بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران
دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

دانلود پروژه تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه صنعت برق در ایران
در سال ۱۲۸۳هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال ۱۳۳۸ تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال ۱۳۳۸نیروگاه طرشت با ۴واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت.
با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال ۱۳۴۳ که مجددا به وزارت نیرو تغییر نام داد وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول می شود در پایان سال ۱۳۶۰نصب شده در کل کشور به بیش از mw11800رسید که نشان دهنده حدود w305برای هر نفر بود در این سال نیروگاه های آبی تقریبا ۵/۲۷درصد تولید نیروگاه های کشور را تشکیل می دادند.
فهرست مطالب
تاریخچه صنعت برق در ایران ۳
انواع شبکه های توزیع انرژی الکتریکی ۳
شبکه باز ۴
شبکه های از دو سو تغذیه: ۵
شبکه چند سو تغذیه یا حلقوی : ۵
شبکه وهادی های آن: ۶
نحوه انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی ۷
از لحاظ اصلاح ضریب قدرت فاصله بین سیمها: ۱۰
اسپان:فاصله بین پایها است ۱۱
فاصله آزاد سیمها: ۱۲
حریم مجاز شبکه هوایی: ۱۳
دو حریم برای شبکه ها وجود دارد: ۱۳
۱-حریم مجازدرجه یک که فاصله افقی یک شبکه از شبکه مجاورش که تاولتاژkv20حداقل ۵متر است. ۱۳
متعلقات سیمهای هوایی: ۱۳
۱-پایه ها: ۱۳
۲-مقرها: ۱۳
۳-کنسولها: ۱۳
پایه ها:هنگام انتخاب یک نوع پایه باید به دو نکته توجه شود. ۱۳
۱-نیروی عمودی                                    ۲-نیروی افقی ۱۴
انواع پایه ها: ۱۵
پایه بتونی: ۱۵
پایه های فولادی: ۱۶
((نکاتی درموردنصب پایه ها وترانس)) ۱۸
تعویض پایه فیوز سوخته: ۱۹
چند نکته ای درمورد آزمایش اتصالات ایمنی ترانس ۲۰
کنتاکتور : ۲۱
چرغ های سیگنال : ۲۸
رله اضافی بار(بیمتالی) ۳۰
Solid State Overload Relay   ۳UB1 32
اطلاعات فنی : ۳۲
MAIN  CIRCUIT 32
CONTROL  CIRCUIT 33
CONTROL  VOLTAGE 33
کلیدهای فشار قوی ۳۴
انواع مختلف سکسیونر از نظر ساختمان ۳۷
سکسیونر کشویی ۳۸
سکسیونر دورانی ۳۹
سکسیونر قیچی ای : ۴۰
ب) کلیدهای قابل قطع زیر بار ۴۱
ج) کلید قدرت یا دژنکتور ۴۲
دستورالعمل در ارتباط با قطع و وصل بریکرها : ۴۳
دیژنکتورهای ۶۳ کیلو ولتHPGE9-12Eبا سیستم کنترل فنری: ۵۵
انواع قطعات بکار رفته شده در دیژنکتور: ۵۶
طرز روغن ریختن در پل: ۵۹
مشخصات روغن: ۵۹
الف)قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی ۶۰
ب)قطع جرقه در کلیدهای فشار قوی ۶۱
کلیدها از لحاظ عایقکاری : ۶۲
الف)خاموش کننده جامد ۶۲
پ)خاموش کننده گازی: ۶۲
انواع کلید های قدرت: ۶۴
الف)کلید روغنی ۶۴
ب)کلید کم روغن ۶۴
کلید اکسپانزیون: ۶۵
ت)کلید هوایی ۶۶
ج-کلیدSF6 68
چ)کلید خلاُ : ۶۸
 تاریخچه صنعت برق در ایران
در سال ۱۲۸۳هجری شمسی با نصب یک ژنراتورKW400 توسط حاج امین الضرب در خیابان چراغ برق تهران استفاده از انرژی الکتریکی به صورت یک سیستم در ایران آغاز شد.تا سال ۱۳۳۸ تنها نیرو گاه دیگر به ظرفیتهای mw6,mw8,mw2,mw1مورد بهره برداری قرار گرفتند .در سال ۱۳۳۸نیروگاه طرشت با ۴واحد توربین بخار وتولید جمعا mw50به عنوان اساسی ترین منبع تولید قدرت در ایران به شمار می رفت.
با تشکیل وزارت آب وبرق  درسال ۱۳۴۳ که مجددا به وزارت نیرو تغییر نام داد وظایف شرکتهای برق پراکنده به این وزارتخانه محول می شود در پایان سال ۱۳۶۰نصب شده در کل کشور به بیش از mw11800رسید که نشان دهنده حدود w305برای هر نفر بود در این سال نیروگاه های آبی تقریبا ۵/۲۷درصد تولید نیروگاه های کشور را تشکیل می دادند.
انواع شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
۱-شبکه باز وشعاعی
۲-شبکه ها از دو سوتغذیه
۳-شبکه های چند سو تغذیه
شبکه باز
این شبکه از یک سمت تغذیه می شود در چنین شبکه ای یک یا چند هادی از منبع به تابلوی اصلی تقسیم کشیده می شود.در شبکه باز ممکن است هر مصرف کننده ای مستقیما از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه نماید درچنین حالتی ضریب اطمینان کار شبکه خوب است زیرا درصورت وقوع اتصالی در یکی از انشعابها فقط یک مصرف کننده بدون جریان می ماند. این شبکه که جهت تغذیه مصرف کننده های بزرگی نصب می شود درکارخانه جات وتاسیسات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.
دروضعیت دیگری چندین مصرف کننده از :یک خط منشعب از تابلوی اصلی تقسیم تغذیه می شود.بدهی است که در این حالت به محض پدید آمدن اتصالی ویا نقص در خط انشعاب کلیه مصرف کننده های که از این خط تغذیه می شوندبدون جریان خواهد شد.موارد استفاده:مصارف خانگی یکی دیگر از موارد کاربرد شبکه های باز توزیع انرژی الکتریکی نواحی مختلف شهرها وروستاها می باشد.در چنین حالتی اگر خط توزیع فشار ضعیف هوایی باشد بایستی در سرهر تیری که انشعاب از آن گرفته می شودفیوزها را نصب نمود که این موارد اصلا در این شهر رعایت نشده است.اگر خط توزیع فشار ضعیف زمینی باشد لازم است در ابتدای هر انشعابی که از زمین بیرون می آید ودر دسترس قرار می گیرد فیوزها در محفظه بسته ای قرار دارد.
شبکه های از دو سو تغذیه:
در محلهایی که قطع اتفاقی جریان برق مجاز نمی باشد جهت بالا بردن ضریب اطمینان کار شبکه های الکتر یکی بهتر است که شبکه ها از دو پست مختلف تغذیه شوند.که باازکارافتادن یکی ازپستها,پست دیگری جایگزین شود.
شبکه چند سو تغذیه یا حلقوی :
عملکرد شبکه های حلقوی مانندعملکرد شبکه های از دو سو تغذیه شونده می باشد با این تفاوت که در یک شبکه حلقوی ابتدا وانتهای خط هادی به یک نقطه تغذیه کننده متصل می باشد.
شبکه وهادی های آن:
بعد از مس,آلومنیوم به عنوان هادی الکتریکی استفاده می شود اگر چه ضریب هدایت آن کمتراست از مس ولی وزن آن هم کمتر است.برای آنکه هادی آلومنیومی از نظر هدایت الکتریکی معادل هادی مس گردد باید مقطع آن را ۶/۱برابر مس گر فت که باز هم با این وضع وزن آن فقط نصف وزن مس می شود سیم آلومنیومی در شبکه های هوایی بیشتر بکار میرود .چون سبک وانعطاف پذیر بالایی دارد.استحکام مکانیکی آلومنیوم کمتز از مس است.برای جبران این نقصان آنرا به صورت آلیاژ به کار می برند که سه نمونه آلیاژ آن عبارتند از :۱-آلدرای۲-راه دیگر افزایش استحکامی آن استفاده ازفولاد در داخل سیم است.به صورت یک روش در طول هادی برای بالا بردن انعطاف پذیری آن را به صورت چند رشته ای می سازند.جهت چرخش هر لایه درهادیها بر خلاف لایه های مجاور می باشد تا از باز شدن رشته هاجلوگیری کند .تعداد رشته هادر یک هادی چند رشته از فرمول زیر به دست می آید:
۱+K3-2K3=A
تاثیر رطوبت بر هادی آلو منیومی بیشتر از مس می باشد لذا باید دقت کردکه محل اتصال آلومنیوم با مس به درستی انجام گیرد.چون محل اتصال در اثر رطوبت مانند یک پیل برقی یا مدار بسته ای بوجود می آورد که باعث خورده شدن هادی آلومنیوم می شود.
نحوه انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی
۱-بوسیله سیمهای هوایی
۲-بوسیله کابلهای زمینی
انتخاب یکی از دو وسیله فوق به عوانل متعدد بستگی داردکه پس از جمع بندی آن عوامل یکی از دو وسیله فوق جهت انتقال وتوزیع انتخاب می شود.
عواملی که جهت انتخاب یکی از دو طریق سیم کشی هوایی یا زمینی موثرند را نام ببرید؟
۱-طول مسیر:اگر مسیر فاصله اش تا پست تغذیه پر پیچ وخم باشدوفاصله کم باشد سیم کشی زمینی انجام می گیرد.
۲-نوع مسیر: بعضی جاها اجبارا از شبکه زمینی استفاده می شود مانند حریم باندفرودگاه وبعضی جاهااجبارااز شبکه هوایی مانندحریم عرض شبکه راه آهن.
۳-محدودیت عرضی مسیر:بعلت کم بودن عرض مسیر در بعضی جاها وعدم تامین حریم خطوط هوایی کابل کشی زمینی جایگزین می شود مخصوصا در مورد خطوط۴۰۰ولتی و۲۰ کیلو ولتی در داخل شهرها ومجتمع های صنعتی.
۴-ولتاژ خط انتقال:هرچه ولتاژ خطوط انتقال قوی تر باشدسیم کشی هوایی به کابل کشی زمینی ارجعیت می یابد.
۳-تراکم جمعیت:
اگر در محل توزیع ومصرف تراکم جمعیت زیاد باشد وباردر کیلو متر مربع از KW1000به بالا باشد.کابل کشی زمینی به سیم کشی هوایی برتری دارد.
۴-عامل اقتصادی:
طرحی مقبول است که هم به لحاظ فنی از شرایط نسبتا خوبی برخوردار باشد وهم به لحاظ اقتصادی به بودجه وتامین اعتبار کمتری نیاز مند باشد در این مورد سیم کشی هوای کابل زمینی برتری دارد.مخصوصا هر اندازه ولتاژ خط انرژی قوی تر باشد این افزایش قیمت چشمگیرتر است.حدودا شبکه های فشارهای ضعیف ۴۰۰ ولتی دوبرابر ودر ۶۳ کیلو ولتی هفت و۲۳۰ کیلو ولتی یازده برابر می شود.
۵-زیبایی محیط:
که سیم کشی زمینی برای اجرای این امرانتخاب می شودعلاوه بر عوامل فوق عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که کابلهای زمینی را به سیمهای هوایی وسیمهای هوایی را به کابل های زمینی تبدیل می کند مانند:
عوامل جوی,عوامل اطمینان مصرف,عوامل عیب یابی سریع به هنگام اتصال وپارگی خطوط کابل کشی زمین به علت دفن بودن از خطرات طوفان ویخ زدگی ورعد وبرق در امان است از این روجریان برق کمتر قطع می شوداما صدمه دیدن آن باعث بوجود آمدن مشکل زیادی می شود…….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۷۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است