آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » لیست » پروژه » فلسفه و تاریخ » دانلود پروژه تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ ایران
دانلود پروژه تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ ایران

دانلود پروژه تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ ایران

تقسیم ‌بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران

فهرست مطالب تقسیم‌ بندی جامعه‌ی‌ ایران‌ ۵
طبقه‌ روحانیون‌ ۵
طبقه‌ جنگیان‌ ۵
چگونگی‌ ترتیب‌ مناصب‌: ۸
صفات‌ مختصه‌ دولت‌ ساسانی‌ ۹
امتیازات‌ دولت‌ ساسانی‌ ۱۰
جمعیت‌ شهرها و سازمان‌ یافتن‌ کار پیشه‌وران‌ ۱۰
وضعیت‌ شهرها: ۱۱
برده‌داری‌ و فئودالیسم‌ ۱۵
مناصب‌ و مشاغل‌ موروثی‌: ۱۸
مناصب‌ لشگری‌ و کشوری‌ ۱۸
شاه‌ ۱۹
نایب‌ السلطنه‌ ۲۱
بزرگ‌ فرماندار: ۲۱
مقامات‌ عالیه‌ ۲۱
ورزگان‌: ۲۲
وزیر بزرگ‌ ۲۳
آزازان‌: ۲۵
شهرداران‌ ۲۵
اسپوهران‌: ۲۶
مراتب‌ مأمورین‌ بزرگ‌ تقریباً چنین‌ بوده‌ است‌: ۲۷
در دیوان‌ شاهی‌: ۲۸
تشکیلات‌ دولت‌ ۲۸
اداره‌ دینی‌ وروحانی‌ (مؤبدان‌) ۲۹
دبیران‌ و سایر عمال‌ اداره‌ مرکزی‌: ۳۰
مناصب‌ مذهبی‌ ۳۲
مناصب‌ مذهبی‌ (روحانیون‌) ۳۲
وظایف‌ روحانیون‌ درجامعه‌: ۳۴
مناصب‌ نظامی‌ ۳۵
نظام‌ امنیتی‌ و حقوقی‌: ۳۷
اقتصاد و خانواده‌: ۳۹
خبررسانی‌: ۴۰
تشکیلات‌ ایالات‌: ۴۰
صناعات‌ و تجارت‌ و شوارع‌ ۴۱
مالیه‌: ۴۲
دهقانان‌: ۴۳
رعایا ۴۴
وضعیت‌ قبایل‌ ۴۴
پزشکان‌ ۴۶
خانواده‌ در دوره‌ ساسانی‌ ۴۷
مراتب‌ اعطای‌ هدایا ۵۰
پوشش‌ و لباس‌ دوره‌ ساسانی‌ ۵۱
صفات‌ ایرانیان‌ عصر ساسانی‌ ۵۱
منابع: ۵۲

مردم‌ به‌ ۴ طبقه‌ بخش‌ شده‌اند. در رأس‌ طبقات‌ ۴ گانه‌، (اعضاء اربعه‌) پادشاه‌قرار دارد شاهان‌ نواحی‌ داستانها وابسته‌ و تابع‌ او هستند. همانند گذشته‌ مقام‌نخست‌ از آن‌ روحانیون‌ است‌، مقام‌ دوم‌ متعلق‌ به‌ مردان‌ کارزار است‌. دبیران‌«کتّاب‌» دارای‌ مقام‌ سوم‌ هستند اعضای‌ این‌ صنف‌ عبارتند از: منشیان‌ «کتّاب‌رسایل‌» شماره‌گران‌ «کتّاب‌ محاسبات‌» داوران‌ و آمارگران‌ «کتّاب‌ اقضیه‌ و مجلات‌و مشروط‌» رویدادنویسان‌ «کتّاب‌ سیر»، پزشکان‌، شاعران‌ و منجمان‌.
«عضو چهارم‌» جامعه‌ یا طبقه‌ زیردست‌ را (مهنه‌ خوانند). طبقه‌ مذکور شامل‌چند گروه‌ کشاورزان‌ (بزرگان‌) رعایای‌ روستانشین‌ (راعیان‌) بازرگانان‌ (تجّار) ودیگران‌ (سایر محترفه‌) بود. وظیفه‌ کشاورزان‌ – وظیفه‌ کشت‌ و زرع‌ است‌ و آنها بایدد رحد و توانایی‌ جهان‌ را آباد و از لحاظ‌ آذوقه‌ تأمین‌ کنند.
طبقه‌ دیگری‌ وجود داشت‌ که‌ جهت‌ مشخصه‌ آن‌ انجام‌ کارهایی‌ است‌ که‌مستلزم‌ داشتن‌ دانش‌ تخصص‌ و تجربه‌ است‌. آنها به‌ کاری‌ دست‌ می‌زنند که‌آموخته‌اند، نیک‌ می‌شناسند و از عهده‌ آن‌ برمی‌آیند. این‌ نکته‌ مؤید آن‌ است‌ که‌نیروهای‌ مولد ایران‌ همچنان‌ رو به‌ گسترش‌ و پیشرفت‌ داشتند. در کارگاهها، آلات‌ وابزار مختلف‌، تخصص‌ و تجربه‌ به‌ صورتی‌ منظم‌ از نسلی‌ به‌ نسل‌ دیگر انتقال‌می‌یافت‌. آموزش‌ حرفه‌ و فن‌ توجه‌ فراوان‌ می‌شد.
دگرگونیهای‌ پدید آمده‌ در نظام‌ صنفی‌ ایران‌ مؤید اهمیت‌ مقام‌ و توقف‌تولیدکنندگان‌ شهری‌ در اقتصاد عمومی‌ کشور بود. در طبقه‌ استثمارشوندگان‌دگرگونی‌ پدید آمد. پیشه‌وران‌ شهری‌ و بازرگانان‌ به‌ چنان‌ مقام‌ مهمی‌ دست‌ یافتندکه‌ در مأخذ و منابع‌ از آنان‌ به‌ عنوان‌ چهارمین‌ صنف‌ و چهارمین‌ عضو چامعه‌ یادشده‌ است‌.
تقسیم‌ بندی‌ جامعه‌ی‌ ایران‌
در نوشته‌ی‌ دیگری‌، اجتماع‌ از ۴ طبقه‌ و صنف‌ تشکیل‌ شده‌ است‌.
۱- نخستین‌ موبدان‌ است‌.  ۲- جنگیان‌ که‌ شاه‌ نیز در این‌ طبقه‌ جای‌ دارد.  ۳-کشاورزان‌  ۴- پیشه‌ وران‌
در روایات‌ ایرانی‌ از ۳ طبقه‌ سخن‌ رفته‌ است‌ و سه‌ آتش‌ ورجاوند به‌ هریک‌ ازاین‌ سه‌ طبقه‌ مربوط‌ شده‌ است‌. ۱- روحانیان‌ (آذر فرنبخ‌)  ۲- جنگیان‌ (آذرگشتسب‌)  ۳- طبقه‌ سوم‌ (آذر برزین‌ مهر).
در اوستای‌ جدید جامعه‌ی‌ ایرانی‌ به‌ ۴ دسته‌: ۱) روحانیون‌  ۲) جنگیان‌  ۳)کشاورزان‌  ۴) طبقه‌ صنعتگران‌
دوره‌ ساسانیان‌ طبقه‌ سوم‌ دبیران‌ – کشاورزان‌ و صنعتگران‌ در رتبه‌ها وچون‌ طبقه‌بندی‌ اجتماعی‌ را به‌ این‌ نحو با اوضاع‌ سیاسی‌ زمان‌ تطبیق‌ کردند طبقات‌اربعه‌ ذیل‌ پیدا شد. ۱) روحانیون‌  ۲) جنگیان‌  ۳) مستخدمین‌ ادارات‌  ۴) توده‌ ملت‌(روستاییان‌ و صنعتگران‌ یا شهریان‌.
