شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه
پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

چکیده
پژوهش و تحقیق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگی با نظام آموزشی و فرهنگی آن جامعه دارد . بطوریکه با قاطعیت می توان گفت پژوهش و نوآوری در جامعه ای تکوین و توسعه پیدا می کند ، که نظام آموزشی و فرهنگی ، زمینه ها و بستر مناسب ، برای آن را تدارم دیده باشد . از آنجا که حقیقت جویی و کنجکاوی در نهاد تک تک نونهالان جامعه به ودیعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشی بسیار حائز اهمیت است.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی محسوب می گردد و هدف این پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهکارهای مناسب جهت تشویق و ترغیب و توسعه مطالعه  تحقیق در بین دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی می باشد . جامعه پژوهش در این تحقیق دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی ، آموزگاران پایه چهارم و پنجم ابتدایی و مدیران مدارس ابتدایی می باشند . که در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌های استان تهران در سال تحصیلی ۸۲-۱۳۸۱ مشغول به کار می باشند . پس از نمونه گیری که با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معیارهای این پژوهش ، تعداد ۱۱۵۲ نفر از آنها انتخاب گردیده که ۷۶۸ نفر دانش آموز ، ۱۲۸ آموزگار و ۱۲۸ مدیر بودند . این افراد با روش خوشه ای ،‌تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ویژه ، دانش آموزان‌ ، مدیران و معلمان ، استفاده شده است .
فهرست مطالب
چکیده : ۵
فصل اول – کلیات ۷
مقدمه : ۸
اهمیت و ضرورت پژوهش : ۱۲
اهداف پژوهش : ۱۵
فرضیه ها : ۱۷
سوال ها : ۱۷
– تحقیق : ۲۰
فصل دوم – پیشینه تحقیق ۲۳
– مقدمه ۲۳
ادبیات تحقیق و گسترده نظری ۲۴
-عوامل موثر در یاد گیری : ۲۴
راهبردهای مطالعه ویاد گیری ۲۵
بررسی سوابق وپیشینه تحقیق : ۲۷
پیشنهاد های حاصل : ۳۴
نتیجه گیری : ۳۷
فصل سوم – روش تحقیق ۳۸
مقدمه : ۳۹
۱- روش تحقیق : ۳۹
۲- جامعه آماری : ۴۰
۳- نمونه آماری وروش نمونه گیری : ۴۰
۴- ابزار اندازه گیری : ۴۱
۵- اعتبار و پایای ابزار ۴۲
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها ۴۴
مقدمه : ۴۵
جدول شماره ۱ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری دانش آموزان ۴۶
جدول شماره ۲  : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات پدر و مادر ۴۷
جدول شماره ۳  : توزیع فراوانی و نسبی شغل والدین ۴۸
جدول شماره ۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه ۴۹
جدول شماره ۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه دانش آموزان به تحقیق ۵۰
جدول شماره ۶ : توزیع فراوانی و نسبی تمایل به انجام تحقیق در مورد دروس مختلف ۵۱
جدول شماره ۷ : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه و تحقیق دانش آموزان ۵۲
جدول شماره ۸ : توزیع فراوانی و نسبی تشویق آموزگار از دیدگاه دانش آموزان ۵۳
جدول شماره ۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان مطالعه پدر و مادر ۵۳
جدول شماره ۱۰ : توزیع فراوانی و نسبی میزان تشویق پدر و مادر نسبت به فرزندان در امر مطالعه ۵۴
جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی و نسبی امکان مطالعه در خانه برای فرزندان ۵۴
جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی و نسبی (نوع کتابخانه موجود در مدارس ) با توجه به علاقه دانش‌آموزان ۵۶
جدول شماره ۱۳ : توزیع فراوانی و نسبی میزان وجود کتابهای مورد علاقه دانش آموزان با موضوعات مختلف در کتابخانه مدارس ۵۷
جدول شماره ۱۴ : توزیع فراوانی و نسبی میزان استفاده و استقبال دانش آموزان از کتابخانه مدرسه ۵۸
جدول شماره ۱۵ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه کتب غیردرسی در دانش آموزان ۵۹
جدول شماره ۱۶ : توزیع فراوانی و نسبی فرصت مطالعه کتب غیردرسی ۵۹
جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و نسبی میزان برگزاری مسابقات در مدارس ۶۰
جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و نسبی میزان حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و علمی در سطح مدارس . ۶۰
جدول شماره ۱۹ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به برنامه های تلویزیونی در دانش آموزان ۶۱
جدول شماره ۲۰ : توزیع فراوانی و نسبی نقش برنامه های تلویزیونی در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق ۶۱
جدول شماره ۲۱ : توزیع فراوانی و نسبی میزان علاقه به مطالعه روزنامه و مجلات در دانش آموزان ۶۲
جدول شماره ۲۲ : توزیع فراوانی و نسبی نقش روزنامه و مجلات در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق ۶۳
جدول شماره ۲۳ : توزیع فراوانی و نسبی نقش تشویق در حضور جمع در ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق ۶۴
جدول شماره ۲۴ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع انجام مطالعه بصورت فردی یا گروهی در دانش‌آموزان ۶۴
جدول شماره ۲۵ : توزیع فراوانی و نسبی انتخاب نوع انجام کار تحقیق بصورت فردی یا گروهی در دانش آموزان ۶۵
جدول شماره ۲۶ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا تشویق دانش آموزان از طرف مدرسه صورت می‌پذیرد ؟ ۶۵
جدول شماره ۲۷ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا دانش آموزان در مسابقات دستاوردهای علمی حضور دارند ؟ ۶۶
جدول شماره ۲۸ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا با تعیین ساعاتی خاص در برنامه هفتگی جهت انجام کار مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان موافقید؟ ۶۷
جدول شماره ۲۹ : توزیع فراوانی و نسبی اینکه آیا افزایش علاقه به مطالعه به وسیله اهداء جوایز صورت می پذیرد؟ ۶۸
جدول شماره ۳۰ : توزیع فراوانی جامعه و نمونه آماری آموزگاران ۶۹
جدول شماره ۳۱  : توزیع فراوانی و نسبی میزان تحصیلات آموزگاران ۷۰
جدول شماره ۳۲  : توزیع فراوانی و نسبی پایه تدریس آموزگاران ۷۱
فرضیه ۵ : بین میزان تحصیلات مادر با گرایش فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه وجود دارد . ۱۰۴
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری ۱۰۹
مقدمه : ۱۱۰
بحث و نتیجه گیری : ۱۱۴
پیشنهادات : ۱۱۸
منابع و مآخذ : ۱۱۹
اطلاعات بدست آمده از مدارس مورد پژوهش در خصوص کلیه مواردی که با موضوع پژوهش همخوانی و هماهنگی داشته از جمله متغیرهای مختلفی همچون نقش کتابخانه مدارس و نقش تحصیلات والدین ، میزان علاقه به مطالعه و تحقیق ، نقش درآمد خانواده ، نقش مدارس و … بوده است یافته های این پژوهش در قالب ۸۸ جدول توزیع فراوانی و نسبی تهیه و تنظیم و ارائه شده است .
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است .
تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که احتمالاً بین میزان تحصیلات والدین با تشویق و ترغیب فرزندان به مطالعه و تحقیق رابطه در حد آلفای ۱% وجود دارد . بین میزان علاقه به مطالعه و تحقیق و استفاده و استقبال از کتابخانه مدارس همبستگی وجود دارد . بین ساعت درسی در برنامه هفتگی با موضوع مطالعه و تحقیق و تشویق و ترغیب دانش آموزان ، همبستگی وجود دارد . بین متغیرهای ی همچون برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی ، شرکت در اردوها ، وجود کارگاه آموزشی ، آموزش معلمان و مدیران و آموزش خانواده‌ها ، تقدیر دانش آموزان با تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و تحقیق همبستگی وجود دارد .
بنابراین شناخت راهکارهای ترغیب دانش آموزان می تواند ، بعنوان یکی از عوامل مهم در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دوره ابتدایی بکار رود . در پایان پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه شده است . امید است نتایج حاضر بتواند گام کوچکی در جهت رفع نیازهای آموزشی فرزندان این جامعه باشد.
فصل اول – کلیات
– مقدمه
– بیان مسئله
– ضرورت و اهمیت مسئله
– اهداف پژوهش
– فرضیه و سوالات
– کلید واژه ها
مقدمه :
انسان اصالتاً موجودی است اجتماعی و وارث تمامی تجارب تاریخ زندگی گذشته همه نسلها درهمه عصرها است . تربیت ضرورت رشد حیات آدمی است ودر سایه رشد قوای درونی است که استعداد ها و عواطف انسان به کمال می رسد و شخصیت افراد شکل می‌گیرد.
در باب اهمیت مطالعه ونقش آن در پرورش شخصیت افراد ورشد دانش وفرهنگ در جوامع بشری تحقیقات متعددی صورت و مقالات بسیاری نگاشته و می شود . با این وجود هر چه در این زمینه گفته یا نوشته شود باز هم کم است ونیاز به مجالی بسیار گسترده و مطلبی بسیط تر دارد . اما به ضرورت باید به این نکته اشاره کرد یکی از راههای سنجش درجه تعالی فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف میزان مطالعه وگرایش به کتاب و کتاب خوانی در میان آنهاست .
ایجاد عشق وعلاقه به کتاب و کتاب خوانی از خانواده آغاز می گردد . به طور کلی ازدیدگاه روانشناسان ثابت شده است ، که شخصیت وهویت کودک در قدم اول در خانواده شکل می گیرد بنابراین به طور طبیعی والدین علاقمند به کتاب و مطالعه ، فرزندانی دوستدار کتاب و مطالعه خواهند داشت وعکس آن نیز صادق است اکثر علما و دانشمندان در خانواده هایی رشد نموده اند که والدین آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقیق بوده اند ویا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در کسب علم ودانش بوده اند  .
همچنین تجربه نشان می دهد در محیط هایی که از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشکل عمده خود والدین وتوجیه نبودن آنان در مورد لزوم واهمیت مطالعه فرزندانشان است زیرا کسانی که خود باسواد نیستند ویا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبیعی نه به اهمیت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادی به لزوم آن دارند واین مسئله در مورد کودکان آنها نیز اثر گذار می باشد .
مرحله دوم آموزش در زندگی کودک درمدرسه شکل می گیرد پس در اولین سالهای آموزش در دبستان وظیفه اصلی این است که به ایشان روشهای مطالعه وخواندن را بیاموزیم در سالهای بالاتر درک مطلب وسپس تجزیه وتحلیل آن ، برای مثال کاربرد اطلاعاتی که خوانده شده است در واقع مهمترین هدف آموزشگاهی در طی سالهای تحصیلی این است که بیاموزند که چگونه دانش آموزان مشکلاتشان را با کمک اطلاعات در بزرگسالی حل کنند
وبه سواد خویش بیفزایند ……

فرمت : WORD | صفحات:۱۲۵

****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است