گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود مقاله تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی
دانلود مقاله تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی

دانلود مقاله تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی

تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی

چکیده تحقیق:

این پژوهش تحت عنوان تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است.

جامعه آماری شامل۶۰ نفر ، که انتخاب آنها بصورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشهای متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته ، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود سرمایه گذاری ها و صرف هزینه های کلان هنوز موفقیت های لازم را در این زمینه  کسب نکرده است این پژوهش در صدد است تا زاویه ای دیگر از این پدیده را روشن کند و مسئولین آموزشی را برای رسیدن  به اهدافشان یاری نماید.

امروزه این نکته در زمینه تربیت مسلم است که متناسب بودن برنامه و محتوای آموزشی با مراحل تحول دانش آموزان باعث فهم مطالب و اجتناب از انباشن حافظه می گردد و یک ضرورت آموزشی محسوب می شود.براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا ارتباط بین تاثیر پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی بین کسانی که دورۀ پیش دبستانی را طی نموده اند و آنهایی که از گذارن این دوره بی بهره بوده اند را روشن سازد.

مقاله تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی

(پیشگفتار)

اگر چه قصد ما بررسی تاریخچۀ آموزش متوسطه نیست اما برای آشنایی خوانندگاه باید گفت که نظام آموزش متوسطه ایران مراحل زیر را طی کرده است.مرحله ای که خود به خود دنبالۀ دورۀ ابتدایی محسوب می شود و در آن مسئله انتخاب رشتۀ مطرح نبود .مرحله ای که دورۀ دوم متوسطه ابتدا به ادبی، طبیعی و ریاضی و هنرستانی و سپس به دوره ها یا رشته های دیگر تقسم می شود.اما از سال ۱۳۵۰ با تاسیس دورۀ راهنایی تحصیلی دورۀ متوسطه به ۴ سال با عنوان رشته های نظری ، شامل ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی ، شاخه فنی و حرفه ای تغییر یافت.در سالهای اخیر در نظام جدید آموزش متوسطه با چهره ای متفاوت از قبل همانند آنچه در دانشگاه به عنوان واحد در نظرگرفته می شود ؛ به صورتی دیگر ظاهر شد.به این ترتیب که در این نظام دروس مرتبط به هم نبود و چیزی به عنوان تکرار پایه تحصیلی که دانش آموزان در آن متحمل آن می شوند در این نظام مشاهده نمی شود.حال باید دید پیشرفت دانش آموزان نظام جدید با توجه به عواملی که بعد به ذکر آن خواهیم پرداخت با توجه به تاریخ گذشته انسان و نسل بشر می توان چنین نتیجه گیری کرد که بشر از همان اوان خلقت همیشه و بطور دائم در پی آموزش و فراگیری بوده است و این آموختن مراحل و اشکال مختلفی داشته است و در دوران مختلف شیوه آموزش و آموختن انسان متفاوت بوده است.مثلاً دیده می شود که انسان در دوران گذشته با مشاده طبیعت و موجودان موجود در آن دست به آموختن می زده و بعد از آن برای ایجاد ارتباط با نسانهای دیگر از راه وروشهای مختلف بهره گرفته است و بعدها برای ارتباط با دیگران از نوشتن نامه استفاده می کرده که بسته به قوم مشخص طرق گوناگونی داشته است.مثلاً دردوره ای از خط تصویری برای نوشتن استفاده می کرده و قومی درجای دیگری از خط میخی استفاده می کرده که البته استفاده از این روشها نیز نیاز به آموختن داشته است.و با گذشت زمان در طی چند قرن اخیر انسان نیاز به آموختن را برای همه افراد بشر ضروری می بیند و شروع به ایجاد مکانهای مشخصی برای این کار می کند و با پیشرفت انسان در مورد علوم و دانش این مراکز دانش و تعلیم و تربیت هم صورت مشخص تری به خود می کیرد و بصورت مجزاتری وجود پیدا می کند.

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                   ۱

فصل اول.                                                                                                

۲- بیان مسئله                                                                                               ۱۰        

۳- ضرورت و اهمیت تحقق                                                                             ۱۱ 

۴- اهداف تحقیق                                                                                                 ۱۳       

۵-تعریف اصطلاحات تحقیق                                                                                 ۱۵      

۶-سئوالات تحقیق                                                                                                ۱۵

۷- تعاریف عملیاتی                                                                                        ۱۶

۷-فرضیه تحقیق                                                                                                   ۱۸

۸-متغیر ها                                                                                  ۱۸

فصل دوم پیشینه مطالعاتی

۹- تاریخچه آموزش در دوران کودکی در جهان                                              ۱۹

۱۰- تاریخچه آموزش و پیش دبستانی در ایران                                             ۲۱

۱۱- سیر فرهنگ و تعلیم و تربیت در اروپا                                                         ۲۴

۱۲- تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام                                                                    ۳۱

۱۳- مرور اجمالی بر آموزش پیش دبستانی در کشور های مختلف جهان      ۳۲

۱۴- تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد کودکان پیش دبستانی                            ۴۰

 فصل سوم- روش تحقیق

۱۶-  مقدمه                                                                                                           ۷۷

۱۷-جامعه آماری                                                                                                  ۷۹

۱۸-نمونه آماری                                                                                                    ۷۹

۱۹-روش جمع آوری اطلاعات                                                                             ۸۰                  

۲۰- تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 ۸۱      

۲۱-آزمون T                                                                                                         ۸۱

۲۲-ویژگی های توزیعای T استودنت                                                                  ۸۲

۲۳-آزمون T مقایسه میانگین های مستقل                                                        ۸۲

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

 ۲۴- خلاصه نتایج آماری                                                                                       ۸۶

۲۵- جدول توضیع جدول فراوانی درس فارسی                                                 ۸۹

۲۶- جدول توضیع فراوانی درس ریاضی                                                             ۹۴

۲۷- لیست نمرات پس آزمون درس املا                                                              ۹۶

۲۸- جدول توزیع فراوانی درس املا                                                                    ۹۸

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات                                                             

۲۹- خلاصه و نتیجه گیری                                                                                   ۱۰۳

۳۰- محدودیتهای تحقیق                                                                               ۱۰۷

۳۱- توصیه ها برای تحقیقات بعدی                                                                ۱۰۸

۳۲- منابع                                                                                                             ۱۰۹

هر چه می گذرد انسان در می یابد که آموختن دانش در سنین پایین تر و کودکی بهتر است از دوران بزرگسالی صورت می گیرد و با تحولات زیادی که در قرون اخیر در زمینه تعلیم و تربیت کودکان انجام گرفته بر اهمیت توجه به امور کودکان و مراکز تعلیم و تربیت آنان پیش از پیش افرزوده است ؛ نظر به اینکه کودکان امیدهای آینده جامعه انسانی می باشند و دارای استعدادها و علائق نهفته و ناشناخته می باشند که باید کشف گردیده و هدایت گردند.

تا بتوانند به ساختن شخصیت خود بپردازند و هرچه بهتر برای زندگی آینده در جامعه آماده گردند.تعلیم و تربیت کودکان در مراحل مقاطع گوناگون صورت می گیرد یکی از آنها آموزش پیش دبستانی می باشد که اخیراً توجه زیادی هم به آنان معطوف می گردد.البته این مقطع به لحاظ سنی از مهمترین و حساسترین دوره های زندگی در حال آموزش کودکان می باشد.که متاسفانه هنوز برای برخی از والدین و مسئولین دست اندر کار اهمیت این دروره آموزشی کامل مشخص نشده است. کودکان در این مراکز چیزهایی را می آموزند که اقتضای سنشان باید بیاموزند که این موارد را در محیط خانه بطور کامل نمی توانند بیاموزند.از ویژگیهای مهم مراکز پیش دبستانی به مواردی می توان اشاره کرد از قبیل اجتماعی شدن کودکان در این محیط ها ، به خاطر مراوده و ارتباط با کودکان دیگر و همچنین دریافت و آموزش کاربرد خیلی از وسایل و امکاناتی که در محیط زندگیشان با آنها مواجه هستد و با توجه به تاثیراتی که مراکز پیش دبستانی در جنبه های مختلف زندگی کودکان دارد، این انگیزه را در شخص ایجاد می کند که تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام دهد.ما در کشوری زندگی می کنیم که برای رسیدن به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه فردی اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی و فرهنگی به شخصیتهای رشد یافته و به دلهای بیدار و مغزهای اندشمند و دستهای ماهر توانا نیازمند است.در راستای رسیدن به این اهداف ضروری است که متخصصان تعلیم و تربیت آنچه در توان دارند به کار گیرند و لزوم تعلیم و تربیت منابع انسانی کشومان به ویژه کودکان با خوش و مستعد را تبیین و گسترش دهند.

منابع:

 • آقازاده – احمد – ۱۳۶۸- هفت گفتار درمورد آموزش و پرورش قبل از دبستان سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش – انتشارات دانش .
 • اسپارک – برنالد (مولف ) – نظری نژاد (مترجم ) – ۱۳۷۲ آموزش در دوران کودکری .
 • باغچه بان – حسین -۱۳۵۱ – دوران آمادگی – آغاز آموزش ناشنوایان – انتشاران آموزشگاه کر و لال .
 • بیژن – اسدا… – ۱۳۵۰ – سیر تمدن و تربیت ایران باستان – اتشارات ابن سینا .
 • بایوردی – مهر آفاق (مترجم )- برزین کا ،ولگانف (مولف ) – ۱۳۷۱- نقش تعلیم و تربیت در جهان امروز –تهران ، نشر دانشگاهی چاپ اول .
 • پارسا – محمد -۱۳۷۰- روانشناسی رشد کودک و نوجوان – انتشارات بعثت .
 • حکمت علیرضا –۱۳۵۰- آموزش و پرورش در ایران باستان – تهران ، موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی .
 • دیده با ن – صدیقه و همکاران – ۱۳۶۹-برسی اثرات آموزش مهد کودک بر رشد جسم ، ذهنی و اجتماعی کودکان دبستانی .
 • دلاوری – علی –مقدمه ای بر احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات سروش .
 • رابندی – مرتضی -۱۳۶۹- تاریخ تالیم و تربیت در ایران و اروپا – انتشارات هدایت .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است