افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خانه » لیست » پروژه » فلسفه و تاریخ » دانلود پروژه تاریخ نگاری در دوره پهلوی
دانلود پروژه تاریخ نگاری در دوره پهلوی

دانلود پروژه تاریخ نگاری در دوره پهلوی

تاریخ نگاری در دوره پهلوی

فهرست مطالب
فصل اول : مختصری از تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی ۴
بخش اول ۵
کلیات ۵
« مختصری از تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی » ۵
تاسیس مدرسه دارالفنون. ۱۱
خطرات و سفرنامه ها. ۱۳
فصل دوم :کلیاتی در تاریخنگاری دوره پهلوی ۱۴
در تاریخنگاری دوره پهلوی صرفنظر از چند استثناء نه زیاد مهم، چهار جریان می توان تشخیص داد: ۲۷
۱- جریان ایران شناسی: ۲۷
جریان ناسیونالیستی: ۲۸
جریان مارکسیستی: ۲۹
جریان آکادمیک: ۲۹
بخش دوم: ۳۰
جریانهی اصلی تاریخنگاری در دوره پهلوی ۳۰
جریان شرق شناسی ۳۰
۱- شرق شناسی و دیرینه آن ۳۰
ایران شناسی و ایران شناسان مهم ۳۶
علاوه بر این تقسیم بندی کلی، می توان تاریخ مطالعات ایران شناسی را به پنج دوره متمایز تقسیم کرد: ۳۷
۳- سیاست شرق شناسی – سیاست ایران شناسی ۴۳
۴- روش سیاسی و رهیافت تاریخنگاری لمبتون ۵۱
۴ – I – نقش سیاسی لمبتون در ایران ۵۴
الف – همزیستی مسالمت آمیز : توده ای نفتی – توده ای روسی ۵۵
ب – لمبتون و قحطی نان ۶۳
ج- میس «لمبتون و سید ضیاء» ۶۶
قطع ایادی عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعی. ۶۶
مرحله زمینه چینی و تهیه مقدمات برای ورود وی. ۶۷
د- میس لمبتون و کودتای ۲۸ مرداد ۷۱
ج: ماهیت لیبرال و آرمانگرای دکتر مصدق و پیروانش در جبهه ملی. ۸۰
ب – کارنامه فرهنگی : ۸۴
۱- تاریخنگاری محتاط ۸۵
۲- ناسیونالیستی محافظه کار ۹۱
فصل سوم : جریان آکادمیک ۹۶
ب –  بررسی و نقد تاریخنگاری اقبال ۹۷
جریان مارکسیستی ۱۰۶
۱- زمینه های تاریخی پیدایش مارکسیسم ۱۰۸
۲- اندیشه های اساسی مارکس در باب تاریخ ۱۱۳
ج – حتمیت تاریخی – پیروزی پرولتاریا : الغای مالکیت خصوصی و الغای دولت ۱۱۳
۳- تاریخچه ورود اندیشه مارکسیستی به ایران ۱۱۶
۴-  تاریخنگاری مارکسیست – لنینیستی در ایران – انجماد انحراف ۱۲۵
الف – علمی بودن تاریخ ۱۲۸
ب- سیر تاریخ ایران ۱۲۹
ج – شخصیت در تاریخ ۱۳۲
د – عدم بی طرفی در نگارش تاریخ ۱۳۳
هـ سبکی بر انگیزاننده – موضوعی واحد ۱۳۴
منابع ۱۳۸
فصل اول : مختصری از تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی
بخش اول
کلیات
« مختصری از تاریخ نگاری در ایران تا عصر پهلوی »
تیجه می گوید: «نخستین بار ایرانیان تاریخ را درک کردند و آن را به دورانهای مختلف تقسیم کردند» و هرودوت تاریخ خویش را چنین آغاز می کند: «به روایات ایرانیان بهترین تاریخ شناسان هستند….».
غرض از نقل دو قول مذکور این بود که در آغاز، علم تاریخ در بیشتر کشورهای شرق و غرب، علمی ناشناخته بود و فقط در ایران وقایع روزانه در بار و رویدادهای کشور را در روزنامه ها، آیین نامه ها، خداینامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها می نوشتند. اما این بدان مفهوم نیست که در آن دوره، تاریخنگاری به مفهوم امروزین رواج داشته است، بلکه بر عکس در ایران عصر باستان تاریخنگاری اهمیت زیادی نداشت و حتی یک اثر تاریخی واقعی که متعلق به این دوره باشد در دست نیست.
اشپولر می گوید: «در میان نوشته های جوامع زردشتی بعد از اسلام و در میان آثار فارسیان هند(پناهندگان زردشتی سال ۹۸/۷۱۷) هیچ اثر واقعی تاریخی، چه از ریشه قبل از اسلامی و چه بعد از اسلامی دیده نمی شود.»( اشپولر، برتولد، مقاله تکوین تاریخ‌نگاری ایران، مندرج در کتاب تاریخ‌نگاری در ایران، ترجمه یعقوب آژند، ص ۱۰٫)
