اتحادتان را در تمام زندگی حفظ کنید تا همیشه پایدار و سرافراز باشید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
فهرست مطالب
* چکیده
* فصل اول پیش نیازهای ریاضی و تعاریف۱
* ۱-۱ مقدمه۲
* ۱-۲ تعا ریف۳
* ۱-۲-۱ تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک۳
* ۱-۲-۲ تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک۴
* ۱-۲-۳ خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته۵
* ۱-۳ نامساوی ولچ۶
* ۱-۴ نامساوی سید لینکوف۶
* ۱-۵ تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته۷
* فصل دوم معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی۸
* ۲-۱ مقدمه۹
* ۲-۲ تعریف۱۰
* ۲-۳ دنباله­های کلاسیک۱۰
* ۲-۳-۱ دنباله­هایی با طول ماکزیمال۱۰
* ۲-۳-۲ خواص دنباله­های ماکزیمال۱۱
* ۲-۴ انواع تکنیکهای باند وسیع۱۳
* ۲-۴-۱ روش دنباله مستقیم (DS)13
* ۲-۵ کدPN 14
* ۲-۵-۱ دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی۱۵
* ۲-۵-۲ مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز۱۶
* ۲-۵-۳ بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال۱۷
* ۲-۶ دنباله گلد۱۹
* ۲-۷ مجموعه کوچک رشته­های کازامی۲۰
* ۲-۸ مجموعه بزرگ رشته­های کازامی۲۱
* فصل سوم نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی۲۲
* ۳-۱ تولید کد ماکزیمال۲۳
* ۳-۲ تولید کد گلد۲۸
* ۳-۳ تولید کد کازامی۳۲
* فصل چهارم مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد۳۶
* ۴-۱ مقدمه۳۷
* ۴-۲ سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد۳۸
* ۴-۳ مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد۴۰
* ۴-۴ نگاهی به مخابرات سیار۴۱
* ۴-۵ طریقه­ی مدولاسیون۴۶
* ۴-۶ پدیده دور- نزدیک۴۶
* ۴-۷ استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA49
* ۴-۸ بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران۴۹
* فصل پنجم مراحل و نتایج شبیه سازی۵۰
* ۵-۱ مقدمه۵۱
* ۵-۲ بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی۵۲
* ۵-۳ بررسی کد گلد در شبیه سازی۵۷
* ۵-۴ بررسی کد کازامی در شبیه سازی۶۲
* ۵-۵ عملکرد خطای بیت۶۶
* شکلها
* شکل (۱-۱) شکل موج گسترش یافته۵
* شکل (۱-۲) مدار شیفت رجیستر۱۱
* شکل (۲-۲) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS14
* شکل (۲-۳) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر۱۶
* شکل (۳-۱) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها۲۳
* شکل (۳-۲) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر۲۴
* شکل (۳-۳) تابع همبستگی کد ماکزیمال۲۵
* شکل (۳-۴) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر۲۶
* شکل (۳-۵) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۶۳ و تعداد ۱۰۰ کاربر۲۷
* شکل (۳-۶) نحوه­ی تولید کد گلد۲۸
* شکل (۳-۷) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۵۰ کاربر۲۹
* شکل (۳-۸) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر۳۰
* شکل (۳-۹) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۶۳ و تعداد ۵۰ کاربر۳۱
* شکل (۳-۱۰) نحوه­ی تولید کد کازامی۳۲
* شکل (۳-۱۱) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=2 , m=-133
* شکل (۳-۱۲) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-1 , m=1034
* شکل (۳-۱۳) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-4 , m=435
* شکل (۴-۱) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد۳۸
* شکل (۴-۲) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد۳۹
* شکل (۴-۳) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد۴۱
* شکل (۴-۴) نمونه­ای از مخابرات سلولی۴۲
* شکل ( ۴-۵) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه۴۵
* شکل (۴-۶) اثر پدیده دور- نزدیک۴۷
* شکل (۵-۱) فرستنده CDMA51
* شکل (۵-۲) گیرنده CDMA52
* شکل (۵-۳) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۳
* شکل (۵-۴) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۳
* شکل (۵-۵) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۳
* شکل (۵-۶) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۳
* شکل (۵-۷) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد ماکزیمال۵۴
* شکل (۵-۸) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۵۵
* شکل (۵-۹) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۵۵
* شکل (۵-۱۰) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۵۵
* شکل (۵-۱۱) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۵۵
* شکل (۵-۱۲) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد ماکزیمال۵۶
* شکل (۵-۱۳) روش بدست آوردن کد گلد۵۷
* شکل (۵-۱۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۸
* شکل (۵-۱۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۸
* شکل (۵-۱۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۸
* شکل (۵-۱۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۵۸
* شکل (۵-۱۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد گلد۵۹
* شکل (۵-۱۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۰
* شکل (۵-۲۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۰
* شکل (۵-۲۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۰
* شکل (۵-۲۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۰
* شکل (۵-۲۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد گلد۶۱
* شکل (۵-۲۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۶۲
* شکل (۵-۲۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۶۲
* شکل (۵-۲۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۶۲
* شکل (۵-۲۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر۶۲
* شکل (۵-۲۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد کازامی۶۳
* شکل (۵-۲۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۴
* شکل (۵-۳۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۴
* شکل (۵-۳۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۴
* شکل (۵-۳۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر۶۴
* شکل (۵-۳۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد کازامی۶۵
* شکل (۵-۳۴) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال۶۸
* شکل (۵-۳۵) مقایسه سه کاربر برای کد گلد۶۹
* شکل (۵-۳۶) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی۷۰
* شکل (۵-۳۷) مقایسه سه کد برای ۴۰ کاربر۷۱
* شکل (۵-۳۸) مقایسه سه کد برای ۸۰ کاربر۷۲
* جدول (۲-۱) مقدیری از دنباله­های ماکزیمال۱۸
* فهرست مراجع

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است