طبقه‌ روحانیون‌
قضات‌
علماء دینی‌ – لیست‌ترین‌ و متعددترین‌ مرتبه‌ این‌ علما صنف‌ مغان‌ بود که‌ پس‌از مغان‌ موبدان‌ و هیربدان‌ و سایر اصناف‌ روحانی‌ که‌ هریک‌ شغلی‌ و وظیفه‌خاصی‌ داشتند.
رستوران‌ و معلمان‌
طبقه‌ جنگیان‌
سواره‌  هرکدام‌ وظیفه‌ای‌ جداگانه‌ داشتند.
پیاده‌
مستخدمین‌ ادارات‌
منشیان‌
نویسندگان‌ احکام‌ محاکم‌
نویسندگان‌ اجاره‌ نامه‌ و قراردادها
مورخان‌
پزشکان‌
منجمان‌
طبقه‌ توده‌ – مرکب‌ از اصناف‌ اشعبی‌ بود (مثل‌ تجار، فلاحان‌ و سوداگران‌ وسایر پیشه‌وران‌.
رئیس‌
روحانیون‌ – موبدان‌ موبد
جنگیان‌ – ایران‌ سیاه‌ بز
دبیران‌ – ایران‌ دبیر بز
توده‌ – استرپوشان‌ سالار یا استرپوش‌ بز
هر رئیس‌ یک‌ بازرس‌ در تحت‌ اختیار خود داشت‌ که‌ مأمور سرشماری‌ طبقه‌بود بازرس‌ دیگر موظف‌ بود که‌ بدرآمد هر فردی‌ از افراد طبقه‌ رسیدگی‌ کند و نیزیک‌ آموزگار در اختیار او بود تا هرکس‌ را از اوان‌ کودکی‌ علمی‌ یا پیشه‌ بیاموزد. واو را به‌ تحصیل‌ معاش‌ قادر کند.
در ازمنه‌ی‌ نخستین‌ عهد ساسانیان‌ یک‌ تقسیم‌ اجتماعی‌ دیگر وجود داشت‌ که‌بی‌شبهه‌ از بقایای‌ عهد اشکانیان‌ بوده‌ است‌. نام‌ این‌ طبقات‌ را در کتیبه‌ حاجی‌ آباد که‌بروزیان‌ نوشته‌ شده‌ می‌بینیم‌. شاپور در آن‌ سنگ‌ نبشته‌ کیفیت‌ تیراندازی‌ خود را باحضور شهرداران‌ (امراء دولت‌) اسپوهران‌ (مقصود رؤسا یا بطور کلی‌ افرادخاندانهای‌ بزرگ‌) و ورزگان‌ (بزرگان‌) و آزادان‌
بطور کلی‌ ترتیب‌ مقامات‌ و طبقات‌ امری‌ بسیار پیچیده‌ و تاریک‌ است‌. تخالف‌و تعارض‌ ظاهری‌ که‌ در تقسیمات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ ملت‌ دیده‌ می‌شود نسبت‌مستقیم‌ دارد، با میراثی‌ که‌ از اشکانیان‌ به‌ ساسانیان‌ رسیده‌ و آن‌ میراث‌ عبارت‌ بوداز تزاحم‌ در مسلک‌ مخصوص‌ یکی‌ ملوک‌ الطوایفی‌ و دیگری‌ حکومت‌ مطلقه‌ دیوانی‌.
جامعه‌ ایران‌ در گروه‌ زیر منقسم‌ می‌شد:
۱- شاه‌ و خانواده‌ و متعلقین‌ سلطنت‌
۲- شتر داران‌ یا فرماندهان‌ استان‌
۳- اعیان‌
۴- بازرگانان‌ یا امنای‌ دربار
۵- آزادان‌ یا افراد آزاد و آبرومند
۶- کشاورزان‌
۷- بازرگانان‌
۸- هنرمندان‌
۹- بندگان‌
جامعه‌ ایران‌ دوره‌ ساسانی‌
در طول‌ عمر ۴ قرنی‌ دولت‌ ساسانی‌ همواره‌ کلیات‌ و اصول‌ همان‌ بنای‌ اداری‌- اجتماعی‌ بر یک‌ حال‌ باقی‌ ماند…………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است