دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود طرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی

تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
خلاصه طرح
معرفی محصول
(  نام و کد محصول آیسیک )
شماره تعرفه گمرکی
شرایط واردات
بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین المللی)
بررسی و اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول
توضیح موارد مصرف و کاربرد
بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول
اهمیت استراتژیک کالا در دنیاي امروز
کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول
شرایط صادرات
وضعیت عرضه و تقاضا
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون
بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه یافته در دست اجرا
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال
بررسی روند مصرف از آغاز برنامه
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال 84
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم
بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصول
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعت یایران سوخت جایگزین گازوییل
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي
میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه
پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال
بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت
وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی
حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات)
حمایت هاي مالی (واحدهاي موجود و طرح ها)
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي
منابع
سوخت جایگزین گازوییل که در صنعت به نا م هایی چون بیودیزل نیز موسوم است جهت سوخت در موتورهاي دیزلی و در فورمولاسیون برخی تولید ات دیگر چون روانسازهاي صنعتی براي بهبود خواص بکار می رود. استفاده روز افزون از سوخت هاي فسیل ی، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجو د،محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژي غیر نفتی ترغیب نموده اس ت. در حال حاضر میزان تقریبیحجم ذخایر نفتی به انداز ه اي است که در صورت ادامه روند تکیه بر سوخ ت هاي فسیل ی،در آینده نزدیک جهان با مشکلات زیادي از قبیل کمبود مواد اولیه و آلودگی محیط زیست مواجه خواهد ش د. عمده تر ین مصرف سوخ ت هاي فسیلی در موتورهاي احت راق داخلی م ی باشد که به دلیل خاصیت آلود ه کنندگی زیاد و به جاگذا شتن ذرات معلق و مض ر باعث آلودگی زیست محیطی می شوند. ب هعنوان مثال تا چندي پیش جهت افزایش بهر ه وري و بهسوزي بنزین که عمد ه ترین سوخت و نیروي محرکه مورد استفاده در حمل و نقل است، از تترااتیل سرب استفاده می گردید. با مشخص شدن خطرات زیست محیطی این ماده تلاش برا ي به عنوان MTBE یافتن جایگزین مناسبی شروع گردید و در نهایت متی ل ترشیوبوتیل اتر با نام اختصار ي جایگزین معرفی و در ایران و برخی کشورهاي جهان به صورت گسترد ه اي از دهه 1980 میلادي به بعد در بنزین هاي بدون سرب استفاده ش د. استفاده این مواد در سوخت ابتدا با استقب ال زیادي روبرو گشت اما پس
از گذشت چند سال تاثیرات س وء آن روي بدن انسان و مضرات زیست محیط ی ب ه ویژه آلودگی آ ب هاي زیرزمینی به اثبات رسی د. به همین دلیل دانشمندان به فکر استفاده از منابع سوختی سازگار با سیستم بیولوژیکی و محیط زیست افتادند…………………

دانلود طرح توجیهی تهیه سوخت جایگزین گازوییل از منابع طبیعی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد