مي طلبد وارائه اطلاعات مفيد دربارة واحدهاي تجاري به استفاده كنندگان صورتهاي مالي از قبيل : سرمايه‌گذاران ، بستانكاران‌، مديران‌، مراجع قانوني ، نيز جزء اهداف حسابداري است . از جمله اطلاعات با ارزش اين صورتهاي مالي سود مي‌باشد.
امروزه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري در كمترين زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده كنندگان قرار مي دهد تا در تصميم گيريها مورد استفاده قرار گيرد.
ارتقاي آگاهيهاي حرفه اي از دستاوردهاي جديد در زمينه سرمايه‌گذاري همراه با توسعه تكنولوژي ارتباطات باعث شده است كه تأمين كنندگان سرمايه وجوه خود را در شركتهايي سرمايه‌گذاري كنند كه امكان كسب سود بيشتري است؛ از اين رو جريان وجوه (سرمايه )به صورتهاي مختلف تحركي بيش از پيش يافته و در سالهاي اخير انجام سرمايه‌گذاريها بشدت رشد يافته است و بيشترين تغييرات حسابداري نيز درهمين سالها ايجاد شده است . ساده انگاشتن اين تغييرات به منزلة عقب ماندگي وعدم موفقيت در صحنه رقابت امروز مي‌باشد و بيش از حد گمراه كننده و تضعيف كننده است .آنچه باعث موفقيت مي گردد، استفاده بهينه از فرصتهاي سرمايه‌گذاري موجود است. كه جهت اين امر مي بايست عوامل موثر بررشد سود شركتها را شناسايي كرد.
ميزان رشد سود يك شركت از مهمترين معيارهاي ارزيابي شركتها توسط استفاده كنندگان از صورتهاي مالي جهت سرمايه‌گذاري مي‌باشد. سودهاي گزارش شده شركت ، مربوط به گذشته مي‌باشند ولي با مطالعه آنها مي‌توان نحوه فعاليتهاي شركت و ميزان موفقيت آن را در آينده ارزيابي نمود. سرمايه‌گذاران مي‌توانند با مطالعه اطلاعات گذشته حدس بزنند كه در آينده وضعيت شركت چگونه خواهد بود.
البته اين تنها يك حدس و پيش بيني است و شايد وضعيت در آينده متفاوت با آنچه را كه حدس زده اند باشد. بهرحال وجود اطلاعات موثق درباره آينده بسيار با اهميت است و اين اطلاعات موثق را بيشتر و بهتر از همه مديريت مي‌تواند در اختيار استفاده كنندگان و سرمايه‌گذاران قرار دهد.
فرصتهاي سرمايه‌گذاري تاثير بسزايي بر رشد سود شركتها دارد . اين پژوهش بطور عمده نسبت به نقشي كه فرصتهاي سرمايه‌گذاري بر رشد سود شركتها ايفا مي‌كند تأكيد دارد …………….

فرمت : WORD | صفحات:115

نکته :فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه تأثیر رشد سود جهت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد