عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان
دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان

دانلود پروژه تنش شوری در گیاهان

تنش شوری در گیاهان

فهرست مطالب
چکیده : ۳
پیشگفتار : ۵
فصل اول :  کلیات ۸
۱-۱ توزیع مناطق کشور : ۸
۱-۱-۱ مناطق شور جهان : ۹
۱-۱-۲ پراکندگی مناطق شور در ایران : ۱۳
خاکهای رسوبی شور ( Alluvils) 13
۱-۲ خاکهای شور قلیائی : ۱۴
۱-۲-۱ خاکهای شور : ۱۴
۱-۲-۲ خاکهای قلیائی : ۱۵
۱-۳ علل شوری : ۱۶
۱-بارندگی : ۱۶
۲- هوازدگی کانیها : ۱۷
۳-نمک های فسیلی : ۱۸
۴-جزرو مد دریا : ۱۸
۵-بالا بودن سطح آب : ۱۹
۶-استفاده از مخازن آب شور زیر زمینی : ۲۰
فصل دوم : گیاهان شور روی ۲۲
۲-۱ طبقه بندی گیاهان شور روی : ۲۲
طبقه بندی شوررویها طبق نظر ( WAISEL) 24
۱-شور رویهای کاذب ( گیاهان گریزان از نمک )( EVAIVE) 24
۲- شور رویهای بردبار به نمک : ۲۵
۲-۲ پراکنش ونواره بندی شور رویها : ۲۶
۲-۳ توالی در زیستگاههای شور : ۲۸
۲-۴ اشکال حیاتی گیاهان شور روی : ۳۰
۲-۵ تاثیر عوامل محیطی بر جوانه زدن ورشد گیاهان هالوفیت : ۳۱
رطوبت : ۳۱
حرارت ۳۲
نور : ۳۳
اسیدیته : ۳۴
فصل سوم : ۳۵
مکانیسمهای مقابله با تنش شوری درگیاهان ۳۵
۳-۱ صفات فیزیولوژیک بردباری به نمک : ۳۵
۳-۱-۱- مکانیسم های بردباری : ۳۶
الف – سازس اسمزی سیتو پلاسم : ۳۶
ب – سازش یونی ویژه سیتوپلاسم : ۳۸
ج – کده بندی یونها دراثر فعالیت غشاء ۳۹
د – تجمع پرولین : ۳۹
ه – افزایش جذب آنتاگونیتی یونی : ۴۰
۳-۱-۲ مکانیسم های احترازی یا اجتنابی : ۴۰
الف – مکانیسم های تنظیمی : ۴۰
ب – روشهای گریز از شوری : ۴۱
۱-گیاهان آبدار : ۴۲
۲- گیاهان دفع کننده نمک : ۴۲
۳-گیاهانی که فاقد مکانیسم مشخص هستند . ۴۲
الف ) محدودیت جذب مواد : ۴۳
ب ) رقت نمک جذب شده : ۴۳
ج ) ترشح نمک : ۴۴
= جد ایی اندامهای اشباع از نمک : ۴۵
انتقال مجدد نمک ۴۵
= تجمع نمک درکرکهای نمکی : ۴۶
۳-۲ تغییرات ریخت شناسی وتشریحی درگیاهان بعنوان پاسخی به تنش شوری: ۴۷
۳-۲-۱ اثر شوری در آبداری وساختمان برگ : ۴۷
۳-۲-۲ اثرشوری برساختمان ساقه : ۴۸
۳-۲-۳ اثر شوری برساختمان ریشه : ۴۸
۳-۲-۴ اثر شوری برگل دهی : ۵۰
فصل چهارم : حساسیت و مقاومت گیاهان به املاح ۵۱
۴-۱ میوه ها : ۵۱
۴-۲ محصولات صحرایی : ۵۲
۴-۳ سبزیها ۵۳
۴-۴- گیاهان زینتی : ۵۴
فصل پنجم :  مقابله با مسائل شوری ۵۵
۵-۱ انتخاب محصول : ۵۵
۵-۲ استقرار محصول : ۵۵
۵-۳ لزوم خاکشویی : ۵۶
۵-۴ زهکشی : ۵۷
فصل ششم :گیاهان مقاوم به تنش شوری ۵۸
گز ۶۱
مشخصات گیاه شناسی گز : ۶۱
تاغ کاری واهمیت آن درمنطقه کویری ۶۲
رویشگاه تاغ . ۶۳
رشد – مشخصات کمی تاغ : ۶۴
انواع تاغ زارها : ۶۵
تاغ زارهای دست کاشت : ۶۵
تاغزارهای طبیعی : ۶۶
اهمیت تاغ و خصوصیات گیاهشناسی آن : ۶۶
منابع مورد استفاده ۶۹
«دو گونه اسکمبیل» ۷۰
«گونه ای از گز» ۷۱
«دو گونه تاغ» ۷۲
چکیده :
شوری یکی از عوامل موثر در تمدنهای بشری و سیستم های کشاورزی بوده که زندگی انسان بر این سیستم ها تکیه داشته است . تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آ‎بیاری اراضی ودر نتیجه تجمع نمک در سطح خاک نابود شده اند . چنانچه بارندگی محدود باشد ، شستشوی نمک در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاک انجام نمی شود وبا افزایش شوری ، رشد وتوسعه گیاه ودر نتیجه عملکرد محصول کاهش می یابد .
بیش از ۸۰ درصد سطح کره زمین بوسیله محلول نمکی با غلظت حدود ۵/۰ مولارکلرور سدیم پوشیده شده است که فقط گروهی از گیاهان عالی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند واغلب گیاهان حتی قادر به تحمل غلظت یک درصد آب اقیانوسها ( بدون تغییر در موازنه آبی و غذایی یا متوبولیسمی گیاه ) نمی باشد در اوایل قرن نوزدهم واژه شوری یا هالوفیت به گیاهانی نظیر Atriplex salicornia قلیا اطلاق شد .
اغلب باکتریها حساسیت زیادی به شرایط شوری دارند اما در بین آنها انواعی نیز یافت می شود که در زمره مقاومترین موجودات نسبت به شوری قرار می گیرند .
مکانیسمهای سازشی مختلفی در مسیر تکاملی هالوفیت ها ایجاد شده است که
بعضی از مکانیسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقلیم فصلی یا شرایط اکولوژی خاک ( ادافیکی ) می گردند و رویش گیاهان را با تغییرات مناسب در جهت تکمیل چرخه زندگی شان امکان پذیر می سازند .
از آنجائی که بعضی از آنزیمها به تنش خشکی حساس هستند لذا تغییرات متابولیسمی گسترده ای تحت شرایط شور دیده می شود . غلظت بالای نمک در بافتهای گیاهی آنزیمهای شرکت کننده در متابولیسم نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهد . شوری هم چنین تاثیرات قابل توجهی را بر تنفس ، تثبیت  CO2 و متابولیسم پروتئین ها داشته و حتی در افزایش مقدار DNA سلول و تغییر پذیری وسیع درسطوح کرورموزمی ( پلوئیدی ) دخیل می باشد .

پیشگفتار :
رشد سریع جمعیت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و گرسنگی ایجاب می کند که میزان تولیدات کشاورزی بطور روز افزون افزایش یابد جهت رسیدن به این هدف علاوه بر تغییرات ژنتیکی و اصلاح گیاهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گیاهان مناسب باشرایط اقلیمی بویژه راهها عملی تر دیگر مانند استفاده صحیح از زمینهای زیر کشت ونیز استفاده از زمینهای بایر بعد از انجام اقداماتی در زمینه اصلاح آنها ، بکار گرفتن شیوه های جدید آبیاری و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گیاهان نسبت به تنشهای محیطی مورد توجه دانشمندان و متخصصین امورکشاورزی می باشد .
یکی از ویژگیهای کویرهای جهان ، شور بودن خاک بسیاری از آنها می باشد که اغلب به علت بالا بودن غلظت نمک ، قشری ازاملاح ، سطح و یا لایه های زیرین را فرا گرفته است . اصولا عوامل خاص چون زیاد بودن تبخیر ، کم بودن نزولات جوی ، بالا بودن سطح سفره های آب زیر زمینی ، مجاورت با گنبدهای نمکی و ویژگیهای خاک منطقه وغیره باعث بوجود آمدن چنین مناطقی در سطح زمین می گردند این نواحی به علت بالا بودن میزان شوری خاک فاقد پوشش گیاهی بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاک بهره برداری کشاورزی از آنها نیز ممکن ودر صورت امکان اصلاح خاک ، کشاورزی در آنها چندان سودمند نخواهد بود .
امروزه سعی بر این است که به کمک دانش بوم شناسی از هر منطقه به نحوشایسته ای استفاده شود حریم زراعت جنگل ، مراتع ، آبخیزها ،مردابها و غیره ، حفظ گردد . در حقیقت استفاده معقول از منابع طبیعی به طوری که در بر گیرنده منافع نسل کنونی و نسلهای آینده باشد بایستی درسر لوحه برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد .
متاسفانه در نتیجه عدم آگاهی به اصول زراعت ویا برای دستیابی به منافع کوتاه
مدت خاکها و آبها مورد بهره برداری غلط قرار گرفته ودر نتیجه پس از مدتی مرغوبیت خود را از دست می دهند بطوریکه هم اکنون در جهان میلیونها هکتار از زمینهای زیرکشت آنقدر شور شده اند که تولید محصول در آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست .
مناطق کویری ایران را عموما بیابانهای وسیعی احاطه نموده که دربسیاری از آنها زندگی شکل نگرفه ویا در مواردی به علل مختلف ساکنین روستا ها مهاجرت نموده و سکونتگاهها متروک شده و کشتزارها بیش از پیش شور گردیده و زمینه لازم برای گسترش کویر فراهم آمده است . یکی از بهترین عواملی که باعث شکل نگرفتن زندگی ویا مهاجرت روستائیان وبه عبارت دیگر حامیان سخت کوش مناطق کویری می گردد مشکل شوری خاک است ……

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است