کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی
تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

فهرست مطالب

فصل اول  

کلیات تحقیق
مقدمه۱
بیان موضوع۲
اهمیت و ضرورت تحقیق۷
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق۸
هدف اصلی تحقیق۱۰
روش تحقیق۱۰
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه۱۱
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق۱۱
منابع گرد آوری اطلاعات۱۲
سوابق مربوط۱۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۳
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق۱۴
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح۱۴
منابع تحقیق۱۶
فصل دوم ادبیات موضوع
مقدمه۱۸
تعهد سازمانی
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی ۱۹
 تعهد عاطفی۱۹
 تعهد مستمر ۲۱
 تعهد هنجاری ۲۲
عوامل موثر بر تعهد سازمانی ۲۵
 عوامل موثر بر تعهد عاطفی ۲۶
 عوامل موثر بر تعهد مستمر ۲۹
 عوامل موثر بر تعهد هنجاری۳۳
انواع تعهد ۳۵
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی ۳۸
 دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی ۳۹
 تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ۴۰
 الگوهای چند بعدی ۴۱
 سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی ۴۱
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ۴۶
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی ۴۷
 مفهوم تعهد حرفه ای ۴۹
 دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی ۴۹
 دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی ۵۱
فرایند ایجاد تعهد سازمانی ۵۲
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی ۵۳
 تعهد سازمانی و عملکرد شغلی ۵۶
 تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی ۵۷
 تعهد سازمانی و ماهیت شغل ۵۸
 تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان ۵۸
 تعهد سازمانی و غیبت کارکنان ۶۰
 تعهد سازمانی و ترک خدمت ۶۰
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی ۶۳
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی ۶۶
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی زمان و طبیعت ۶۸
 زمان و تعهد تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان ۶۸
 طبیعت تعهد تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی ۶۹
شکلهای تعهد۷۰
 تمایل به تعهد تمایلات ابزاری و هنجاری ۷۰
 تعهد عاطفی و ابزاری ۷۲
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی ۷۳
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد۷۳
توسعه تعهد سازمانی منتج شده ۷۵
دلایل نظری وعملی مدل ۷۸
استنتاج عملی ۷۸
ویژگی های شغلی
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی ۸۰
 مدل خصوصیات ویژه شغل ۸۰
 تئوری ویژگی های شغل ۸۱
 نظریه ویژگی های ضروری شغل ۸۲
 الگوی ویژگی های شغلی ۸۳
طراحی مجدد مشخصه های شغل ۸۴
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ۸۵
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ۸۵
 با معنی تلقی نمودن کار ۸۶
احساس مسئولیت ۸۹
 آگاهی از نتایج انجام کار ۸۹
توان انگیزشی شغل یاMPS 90
عوامل و عناصر تعدیل کننده۹۱
 دانش و مهارت ۹۲
 شدت نیاز به رشد ۹۳
 رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل۹۵
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل ۹۸
 اثر بخشی کار ۱۰۰
 کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت ۱۰۰
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی ۱۰۱ترکیب وظایف۱۰۲
 تشکیل واحد های طبیعی کار۱۰۲
 برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری۱۰۳
 گسترش عمودی مشاغل۱۰۳
 باز نمودن کانالهای بازخورد۱۰۴
منابع تحقیق۱۰۷
فصل سوم   روش تحقیق
مقدمه۱۰۹
معرفی سازمان ۱۰۹
روش تحقیق ۱۱۰
جامعه آماری تحقیق ۱۱۰
اندازه نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۱
روش نمونه گیری ۱۱۲
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۳
ابزار اندازه گیری تحقیق ۱۱۵
روایی و پایایی ۱۱۵
آزمون پایایی تحقیق ۱۱۷ منابع تحقیق۱۲۱
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۱۲۲
بررسی توصیفی اطلاعات ۱۲۳
بررسی استنباطی اطلاعات ۱۲۵
 فرضیه اصلی بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۵
 فرضیه فرعی ۱ بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۵
 بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۶
 بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد۱۲۶
 بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد۱۲۷
 بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۷
 بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۸
 فرضیه فرعی ۲ بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۸
 بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۲۹
 بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد۱۲۹
 بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۰
 بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۰
 بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۱
 فرضیه فرعی ۳ بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۱
 بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۲
 بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد۱۳۲
 بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد۱۳۳
 بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۳
 بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد ۱۳۴
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی ۱۳۶
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی ۱۳۸
رگرسیون و مدل سازی خطی ۱۴۰
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۱۴۱
بررسی صحت معادله رگرسیون۱۴۳
فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه ۱۴۷
نتیجه گیری 
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی ۱۴۸
پیشنهادات
 پیشنهاداتی به مدیران سازمان۱۵۲
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران۱۵۵
پیوستها
پرسشنامه تحقیق
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها
 
فهرست جداول
فصل دوم ادبیات موضوع
جدول ۲-۱ چهار دیدگاه مختلف تعهد ۴۰
جدول ۲-۲ نتایج مثبت تعهد سازمانی۵۶
جدول ۲-۳ نتایج منفی تعهد سازمانی۶۵
جدول ۲-۴ مدل چهار بخشی تعهد۶۶
فصل سوم روش تحقیق
جدول ۳-۱ توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر۱۱۴
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس۱۲۳
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات۱۲۴
جدول ۴-۳ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی۱۲۵
جدول ۴-۴ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی۱۲۵
جدول ۴-۵ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه۱۲۶
جدول ۴-۶ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی۱۲۶
جدول ۴-۷ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت۱۲۷
جدول ۴-۸ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی۱۲۷
جدول ۴-۹ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد۱۲۸
جدول ۴-۱۰ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی۱۲۸
جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه۱۲۹
جدول ۴-۱۲ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی۱۲۹
جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت۱۳۰
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی۱۳۰
جدول ۴-۱۵ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد۱۳۱
جدول ۴-۱۶ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی۱۳۱
جدول ۴-۱۷ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه۱۳۲
جدول ۴-۱۸ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی۱۳۲
جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت۱۳۳
جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی۱۳۳
جدول ۴-۲۱ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد۱۳۴
جدول ۴-۲۲ خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون۱۳۵
جدول ۴-۲۳ جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی۱۳۶
جدول۴-۲۴ نتایج آنالیز واریانس۱۳۶
جدول ۴-۲۵ جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی۱۳۸
جدول۴-۲۶ نتایج آنالیز واریانس۱۳۸
جدول ۴-۲۷ نتایج متغییرهای ورودی وخروجی درمدل رگرسیون چندگانه۱۴۱
جدول ۴-۲۸ نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی۱۴۲
جدول ۴-۲۹ نتایج آنالیز واریانس۱۴۲
جدول ۴-۳۰ نتایج ضرایب مدل رگرسیونی۱۴۳
جدول ۴-۳۱ نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی۱۴۳
جدول ۴-۳۲ نتایج آزمون K-Sجهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل۱۴۴
جدول ۴-۳۳ نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل۵۱۴
 
فهرست نمودار ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
نمودار ۴-۱ میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس۱۳۷
نمودار ۴-۲ میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات۱۳۹
نمودار۴-۳ نمودار احتمال نرمال۱۴۴
نمودار ۴-۴ نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان۱۴۵
نمودار ۴-۵ نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها۱۴۶
فهرست اشکال
فصل دوم ادبیات موضوع
شکل ۲-۱ مدل سه بخشی تعهد سازمانی ۳۴
شکل ۲-۲ هرم سطوح تعهد در سازمان ها۵۳
شکل ۲-۳ مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام۵۹
شکل ۲-۴ مدل پیشنهادی توسعه تعهد۷۵
شکل ۲-۵ نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان۹۲
شکل ۲-۶ اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد۹۴
شکل ۲-۷ روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد۹۷
شکل ۲-۸ مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام۹۹
شکل ۲-۹ مدل کامل مشخصه های شغلی۱۰۵
شکل ۲-۱۰ مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی۱۰۶

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است