دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

بررسي و تحليلي نقادانه شيوه هاي تطبيق به هر يك از فنون ويژه علمي، وظيفه شاخه اي از فلسفه علم است كه « روش شناسي[1] » خوانده مي‌شود. مباحث روش شناسي بيشتر محصول اين است كه معلوم نيست دانشمند چه می كند يا اين كه چه بايد بكند. البته روشن كردن پاسخ آن سوال، دلايل دستوري و تكليفي هم دارد. روش شناسي تحليلي (نه دستوري) شاخه اي نسبتا جديد است و شايد ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)
دستيابي به هدف اصلي تحقيق زماني كه جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد ميسر خواهد بود. روش شناسي را ميتوان از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد.
روش شناسي، مطالعه منظم، منطقي و اصولي است كه جستجوي علمي راهبری مي‌كند. از اين ديدگاه روش شناسي به عنوان شاخه اي از منطق و يا حتي فلسفه قلمداد مي‌شود. در ديدگاهي ديگر « روش شناسي با روش هاي پژوهش تجربي نظير امار، مورد كاوي، مصاحبه و غيره سرو كار ندارد، بلكه توجه اصلي آن به زمينه هايي كلي براي معتبر سازي كاري علمي است، پس روش شناسي دقيقا نه يك رشته فلسفي و نه رشته اي علمي است » و در نهايت بعضي روش شناسي را مبحثي نظري و غير علمي مي‌دانند كه با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است……………
فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
روش چیست
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
مراحل روش شناسی(شکل)
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
تعریف مدل
اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
نمودار میانگین ها میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام ازمولفه های میزان تعهد میزان به نظام جانشین پروری مدیریتی
ارزیابی شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی استراتژیهای شهرداری(جدول)
ارزیابی مولفه های استراتژیهای شهرداری
آمار توصیفی مربوط به مولفه های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از مولفه های استراتژیهای شهرداری
ارزیابی شاخص های استراتژی های شهرداری
آمار توصیفی مربوط به شاخص های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های استراتژیهای شهرداری
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
نمودار درصد افرادی که موجود اعتقاد به ارزش های نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی 1-1(جدول)
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی 1-2(جدول)
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد
نمودار درصد افرادی که وجود تمایل به مشارکت در نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی 1-3(جدول)
تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری
نمودار درصد افرادی که وجود تعهد لازم در بین مدیران را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی اول(جدول)
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که پیش بینی های نیازهای مدیریتی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی1-2(جدول)
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که منابع و استعداد های با نظام را در یک راستا دانسته اند
نمودار درصد افرادی که تربیت و آموزش نیروهای مستعد با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی 2-3(جدول)
نمودار درصد افرادی که نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی 4-2(جدول)
نمودار درصد افرادی که سیاستهای منابع انسانی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی دوم(جدول)
بررسي و تحليلي نقادانه شيوه هاي تطبيق به هر يك از فنون ويژه علمي، وظيفه شاخه اي از فلسفه علم است كه « روش شناسي[1] » خوانده مي‌شود. مباحث روش شناسي بيشتر محصول اين است كه معلوم نيست دانشمند چه می كند يا اين كه چه بايد بكند. البته روشن كردن پاسخ آن سوال، دلايل دستوري و تكليفي هم دارد. روش شناسي تحليلي (نه دستوري) شاخه اي نسبتا جديد است و شايد ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)
دستيابي به هدف اصلي تحقيق زماني كه جستجوي شناخت با روش شناسي درست صورت پذيرد ميسر خواهد بود. روش شناسي را ميتوان از چند ديدگاه مورد بررسي قرار داد.
روش شناسي، مطالعه منظم، منطقي و اصولي است كه جستجوي علمي راهبری مي‌كند. از اين ديدگاه روش شناسي به عنوان شاخه اي از منطق و يا حتي فلسفه قلمداد مي‌شود. در ديدگاهي ديگر « روش شناسي با روش هاي پژوهش تجربي نظير امار، مورد كاوي، مصاحبه و غيره سرو كار ندارد، بلكه توجه اصلي آن به زمينه هايي كلي براي معتبر سازي كاري علمي است، پس روش شناسي دقيقا نه يك رشته فلسفي و نه رشته اي علمي است » و در نهايت بعضي روش شناسي را مبحثي نظري و غير علمي مي‌دانند كه با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است……………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 55

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد