هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت
دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت

دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت

دانلود پروژه تجزيه تحليل سيستم يک شركت

تجزيه تحليل سيستم يک شركت

شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود
همانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي  از قسمتهاي تداركات، امور مالي، وامور بازرگاني واداري تشكيل شده است .
در طراحي مجدد ساختار سازماني با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش توليدي خود بايد به سه قسمت عمده تفكيك شود . كه اين سه بخش عبارتند از :
بخش توليد اكسل پيكان
بخش توليد اكسل پژو
بخش توليد كرانويل – پينيون
چارت جديد به اين دليل بوجود آمده است كه هر يك از اين محصولات با توجه به خصوصيات فيزيكي و تكنولوژي ساخت از يكديگر متفاوت بودند و نياز منديهاي خاص خود را دارد كه با توجه به اين موضوع مديريت واحد آنها اشكالاتي را در عمل بوجود مي‌آورد كه لزوم تغيير در ساختار سازماني را ايجاب مي‌كرد .
شناخت وتحليل منظور ، خط مشي واهداف كيفي وضع موجود
شناخت و تحليل منظور، خط مشي و اهداف كيفي وضع موجود
در زمينة شناخت و تحليل خط مشي و اهداف كيفي و منظور هاي سازماني در شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو مي توان به برخي نكات اشاره نمود .
1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شركت كاملاً‌ مناسب به نظر      مي رسد تنها نكته اي كه دراين بند از خط مشي كيفي سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعاليتهاي شركت در زمينة توسعة محصولات جديد و گسترش فعاليتهاي شركت غير از زمينة توليد اكسل خودروهاي بنزيني مي باشد كه با توجه به توان بالقوة شركت براي حصول اين امر رسيدن به آن دور از دسترس نيست يعني شركت مي تواند محصولاي غير از اكسل نيز توليد نمايد و روانه بازار كند و سازمان را هر چه بيشتر و بهتر توسعه دهد .
2 ـ در زمينة ديدگاه شركت كه در بند دوم خط مشي و اهداف ذكر شده است طرح سعي كرده است كه بر اساس مدل TQM دكتر اوكلند با تاكيد بر تعهد مديران شركت ، عزم و ارادة مديران شركت را در بسط و توسعة فرهنگ كيفيت كه در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پيش گيري از عيوب ياد شده بيان كند و آنرا در كلية سطوح و فرآيندهاي سازمان بسط داده است .
3 ـ در زمينة بحث از روش شركت ناظم خط مشي سازمان با تاكيد بر آموزش كاركنان در جهت تقويت روحية تعهد گرايي و جلب مشاركت آنان در حقيقت بر اين جملة معروف دكتر (( ايشي كاوا )) تاكيد كرده كه : كيفيت با آموزش شروع مي شود و با آموزش ختم مي شود و اين امر را مبناي انجام صحيح امور دانسته در تمام سطوح سازماني دانسته است كه اين امر بدون وجود فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين سطوح مختلف سازمان امكان پذير نيست و اين امر هم بايستي با آموزش كاركنان تامين شود كه اين نشانگر يك چرخة مناسب در جهت انجام صحيح امور در تمامي سطوح مي باشد .
4 ـ سازما الگي خود را در نظام مديريت كيفيت بر اساس الزامات و بايدهاي دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200  بنا نهاده است و تمامي كاركنان خود را با احترام متعهد به اجراي الزامات مندرج در اين استانداردهاي سيستم كيفيت كه در نظام كيفيت شركت آمده كرده است .

خط مشي كيفيت
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .
رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري .
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .
روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت
شركت مي باشند.
شناخت وتحليل وضع موجود از سيستم مديريت كيفيت

تحليل وضع موجود از سيستم مديريت کيفيت
شرکت صنعتی محور سازان ايران خودرو جهت برقراری واجرای سيستم مديريت کيفيت از گواهينامه های سيستمهای مديريت کيفيت استفاده می کند . اين شرکت دارنده گواهينامه های ISO 9001-94 و  ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنين در نظر دارد گواهينامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زيست محيطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000  وگواهينامه مؤسسة استاندارد ايران جهت آزمايشگاه اندازه گيری (کاليبراسيون)تحت عنوان “تعيين صلاحيت کاليبراسيون” .
شرکت فعاليت خود را جهت اخذ اين گواهينامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در اين سال اولين گواهينامه سيستم مديريت کيفيت که اخذ شد ، گواهينامه استاندارد ISO 9002-94 بود ويکسال بعد از آن يعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومين گواهينامه خود يعنی  گواهينامهISO 9001-94  شد .با فعاليت های مداوم شرکت در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت در سال 1380 موفق شد گواهينامه ISO TS/16949-99 را دريافت کند و هماکنون نيز در پی دستيابی به گواهينامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد.
مدارک سيستم مديريت کيفيت :
شرکت محور سازان ايران خودرو جهت اجرای سيستم مديريت کيفيت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار مي دهد اين مدارک از سه سطح تشکيل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتيب سطح يک ,دو وسـه نام دارند. ترتيب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در اين سطح از روی اهميت مدرک تعيين می گردد .
به طور کلی مدارک مورد استفاده در سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو شامل موارد زير  است :
1-    خط مشی کيفيت
2-    نظامنامه کيفيت
3-    روشهای اجرايی
4-    دستورالعملها
5-    طرحهای کنترل
6-    ليستها
7-    فرمها
8-    استانداردها
9-    نقشه ها
10-کاتالوگ ها ومدارک فنی
واحدهای مجری يا دخيل در سيستم مديريت کيفيت :
شرکت محور سازان ايران خودرو سيستم مديريت کيفيت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمين کيفيت طرحريزی نمود اجرای اين سيستم علاوه بر واحد تضمين کيفيت نيازمند مشارکت واحدهای ديگری از سازمان می باشد در اينجا کليه واحدهايی که به نوعی در اجرای سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو دخيل هستند را نام می بريم :
1-    واحد تضمين کيفيت
2-    مهندسی
3-    تحقيق وتوسعه (R&D)
4-    اداری
5-    مالی
6-    خدمات فنی
7-    بازرگانی
8-    توليد
9-    حراست
10-تربيت بدنی
11-آموزش
نحوه اجرا ونظارت بر اجرای سيستم مديريت کيفيت توسط کميته هاوتيم هايی که افراد آنها از ميان اين واحدها انتختب می شوند .وظايف اين کميته هاوتيمها در روشهای اجرايی , دستورالعملها ويا آيين نامه ها ذکر شده است در زير تيمها و مراجع تعيين وظايف هر يک آمده است :
1-    تيم مميزی داخلی  : روش مميزی داخلی مندرج در استاندارد و روش اجرايی مميزی داخلی
2-    تيم FMEA : روش اجرايی FMEA يا تجزيه و تحليل حالت شکست وآثار آن
3-    کميته آموزش : روش اجرايی آموزش
4-    کميته اقدام اصلاحی : روش اجرايی اقدام اصلاحی
5-    تيم SPC : روش اجرايی کنترل فرآيند آماری
6-    کميته بهره وری : آيين نامه بهره وری
7-    تيم APQP : روش اجرايی برنامه ريزی از پيش تعيين شده کيفيت  محصول
8-    محور سازان ايران خودروتيم حل مسأله : دستورالعمل حل مسأله
9-    تيم ارزيابی : دستورالعمل ارزيابی پيمانکاران توليدی

شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت

گزارش شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت
در شرکت محورسازان ايران خودرو “نماينده مديريت” تمام اختيارات را در غالب سيستم مديريت کيفيت در اختياردارد. باوجود اين مديريت در نهايت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب می باشد .
مديريت در اين سازمان باتوجه به وظايفی که برای آن در نظر گرفته شده است می بايست در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت خط مشی واهداف کيفيت را برای سازمان تعيين نمايد .به اين منظور مديريت بر اساس رسيدن به اهداف معين شده بايستی خط مشی را تعيين کند . مديريت بايد ميزان رضايتمندی مشتری (در اينجا منظور ايران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گيری و بررسی نمايد و بر اين اساس “بهبود مستمر ” را در دستور کار خود قرار دهد .
مسئوليت واختيار ديگر مديران در ردة ميانی سازمان وشرح وظايف کلية پرسنل لازم است که توسط مديريت مشخص شده باشد.
با توجه به آنکه مديريت نهايتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراين  شرکت است لذا مديريت خود را نماينده مشتری در سازمان می داند .
از ديگروظايفی که بر عهده مديريت می باشد تأمين منابع مورد نياز شرکت است , که بايد آنها را در اختيار نمايندگان مختلف خود در بخشهای مختلف سازمان , برای دستيابی به حداکثر رضايتمندی کلية طرفهای ذينفع در شرکت , قرار دهد.
مديريت همچنين موظف استبازنگری مديريت را در دستور کار خود قرار دهد, به اين منظور نماينده مديريت بايد هر شش ماه تمامی مسائل وموارد مثبت ومنفی در رابطه با استقرار سيستم کيفيت ونگهداری سيستم را به مدير عامل گزارش دهد اين موارد اکثراًشامل: ميزان برگشتی , ميزان ضايعات , و ميزان مغايرت ها با استاندارد و …
هدف از انجام بازنگری های مديريت شش ماهه حصول اطمينان از رسيدن به اهداف سازمان است .
ازديگر مسئوليتهای مديريت تعيين طرح تجارت است, هرچند دراين شرکت مديريت درتعيين طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ايران خودرو مسئوليت دارد .
ديگر مسئوليت مديريت ايجاد انگيزش وتفويض اختيار ورضايتمندی در کارکنان است.
در پايان لازم به توضيح است که نمايندگی مديريت در شرکت محور سازان ايران خودرو بر عهده واحد تضمين کيفيت و در واقع مدير آن واحد می باشد.
شناخت وتحليل وضع موجود ازمديريت منابع وتحقق محصول
گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از مديريت منابع و تحقق محصول
در شركت محورسازان ايران خودرو مديريت منابع و تحقق محصول ذكر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شركت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمي شوند .
در حقيقت اين بخشها بر اساس بند APQP كه در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شركت عمل مي شود كه Document هاي آن در بخش مهندسي قرار دارد و از اختيار واحد تضمين كيفيت خارج مي باشد .
آنچه كه در نظامنامة كيفيت سازمان در مورد مديريت منابع آمده به شرح زير است :
نيازمنديهاي مربوط به منابع در سازمان مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده و در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها منجر به تائيد فعاليتهايي مي گردد در چارچوب (( سيستم كيفيت پيش بيني شده ))‌ APQPهستند .
شناخت وتحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود
گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود :
در جهت اجراي اين بند ، در سيستم مديريت كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو فرآيند اندازه گيري ، تجزيه و تحليلي و بهبود  فرآيندهاي سازمان در پنج گام به شرح زير انجام مي شود .
1- شناسايي كامل فرآيندها :
در اين زمينه واحد تضمين كيفيت فرآيندهاي جاري در سازمان را شناسايي مي كند وبر اساس اهميت آنها فرآيند ها را در سه دستة :
الف )‌ فرآيندهاي اصلي با نشان  A
ب ) فرآيندهاي مديريتي با نشان  M
ج ) فرآيندهاي پشتيباني با نشان P
دسته بندي مي نمايد و آنها را مشخص مي كند .
2 ـ ماتريس ارتباطات :
واحد تضمين كيفيت ماتريسي را تحت عنوان ماتريس ارتباطات طراحي مي كند كه بر
اساس واحدهاي مندرج در ساختار سازماني و فرآيندهاي دسته بندي شده ساخته مي شود .در اين ماتريس فرآيندها در ستون اول سمت راست وارد مي گردند واحدهاي سازماني در بالاترين سطر ماتريس به نام يا علامت اختصاري نوشته مي شوند به اين ترتيب نقش هر واحد درانجام هر فرآيند درسطرها و ستونهاي ديگر ماتريس باشد نشانة A و M و P مشخص مي گردد به بيان ديگر در انجام هر فرآيند درجه اهميت هر كدام از واحدهاي دخيل در انجام آن فرآيند مشخص مي شود . نماي كلي اين ماتريس به پيوست ارائه گرديده .
3 ـ براي هر فرآيند پارامتري تعيين مي شود كه نشانگر ميزان موفقيت و انجام درست آن فرآيند مي باشد و معمولاً‌ مقداري بر حسب درصد واحد آن مي باشد .
4 ـ اندازه گيري پارامترها :
براي سنجش و تحليل وضعيت فرآيندها بايستي پارامترهاي تعيين شده براي آنها اندازه گيري مي شود اين اندازه گيري بر اساس جدول برنامة بهبود كه تهية آن در روش اجرايي زير آمده است تهيه مي شود .
1 ـ روش اجرايي سنجش و عملكرد و فرآيند بر اساس نمودار  PDCA دمينگ

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 75

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است