شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی
دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی

دانلود پروژه ترک ها و خرابی های روسازی

ترک ها و خرابی های روسازی

فهرست مطالب
ترک ها و خرابي هاي روسازي 1
پيشگفتار 2
انواع معايب و آسيب ديدگي هاي راه آسفالته : 4
1- ترک ها 4
1- ترک موزاييکي : 4
2-1 مرمت: نظر به اينکه ترک هاي موزاييکي به واسطه ي تغيير. 6
1-4 شناسايي ترک : 12
2-4 مرمت ترک :. 14
5- ترک انعکاسي 14
6- ترک چروکي : 16
7- ترک لغزشي: 19
8- ترک تعريضي : 20
22-انواع تغيير شکل راه هاي آسفالت 20
ب- مرمت تورم آسفالت : . 26
الف – علت پيدايش چاله : چاله ها معمولا در اثر ضعف قشر 27
ب – مرمت چاله :. 28
ب- مرمت فرسايش :. 31
الف- شناسايي قير روزدن 32
تعيين روش درزگيري ترکها)آببندي يا پرکردن) 40
5- انتخاب ماده آببند يا پرکننده 41
الف – مواد مورد استفاده در آببندي ترکها 42
تجهيزات مورد نياز روش آببندي ترك: (نوين درزگيري) 42
6-1-2 تميز کردن و خشک نمودن ترك 43
نصب ميله اسفنجي باربر 44
6-1-4 شکل دهي ماده درزگير 46
ايجاد کانال چهار گوش يا مستطيلي شکل 47
ترکيبي 47
6-2-  درزگيري به روش پر کردن 48
2-2-6 آماده سازي و تزريق مواد 49
6-2- شکل دهي و پوشش ماده درزگير 50
پوشش ماده درزگير 50
6-1-1 برش ترك 52
ب- مواد مورد استفاده در پر کردن ترکها 52
6- اجراي عمليات درزگيري 52
ترك خوردگي طولي ( longitudinal crack) 53
شدت ترك خوردگي طولي 54
ترك خوردگي بلوکي  (Block Cracking) 55
شدت ترك خوردگي بلوکي 55
نتيجه و پيشنهادات استفادهاز تجهيزات برسي اتوماتيک ترک خوردگي 81
فهرست منابع 84
پيشگفتار
حمل و نقل جاده اي يکي از اجزاي کليدي توسعه اقتصادي – اجتماعي است و اغلب بخش عمده اي از بودجه هاي ملي را جذب مي کند. حمل و نقل جاده اي با تسهيل تجارت داخلي و بين المللي و بهبود دستيابي مردم به کار، آموزش، خدمات بهداشتي، امداد رساني در شرايط بحران و … به روند توسعه و پيشرفت کمک مي کند. وجود يک شبکه کارآمد راه، نيازمند برنامه ريزي براي حفظ و نگهداري آن است. به همين دليل در سالهاي اخير، به نگهداري راهها توجه ويژ هاي شده است. با توجه به محدوديت سرمايه و بودجه در کشور و نيز به منظور حفاظت از سرمايه هاي موجود، نگهداري رويه هاي آسفالتي امري ضروري و لازم است .
 مهمترين عوامل موثر در خرابي و خسارت راه ها و سطوح آسفالتي:
نوع خاک محل احداث راه ، حجم ترافيک ، شرايط جوي و محيطي از نظر ميزان بارندگي و تغييرات درجه حرارت ، نوع وسايل نقليه ي عبوري ، نحوه ي ساخت راه و اجراي اصولي و فني تمام مراحل ساختمان لايه هاي راه شامل: خاک برداري هاي اوليه خاک کم مقاومت وتراکم زمين طبيعي ، اجراي لايه هاي زير اساس ((sub base ، (base) در بعضي از موارد بلک بيس (black base) ، لايه رويه (surface) و در نهايت لايه آسفالتي سطح راه يعني يعني بيندر(binder) و توپکا ( Topeka) . رعايت نشدن اصول مراقبت و حفاظت  از راه وترميم نشدن آسيب هاي جزئي و اوليه ي راه و به اصطلاح به فراموشي سپرده شدن راهداري چه قبل و چه بعد از آسيب ديدگي آن چراکه براي هر نوع عيب و خرابي که در سطح راه آسفالته ايجاد  مي شود روش خاصي جهت مراقبت و مرمت آن وجود دارد ، شيب بندي طرحي و عرضي نامناسب راه و در نتيجه باقي ماندن آب به سطح راه در شيب هاي کمتر از حد استاندارد ، باعث تخريب آن مي گردد.  البته عکس اين قضيه نيز صادق است ، به اين معني که هرچه شيب راه خصوصا شيب عرضي از حد مجاز بيشتر شود اين امر باعث جاري شدن تند آب ها بر سطح مسير  مي شود .که در نهايت با گذر زمان باعث شسته شدن و خرابي راه مي شود . عايق کاري نامناسب راه و نفوذ آب به داخل ساختمان راه و لايه هاي زيرين آن و در نهايت تخريب آسفالت و کل راه ، استفاده از قير هاي غير استاندارد و با ويسکوزيته ( گرانروي ) نامناسب و کمتر يا زيادتر ازقير مصرفي از حد مجاز، استفاده ي خودرو ها خصوصا وسايل نقليه ي سنگين مجهز به لاستيک هاي يخ شکن و ميخ دار در ايام بدون يخبندان و حتي در زمان برف باري هاي جزئي و نرم در طول سال ، همه وهمه از عواملي هستند که باعث آسيب ديدگي و در صورت عدم رسيدگي باعث انهدام و از کاربري خارج شدن راه مي شوند .
انواع معايب و آسيب ديدگي هاي راه آسفالته :
در يک تقسيم خرابي ها را به دو نوع بنيادي (سازه اي ) و خرابي سطحي ( کارکردي ) تقسيم بندي مي کنند . نوع بنيادي زماني رخ مي دهد که روسازي به علت نداشتن قدرت باربري کافي در اثر بارهاي وارده و صدمه ديدن ، ديگر قادر به تحمل بارگذاري بيشتر بدون افزايش خرابي نباشد .در حالي که در خرابي هاي سطحي سيستم روسازي قدرت باربري دارد ولي به علت ناهموار شدن سطح روسازي امکان بهره برداري از آن به سختي امکان پذير است .
در تقسيم بندي ديگر خرابي ها به سه دسته عمده تقسيم بندي مي شوند :
1- ترک ها
2- تغيير شکل ها
3- اضمحلال
1- ترک ها
در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض مي شود . پيدايش اين ترک ها در واقع علل و ريشه هاي مختلفي دارد که قبل از هرگونه اقدامي بايستي علت و يا عللي که سبب پيدايش ترک در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود به همين علت در زير ترک هاي سطوح آسفالته را به تفکيک بررسي مي کنيم .
انواع ترک هاي شناخته شده در سطوح آسفالته :
1- ترک هاي موزاييکي ( پوست ماري ، سوسماري )
2- ترک هاي تيغه اي ( برشي – کناري )
3- ترک هاي لبه اي
4- ترک هاي دوبندي
5- ترک هاي انعکاسي
6- ترک هاي چروکي ( انقباضي )
7- ترک هاي لغزشي ( هلالي)
8- ترک هاي تعريضي
1- ترک موزاييکي :
1-1 شناسايي ترک : اين ترک به صورت بلوک هاي کوچک بوده که همگي به هم مربوط مي باشند و به علت داشتن شباهت به پوست پشت بدن سوسمار ترک سوسماري يا پوست ماري نيز ناميده مي شود .
علت پيدايش ترک  موزاييکي در سطح راه هاي آسفالته  ناپايداري و ضعيف بودن زيرسازي راه مي باشد که با ترک خوردن تمام يا قسمتي از سطح رويه آسفالتي به شکل تکه هاي نسبتا کوچک چند ضلعي ظاهر شده و معمولا با تکرار بارگذاري بر وسعت آن افزوده مي شود .
از مشخصات بارز اين ترک ها وسيع نبودن ترک مي باشد و غالبا در سطح کوچکي عارض مي شود مگر اينکه زير سازي راه کلا ضعيف باشد که در اين صورت ترک در سطوح وسيع تري عارض خواهد شد.
ترک پوست سوسماري
ترک پوست سوسماري جاده بهشت زهرا
ترک پوست سوسماري عکس از اينترنت
2-1 مرمت: نظر به اينکه ترک هاي موزاييکي به واسطه ي تغيير شکل بيشتر از حد لايه هاي روسازي در اثر بارگذاري وخستگي بيشتر از حد لايه رويه در اثر بارهاي دارد به آن و همچنين اشباع شدن قشر خاک زير و نيز روسازي راه عارض شده است در نتيجه تنها راه علاج و مرمت آن عبارت است از حذف خاک ها و مصالح اشباع شده و زهکشي کردن اطراف محل لکه ها و نتيجتا مرمت راه مشتمل است بر کندن آسفالت و برداشتن قشرهاي روسازي و زيرسازي و انجام زهکشي در محل برداشته شده مي باشد.
پس از حذف مصالح نامرغوب بايستي محل کنده شده را با مصالح مخلوط رودخانه اي از نوع مصالح زير اساس ريخته و سپس به جاي قشر اساس ، قير ريخته و روي آن قشرهاي بيندر و توپکا را پخش نمود .
نحوه ي برش و حمل نخاله ( هميشه بايستي شکل لکه به صورت هندسي بوده و يکي از اضلاع بر جهت ترافيک عمود باشد )
انجام تک کت بر روي ديواره قائم
پر نمودن محل لکه با بتن آسفالتي
پخش آسفالت با وسايل مناسب
کوبيدن محل لکه با غلطک
تراز نمودن با شمشه يا وسايل ديگر
2- ترک تيغه اي :
1-2 شناسايي ترک : ترک هاي تيغه اي از نوع طولي مي باشند که به فاصله ي 30 سانتي متري از لبه آسفالت عارض مي شوند .
ترک هاي تيغه اي ممکن است علاوه بر ترک هاي طولي داراي ترک هاي عرضي نيز باشند که ترک هاي عرضي معمولا يک يا چند ترک طولي را قطع کرده و به لبه روسازي منتهي مي شوند .
علت پيدايش ترک هاي تيغه اي بيشتر به واسطه ي فقدان استحکام کافي و عدم استقامت برشي خاک شانه هاي راه مي باشد .
يکي ديگر از علل پيدايش ترک تيغه اي همان اشباع شدن قشر خاکريز و نفوذ آب به روسازي راه مي باشد که اين مسئله غالبا به واسطه ي فقدان زهکشي مناسب در بدنه راه مي باشد .
ترک تيغه اي
2-2 مرمت ترک : براي مرمت خرابي ناشي از ترک تيغه اي بايد قبل از اقدام به تعمير رويه ترک خورده، بايد عمليات تحکيم و رفع مصالح ناپايدارکناره روسازي شود . سپس به مرمت داخل ترک ها با پرکردن قير مخلوط  همراه با ماسه مبادرت ورزيد و چنانچه در محل ترک تيغه اي نشت هم ملاحظه شود سطح نشت نموده را با آسفالت گرم پر مي کنيم تا راه پروفيله شود .
3- ترک هاي لبه اي :
1-3 شناسايي : اين ترک ها معمولا در فصل مشترک لبه آسفالت و شانه هاي راه پديد مي آيند و معمولا ترک هاي عميقي مي باشند و چنانچه سريعا مرمت نشوند صدمات زيادي به راه وارد مي نمايند .
علل پيدايش ترک به واسطه ي فقدان زهکشي مناسب در شانه هاي راه و نفوذ آب در شانه هاي راه و خشک شدن و مرطوب شدن خاکريز شانه  به طور متوالي بوده که سبب پيدايش اين نوع ترک مي گردد .
ترک لبه اي
2-3 مرمت ترک : با توجه به علل پيدايش ترک براي رفع نقص و مرمت راه بايستي نسبت به احداث زهکشي مناسب در شانه هاي راه اقدام نمود .
4- ترک دو بندي :
1-4 شناسايي ترک : ترک دوبندي که خيلي زياد به چشم مي خورد در فصل مشترک دو باند آسفالت که توسط فينيشر پخش شده است ملاحظه مي شود .و در حقيقت همان درزهاي طولي بين خطوط راه هستند که به علت اجراي نادرست رويه آسفالتي ، درزهاي آن باز شده اند . ورود آب به اين ترک ها باعث تشديد خرابي و بازترشدن آن ها مي شود .
اين نوع ترک ها غالبا در قسمت گرده ماهي راه ( درمحور ) بيشتر به چشم مي خورد .
علل پيدايش اين نوع ترک بيشتر به واسطه ي عدم رعايت نحوه ي پخش و کوبيدگي قشر آسفالت مي باشد و چنانچه دستورالعمل کوبيدگي دوبند آسفالت که در دفترچه مشخصات آمده است رعايت گردد اين عارضه حادث نخواهد شد . در واقع اجراي غير همزمان رويه آـسفالتي خطوط مجاور يکديگر باعث پيدايش اين نوع ترک مي شود .
ترک دوبندي
ترک دوبندي اتوبان محلات
2-4 مرمت ترک : براي اجتناب از اين خرابي بايد حتي الامکان با به کاربردن تعداد کافي ماشين هاي پخش آسفالت مصالح تمام راه به طور همزمان پخش و کوبيده شود .
براي مرمت ترک بين دو خطوط بايد اين ترک ها با استفاده از قير ، قير حاوي ماسه ريزدانه و گردسنگ پرشود تا جلوي ورود آب به داخل ترک و در نتيجه به داخل روسازي گرفته شود ( مرمت اين ترک بيشتر شبيه مرمت ترک انعکاسي است که بعدا گفته مي شود .)
5- ترک انعکاسي
1-5 شناسايي ترک : در سطح آسفالت غالبا ترک هايي ملاحظه مي شوند که در واقع انعکاس ترک قشرهاي زيرين راه مي باشد . اين ترک ها به صورت هاي مختلف مانند طولي ، عرضي ، بلوکي و غيره ملاحظه مي شوند و بيشتر در سطح آسفالت هايي که روي بستر بتني و يا خاکي که با سيمان و يا آهک تقويت شده است ملاحظه مي شود و يا در روکش هاي آسفالتي که بستر قديم به خوبي مرمت نشده است نيز ديده مي شود .اين گونه ترک ها را انعکاسي مي گويند .
علل پيدايش اين نوع ترک ها را مي توان به حرکت عمودي و افقي قشر زيرين آسفالت نسبت داد و تاثير تغيير درجه حرارت در فصول مختلف نيز ترک هاي زيرين را وسيع تر کرده و سبب مي شود که اين ترک ها به سطح آسفالت نيز منعکس شوند .
 ترک انعکاسي  خيابان پيروزي خ پرستار
 ترک انعکاسي خيابان پيروزي- مقداد
2-5 مرمت ترک : ترک هاي کوچک ( کمتر از 8/1 اينچ عرض ) را معمولا به سختي مي توان به کمک قير يا امولسيون قير مرمت کرد ولي ترک هاي بزرگتر از8/1 اينچ عرض را مي توان توسط امولسيون يا قير مخلوط و کمي ماسه ريز دانه و گرد سنگ مرمت نمود …….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است