وی پس از ذکر تاریخچه ای از تاریخنگاری اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتیجه می گیرد که بنابر این در بان عربی نوعی تاریخنگاری وجود داشت که در زبان فارسی دیده نمی شده است و همین امر دلیلی بوده برای اینکه ایرانیان، آثار تاریخی شان را به زبان عربی بنویسند همچنانکه تاثیر زبان عربی در جهان اسلام و ضرورتی که ایرانیان برای حفظ تماس خودشان با دنیای عرب احساس می کردندن، می تواند دلایل دیگر این رویکرد در عرصه تاریخنگاری باشد. (تأملاتی در علم تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلام، ص ۹۶و۸۴٫)
درست است که شعر و تاریخ در اعراب، عمری دیرینه داشته ولی نوشته هرودوت، پدر تاریخ را که بی شک با تاریخ ایران و ملل مختلف آشنایی کامل داشته است را نیز نباید با بی اعتنایی برگزار کرد.
به هر حال با ورود اعراب به ایران نیز تاریخنگاری ایرانی دستخوش دگرگونی چدی نشد و رشدی کیفی نکرد. با ظهور سلسله های ایرانی نژاد که گسترش زبان فارسی و تکامل فرهنگی را در پی داشت، تاریخنگاری ایرانی نیز ایجاد شد و تاریخ طبری در عصر سامانیان که یک «سلسله ایرانی نژاد» بود به فارسی ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاریخ طبری به فارسی(در حدود سال ۳۵۲/۹۶۳) سلسله های ترک نژاد در اکثر ولایات ایران به حکومت رسیدند. آنها که سرسپردگان مذهب تسنن به شمار می رفتند و ارثان فرهنگی سلسله های ایرانی نژاد شدند. بزرگترین سلطان سلسله غزنوی یعنی سلطان محمود، حامی فردوسی و از جمله طرفتداران واقعی تسنن اسلامی در دره سند محسوب می شد. مقارن روی کار آمدن سلجوقیان در قرن پنجم، سه نوع تاریخنگاری در ایران قابل شناسایی است. تاریخنگاری اسلام شمولی، تاریخنگاری محلی و تاریخنگاری سلسله ای. سلجوقیان علاقمند بودند که فرهنگ ایرانی را اقتباس نمایند و سعی می کردند که نژاد تورانی خود را فراموش کرده و در عمق ایرانیت فرو روند. ترکان پیروز زبان فارسی را به صورت دومین زبان فرهنگی جهان اسلام مسجل کردند ولی در عرصه تاریخنگاری جز تعداد زیادی از ترجمه های متون تاریخی که در واقع روایاتی از شرایط زندگی ایرانیان بودند، چیز چندانی تولید نکردند، دامنه تاریخنگاری این عصر محدود و تنگ و محصولات تاریخنگاری فارسی در زمان حکومت سلاجقه و خوارزمشاهیان، بی نهایت کمتر است.( تأملاتی در علم تاریخ و تاریخ‌نگاری اسلام، ص ۹۶و۸۴٫)
تحولات تاریخنگاری فارسی اما درحوالی ایلغار مغول در سال ۶۱۶/۱۲۲۰ و بعدها در سال ۶۵۴/۱۲۵۶ رخ نمود. این لشکر کشی برای مردم شرق یعنی ماورءالنهر خراسان مصیبت بار بود، اکثر دهقانهای ایرانی از بین رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.
مغولان با تاکید بر مذهب و فرهنگ خود، چندین دهه سنتهای ملی و فرهنگی شان را حفظ کردند و این در حالی بود که ایرانیان نیز برای احیاء زبان و فرهنگ ایرانی بیکار ننشستند. در عرصه تاریخنگاری این دوره، دو مورخ برجسته یعنی عطاملک جوینی و رشید الدین فضل الله همدانی ظهور کردند که اولی به سبک پیچیده و مصنوع و دومی به سبک ساده و صریح می نوشت، هر دو مورخ مذکور به روش تاریخنگاری اعراب آشنا بودند و در آثار آنان می توان درک عمیق، فهم تاریخی و توجه به مسایل اجتماعی و اقتصادی را مشاهده کرد. (آرونی، محمد، تاریخ‌نگاری ایران در فراز و نشیب، نشریه خراسان، ۱۷/۲/۸۰٫)
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که علی رغم ضعف هایی که تاریخنگاری ایرانی از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاریخنویسی به طور کلی پیشرفت کرد و در بعضی زمینه ها آثار نوی را عرضه نمود و حتی جهش های بسیار مترقی داشت. از لحاظ وقعه یابی و واقع بینی، برخی از مورخین روش نقد علمی درست را به کار بردند، برخی به تحلیل و تعلیل حوادث پرداخته، نتیجه گیری تاریخی نمودند و مورخان دیگری به موضوعات اجتماعی و اقتصادی توجه داشته اند، اما به جریانهای اصلی تاریخ پی نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاریخ نویسان ایرانی از همقطاران فرنگی خود که غرق در جهالت نصرانیت بودند، فرسنگ ها جلو بودند…………………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است