دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

تغييرات محتواي آمينو اسيدهاي آزاد ، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

تغييرات محتواي آمينو اسيدهاي آزاد ، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
فصل اول
1-1 هدف
1-2 پيشينه تحقيق
1-3 روش كار و تحقيق
فصل دوم
2-1 كفشك زباني ماهيان (cynoglossidate tongue soles)
2-1-1 ريخت شناسي كفشك زباني ماهيان
2-1-2 گونه هاي موجود در ايران
2-2 جايگاه سيستماتيك كفشك زبان گاوي
(cynoglossidate mar crolepidotus )
2-2-1 ريخت شناسي كفشك زبان گاوي (largescale tonguesole)
2-2-2 محيط زيست
2-2-3 ارزش اقتصادي
2-2-4 اندازه و وزن
2-2-5 پراكنش
فصل سوم
3-1 چربي ها
3-2 اسيد هاي چرب
3-2-1 مشخصات عمومي اسيدهاي چرب
3-2-2 خواص اسيدهاي چرب
3-3 ساختمان و خواص انوع چربيها
3-3-1 چربي هاي خنثي (اسيل گليسرولها)
3-3-2 فسفوگليسيريدها
3-3-3 اسفنكوليپيدها و كليكوليپيدها
3-3-4 موم ها ( waxed)
3-3-5 ليپيدهايي كه صابون نمي شوند
3-4 روغن ماهي (Fish oil)
فصل چهارم
4-1 مصرف شده
4-2 وسايل آزمايشگاهي مورد نياز
4-3 دستگاههاي مورد نياز
4-4 روش
4-4-1 تهيه نمونه هاي كفكش ماهي
4-4-2 استخراج مواد طبيعي از كبد و بافت عضله هاي كفشك زبان گاوي
4-4-3 مراحل عملي استخراج به روش bligh and dyer
4-4-4 استخراج و خالص سازي چربي ها
در روش Bligh and dyer
4-5-1 انديس كواتس (Kovts index )
4-6 شناسايي مواد طبيعي موجود در فاز –n هگزاني كبد و بافت عضله كيش ماهي ميگويي(alepes djedaba) با استفاده از دستگاه   GC/MS
4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده
فصل پنجم
5-1 نتايج ، تفسير داده ها و شناسايي طيف هاي GC-MS
5-2 بحث
پيشنهادات
منابع

تغييرات محتواي آمينو اسيدهاي آزاد ، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال رويش سويا تحت اثر تنش شوري اسمزي و ژيبرلين
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد