عشق، فراموش كردن خود در وجود كسی است كه همیشه و در همه حال ما را به یاد دارد.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربران
تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربران

تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربران

تحليل و شبيه سازي كدهاي CDMA به منظور كاهش تداخل بين كاربران
فهرست مطالب
* چكيده
* فصل اول پیش نیازهای ریاضی و تعاریف1
* 1-1 مقدمه2
* 1-2 تعا ریف3
* 1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک3
* 1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک4
* 1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته5
* 1-3 نامساوی ولچ6
* 1-4 نامساوی سید لینکوف6
* 1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته7
* فصل دوم معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی8
* 2-1 مقدمه9
* 2-2 تعریف10
* 2-3 دنباله­های کلاسیک10
* 2-3-1 دنباله­هایی با طول ماکزیمال10
* 2-3-2 خواص دنباله­های ماکزیمال11
* 2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع13
* 2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)13
* 2-5 کدPN 14
* 2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی15
* 2-5-2 مجموعه دنباله­های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز16
* 2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله­های ماکزیمال17
* 2-6 دنباله گلد19
* 2-7 مجموعه کوچک رشته­های کازامی20
* 2-8 مجموعه بزرگ رشته­های کازامی21
* فصل سوم نحوه­ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی22
* 3-1 تولید کد ماکزیمال23
* 3-2 تولید کد گلد28
* 3-3 تولید کد کازامی32
* فصل چهارم مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد36
* 4-1 مقدمه37
* 4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد38
* 4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد40
* 4-4 نگاهی به مخابرات سیار41
* 4-5 طریقه­ی مدولاسیون46
* 4-6 پدیده دور- نزدیک46
* 4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA49
* 4-8 بررسی مساله­ی تداخل بین کاربران49
* فصل پنجم مراحل و نتایج شبیه سازی50
* 5-1 مقدمه51
* 5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی52
* 5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی57
* 5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی62
* 5-5 عملکرد خطای بیت66
* شکلها
* شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته5
* شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر11
* شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS14
* شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر16
* شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها23
* شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر24
* شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال25
* شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر26
* شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر27
* شکل (3-6) نحوه­ی تولید کد گلد28
* شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر29
* شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر30
* شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر31
* شکل (3-10) نحوه­ی تولید کد کازامی32
* شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-133
* شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=1034
* شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=435
* شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد38
* شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد39
* شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد41
* شکل (4-4) نمونه­ای از مخابرات سلولی42
* شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه45
* شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک47
* شکل (5-1) فرستنده CDMA51
* شکل (5-2) گیرنده CDMA52
* شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر53
* شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر53
* شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر53
* شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر53
* شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال54
* شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر55
* شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر55
* شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر55
* شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر55
* شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال56
* شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد57
* شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر58
* شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر58
* شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر58
* شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر58
* شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد59
* شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر60
* شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر60
* شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر60
* شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر60
* شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد61
* شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر62
* شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر62
* شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر62
* شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر62
* شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی63
* شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر64
* شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر64
* شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر64
* شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر64
* شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی65
* شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال68
* شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد69
* شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی70
* شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر71
* شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر72
* جدول (2-1) مقدیری از دنباله­های ماکزیمال18
* فهرست مراجع

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است