دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تاریخ نگاری در دوره پهلوی

تاریخ نگاری در دوره پهلوی

فهرست مطالب
فصل اول : مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي 4
بخش اول 5
كليات 5
« مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي » 5
تاسيس مدرسه دارالفنون. 11
خطرات و سفرنامه ها. 13
فصل دوم :كلياتي در تاريخنگاري دوره پهلوي 14
در تاريخنگاري دوره پهلوي صرفنظر از چند استثناء نه زياد مهم، چهار جريان مي توان تشخيص داد: 27
1- جريان ايران شناسي: 27
جريان ناسيوناليستي: 28
جريان ماركسيستي: 29
جريان آكادميك: 29
بخش دوم: 30
جريانهي اصلي تاريخنگاري در دوره پهلوي 30
جريان شرق شناسي 30
1- شرق شناسي و ديرينه آن 30
ايران شناسي و ايران شناسان مهم 36
علاوه بر اين تقسيم بندي كلي، مي توان تاريخ مطالعات ايران شناسي را به پنج دوره متمايز تقسيم كرد: 37
3- سياست شرق شناسي – سياست ايران شناسي 43
4- روش سياسي و رهيافت تاريخنگاري لمبتون 51
4 – I – نقش سياسي لمبتون در ايران 54
الف – همزيستي مسالمت آميز : توده اي نفتي – توده اي روسي 55
ب – لمبتون و قحطي نان 63
ج- ميس «لمبتون و سيد ضياء» 66
قطع ايادي عمال استبداد و ارتجاع از دستگاه اجتماعي. 66
مرحله زمينه چيني و تهيه مقدمات براي ورود وي. 67
د- ميس لمبتون و كودتاي 28 مرداد 71
ج: ماهيت ليبرال و آرمانگراي دكتر مصدق و پيروانش در جبهه ملي. 80
ب – كارنامه فرهنگي : 84
1- تاريخنگاري محتاط 85
2- ناسيوناليستي محافظه كار 91
فصل سوم : جريان آكادميك 96
ب –  بررسي و نقد تاريخنگاري اقبال 97
جريان ماركسيستي 106
1- زمينه هاي تاريخي پيدايش ماركسيسم 108
2- انديشه هاي اساسي ماركس در باب تاريخ 113
ج – حتميت تاريخي – پيروزي پرولتاريا : الغاي مالكيت خصوصي و الغاي دولت 113
3- تاريخچه ورود انديشه ماركسيستي به ايران 116
4-  تاريخنگاري ماركسيست – لنينيستي در ايران – انجماد انحراف 125
الف – علمي بودن تاريخ 128
ب- سير تاريخ ايران 129
ج – شخصيت در تاريخ 132
د – عدم بي طرفي در نگارش تاريخ 133
هـ سبكي بر انگيزاننده – موضوعي واحد 134
منابع 138
فصل اول : مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي
بخش اول
كليات
« مختصري از تاريخ نگاري در ايران تا عصر پهلوي »
تيجه مي گويد: «نخستين بار ايرانيان تاريخ را درك كردند و آن را به دورانهاي مختلف تقسيم كردند» و هرودوت تاريخ خويش را چنين آغاز مي كند: «به روايات ايرانيان بهترين تاريخ شناسان هستند….».
غرض از نقل دو قول مذكور اين بود كه در آغاز، علم تاريخ در بيشتر كشورهاي شرق و غرب، علمي ناشناخته بود و فقط در ايران وقايع روزانه در بار و رويدادهاي كشور را در روزنامه ها، آيين نامه ها، خداينامه ها، تاج نامه ها، سالنامه ها و شاهنامه ها مي نوشتند. اما اين بدان مفهوم نيست كه در آن دوره، تاريخنگاري به مفهوم امروزين رواج داشته است، بلكه بر عكس در ايران عصر باستان تاريخنگاري اهميت زيادي نداشت و حتي يك اثر تاريخي واقعي كه متعلق به اين دوره باشد در دست نيست.
اشپولر مي گويد: «در ميان نوشته هاي جوامع زردشتي بعد از اسلام و در ميان آثار فارسيان هند(پناهندگان زردشتي سال 98/717) هيچ اثر واقعي تاريخي، چه از ريشه قبل از اسلامي و چه بعد از اسلامي ديده نمي شود.»( اشپولر، برتولد، مقاله تكوين تاريخ‌نگاري ايران، مندرج در كتاب تاريخ‌نگاري در ايران، ترجمة يعقوب آژند، ص 10.)
وي پس از ذكر تاريخچه اي از تاريخنگاري اعراب قبل و بعد از ظهور اسلام، نتيجه مي گيرد كه بنابر اين در بان عربي نوعي تاريخنگاري وجود داشت كه در زبان فارسي ديده نمي شده است و همين امر دليلي بوده براي اينكه ايرانيان، آثار تاريخي شان را به زبان عربي بنويسند همچنانكه تاثير زبان عربي در جهان اسلام و ضرورتي كه ايرانيان براي حفظ تماس خودشان با دنياي عرب احساس مي كردندن، مي تواند دلايل ديگر اين رويكرد در عرصه تاريخنگاري باشد. (تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ‌نگاري اسلام، ص 96و84.)
درست است كه شعر و تاريخ در اعراب، عمري ديرينه داشته ولي نوشته هرودوت، پدر تاريخ را كه بي شك با تاريخ ايران و ملل مختلف آشنايي كامل داشته است را نيز نبايد با بي اعتنايي برگزار كرد.
به هر حال با ورود اعراب به ايران نيز تاريخنگاري ايراني دستخوش دگرگوني چدي نشد و رشدي كيفي نكرد. با ظهور سلسله هاي ايراني نژاد كه گسترش زبان فارسي و تكامل فرهنگي را در پي داشت، تاريخنگاري ايراني نيز ايجاد شد و تاريخ طبري در عصر سامانيان كه يك «سلسله ايراني نژاد» بود به فارسي ترجمه شد. بلافاصله بعد از ترجمه تاريخ طبري به فارسي(در حدود سال 352/963) سلسله هاي ترك نژاد در اكثر ولايات ايران به حكومت رسيدند. آنها كه سرسپردگان مذهب تسنن به شمار مي رفتند و ارثان فرهنگي سلسله هاي ايراني نژاد شدند. بزرگترين سلطان سلسله غزنوي يعني سلطان محمود، حامي فردوسي و از جمله طرفتداران واقعي تسنن اسلامي در دره سند محسوب مي شد. مقارن روي كار آمدن سلجوقيان در قرن پنجم، سه نوع تاريخنگاري در ايران قابل شناسايي است. تاريخنگاري اسلام شمولي، تاريخنگاري محلي و تاريخنگاري سلسله اي. سلجوقيان علاقمند بودند كه فرهنگ ايراني را اقتباس نمايند و سعي مي كردند كه نژاد توراني خود را فراموش كرده و در عمق ايرانيت فرو روند. تركان پيروز زبان فارسي را به صورت دومين زبان فرهنگي جهان اسلام مسجل كردند ولي در عرصه تاريخنگاري جز تعداد زيادي از ترجمه هاي متون تاريخي كه در واقع رواياتي از شرايط زندگي ايرانيان بودند، چيز چنداني توليد نكردند، دامنه تاريخنگاري اين عصر محدود و تنگ و محصولات تاريخنگاري فارسي در زمان حكومت سلاجقه و خوارزمشاهيان، بي نهايت كمتر است.( تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ‌نگاري اسلام، ص 96و84.)
تحولات تاريخنگاري فارسي اما درحوالي ايلغار مغول در سال 616/1220 و بعدها در سال 654/1256 رخ نمود. اين لشكر كشي براي مردم شرق يعني ماورءالنهر خراسان مصيبت بار بود، اكثر دهقانهاي ايراني از بين رفتند و طبقه دهقان هم نفوذ خود را از دست داد.
مغولان با تاكيد بر مذهب و فرهنگ خود، چندين دهه سنتهاي ملي و فرهنگي شان را حفظ كردند و اين در حالي بود كه ايرانيان نيز براي احياء زبان و فرهنگ ايراني بيكار ننشستند. در عرصه تاريخنگاري اين دوره، دو مورخ برجسته يعني عطاملك جويني و رشيد الدين فضل الله همداني ظهور كردند كه اولي به سبك پيچيده و مصنوع و دومي به سبك ساده و صريح مي نوشت، هر دو مورخ مذكور به روش تاريخنگاري اعراب آشنا بودند و در آثار آنان مي توان درك عميق، فهم تاريخي و توجه به مسايل اجتماعي و اقتصادي را مشاهده كرد. (آروني، محمد، تاريخ‌نگاري ايران در فراز و نشيب، نشرية خراسان، 17/2/80.)
در يك جمع بندي كلي مي توان گفت كه علي رغم ضعف هايي كه تاريخنگاري ايراني از سده سوم تا هشتم، دچار آن بود، فن تاريخنويسي به طور كلي پيشرفت كرد و در بعضي زمينه ها آثار نوي را عرضه نمود و حتي جهش هاي بسيار مترقي داشت. از لحاظ وقعه يابي و واقع بيني، برخي از مورخين روش نقد علمي درست را به كار بردند، برخي به تحليل و تعليل حوادث پرداخته، نتيجه گيري تاريخي نمودند و مورخان ديگري به موضوعات اجتماعي و اقتصادي توجه داشته اند، اما به جريانهاي اصلي تاريخ پي نبرده اند. در هر حال در آن دوره تاريخ نويسان ايراني از همقطاران فرنگي خود كه غرق در جهالت نصرانيت بودند، فرسنگ ها جلو بودند…………………….

دانلود پروژه تاریخ نگاری در دوره پهلوی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد