دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه

ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه و تحقیق در دوره ابتدایی

چكيده
پژوهش و تحقيق در هر جامعخ ارتباط تنگاتنگي با نظام آموزشي و فرهنگي آن جامعه دارد . بطوريكه با قاطعيت مي توان گفت پژوهش و نوآوري در جامعه اي تكوين و توسعه پيدا مي كند ، كه نظام آموزشي و فرهنگي ، زمينه ها و بستر مناسب ، براي آن را تدارم ديده باشد . از آنجا كه حقيقت جويي و كنجكاوي در نهاد تك تك نونهالان جامعه به وديعه نهاده شده است . لذا نقش نظام آموزشي بسيار حائز اهميت است.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي توصيفي محسوب مي گردد و هدف اين پژوهش : ارائه طرح سازنده و راهكارهاي مناسب جهت تشويق و ترغيب و توسعه مطالعه  تحقيق در بين دانش آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي مي باشد . جامعه پژوهش در اين تحقيق دانش‌آموزان پايه چهارم و پنجم ابتدايي ، آموزگاران پايه چهارم و پنجم ابتدايي و مديران مدارس ابتدايي مي باشند . كه در مدارس وابسته به سازمان آموزش و پروش شهرستان‌هاي استان تهران در سال تحصيلي 82-1381 مشغول به كار مي باشند . پس از نمونه گيري كه با استفاده از جدول مورگان و با توجه به معيارهاي اين پژوهش ، تعداد 1152 نفر از آنها انتخاب گرديده كه 768 نفر دانش آموز ، 128 آموزگار و 128 مدير بودند . اين افراد با روش خوشه اي ،‌تصادفي انتخاب شده اند براي جمع آوري اطلاعات در اين پژوهش از سه نوع پرسشنامه بسته ويژه ، دانش آموزان‌ ، مديران و معلمان ، استفاده شده است .
فهرست مطالب
چكيده : 5
فصل اول – كليات 7
مقدمه : 8
اهميت و ضرورت پژوهش : 12
اهداف پژوهش : 15
فرضيه ها : 17
سوال ها : 17
– تحقيق : 20
فصل دوم – پيشينه تحقيق 23
– مقدمه 23
ادبيات تحقيق و گسترده نظري 24
-عوامل موثر در ياد گيري : 24
راهبردهاي مطالعه وياد گيري 25
بررسي سوابق وپيشينه تحقيق : 27
پيشنهاد هاي حاصل : 34
نتيجه گيري : 37
فصل سوم – روش تحقيق 38
مقدمه : 39
1- روش تحقيق : 39
2- جامعه آماري : 40
3- نمونه آماري وروش نمونه گيري : 40
4- ابزار اندازه گيري : 41
5- اعتبار و پاياي ابزار 42
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها 44
مقدمه : 45
جدول شماره 1 : توزيع فراواني جامعه و نمونه آماري دانش آموزان 46
جدول شماره 2  : توزيع فراواني و نسبي ميزان تحصيلات پدر و مادر 47
جدول شماره 3  : توزيع فراواني و نسبي شغل والدين 48
جدول شماره 4 : توزيع فراواني و نسبي ميزان علاقه دانش آموزان به مطالعه 49
جدول شماره 5 : توزيع فراواني و نسبي ميزان علاقه دانش آموزان به تحقيق 50
جدول شماره 6 : توزيع فراواني و نسبي تمايل به انجام تحقيق در مورد دروس مختلف 51
جدول شماره 7 : توزيع فراواني و نسبي فرصت مطالعه و تحقيق دانش آموزان 52
جدول شماره 8 : توزيع فراواني و نسبي تشويق آموزگار از ديدگاه دانش آموزان 53
جدول شماره 9 : توزيع فراواني و نسبي ميزان مطالعه پدر و مادر 53
جدول شماره 10 : توزيع فراواني و نسبي ميزان تشويق پدر و مادر نسبت به فرزندان در امر مطالعه 54
جدول شماره 11 : توزيع فراواني و نسبي امكان مطالعه در خانه براي فرزندان 54
جدول شماره 12 : توزيع فراواني و نسبي (نوع كتابخانه موجود در مدارس ) با توجه به علاقه دانش‌آموزان 56
جدول شماره 13 : توزيع فراواني و نسبي ميزان وجود كتابهاي مورد علاقه دانش آموزان با موضوعات مختلف در كتابخانه مدارس 57
جدول شماره 14 : توزيع فراواني و نسبي ميزان استفاده و استقبال دانش آموزان از كتابخانه مدرسه 58
جدول شماره 15 : توزيع فراواني و نسبي ميزان علاقه به مطالعه كتب غيردرسي در دانش آموزان 59
جدول شماره 16 : توزيع فراواني و نسبي فرصت مطالعه كتب غيردرسي 59
جدول شماره 17 : توزيع فراواني و نسبي ميزان برگزاري مسابقات در مدارس 60
جدول شماره 18 : توزيع فراواني و نسبي ميزان حضور دانش آموزان در مسابقات فرهنگي و علمي در سطح مدارس . 60
جدول شماره 19 : توزيع فراواني و نسبي ميزان علاقه به برنامه هاي تلويزيوني در دانش آموزان 61
جدول شماره 20 : توزيع فراواني و نسبي نقش برنامه هاي تلويزيوني در ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 61
جدول شماره 21 : توزيع فراواني و نسبي ميزان علاقه به مطالعه روزنامه و مجلات در دانش آموزان 62
جدول شماره 22 : توزيع فراواني و نسبي نقش روزنامه و مجلات در ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 63
جدول شماره 23 : توزيع فراواني و نسبي نقش تشويق در حضور جمع در ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 64
جدول شماره 24 : توزيع فراواني و نسبي انتخاب نوع انجام مطالعه بصورت فردي يا گروهي در دانش‌آموزان 64
جدول شماره 25 : توزيع فراواني و نسبي انتخاب نوع انجام كار تحقيق بصورت فردي يا گروهي در دانش آموزان 65
جدول شماره 26 : توزيع فراواني و نسبي اينكه آيا تشويق دانش آموزان از طرف مدرسه صورت مي‌پذيرد ؟ 65
جدول شماره 27 : توزيع فراواني و نسبي اينكه آيا دانش آموزان در مسابقات دستاوردهاي علمي حضور دارند ؟ 66
جدول شماره 28 : توزيع فراواني و نسبي اينكه آيا با تعيين ساعاتي خاص در برنامه هفتگي جهت انجام كار مطالعه و تحقيق براي دانش آموزان موافقيد؟ 67
جدول شماره 29 : توزيع فراواني و نسبي اينكه آيا افزايش علاقه به مطالعه به وسيله اهداء جوايز صورت مي پذيرد؟ 68
جدول شماره 30 : توزيع فراواني جامعه و نمونه آماري آموزگاران 69
جدول شماره 31  : توزيع فراواني و نسبي ميزان تحصيلات آموزگاران 70
جدول شماره 32  : توزيع فراواني و نسبي پايه تدريس آموزگاران 71
فرضيه 5 : بين ميزان تحصيلات مادر با گرايش فرزندان به مطالعه و تحقيق رابطه وجود دارد . 104
فصل پنجم – بحث و نتيجه گيري 109
مقدمه : 110
بحث و نتيجه گيري : 114
پيشنهادات : 118
منابع و مآخذ : 119
اطلاعات بدست آمده از مدارس مورد پژوهش در خصوص كليه مواردي كه با موضوع پژوهش همخواني و هماهنگي داشته از جمله متغيرهاي مختلفي همچون نقش كتابخانه مدارس و نقش تحصيلات والدين ، ميزان علاقه به مطالعه و تحقيق ، نقش درآمد خانواده ، نقش مدارس و … بوده است يافته هاي اين پژوهش در قالب 88 جدول توزيع فراواني و نسبي تهيه و تنظيم و ارائه شده است .
جهت تجزيه و تحليل داده ها از ضريب همبستگي اسپيرمن و آزمون خي دو استفاده شده است .
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد كه احتمالاً بين ميزان تحصيلات والدين با تشويق و ترغيب فرزندان به مطالعه و تحقيق رابطه در حد آلفاي 1% وجود دارد . بين ميزان علاقه به مطالعه و تحقيق و استفاده و استقبال از كتابخانه مدارس همبستگي وجود دارد . بين ساعت درسي در برنامه هفتگي با موضوع مطالعه و تحقيق و تشويق و ترغيب دانش آموزان ، همبستگي وجود دارد . بين متغيرهاي ي همچون برگزاري مسابقات علمي و فرهنگي ، شركت در اردوها ، وجود كارگاه آموزشي ، آموزش معلمان و مديران و آموزش خانواده‌ها ، تقدير دانش آموزان با تشويق و ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق همبستگي وجود دارد .
بنابراين شناخت راهكارهاي ترغيب دانش آموزان مي تواند ، بعنوان يكي از عوامل مهم در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از دوره ابتدايي بكار رود . در پايان پيشنهاداتي جهت پژوهشهاي بعدي ارائه شده است . اميد است نتايج حاضر بتواند گام كوچكي در جهت رفع نيازهاي آموزشي فرزندان اين جامعه باشد.
فصل اول – كليات
– مقدمه
– بيان مسئله
– ضرورت و اهميت مسئله
– اهداف پژوهش
– فرضيه و سوالات
– كليد واژه ها
مقدمه :
انسان اصالتاً موجودي است اجتماعي و وارث تمامي تجارب تاريخ زندگي گذشته همه نسلها درهمه عصرها است . تربيت ضرورت رشد حيات آدمي است ودر سايه رشد قواي دروني است كه استعداد ها و عواطف انسان به كمال مي رسد و شخصيت افراد شكل مي‌گيرد.
در باب اهميت مطالعه ونقش آن در پرورش شخصيت افراد ورشد دانش وفرهنگ در جوامع بشري تحقيقات متعددي صورت و مقالات بسياري نگاشته و مي شود . با اين وجود هر چه در اين زمينه گفته يا نوشته شود باز هم كم است ونياز به مجالي بسيار گسترده و مطلبي بسيط تر دارد . اما به ضرورت بايد به اين نكته اشاره كرد يكي از راههاي سنجش درجه تعالي فرهنگ وتمدن در جوامع وملل مختلف ميزان مطالعه وگرايش به كتاب و كتاب خواني در ميان آنهاست .
ايجاد عشق وعلاقه به كتاب و كتاب خواني از خانواده آغاز مي گردد . به طور كلي ازديدگاه روانشناسان ثابت شده است ، كه شخصيت وهويت كودك در قدم اول در خانواده شكل مي گيرد بنابراين به طور طبيعي والدين علاقمند به كتاب و مطالعه ، فرزنداني دوستدار كتاب و مطالعه خواهند داشت وعكس آن نيز صادق است اكثر علما و دانشمندان در خانواده هايي رشد نموده اند كه والدين آنها اهل مطالعه ، پژوهش وتحقيق بوده اند ويا حداقل دوستدار ومشوق فرزندان خود در كسب علم ودانش بوده اند  .
همچنين تجربه نشان مي دهد در محيط هايي كه از نظر سواد وفرهنگ عقب افتاده اند مشكل عمده خود والدين وتوجيه نبودن آنان در مورد لزوم واهميت مطالعه فرزندانشان است زيرا كساني كه خود باسواد نيستند ويا احتمالاً سواد دارند اما به مطالعه عادت ندارند به طور طبيعي نه به اهميت مطالعه واقف هستند ونه اعتقادي به لزوم آن دارند واين مسئله در مورد كودكان آنها نيز اثر گذار مي باشد .
مرحله دوم آموزش در زندگي كودك درمدرسه شكل مي گيرد پس در اولين سالهاي آموزش در دبستان وظيفه اصلي اين است كه به ايشان روشهاي مطالعه وخواندن را بياموزيم در سالهاي بالاتر درك مطلب وسپس تجزيه وتحليل آن ، براي مثال كاربرد اطلاعاتي كه خوانده شده است در واقع مهمترين هدف آموزشگاهي در طي سالهاي تحصيلي اين است كه بياموزند كه چگونه دانش آموزان مشكلاتشان را با كمك اطلاعات در بزرگسالي حل كنند
وبه سواد خويش بيفزايند ……

فرمت : WORD | صفحات:125

****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

پروژه ترغیب و تشویق دانش آموزان به مطالعه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد