دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

فهرست مطالب
تعهد سازماني 1
مقدمه 3
تحليل واريانس ANOVA 5
نمونه گيري 11
شيوه گردآوري داده ها 13
قلمرو تحقيق 14
جهت گيري پژوهش: 15
2-2- عملكرد شعب بانك: 16
4-1-2- شرايط ايجاد تعهد سازماني 17
1-2- تعهد سازماني: 18
5-1-2- متغيرهاي اثرگذار بر تعهد سازماني 22
3-1-2- پيش شرطهاي تعهد سازماني 24
پيش شرطهاي تعهد هنجاري: 27
جدول نتايج مطلوب و نامطلوب تعهد سازماني در سطح فرد، گروه، 31
9-1-2- تعهد سازماني و تأخير: 32
10-1-2- تعهد سازماني و رضايت شغلي 33
11-1-2- تعهد سازماني و استرس شغلي 33
ساير تحقيقات مرتبط انجام شده در خارج از كشور: 35
سوابق مطالعاتي: 39
ستاده ها: 40
نهاده هاي اين تحقيق عبارت بودند از: 41
نهاده ها اين تحقيق عبارت بودند از: 43
2-2- عملكرد شغلي 47
2-2-2- ارزيابي عملكرد: 48
3-2-2- اهداف ارزيابي عملكرد 51
اهداف ارزيابي عملكرد (Moorhead and Gregory, 1990) 53
5-2-2- مزاياي ارزشيابي عملكرد: 55
6-2-2- عوامل موثر بر عملكرد: 56
3-2- ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد: 58
ارتباط ابعاد تعهد با عملكرد در مطالعات مي ير و آلن: 60
3-3-2- روشهاي اصلي ارزيابي عملكرد: 70
رويكرد تحليل پوششي داده ها (DEA) جهت ارزيابي عملكرد 72
تعريف 72
اصول اساسي تحليل پوشش داده ها 75
ويژگيها و قابليت هاي مدل تحليل پوششي داده ها: 79
مزاياي تحليل پوششي: 80
محدوديتهاي مدل DEA در مقايسه با ساير مدلها 81

مقدمه
بررسي دقيق و عميق ادبيات تحقق باعث مي شود كه بتوان براي تحقيقي كه در درون تحقيقات سنتي و بر پايه محتواي پژوهش هاي ذي ربط قرار دارد يك چارچوب معقول و منطقي ارائه كرد. مروري بر ادبيات تحقيق باعث مي شود كه چهار هدف كلي تأمين گردد. نخست آنكه نشان دهندة مفروضاتي اصلي است كه پرسش هاي عمومي تحقيق بر پاية آنها گذاشته شده است و در صورت امكان بايد نشان دهندة الگوي (حوزه تفكري غالب) تحقيق باشد كه موجب استحكام بخشيدن به تحقيق مي گردد و فرضيه ها و ارزش هايي را شرح مي‌دهد كه پژوهشگر آنها را به دنياي تحقيق وارد مي كند.دوم آنكه نشان دهد پژوهشگر دربارة موضوع تحقيقي دانشي وسيع و ژرف دارد و از روش هاي ذهني كه تحقيق را احاطه و حمايت مي كند بهرة كافي برده است. سوم آنكه نشان دهد پژوشگر با مراجعه به زمينة تحقيق متوجه نوعي كسر و كمبود در ادبيات تحقيق شده است و اينكه تحقيق مورد نظر مي تواند نياز خاصي راتأمين كند. سرانجام، مرور به ادبيات موجب مي شود كه پرسش هاي تحقيق و فرضيه هاي اثبات نشده آزمايشي، پالايش شده و صيقل زده شوند تا بتوان اين پرسش هاي تحقيق و فرضيه هاي اثبات نشده آزمايشي، پالايش شده و صيقل زده شوندتا بتوان اين پرسش ها را در بستر تحقيقات تجربي گسترده تر مطرح كرد. (مارشال و راس من، ترجمه اعرابي و پارساييان، 1377) گسترده تر مطرح كرد.
در فصل دوم ابتدا به معرفي تعهد سازماني و تعاريف و كاركردهاي آن پرداخته مي شود.در اين فصل انواع مدلها، الگوها و طبقه بنديهاي صورت گرفته از تعهد سازماني معرفي ميگردد و مطالعه آن درك نسبتاً  جامعي از تعهد سازماني ارايه مي دهد.در بخش دوم مباحث ملاحظات و مسايل در خور توجه در مورد عملكرد ارائه مي شود و در بخش سوم رابطه بين تعهدو عملكرد را از ديدگاه تئوريك و بر مبناي تحقيقات انجام شده توضيح داده مي شود.اميد است اين سه بخش بتواندآگاهي لازم را از تعهد سازماني وعملكرد شغل ايجاد نمايد كه در نهايت با آشنايي از اين دو، ارتباط آنها و با  تكيه بر نتايج دريافتي از پرسشنامه راهكارهاي مناسب، ارايه گردد.
تحليل واريانس ANOVA
تحليل واريانس برخلاف اسمش ، همانند آزمون t با آزمون فرضيه‌هاي مربوط به ميانگين ها سروكار دارد. در حقيقت اگر در مورد داده هاي مربوط به يك مطالعه دو گروهي از تحليل واريانس يا آزمون t استفاده شود، نتايج يكسان خواهد شد. بطوريكه اگر آزمون t اختلاف معني داري بين ميانگين ها نشان دهد، تحليل واريانس نيز همين نتيجه را نشان خواهد داد و برعكس البته تحليل واريانس كاربردهاي متنوع تري دارد و ميتواند فرضيه صفر برابر بودن سه ميانگين جامعه را آزمون كند. در حاليكه آزمون t چنين كاربردي ندارد.
اگر تفاوت زيادي بين ميانگين گروههاي مختلف وجود داشته باشد، F بزرگ شده، احتمال دارد فرضيه صفر رد شود. بنابراين زياد بودن مقدار F دليلي بر عليه فرضيه صفر بودن ميانگين سه جامعه است (آذر، 1379).
روشهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها:
به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، نرم افزار آماري SPSS   انتخاب و آزمونهاي آناليز واريانس و آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد. بدين ترتيب، كه نمونه مورد نظر در اين تحقيق بر مبناي كارآيي و ميزان عملكرد به سه گره ضعيف، متوسط و قوي تقسيم گرديد، سپس ميزان ارتباط عملكرد هر گروه با ميزان تعهدشان در هر سه بعد  عاطفي، مستمر و هنجاري از طريق تحليل واريانس (ANOVA) آزمون گرديد.
آناليز واريانس يكطرفه مي تواند فرضيه صفر برابر بودن سه ميانگين جامعه را آزمون كند، هم چنين آماره F آناليز واريانس از تقسيم برآوردي از پراكندگي بين گروهها به پراكندگي درون گروهها محاسبه مي شود. اگر تفاوت زيادي بين ميانگين ها وجود داشته باشد، ميزان F بزرگ شده احتمالاً فرضيه صفر رد مي شود. بنابراين زياد بودن مقدار F دليلي بر عليه فرضيه صفر مي باشد. (آذر، 1379)
ب – روش هاي نمونه گيري مهمترين روشهاي نمونه گيري عبارتند از: نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه گيري خوشه اي و نمونه گيري منظم، نمونه گيري خوشه اي و نمونه گيري طبه اي ، نمونه گيري مرحله اي. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق، روش نمونه‌گيري مرحله اي مي باشد.
كه در نمونه گيري مرحله اي، واحدهاي جامعه مورد مطالعه با توجه سلسله مراتبي (از واحدهاي بزرگتر به كوچكتر) از انواع واحدهاي جامعه انتخاب مي شوند. (بازرگان، 1380)
واحد مرحله اول : سرپرستي هاي بانك ملي است كه تعداد آنها شش سرپرستي در شهر تهران مي باشد و واحد مرحله دوم شعب بانك ملي شامل 556 شعبه در شهر تهران مي باشد.
ج – حجم نمونه آماري : نمونه برداري فرايند انتخاب كردن تعداد كافي از ميان اعضاي جامعة آماري است، به طوري كه با مطالعه گروه نمونه و فهميدن خصوصيات يا ويژگي هاي آزمودني هاي گروه نمونه قادر خواهيم بود اين خصوصيات يا ويژگي هاي را به اعضاي جامعة آماري تعميم دهند. (سكاران، 1381)
در مرحله اول به روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد يك سرپرستي از شش سرپرستي انتخاب گرديد كه شامل سرپرستي شعبه مركز تهران مي باشد. سپس در مرحله دوم از داخل سرپرستي منتخب كه شامل 95 شعبه مي باشد. شعب به روش نمونه گيري تصادفي ساده جهت بررسي انتخاب گرديد.

كه در آن:
حجم جامعه آماري موردنظر= N
آماره توزيع در سطح 95%
خطاي قابل قبول = E كه با توجه به پژوهش هاي مشابه برابر 1/0 مفروض شده.
وجود همبستگي بين دو متغير
عدم هبستگي بين دو متغير
لذا با توجه به فرمول فوق الذكر تعداد نمونه 40 شعبه بدست آمد.
قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري
قابليت اعتماد يكي از ويژگي هاي فني ابزار اندازه گيري است. از جمله تعريف هايي كه براي قابليت اعتماد ارايه شده است مي توان به تعريف زير اشاره نمود (سرمد، 1377: 192)
همبستگي ميان يك مجموعه از نمرات و مجموعه ديگري از نمرات در يك آزمون معادل كه به صورت مستقل بر يك گروه آزمودني به دست آمده است.
با توجه به اين امر دامنه ضريب قابليت اعتماد بين صفر (عدم ارتباط) تا1+ (ارتباط كامل) متغير مي باشد.ضريب اعتماد نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.
براي محاسبه ضريب قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري شيوه هاي مختلفي بكار گرفته مي شود. از آن جمله مي توان به روشهاي زير اشاره كرد:
اجراي دوباره (روش بازآمايي)
روش موازي (همتا)
روش آلفاي كرونباخ
روش كودر – ريچاردسون
براي محاسبه قابليت اعتماد در تحقيق حاضر از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي كه خصيصه‌هاي مختلف را اندازه گيري مي كند بكار مي رود.در اينگونه ابزار پاسخ هر سؤال مي تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. براي محاسبة ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايستي واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه (يا زيرآزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد . سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا (a) را محاسبه نمود.
فرمول روش مزبور براي تعيين قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري به شرح زير مي باشد (دلاور، 1375)
كه در آن:
J = تعداد زير مجموع سؤالهاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس زير آزمون j ام.
S = واريانس كل آزمون
در اين تحقيق با  استفاده از نرم افزار SPSS آلفاي كرونباخ پرسشنامه برابر درصد برآورد گرديده است.
نمونه گيري
الف : جامعه آماري يك جامعه آماري عبارت است از مجموعه اي از افراد يا واحدها كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش ، جامعة مورد بررسي يك جامعة آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفت ها) متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد (بازرگان، 1380، ص 177) به عبارتي جامعه آماري شامل كليه  عناصر و افرادي است كه در يك مقياس جغرافيايي مشخص (جهاني يا منطقه اي) داراي يك يا چند صفت مشترك باشند (حافظ نيا، 1377، ص98) جامعه آماري در تحقيق حاضر مديران شعب بانك ملي در مركز شهر تهران مي باشد.
پاياي پرسشنامه تعهد سازماين مي ير و آلن در پژوهش آنان شامل، پايايي تعهد عاطفي 87/0 ، مستمر 75/0 و هنجاري 79/0 مي‌باشد. و در پژوهشهاي اشرفي در سال (1374) 83% ساروقي سال (1375) 79% ابراهيمي سال (1387) 85% حيدري سال (1380) و نوروزي سال (1381) 87% مورد تأييد است.
سؤالات اين پرسشنامه به صورت بستر پاسخ و با مقياس ليكرت و در يك طبقه 5 درجه اي (كاملاً موافقم) . موافقم. نظري ندارم، مخالفم و كاملاً مخالفم تهيه شده كه از هر يك از اين گزينه ها به ترتيب 5، 4، 3، 2، 1 امتياز دارند البته لازم به ذكر است كه سؤال 4 در تعهد عاطفي و سؤالات (15و14و12و9) در تعهد مستمر و سؤالات (18 و 17) در تعهد هنجاري شيوه نمره گذاري آنها به صورت معكوس و از سمت راست به چپ در ساير سؤالات مربوط به هر سه بعد شيوه نمره گذاري از سمت چپ به راست مي باشد.
پرسشنامه شامل سئوالات اختصاصي مي باشد و دليل اين انتخاب آن است كه درج سؤالات عمومي و جمعيت شناختي با توجه به محدوديت و قابليت شناخت نمونه مورد نظر ممكن است در پاسخگويي افراد تأثير بگذارد، با توجه اينكه هر شعبه تنها داراي يك رئيس مي باشد، عدم درج سئوالات عمومي و مشخصات فردي باعث مي گردد كه مديران آزادانه تر به سئوالات پرسشنامه پاسخ دهند.پس از جمع آوري پرسشنامه ها، مشخصات فردي و سئوالات جمعيت شناختي مستقيماً با همكاري سرپرستي بانك ملي مركز تهران و از طريق فايل اطلاعاتي موجود جمع آوري و به اطلاات ديگر افزوده مي شود……………

دانلود پروژه تعهد سازمانی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد