دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ

تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ
فهرست مطالب
چكيده
فصل اول: ضرورت تحقيق
1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق
فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك
1-2- تعريف فاضلاب
2-2- مشخصات فاضلاب
1-2-2- مشخصات  فيزيكي
2-2-2-مشخصات شيميايي
33-2- انواع  فاضلاب
1-3-2- فاضلاب خا نگي
2-3-2 فاضلاب  صنعتي
3-3-2- فاضلاب سطحي
4-2- تصفيه  فاضلاب
1-4-2- تاريخچه
2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب
5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك
1-5-2  سپتيك تانك
2-5-2تعريف سپتيك تانك
3-5-2 علل كاربرد سپتيك  تانك
6-2-  تاريخچه توسعه سيستم RBC
1-6-2- توصيف  سيستم RBC
2-6-2- مرحله  بندي كردن واحدهاي RBC
7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي
1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC
8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC
9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي
1-9-2- اثر PH
2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن
3-9-2 – اثر دما
10-2- محدود ه بارهيدروليكي  مناسب براي سيستم RBC
11-2- مشكلات عمليات اجرايي
12-2- تلفيق سپتيك  تانك با RBC
فصل سوم : تجهيزات و راه اندازي
1-3- مقدمه
2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك
1-2-3 – تئوري تشابه
2-2-3- اصول تشابه
3-3-  مختصري در مورد طراحي مدل
4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي
1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك
2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها
5-3- ساخت پايلوتها  ونصب تجهيزات مربوطه
6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت
7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي  لازم باري تماس دهنده ها
8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC
9-3- نحوه مونتاژ سيستم
10-3- آزمايشات
1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)
2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي ()-
3-10-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)-
4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)-
5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)-
11-3-مواد و روشها
12-3- محلولهاي لازم  و روشهاي ساخت آنها
1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)-
2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي ()-
3-12-3- اكسيژن  مورد نياز  شيميايي (COD)-
13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز
فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده
1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم
2-4- سيستمهاي مركب
1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك
3-4- مو جودات زنده  موجود در سيستم
5-4- رشد فيلم در RBC
4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم
1-5-4- توسعه فيلم
2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم
6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم
7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم
فصل پتنجم : نتايج و بحث
1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم
2-5- تغييرات PH نسبت به زمان
3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت(2)-
4-5- اثر افزايش  ضخات فيلم برراندمان حذف COD-
5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم
6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي
7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت..
8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها
1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت
2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها
9-5- بررسي راندمان حذف COD  در دو پايلوت
10-5- مشكلات عمليات
نتايج
پيشنهادات
فهرست منابع
فصل اول :

ضرورت تحقيق
1-1- مقدمه ، ضرورت تحقيق

نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت ، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند . از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد ، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (1)
پرداختن و توجه به اين فن از آنجا شروع گشت كه بتدريج براي جلوگيري از آلوده شدن منابع طبيعي آب و بويژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به اين منابع ممنوع اعلام گرديد .متأسفانه افزايش شهرنشيني و پيشرفتهاي صنعتي نه تنها باعث بالا رفتن ميزان مصرف آب گرديده بلكه ميزان آلودگي آبها را نيز افزايش داده است مخصوصا” كه با گذشت زمان بعلت كاربرد دهها محصول شيميايي جديد در زندگي روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهري و تخليه فاضلاب به آبها و يا مصرف هزاران تركيب جديد شيميايي در صنايع و تخليه آنها به جريانها از طريق پسابها موضوع آلودگي محيط زيست را پيچيده تر ساخته است .بنا به دلايل ذكر شده ، تصفيه فاضلاب امري كاملا” ضروري بنظر رسيده و اين ضرورت انگيزه اي جهت ساختن تصفيه خانه هاي بزرگ و مدرن گرديد .
اما ، بعلت اينكه تصفيه خانه هاي بزرگ نياز به صرف هزينه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود ميشود و بجاي آنها تصفيه خانه هاي كوچكتر و محدودتري در نظر گرفته مي شوند .
منظور از تصفيه خانه هاي كوچك ، تصفيه خانه هايي هستند كه بنا به عللي كه توضيح داده خواهد شد چند واحد از تأسيسات تصفيه خانه بزرگ در آن بكلي حذف و يا ساختمان آن در واحدهاي ديگر ادغام شده اند . مهمترين عاملي كه موجب كوچك شدن يك تصفيه خانه مي شود ، عبارت از كم بودن جمعيتي است كه فاضلاب آنها به تصفيه خانه مي رسد . بعلاوه علل زير نيز ميتواند كوچك شدن طرح يك تصفيه خانه گردد (1) :
1- عدم نياز به تصفيه كامل فاضلاب
2- علل اقتصادي .
3- نوع آلودگي فاضلاب .
“سپتيك تانگ” ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي (ته نشيني ) و تصفيه زيستي بكمك باكتريهاي بي هوازي بطور همزمان در آن انجام مي گيرد .
سپتيك تانك مي تواند حدود 30٪ آلودگي را كاهش دهد كه اين مقدار كم محسوب مي شود و نياز سازمان حفاظت محيط زيست را برطرف نمي سازد . (15)
اما بعلت اينكه در شهرهاي مختلف بويژه شهرهايي كه در آنها شبكه جمع آوري فاضلاب وجود ندارد ( شهرهايي استان مازندران ) ، سپتيك تانك كاربرد وسيعي داشته و فاضلاب تصفيه شده بايد به زمين و يا آبهاي سطحي و زيرسطحي منتقل گردد .
لذا اين منابع در اثر تماس با فاضلاب دفع شده بشدت آلوده مي شوند . اين مسأله بويژه در تقاطيكه سطح آب زيرزميني بالاست ( استان مازندران ) شدت بيشتري پيدا مي كند ……………..

 

دانلود پروژه تصفيه فاضلاب سپتيك تانگ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد