گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » گرافیک وهنر » دانلود پروژه تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ Color Index
دانلود پروژه تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ Color Index

دانلود پروژه تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ Color Index

تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ Color Index

فهرست مطالب
چکیده ۱۱
تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index) 11
فصل اول ۱۴
مواد تعاونی (کمکی) در رنگرزی ۱۴
سختی گیر اب ۱۴
مواد تر کننده (خیس کننده) ۱۵
مواد ضد جابجایی (ضد مهاجرت) ۱۶
مواد یکنواخت کننده ۱۸
مواد نگهدارنده تعلیق (دیسپرس کننده) ۲۱
احیاء کننده ها ۲۲
اکسید کننده ها ۲۲
موضع رنگرزی در مراحل مختلف تولید ۲۳
رنگرزی توده (رنگرزی همزمان با تولید الیاف) ۲۳
ب: رنگرزی الیاف باز ۲۴
ج: رنگرزی فتیله ۲۴
چ: رنگرزی نخ ۲۵
-I رنگرزی بویین نخ ۲۵
– II رنگرزی کلاف ۲۵
-III رنگرزی چله ۲۶
د: رنگرزی پارچه ۲۶
فصل دوم ۲۷
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های مستقیم ۲۷
اشنائی ۲۷
قدرت جابجایی (مهاجرت) رنگینه های مستقیم ۳۰
فصل سوم ۳۳
رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو ۳۳
اشنائی ۳۳
ب: سختی اب ۳۶
ج: حل رنگینه ۳۷
د: اوره ۳۸
هـ : الکترولیت ۳۸
ز: میل جذبی و تثبیت ۳۹
رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو ۴۰
رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باوینچ ۴۰
– I رنگرزی در ۴۰ درجه سانتگیراد ۴۰
نسخه رنگرزی: ۴۰
– II رنگرزی در ۶۰ درجه سانتگیراد ۴۱
– III رنگرزی در ۸۰ درجه سانتیگراد ۴۱
رنگرزی با رنگینه های راکتیو (رمازول) باژیگر ۴۲
– I رنگرزی در ۴۰ درجه سانتیگراد ۴۲
– II رنگرزی در ۶۰ درجه سانتیگراد ۴۲
– III رنگرزی در ۸۰ درجه سانتگیراد ۴۲
دستور رنگرزی: ۴۲
رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش نیم مداوم ۴۴
روش پد – بچ یک حمامی ۴۶
روش چرخش گرم ۴۶
روش پد – بچ دو حمامی ۴۷
نسخه و دستور رنگرزی: ۴۸
رنگرزی با رنگینه های راکتیو به روش مداوم ۴۹
روش یک حمامی پد – خشک ترموفیکس ۴۹
روش یک حمامی پد – خشک – بخار ۵۰
دستور رنگرزی: ۵۱
روش دو حمامی شوک قلیا ۵۳
نسخه و دستور رنگرزی: ۵۳
محاسبه زمان تعویض محلول رنگینه در شاسی ۵۴
ویژگیها و ساختار شیمیایی پنبه ۵۷
واکنشهای پنبه در برابر مواد رنگی ۵۸
رنگهای مستقیم روی پنبه ۶۶
رنگهای مستقیم دندانه ای روی پنبه ۶۸
رنگهای دیازول ۶۹
روش تهیه حمام دیازوتاژ ۷۰
روش رنگرزی ۷۱
رنگهای گوگردی ۷۱
رنگرزی الیاف سلولزی ۷۴
تئوری رنگرزی پنبه با رنگ مستقیم: ۷۷
پدیده عمومی رنگرزی: ۸۲
محلول رنگ مستقیم: ۸۳
نفوذ رنگ مستقیم در لیف: ۸۴
بار سطحی الیاف: ۸۵
کارایی اندازه الکترولیت ها در جذب رنگ مستقیم: ۸۶
روش رنگ لیف در نقطه تراز (تعادل): ۸۶
دسته بندی رنگهای مستقیم ۸۹
دسته سوم: ۹۱
نمکهای فلزات و عملیات پس از ان ۹۳
فرم الدئید و عملیات پس از ان ۹۴
مواد کاتونیک: ۹۴
کاربرد رنگهای ظاهر شونده ۹۶
رنگهای راکتیو ۹۷
سرعت نسبی جذب رنگ با اب و سلولز: ۱۰۱
۱- نسبت مایع: ۱۰۷
۲- درجه دما : ۱۰۷
۳- غلظت نمک : ۱۰۷
رنگرزی الیاف دی و تری استات سلولز ۱۱۰
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی الیاف استات سلولز ۱۱۰
رنگرزی الیاف استات ۱۱۳
رنگزاهای مصنوعی مختلف مناسب الیاف طبیعی ۱۲۰
رنگزاهای اسیدی ۱۲۰
تئوری رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۲۰
تجمع رنگزا و فرایند رنگرزی ۱۲۳
جذب رنگزا ۱۲۵
مکانیزم رنگرزی ۱۲۵
روش‌های رنگرزی با رنگزاهای اسیدی ۱۲۸
رنگزاهای اسیدی میلینگ ۱۳۰
ویژگی‌ها ۱۳۲
ثبات شستشو ۱۳۲
یکنواخت شوندگی ۱۳۳
استفاده از مخلوط رنگزاهای اسیدی در رنگرزی ۱۳۵
کاربردهای وی‍‍ژه رنگزاهای اسیدی ۱۳۶
رنگرزی با رنگزاهای دندانه‌ای ۱۳۸
روش رنگ و دندانه توام ۱۳۹
روش دندانه پس از رنگرزی ۱۴۰
خواص رنگزاهای دندانه‌ای ۱۴۰
ثبات نور ۱۴۰
ثبات شستشو ۱۴۱
محدودیت دامنه مصرفی رنگزاهای دندانه‌ای ۱۴۱
رنگزاهای کرمی و روش‌های رنگرزی با انها ۱۴۲
دندانه کرم (کرم قبل از رنگرزی) ۱۴۲
متاکرم (رنگزا و دندانه توام) ۱۴۳
کرم پس از رنگرزی ۱۴۴
میزان لازم دی کرمات ۱۴۵
تئوری رنگرزی با رنگزاهای کرمی ۱۴۶
رنگزای راکتیو ۱۴۹
ویژگیها ۱۵۰
فرایند رنگرزی پشم با رنگزاهای راکتیو ۱۵۱
مواد تعاونی: ۱۵۱
رنگزاهای خمی ۱۵۲
شکل ساختمانی و ویژگی ها ۱۵۴
فرایند رنگرزی ۱۵۵
خواص ثبات ۱۵۶
رنگزاهای خمی محلول ۱۵۷
رنگزاهای مستقیم ۱۵۷
نکات قابل توجه در رنگرزی ۱۵۸
نایکنواختی نتیجه رنگرزی ۱۶۲
روشهای حصول نتیجه یکنواخت ۱۶۳
انتخاب یکنواخت کننده مناسب ۱۶۶
اصلاح رنگرزی نایکنواخت ۱۶۶
مزایای رنگزای شیمیائی ۱۶۸
معایب رنگزای شیمیائی ۱۶۹
رنگزاهای مناسب و اقتصاد برای کلاف پشم ۱۶۹
منابع ۱۷۱

چکیده
تقسیم بندی رنگینه ها در شاخص رنگ (Color Index)
منظور از این تقسیم بندی پنج جلد کتابی است که توسط
The Society of Dyers and Colorists (SDC)
American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)
تهیه گردیده است. در  جلد اول، رنگینه های خانواده‌های اسیدی، ازوئیک و بازی (بازیک)، در جلد دوم رنگینه های خانواده‌های مستقیم، دیسپرس، سفید کننده های نوری، غذایی، اینگرین (Ingrain) و رنگینه‌های مناسب برای رنگرزی چرم و در جلد سوم رنگینه های خانواده های دندانه ای، طبیعی، رنگدانه (پیگمنت(، راکتیو، احیاء کننده‌ها، رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی رنگینه های محلول در حلال، گوگردی، خمی و خمی محلول به ترتیب امده است. رنگینه های هر خانواده به ترتیب زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، ابی، سبز، قهوه ای و بالاخره مشکی بوده و به رنگینه های (غیر مخلوط) موجود هر خانواده رنگینه ای شماره ای داده شده است. به عنوان مثال:
(نام ژنریک شاخص رنگی و یا کالرایندکس) C.I.Acid Yellow 1
که به معنای رنگینه اسیدی زرد رنگ با شاخص رنگی یک است. هر نام ژنریک شاخص رنگی، مشخص کننده یک ساختار شیمیایی معین می باشد. رنگینه های زرد رنگ دیگر همین خانواده با ساختار متفاوت، شاخص رنگی دیگری مثل ۲، ۳ ، ۴ و غیره خواهد داشت. در این ۳ جلد خصوصیات هر رنگینه با شاخص معین مثل پایه شیمیایی و شماره ان، تغییرات رنگ در مقابل نور روز و نور مصنوعی، روشن مناسب برای رنگرزی، قدرت یکنواختی (جابجایی)، لکه گذاری روی الیاف دیگر، تعدادی از ثباتهای مختلف، قابلیت برداشت و کاربردهای غیر نساجی امده است. تقسیم بندی در این سه جلد با توجه به کاربرد رنگینه ها انجام شده است. در جلد چهارم فرمول شیمیایی رنگینه ها امده است و به هر فرمول شیمیایی شماره ای داده شده است که انرا شماره پایه شیمیایی شاخص رنگی نام داده اند. این شماره از ۱۰۰۰۰ شروع می گردد. به عنوان مثال رنگینه اسیدی زرد با شاخص رنگی ۱، دارای شماره پایه شیمیاییی شاخص رنگی ۱۰۳۱۶ ، می باشد.
جلد پنجم از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول، رنگینه ها به ترتیب خانواده های رنگینه ای و رنگ در جلدهای اول، دوم و سوم و نام ژنریک انها امده و نامهای تجارتی انها که توسط شرکتهای مختلف انتخاب شده است در مقابل انها ذکر گردیده است. در قسمت دوم عکس قسمت اول عمل شده و نامهای تجارتی رنگینه ها به ترتیب حروف الفبا امده و نام ژنریک انها در مقابل قرار داده شده است. جلدهای دیگر کالرایندکس، ضمیمه بوده و رنگینه های جدید در انها ذکر گردیده است.

فصل اول
مواد تعاونی (کمکی) در رنگرزی
مواد تعاونی و یا کمکی در رنگرزی را می توان به گروههای زیر تقسیم بندی نمود:
سختی گیر اب
تر کننده – نفوذ دهنده
ضد جابجایی
یکنواخت کننده
ریتارد (Retarder) یا ترمز کننده
کاریر (Carrier)
دیسپرس کننده
احیاء کننده
اکسید کننده
سختی گیر اب
اب در صنعت نساجی نقش مهمتری را نسبت به صنایع دیگر دارد. ابهای زمینی و دریا معمولا دارای املاح کلسیم و منیزیم می باشد که به اب سخت معروف است. گرچه وجود مقداری از این املاح در اب اشامیدنی مفید است ولی در صنعت نساجی وجود اینگونه املاح در اب، در بیشتر موارد با مولکولهای رنگینه و یا مواد دیگر حاضر در حمام تولید رسوبهای نامحلول کرده و رنگرزی و تکمیل را با اشکال مواجه می سازد. در بیشتر کارخانجات، اب را جهت مصرف سالنهای تکمیل قبلا تصفیه نموده و املاح را تا مقدار زیادی از ان جدا می نمایند. به هر حال چنانچه اب تصفیه نشده باشد و یا تصفیه ان بصورت کامل انجام نگرفته باشد می توان از مواد سختی گیر اب استفاده نمود. سختی گیرهای اب، مواد معدنی و یا الی می باشد که با املاح کلسیم و منیزیم حاضر در اب سخت، تولید کمپلکس محلول نموده و بدین وسیله از واکنش انها با مواد دیگر در حمام جلوگیری نموده و به عبارت دیگر انها را غیرفعال می نماید. از انجائی که در مقدمات، رنگرزی، چاپ و تکمیل، بیشتر مواد مصرفی نسبت به اب سخت حساسیت نشان می دهد لذا به کار گرفتن مواد سختی گیر اب با اب کاملا تصفیه نشده ضرروی است.
مواد تر کننده (خیس کننده)
این مواد، تر شدن کالای نساجی را اسان تر و سریع تر می نماید و بکار گرفتن انها برای کالایی که اب را به راحتی جذب نکند و مخصوصا در عملیات پد (pad) که پارچه برای جذب محلول، مدت زیادی ندارد ضروری می باشد.
ترکننده به طور کلی کشش سطحی اب را روی لیف پایین اورده و اب بهتر روی سطح لیف و در منفذهای بین الیاف پخش می گردد و در نتیجه مواد همراه خود را به داخل کالا می رساند. این مواد نه تنها نفوذ محلول را به داخل کالا اسان تر می کند بلکه رنگرزی و تکمیل را یکنواخت تر می سازد. قابلیت جذب محلول متفاوت کالای نساجی در مراحل مختلف می تواند عامل نایکنواختی باشد. مثلا چنانچه پارچه در مرحله مرسریزه به صورت یکنواخت خیس نشده باشد مرسریزه بصورت یکنواخت انجام نشده و این نایکنواختی، پس از رنگرزی خود را به صورت نایکنواختی رنگی نشان می دهد. ترکننده ها، دیسپرس کننده ها و شوینده ها (دترجنت ها) ساختمان شیمیایی مشابه ای داشته و یکی از این سه خاصیت ممکن است در بعضی موارد بیش از دو خاصیت دیگر باشد. برای عملیاتی که در قلیا و یا اسیدهای قوی صورت می گیرد بایستی از ترکننده های مقاوم در شرایط  محیط استفاده گردد.
نفوذ دهنده که مشابه ترکننده می باشد به نفوذ بیشتر رنگدانه (رنگینه نامحلول در اب) به داخل کالا کمک می کند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است