حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » تربیت بدنی » دانلود پروژه تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی
دانلود پروژه تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی

دانلود پروژه تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی

تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی

فهرست مطالب

تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی ۴
تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی ۴
عضله‌های فعال در مرحله نوسان ۵
استارت و دو سرعت ۸
پرش طول ۱۰
پرش ارتفاع ۱۱
عضله‌هایی که در عملکرد شرکت دارند ۱۲
فعالیت دستها ۱۲
شکل ۷ ـ ۵٫ عضلات شرکت کننده در مرحله چرخیدن به طرف بالا در پرش با نیزه ۱۴
شکل ۸ ـ ۵٫ عضلات شرکت کننده در پرتاب نیزه ۱۶
شکل ۹ ـ ۵٫ عضلات شرکت کننده در پرتاب دیسک از شروع پرتاب تا باز کردن تنه ۱۹
پرتاب چکش ۲۰
تصویر ۱۰ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در پرتاب وزنه ۲۱
شنای قورباغه ۲۱
شکل ۱۲ ـ ۵٫ مراحل حرکت کشش و فشار دستها در شنای قورباغه ۲۳
شکل ۱۶ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در پرش بسته و باز شدن ۲۸
شکل ۱۷ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در بالانس روی پارالل ۳۱
شکل ۱۹ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در حرکت بیرق روی دار حلقه ۳۳
میله‌های ناهموار ۳۵
چوب موازنه ۳۵
وزنه‌برداری ۳۶
رشته‌های هنری ۳۷
عضله‌هایی که در اجرا شرکت دارد ۳۸
شکل ۲۲ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در یک ضربه مستقیم چپ ۳۹
شمشیرزنی ۴۰
شکل ۲۴ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در شمشیرزنی ۴۱
عضله‌هایی که در اجرا شرکت دارد ۴۳
ورزشهای آبی ۴۴
قایق‌رانی پارویی (پدالی) ۴۵
دوچرخه‌سواری ۴۷
شکل ۲۹ ـ ۵٫ عضله‌های شرکت کننده در ضربه زدن به یک توپ فوتبال به طرف جلو ۴۹
۱٫ تکنیک غیرصحیح ۵۱
شکل ۳۰ ـ ۵٫ نمایش هندسی ظرفیتهای دو جزء عضله چهار سر رانی و ارتباط آنها با محور چرخش مفصل زانو (a) حالت کفل پائین (b) حالت کفل بالا ۵۵
سورتمه رانی ۵۷
دورسی اکتنشن در مفصل فوقانی مچ پا ۶۷
چرخش داخلی و خارجی پا در مفصل تحتانی مچ پا ۶۷
تجزیه و تحلیل مهارتهای پیچیده ورزشی
یک توصیف سیستماتیک تقریباً از همه رشته‌های ورزشی المپیک، خواننده را با اطلاعات جدیدی در رشته ورزشی مورد علاقه‌اش آشنا می‌کند. در صورتی که اطلاعات بیشتری مورد نیاز باشد توضیحات قبلی در مورد عضلات یا تجزیه و تحلیل حرکات تنه و اندامهای انتهایی می‌تواند سودمند باشد.
تصاویر در مورد عضله‌هایی که به حرکت ویژه مربوط است، محدود می‌باشد و حرکات ورزشی ویژه در اوج انقباض عضلانی ترسیم شده‌اند (که به صورت قرمز نشان داده شده‌اند).
از آنجا که مسابقات دو و ومیدانی به عنوان پایه و مبنای بسیاری از مسابقات ورزشی است و به لحاظ اینکه اصول و حرکاتی که مختص رشته‌های دو و میدانی است، به طور مستقیم یا با کمی تغییر در اکثر دیگر مسابقات ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا این مسابقات به صورت جزئی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دو و میدانی
گروه‌های عضلانی مشابهی در راه رفتن، دویدن و پریدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. تفاوتها در افزایش درگیری گروه‌های عضلانی مختلف است.
راه رفتن
در راه رفتن، ما باید یک مرحله  ایستایی جلویی و عقبی (پای ثابت) و یک مرحله نوسان جلویی و عقبی (پای متحرک) را تشخیص دهیم. دوره کامل حرکت راه رفتن و فعالیت عضلانی باید بر اساس مفاد و دو گام، تجزیه و تحلیل شود (شکل ۱ ـ ۵).
عضله‌های فعال در مرحله نوسان
مرحله نوسان عقبی: مرحله نوسان پای متحرک، هنگامی شروع می‌شود که پای عقب از زمین  جدا می‌شود، این عمل مقدمتاً با استفاده از عضله سه سر ساقی انجام می‌شود. این جدا شدن از زمین سبب برقراری عمل اهرمی پای حمایت کننده جلویی می‌شود. در خلال مرحله نوسان خلفی، انقباض عضله‌های ورکی تحتانی، نیز در خلال مرحله حمایت جلویی و عقبی ادامه می‌یابد این مرحله منجر به خم شدن زانوی پایی می‌شود که به زودی باید وزن بدن را حمل کند (به قسمت b شکل ۱ ـ ۵ مراجعه شود). در حالی که ران وضعیت عمودی را در خلال مرحله تاب عقبی به وسیله نیروی ثقل حفظ کرده است، ساق پا به وسیله عضلات ورکی تحتانی، مقدار کمی در جهت حرکت تاب بالا می‌آید، این تاب به طرف جلوی پا به وسیله دورسی اکتنشن همزمان پا در مفصل فوقانی مچ همراه است (عمدتاً به وسیله عضله درشت‌نی قدامی).
مرحله نوسان  جلویی: همچنان که مفصل ران زیادتر خم می‌شود (بالا آمدن ران) به وسیله انقباض عضله‌های راست‌ رانی، سوئز خاصره‌ای، کشنده پهن نیام و عضله‌ها دیگر (به قسمت c شکل ۱ ـ ۵ مراجعه شود)، عضله‌های ورک تحتانی به طور زیادی کشیده می‌شوند. نتیجه آن افزایش خم شدن زانوست که همراه با افزایش بالا رفتن ران است، این حرکت غیرفعال، قرارگیری صحیح پا را روی زمین به دنبال دارد. در انتهای مرحله نوسان به طرف جلو، باز شدن زانو انجام می‌شود، در راه رفتن آرام و گامهای کوتاه، باز شدن زانوی پا صرفاً  به وسیله نیروی ثقل انجام می‌شود. در راه رفتن سریع و گامهای بلند، این باز شدن نیاز به شرکت عضله چهار سر رانی دارد.
در انتهای مرحله نوسان به طرف جلو پاشنه پای نوسان با زمین برخورد می‌کند، بعد از این مرحله به وسیله عضله‌های ورکی تحتانی متوقف می‌شود. در این نقطه مرحله ایستایی جلویی پای حامی یا ثابت آغاز می‌شود.
مرحله ایستایی جلویی: قرارگیری پاشنه، ماشه انقباضی، عضله سرینی بزرگ را می‌کشد. عضله سرینی در انجام عمل خود به عنوان باز کننده مفصل لگن، توسط عضله‌های نزدیک کننده و ورکی تحتانی همراهی می‌شود (به قسمت d شکل ۱ ـ ۵ مراجعه شود).
ساق پا به طرف پا مقدمتاً به وسیله عضله درشت‌نی قدامی خم می‌شود. عضله سه سر ساقی کف پا روی زمین قرار می‌گیرد و در لحظه‌ای که انگشتان زمین را لمس می‌کنند، انقباض به حداکثر میزان خود می‌رسد. عضله‌های ویژه پا در این حرکت شرکت می‌کنند.
ثبات ساق پا به عنوان ستون حمایتی به عهده عضله چهار سر رانی است، و بیشترین انقباض را زمانی دارد که قسمت کروی پا زمین را لمس می‌کند، و عضله سه سر ساقی از طریق مسیر درشت‌نی خاصره‌ای، باز شدن و ثبات مفصل زانو را کامل می‌کند.
زمانی که پای حامی از وضعیت عمودی حرکت می‌کند، مرحله ایستایی عقبی شروع می‌شود (به قسمت c شکل ۱ ـ ۵ مراجعه شود).
مرحله ایستایی عقبی: باز شدن کامل مفصل ران جهت مرحله جدا شدن به وسیله عضله‌هایی که قبلاً ذکر شد یعنی سرینی بزرگ و ورکی تحتانی انجام می‌شود، در لحظه‌ای که پا از زمین جدا می‌شود، همه باز کننده‌های مفصل ران و مفصل زانو (عضله چهار سر رانی) و پلنتارفلکسورها (عضله سه سر ساقی و سایر خم‌کننده‌ها) دومین و حداکثر انقباض خود را به کار می‌گیرند (به قسمت a شکل ۱ ـ ۵ مراجعه شود).
به طور خلاصه راه رفتن به وسیله یک سری انقباض‌های عضلانی انجام می‌‌شود که روی مفاصل متفاوت عمل می‌کنند و به طور ظریفی جهت همکاری با هم تنظیم شده‌اند و اجزای راه رفتن را به طور نرم و روان تغییر می‌دهند و حرکت به طرف جلو را موزون و هماهنگ می‌سازند.
عضله‌هایی که وضعیت راه رفتن را تعیین می‌کنند: طول و  تواتر گامها، سرعت راه رفتن را تعیین می‌کند. در مرحله نوسان، خم‌کننده‌های مفصل ران تعیین کننده هستند (عضله‌های راست رانی، سوئز خاصره‌ای، کشنده پهن نیام) در مرحله ایستایی و جدا شدن باز کننده‌های مفصل ران (عضله سرینی بزرگ) و بازکننده‌های زانو (عضله چهار سر رانی) و پلانتار فلکسورها (عضله سه سر ساقی) غالب هستند…………..

ر

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است