دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تحقيقي بر سيستم تحريك و راه اندازي ژنراتورهاي نوع Ty 10546در واحدهاي گازي نوعv94-2

تحقيقي بر سيستم تحريك و راه اندازي ژنراتورهاي نوع Ty 10546در واحدهاي گازي نوعv94-2
فهرست مطالب
* بخش اول
* ژنراتور 2
* ماشين سنكرون 4-3
* دور نمائي از ژنراتور 4
* استاتور4
* پوسته5
* سيم پيچ استاتور6
* روتور7
* بدنهء روتور 8
* سيم پيچ خفه كننده 9
* حلقه هاي جمع كننده10-9
* هوا كشها10
* سيستم خنك كننده10
* مسير هوا خنك كن در استاتور 11-10
* مسير هوا خنك كن در روتور 11
* فيلترهاي جبران كنندهء هوا 12-11
* كولرها12
* ياتاقانها 13
* روغن كاري13
* كنترل نظارت حرارتي توربين13
* رينگهاي لغزشي و نگهدارنده هاي زغالي13
* بهره برداري14
* بهره برداري كلّي14
* سيم پيچ استاتور14
* روتور 15
* هسته استاتور15
* پايداري و تثبيت وضعيت15
* اختلاف انبساط سيم پيچ استاتور و هسته آن 15
* لرزشها و ارتعاشات16
* راه اندازي ،بارگيري و تريپ 16
* ملاحضات16
* پيش راه اندازي17
* اخطار17
* راه اندازي18-17
* دستور العمل هاي سنكرون شدن 18
* بهره برداري به هنگام پارالل 19
* تغيير در بار راكتيو 19
* تريپ يا قطع مدار 19
* تريپ نرمال 19
* تنظيم اتوماتيك ولتاژ20
* تنظيم دستي ولتاژ20
* بهره برداري در فركانس بالا 20
* بهره برداري در فركانس كم 20
* خروج از حالت سنكرون21
* قطع ميدان تحريك 22
* تريپ همزمان22
* تريپ ژنراتور 22
* تريپ كليد اصلي ژنراتور 22
* تريپ ترتيبي22
* تريپ دستي 23
* برگشت اصلي وتريپ 23
* برگشت دستي 23
* حفاظت هاي ژنراتور 24-23
* پلاك مشخصات ژنراتور25-24
* تصوير ژنراتور 26
* بخش دوّم 27
* مقدمه سيستم تحريك29-28
* تحليل سيستم تحريك 31-30
* پل تريستوري31
* ولتاژ ،جريان نامي32
* مقادير نامي سيستم تحريك33
* مقادير نامي ترانس تحريك 34
* فيوز ها34
* اسنابر 35
* كروبار35
* مقاومت تخليه36
* حفاظت هاي كانورتر 36
* فيوز36
* حفاظت ماكزيمم جريان لحظه اي36
* حفاظت اضافه جريان تأخيري 37
* حفاظت جريان نامتعادل 38
* قسمت كنترلي 40-39
* كارت هاي سيستم42-40
* دياگرام تنظيم42
* فاز شيفتر و طراحي آن43
* آتش گيت تريستور ها 46-44
* تست تريستور وزواياي آتش آن 47-46
* ساختار نرم افزا ر 48-47
* توابع رگولاتور 49-48
* كنترل ريداندانت49
* پايانهء عيب يابي 50-49
* نرم افزار پي سي ترم 51
* فشرده اي از سيستم تحريك با شبكه63-52
* تصاوير سيستم تحريك 65-63
* بخش سوّم66
* سيستم راه انداز67
* سيستم راه انداز نيروگا ه 69-68
* معايب و مزايا69
* مشخّصات سيستم 69
* بررسي قسمت هاي مختلف سيستم74-70
* شرح عملكرد كارت ها 81 -75
* مشخصات ترانس سيستم راه انداز82
* نحوهء عملكرد وحلقهء اصلي كنترل در سيستم راه انداز 86-83
* حفاظت هاي داخلي پانل 87
* حفاظت هاي خارجي پانل 87
* خطاي باس 89
* تصاوير 94-90
* منابع و مراجع

تحقيقي بر سيستم تحريك و راه اندازي ژنراتورهاي نوع Ty 10546در واحدهاي گازي نوعv94-2
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد