دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس

تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس
Analyzing Optimal Police Patrol Routes
فهرست مطالب
مقدمه. 1
فصل اول. 2
تعريف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 2
1-1مقدمه. 3
1-2 تعريف مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 3
1-3 رويکرد حل مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس. 6
1-4 الگوريتمهای فراابتکاری. 6
1-5 تعیین شرایط و مشخصات مساله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس  7
فصل دوم. 12
مقدمه ای بر نگرش ژنتيک. 12
2-1 مقدمه. 13
2-2 الگوريتم‌هاي تكاملي. 15
2-3 الگوريتم ژنتيك معيار. 17
2-4 تولید جمعیت اوليه. 18
2-4-1 به  رمز در آوردن مساله. 19
2-4-2 محاسبه برازندگي. 19
2-5  عمليات انتخاب. 20
2-5-1  انتخاب با صفحه چرخان . 20
2-6  تبادل و جهش. 22
2-6-1  Binary Encoding. 23
2-6-1-1  Crossover 23
2-6-1-1-1  تبادل تك نقطه‌اي. 23
2-6-1-1-2  تبادل چند نقطه‌اي. 23
2-6-1-1-3  تبادل يكنواخت. 24
2-6-1-2 Mutation. 24
2-6-2  Permutation Encoding. 25
2-6-2-1   Crossover 25
2-6-2-1-1  تبادل تك نقطه‌اي. 25
2-6-2-2   Mutation. 25
2-6-2-1  Order Changing. 25
2-6-3 Value Encoding. 26
2-6-3-1  Crossover 26
2-6-3-2  Mutation. 26
2-7  پارامترهای  کنترل  در GA.. 26
2-8   انواع GA.. 28
2-9  مزايا و معايب الگوريتم‌هاي ژنتيك. 30
2-10 حل يك مثال با استفاده از GA.. 32
فصل سوم. 35
رويکرد حل تقریبی  مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس مبتنی بر نگرش ژنتيك. 35
3-1 مقدمه. 36
3-2  رويکرد حل تقریبی  مسئله تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی پلیس مبتنی بر نگرش ژنتيك. 36
فصل چهارم. 41
مقدمه ای بر نگرش‌های مبتنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان  41
4-1 مقدمه. 42
4-2 ارتباط غير مستقیم در کلونی مورچگان. 42
4-3 آزمايش پل دو شاخه. 43
4-4 کلونی مورچگان مجازی. 46
4-5  مورچه‌های مجازی و مسئله کوتاهترين مسير. 49
4-6  بهينه سازی کلونی مورچگان. 52
4-7  رفتار مورچه مجازی در بهینه سازی کلونی مورچگان. 53
4-8 ساختار الگوريتمهای مبتنی بر رويکرد فراابتکاری بهينه سازی کلونی مورچگان. 55
فصل پنجم. 57
پیشنهادات مبتنی بر نگرش بهینه سازی کلونی مورچگان در جهت  بهبود کیفیت راه حل‌های مسئله. 57
5-1  مقدمه. 58
5-2  الگوریتم مورچه برای حل مسائل تخصیص تعمیم یافته ATP  58
منابع و مراجع 65
مقدمه
یکی از مهمترین اقداماتی که می توان  به منظور جلوگیری از وقوع انواع جنایات  محلی انجام  داد گشت  زنی نیروهای پلیس می با شد .  مساله تشخیص  مسیرهای گشت  زنی پلیس علی رغم ظاهر ساده آن از ماهیت پیچیده ای برخوردار است.به خصوص زمانی که محدوده  تحت  مراقبت از وسعت نسبتا بالایی برخوردار باشد . در این مجموعه راهکاری به منظورتشخیص مسیرهای گشت زنی بهینه مطرح  شده که هدف از ارائه آن  می نیمم کردن میزان جنایاتی است که احتمال وقوع آنها درآن جامعه وجود دارد.
با  توجه به مطالعات انجام شده  ،  تمامی راهکارها یی که تاکنون ارائه شده  راه حل‌های  خود را  بر اساس نگرش ژنتيک ارائه  کرده اند و جهت ا ستفاده بهتر مراکزپلیس راه حل خود را تحت عنوان نرم افزاری عرضه نموده ا ند که می تواند به راحتی مورداستفاده قرار گیرد و پلیس رادر جهت ارائه خدمات بهتر یاری کند.از جمله این نرم افزارها می توان از   Expert COPنام  برد……………

دانلود پروژه تشخیص مسیرهای بهینه گشت زنی نیروهای پلیس
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد