دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله 

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی۱۸ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.
که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان حدود سنی۱۸ساله است که ۱۲۰نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای ۲۱سئوال ۴ گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که  t به دست آمده از  t جدول در سطح معنی داری۵%بزرگتر بودمورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.
چکیده
مقدمه
فصل اول(کلیات تحقیق)
بیان مسئله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم
روانشناسی در ورزش
روانشناسی ورزشی
آمادگی روانی چیست؟
ضرورت آمادگی روانی
همایش علمی- ورزشی دانشگاه آزاد در تهران
فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)
تعریف افسردگی
شکل گیری افسردگی در جریان تحول
افسردگی های نوجوانی
واکنش اضطرابی افسرده وار
افسردگی مبتنی بر احساس کهتری
افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی
افسردگی مالیخولیایی
معادلهای افسرده وار
فراوانی افسردگی در خلال تحول
طیقه بندی اختلالهای خلقی
گستردة افسردگی مهاد
ضوابط تشخیص اختلالهای افسردگی(افسردگی یک قطبی)
فصل سوم(تعیین روش تحقیق)
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
طرح تحقیق
روش جمع آوری مربوط به فرضیه ها
فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داد ها)
مقدمه فصل چهارم
جدول نمرات خام آزمودنی ها
تجزیه و تحلیل داده ها
جدول مقایسه افسردگی
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیتها
ضمائم(پرسش نامه افسردگی بک)
منابع و مآخذ

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی جوانان حدود سنی ۱۸ ساله
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد