دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاریخچه صنعت لاستیک

تاریخچه صنعت لاستیک

فهرست مطالب
صنعت لاستيک در ايران 11
صنعت تاير سازي:‌ 11
شرکت توليدي کيان تاير: 12
بخش هاي مختلف کارخانه:‌ 14
سالن توليد تاير 15
آشنايي مختصر با قسمتهاي مختلف کارخانه: 16
3ـ آزمايشگاه شيمي ( مواد اوليه): 16
5ـ محل توزيع مواد اوليه: 18
6ـ بنبوري ها: 18
7ـ ميل ها: 19
8ـ اکسترودرها يا تيوبرها:‌ 20
9ـ کلندر: 20
10ـ بيدسازي: 20
11ـ قسمت برض لايه: 21
12ـ بندسازي: 21
13ـ قسمت تايرسازي: 21
14ـ قسمت پخت: 22
15ـ قسمت تعيين وضعيت: 22
16ـ قسمت تيوپ سازي: 22
17ـ روکش نو: 22
18ـ قسمت انبار تايرها و تيوپ خت: 24
19ـ انبار قطعات و ابزار آلات: 24
20ـ نيروگاه: 24
21ـ بويلرها: 25
آشنايي با تاير و اجزاي آن: 26
تاريخچه: 26
انواع تاير: 26
الف) از نظر مصرف: 26
تايرهاي مورب الزاويه: 27
تايرهاي مورب الزاويه بلت دار: 29
تايرهاي راديال: 30
اجزاي مختلف تاير:‌ 31
طوقه: 32
فيلتر: 33
تيوپ اسزي 34
روکش 34
1ـ قسمت 120: 34
الف ) بنبوري: 34
قسمت تغذيه، قسمت اختلاط، قسمت نيروي محرکه 35
1ـ قسمت تغذيه: 35
2ـ قسمت اختلاط: 35
ب ) اکسترودر 10: 38
الف ) کلندر: 40
ب) لايه سازي: 41
ج) بيد فرم يا بيدسازي: 41
ماشين هاي تاير سازي: 43
کيورينگ تيار: 45
آشنايي با مواد اوليه مصرفي در لاستيک: 46
1ـ نخ تاير: ( Tire cord) 46
1ـ وزن: 47
3ـ تعداد رشته هاي نخ: 47
4ـ ضخامت نخ ( Gage): 48
5ـ تعداد نخها در واحد اينچ (E.P.I): 48
نخ ديون: 48
نايلون: 48
نايلون 6: 49
نايلون 66: 50
مقايسه نايلون 6 و 66: 51
2ـ پليمر: 53
مقدمه اي بر شيمي پليمر: 53
انواع پليمر ها عبارتند از: 54
الف) کائوچوي طبيعي ( Natural rubber) 54
ب ) کائوچوي مصنوعي: 58
خواص فيزيکي SBR: 59
کائوچوي پلي بوتادي آن ( PBR يا BR ): 59
خواص فيزکي PBR: 60
کائوچوي اکريلونيتريل دي بوتادي ان ( NBR): 61
کائوچو بيوتيل IIR: 62
خواص فيزيکي IIR: 63
کائوچوي EPDM: 64
خواص فيزيکي EPDM: 66
کائوچوي کلروپرن ( CR ) يا نئوپرن: 66
خواص فيزيکي CR: 67
کائوچوي پلي ايزوپرن مصنوعي IR :‌ 68
خواص فيزيکي: 68
فيلترها: 69
دوده: 69
روشهاي تهيه دوده: 70
نام گذاري دوده ها: 71
دوده هاي مصرفي در صنعت تايرسازي: 71
پرکننده هاي غير سياه: 72
تسريع کننده ها ( Accelerators)؛ 73
کند کننده ها ( Retarders): 74
آزمايشگاههاي شيمي و موا اوليه: 74
آزمايشگاه خواص مکانيکي و فيزيکي کامپاند: 77
دستگاه هاي آزمايشگاه خواص فيزيکي و مکانيکي: 77
بنبوري و ميل آزمايشگاهي: 78
آزمايشگاه با دستگاه رئومتر: 79
دستگاه ويسکامتري موني ( money viscometer): 81
آزمايش با دستگاه Instron ( کشش): 82
آزمايش تقابل: 83
بلادر: 83
بررسي واکنش پخت: 87
نحوه ساخت تيوب: 90
آزمونهاي کيفيت محصول نهايي: 92
ب) آزمونهاي جاده: 93
ج) آزمونهاي تيار در حال سکون 93
دستور کار اندازه گيري فسفات آب: 94
1ـ محلول اسيدي قوي: 95
2ـ محلول موليبدات: 95
3ـ محلول اسيد آمينونفتول سولفوتيک: 96
محلول  يد 1/0 نرمال: 97
دستور کار تعيين قابليت آب:‌ 97
دستور کار تعيين سختي موجود در اب: 98
تعيين عدد اسيدي براي نمونه هاي کم رنگ: 98
اندازه گيري آهن موجود در اب : 99
دستور کار:‌ 99
دستور کار اندازه گيري سيليس در آب: 101
روش اندازه‌گيري کلر: 103
روش تيتراسيون: 104
تعيين درصد رطوبت Santocure و مواد وابسته : 106
روش کار: 106
اندازه گيري اکسيژن محلول در آب: 107
روش ساخت محلولهاي مورد نياز: 107
روش کار: 108
محاسبات: 110
کار با ويسکومتر سيبک: 111
واحد تاسيسات و انرژي: 114
1ـ برق: 114
3ـ هواي فشرده: 114
الف) سمنت 117
آزمون T.S : 117
1ـ سمنت زير ترد: 118
2ـ سمنت اسپلايس: 118
3ـ سمنت ولو: 118
ج) محصولات متفرقه: 119
2ـ مواد شوينده ( Supex) 120
3ـ ملدلوب: 120
4ـ روغن دست: 121
نظرات و پيشنهادات: 121
توليدات از انواع كائوچوهاي طبيعي و مصنوعي تشكيل مي شود كه بخش عمده كائوچوي طبيعي از درختزارهاي هوا و برازيلنس ( Hevea Nrasiliensis) بدست مي آيد، ليكن كائوچو را مي توان از مرتب به 50 نوع درخت،‌بوته يا انواع ديگر رسنتي ها از جمله گياه قاصدك تهيه نمود كه شيرابه آن همان لاتكس لاستيك مي باشد.
بهرحال بخش عمده درختاني كه لاتكس تراواش مي كنند در مناطق استوايي يا نيمه استوايي واقع هستند. نمونه هايي از لاستيك در نهشتهاي معادن زغال سنگ قهوه اي ( ليگنت) آلماني مربوط به دوره ائوسن كشف شده كه قدمت آنها به 55 ميليون سال پيش مي رسد. هنگامي  كه اين نمونه ها در سال 1924 كشف گرديدند، نه تنها به خاطر عتيقه بود نشان جلب نظر كردند بلكه به اين خاطر كه بعد از استخراج با استن، اين نمونه ها حاوي 2% گوگرد تركيب شده بودند، گوگردي كه بوسيله آميندهكاران ( Compouters) ما قبل تاريخ به آنها اضافه نشده، بلكه از طريق مواد مجاور آنها، در نمونه هاي لاستيكي نفوذ كرده بود.جالب تر اين كه اين نمونه ها هنوز ميزان قابل توجهي از كشساني (Elasticity  )  خود را حفظ كرده بودند.
قبل از اين كنشها در سال 1781 سنگواره ها يا فسيل هايي از لاستيك كه عمر آنها را نمي توان معين ساخت در معادن كاستلتون (Castelten) واقع در بي شاير انگليس كشف گرديد. اين مواد كه به صورت قير طبيعي سياه رنگ و قابل تراكم و حتي الاستيكي كه تا حدي به جرم كهنه شباهت دارند معرفي شده اند، مورد آزمايش شيميايي واقع گرديده و لاستيكي بودن آنها واقعاً  مورد تاييد قرار گرفته است.
صنعت لاستيك در ايران
صنعت تاير سازي:‌
آغاز فعاليت تاير در ايران به حدود 30 سال پيش باز مي گردد، يعني  هنگامي كه اولين  كارخانه تابلوسازي كشور با نام بي . اف. گورتج ايران تاسيس گرديد ( سال 1337).
از آن زمان به بعد، هشت كارخانه ديگر در اين صنعت داير شده كه جمعاً تعداد كارخانه هاي فعال اين بخش را به نه شركت رسانده است.
شركت توليدي كيان تاير:
اين شركت تحت نام بي . اف گوردنچ ايران در سال 1341 با مشاركت  بي . اف گورديچ آمريكا، براي توليد انواع  تاير و تيوپ سواري، وانتي ، باري وكشاورزي و با ظرفيت اسمي 8000 تن در سال  و 600 نفر پرسنل آغاز به كار كرد.
با طرح توسعه اين شركت در سال 1348، ظرفيت اسمي آن به 14000 تن در سال رسيد. در سال 1354 سهام سرمايه گذار خارجي به صاحبان سهام ايراني فروخته شد و اين شركت با تغيير نام به شركت توليدي كيان تاير فعاليت خود را از سر گرفت.
شركت كيان تاير طي برنامه اي در چند سال اخير، اقدام به نوسازي ماشينها و توسعه ظرفيت توليدي خود كرده و به طوري كه هم اكنون ظرفيت اسمي آن به 28000 تن در سال افزايش يافته است.
ظرفيت تفكيكي اين شركت براي تايرهاي سواري، وانتي، باري و كشاورزي به ترتيب 15 درصد، 20 درصد، 50 درصد و 15 درصد مي‌باشد.اين كارخانه در جنوب غربي تهران، در كليومتر 10 جاده ساوه واقع است و تعداد پرسنل آن حدود 2000 نفر مي باشد. اين شركت هم اكنون با ظرفيت اعلام شده  مي تواند 5/17 درصد از نياز كل كشور را تامين نمايد.
شركت كيان تاير به دنبال سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه خصوصي سازي، در سال 1373 از طريق سازمان بورس اوراق بهادار به بخش خصوصي واگذار شد.
بخش هاي مختلف كارخانه:‌
سالن توليد تاير
آشنايي مختصر با قسمتهاي مختلف كارخانه:
1ـ انبار مواد اوليه:
اين قسمت خود از چهار قسمت يا بخش تشكيل شده است كه شامل:
الف ـ انبار كائوچوها
ب ـ انبار دوده ها
ج ـ انبار سيم ها و نخ ها
د ـ انبار ساير مواد افزايشي مانند گوگردها، آنتي اكسيدانت ها و غيره
2ـ قسمت روم
در اين قسمت انواع چسب ها، سيمان ها، رنگها، شامپوها و صابونهاي مورد نياز وجود دارند و چون در اينجا از حلالهاي فرار استفاده  مي شود دقت و مراقبت  و ايمني بيشتري را نسبت به قسمتهاي ديگر طلب مي كند.
3ـ آزمايشگاه شيمي ( مواد اوليه):
در اينجا بر روي كليه مواد آزمايشات مورد نياز را انجام داده تا با استانداردهاي لازم مقايسه و برابري نمايد و در غير اين صورت از مصرف آن جلوگيري عمل آيد.
علاوه بر آن خواص فيزيكي كامپاندها، نخ ها و فابريكها را با روشهاي خاصي اندازه گيري مي كنند.
4ـ آزمايشات فني ( فيزيك):
الف)‌ واحد فني ساخت:
نظارت و مراقبت مختلف و لازم در توليد، تهيه و توزيع اسپك ها، ساخت و مرمت داي ها، قالب ها و تعيين وضعيت نهايي توليد از اهم وظايف اين قسمت مي باشد.
ب) واحد ارزيابي محصول:
دستگاه آزمايش تاير (test whell) تحت پوشش و نظارت اين واحد قرار دارد كه بوسيله  آن تاير ها از نظر مقاومت اعمال بارها و سرعتهاي مختلف آزمايش مي شوند. انجام آزمايش جاده نيز از ديگر وظايف آن است.
5ـ محل توزيع مواد اوليه:
در اين محل مواد اوليه اي كه كمتر از 10 كيلوگرم مورد نياز باشند بدقت اندازه گيري  و داخل كيسه هايي از جنس پلي اتيلن قرار مي گيرند و سپس به قسمت بن بوري و يا ديگر قسمتها فرستاده مي شوند.
6ـ بنبوري ها:
شامل دو بنبوري راو 2 مي باشد  در بنبوري شماره 2 موادي از قبيل كائوچو، دو ده، نرم كننده ها و فيلترها ( غير از مواد پخت) افزوده مي شوند و طبق دستورالعمل به مدت معيني مخلوط مي گردند. سپس توسط ميل ها بصورت ورقه ورقه در آمده تا جهت مصرف بنبوري شمارة (1) آماده كردند البته در اينجا لازم است زمان خاصي را بنام aging بدون مصرف و به حالت انبار شده باقي مانده و پس از طي آن به مصرف برسند.
7ـ ميل ها:
دو عدد ميل در اين قسمت ها قرار داشته كه مواد مخدر شونده را دوباره مخلوط و گرم نموده و بصورت لايه در آورده و آماده مصرف اكسترودرها مي نمايند.
8ـ اكسترودرها يا تيوبرها:‌
شامل تيوبر 10 اينچ ، تيوبر سازي و تيوبر تيوپ سازي و تيوبر دوبلكس مي باشد كه بوسيله مراي ها ( قالب ها) يي كه به قسمت سره آن اضافه مي شود انواع و اقسام شكل ها با پهناها و ضخامتهاي لازم را توليد مي كنند.
9ـ كلندر:
شامل دو كلندر قديم و جديد نيز مي باشد. اصول كلي كار كلندرها بر اساس پوشيده شدن يك طرف يا دو طرف رولهاي نخ از لاستيك است كه كلندر قديم در هر سرويس فقط يك طرف آن از لاستيك پوشيده مي شود و در حاليكه در كلندر جديد در يك پروسس دو طرف رول قابل پوشيده شدن است.
10ـ بيدسازي:
در اين قسمت انواع طوقه هاي سيمي تاير را ساخته و آنرا در صورت لزوم با كامپاندها و رگ هاي مختلف مي پوشانند و به تاير سازي منتقل مي كنند.
11ـ قسمت برض لايه:
اين قسمت نيز شامل دو بخش قديم و جديد است كه برش لايه ها با پهناها و زواياي مورد نظر به كمك اسيك‌ها و دستورالعمل ها انجام مي‌پذيرد و جهت مصرف به قسمتهاي بندسازي و تاير سازي فرستاده مي شوند.
12ـ بندسازي:
اين قسمت در واقع واحد تكميلي تايرسازي باري مي باشد. به علت زياد بودن تعداد لايه ها در تايرهاي باري، ابتدا آنها را در اين قسمت بصورت بند ( دسته ) دوتايي، سه تايي يا چهارتايي در آورده و سپس در قسمت تابلوسازي باري به ترتيب خاصي روي يكديگر قرار مي‌دهند.
13ـ قسمت تايرسازي:
اين قسمت خود به بخش ها و قسمتهاي مجزاي زير تقسيم مي شود:
الف ـ تايرسازي باري ( قديم و جديد)
ب ـ تايرسازي وانتي ( قديم و جديد)
ج ـ تايرسازي سواري ( قديم و جديد)
هر كدام از اين بخش ها عليرغم تفاوتهايي كه در سيستم ماشينها، سرويس وپروسه عمل دارند. در واقع يك عمل مشترك از هم مي دهند كه ساخت تاير خام بر روي استوانه هاي مخصوصي به نام درام مي‌باشد. تاير خام بر روي استوانه هاي مخصوصي به نام درام مي‌باشد. تاير خام  آماده شده سپس به قسمت پخت فرستاده مي شود.
14ـ قسمت پخت:
بخش هاي مختلف اين قسمت عبارتند از:
الف ـ رنگزني
ب ـ فرمينگ باكس
ج ـ پرسهاي جديد شامل پرسهاي
دـ پرسهاي قديم شامل پرسهاي
هـ ـ تريم ( بريدن و جدا كردن قسمتهاي زائد در تاير)
15ـ قسمت تعيين وضعيت:
تايرها پس از پخت در اين قسمت تعيين وضعيت گرديده و به انبار تعميرات و يا ضايعات فرستاده مي شوند.
16ـ قسمت تيوپ سازي:
ساخت و توليد انواع تيوپ هاي هاي مصرفي و همچنين پخت بلادرهاي مورد نياز كيورينگ در اين قسمت انجام مي شود.
17ـ روكش نو:
واحد روكش در سالن مجزا و مستقل از كارخانه مستقر است. پروسه كلي آن تحويل تايرهاي فرسوده و روكش كردن آنها جهت مصرف مجدد است.
18ـ قسمت انبار تايرها و تيوپ خت:
تايرها و تيوپ هاي توليد شده در انبارهاي خاصي جمع آوري و جهت مصرف به انبارهاي مصرف در سطح شهر تهران و از آن جا به شهرستانهاي حمل مي گردند.
19ـ انبار قطعات و ابزار آلات:
كليه قطعات و لوازم يدكي، كالاها ،ابزار آلات موردمصرف ماشينها، دستگاهها، موتورها و .. . . . در اين انبار نگهداري مي شوند.
20ـ نيروگاه:
قطع برق شهر در پروسه توليد تاير بخصوص قسمت پخت، لطمات و خسارتهاي جبران ناپذيري بوجود مي آورد. خوشبختانه با نصب و راه اندازي نيروگاه جديد از سال 68 شروع به كار كرده است و قطع برق ديگر در كارخانه احساس نمي شود.
21ـ بويلرها:
بطور كلي در تمام كارخانجات ساخت و توليد تاير و تيوپ با سيستم  بخار يا آبگرم استفاده مي شود و يا پخت تاير كه در پروس‌هاي مخصوص و در فشارها وحرارتهاي بالا انجام مي پذيرد در واقع بدون عامل حرارت بخار يا آبگرم غير ممكن است. بنابراين موتورخانه ( بويلرها) در كارخانه تايرسازي از اهميت و نقش بسزايي برخوردار است……………………

دانلود پروژه تاریخچه صنعت لاستیک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد