آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خانه » لیست » پروژه » جغرافیا » دانلود پروژه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم
دانلود پروژه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

دانلود پروژه بررسی و روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم

بررسی و روند  تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم
چکیده
در این تحقیق به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر سمیرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی است که جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر عوامل اقتصادی ( کشاورزی ، صنعت خدمات)، راههای ارتباطی، جمعیت، منابع آب، نقش دولت و مدیریت شهری عامل دفاع مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ای که از این تحقیق گرفه شد نشان داد که عامل آب و دفاع نقش بسیار مهمی در پیدایش این شهر داشته و راههای  ارتباطی شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودی نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادی در زمینه های کشاورزی و خدمات از دهه ۱۳۴۵ به بعد باعث افزایش اشتغال در این موارد گردیده است و کشاورزی به صورت تک محصولی بود و صنعت در این منطقه رونق نداشت در زمینه مدیریت شهری شهرداری بیشترین نقش را در توسعه شهری داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت فضایی در قسمت جنوب،  قومیت گرایی، کمبود زمین در سطح شهر باعث تخریب باغات در این منطقه شده است. کلید واژه ها : سمیرم، توسعه فیزیکی، اقتصاد، توسعه فضایی
فهرست مطالب
چکیده………………………………
مقدمه……………………………… ۱
فصل اول ( طرح تحقیق)
۱-۱- بیان مسأله…………………….. ۵
۱-۲- تعاریف عملیاتی…………………. ۷
۱-۳- فرضیه ها………………………. ۸
۱-۴- روش تحقیق……………………… ۹
۱-۵- پیشینه تحقیق…………………… ۹
۱-۶- اهداف تحقیق……………………. ۱۲
۱-۷- اهمیت و ضرورت تحقیق…………….. ۱۲
۱-۸- امکانات و محدودیت های تحقیق……… ۱۴
فصل دوم ( ویژگی های عمومی شهر سمیرم)
۲-۱- بررسی موقعیت طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهر سمیرم   ۱۶
۲-۱-۱- موقعیت و ویژگیهای طبیعی سمیرم….. ۱۶
۲-۱-۲- توپوگرافی……………………. ۱۸
۲-۱-۳- زمین شناسی شهرستان سمیرم………. ۲۰
۲-۱-۴- معادن……………………….. ۲۲
۲-۱-۵- پوشش گیاهی…………………… ۲۲
۲-۱-۶- ویژگی های اقلیمی……………… ۲۳
۲-۱-۶-۱- بارندگی……………………. ۲۳
۲-۱-۶-۲- دما و رطوبت………………… ۲۴
۲-۱-۶-۳- باد……………………….. ۲۴
۲-۱-۶-۴- یخبندان……………………. ۲۵
۲-۱-۶-۵- وضعیت تابش و ابرناکی………… ۲۵
۲-۱-۷- منابع آب…………………….. ۲۵
۲-۱-۷-۱- آبهای سطحی…………………. ۲۵
۲-۱-۷-۲- آبهای زیرزمینی……………… ۲۷
۲-۲- ویژگی های اقتصادی شهرستان سمیرم….. ۲۸
۲-۳-۱- کشاورزی……………………… ۲۹
۲-۳-۲- زراعت……………………….. ۲۹
۲-۳-۳- باغبانی……………………… ۲۹
۲-۳-۴- صنعت………………………… ۳۰
۲-۳-۵- خدمات……………………….. ۳۱
جمع بندی فصل دوم……………………. ۳۱
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پیدایش و توسعه فیزیکی شهر سمیرم)
۳-۱- علل شکل گیری و توسعه شهر سمیرم…… ۳۴
۳-۲- جهات توسعه و گسترش فیزیکی شهرسمیرم.. ۳۶
۳-۳- اولین محله سمیرم……………….. ۳۷
۳-۴- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فیزیکی شهر سمیرم ۳۸
۳-۴-۱- عوامل طبیعی………………….. ۴۱
۳-۴-۱-۱- منابع آب…………………… ۴۲
۳-۴-۱-۲- خاک……………………….. ۴۵
۳-۴-۲- نقش عوامل انسانی در توسعه فیزیکی  شهر سمیرم  ۴۵
۳-۴-۲-۱- جمعیت………………………
۳-۴-۲-۲- شبکه های ارتباطی و اثرات آن بر توسعه فیزیکی شهر۴۵
۳-۴-۲-۳- شبکه های ارتباطی درون شهری…… ۵۰
۳-۵- عوامل اقتصادی………………….. ۵۴
۳-۵-۱- سیمای اقتصادی و حوزه نفوذ شهر سمیرم ۵۵
۳-۶- سیاست های دولت و مدیریت شهری…….. ۵۷
۳-۶-۱- مهمترین اقدامات شهری………….. ۶۲
۳-۷- عامل مذهب……………………… ۶۳
۳-۷-۱- مساجد……………………….. ۶۳
۳-۷-۲- حسینه ها…………………….. ۶۴
۳-۷-۳- امام زاده ها…………………. ۶۶
۳-۸- عوامل فرهنگی…………………… ۶۶
۳-۹- عوامل اجتماعی………………….. ۶۷
۳-۱۰- عامل امنیت……………………. ۶۸
۳-۱۱- عامل مالکیت ………………….. ۶۸
۳-۱۲- کاربری اراضی شهر………………. ۶۸
۳-۱۳- توسعه فیزیکی شهر در رشد نظامند (ارگانیک)  ۶۹
۳-۱۴- امکانات توسعه شهری…………….. ۷۰
۳-۱۵- موانع عمده در توسعه و عمران شهر…. ۷۰
۳-۱۶- مسائل و مشکلات زیست محیطی شهر……. ۷۰
جمع بندی فصل سوم……………………. ۷۱
فصل چهارم  ( بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر سال (۸۵-۱۳۷۵)
۴-۱- بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهرستان (۸۵- ۷۳
۴-۱-۱- مسکونی………………………. ۷۵
۴-۱-۲- تجاری……………………….. ۷۵
۴-۱-۳- معابر……………………….. ۷۶
جمع بندی فصل چهارم………………….. ۸۱
 فصل پنجم ( نتایج رشد فیزیک شهر)
۵-۱- نتایج رشد فیزیکی شهر……………. ۸۳
۵-۱-۱- نتایج منفی…………………… ۸۴
۵-۱-۲- راهکارهای مقابله بارشد شهر…….. ۹۱
جمع بندی فصل پنجم…………………… ۹۲
فصل ششم ( آزمون فرضیات، نتیجه گیری، پیشنهادات
آزمون فرضیه اول…………………….. ۹۳
آزمون فرضیه دوم…………………….. ۹۴
آزمون فرضیه سوم…………………….. ۹۶
آزمون فرضیه چهارم…………………… ۹۸
نتیجه گیری…………………………. ۹۹
ارائه پیشنهادات…………………….. ۱۰۱
منابع و مأخذ……………………….. ۱۰۳
فهرست جداول
جدول ۲-۱- مشخصات سدهای در دست مطالعه یا در حال تکمیل شهرستان سمیرم۲۷
جدول ۳-۱- پیش بینی جمعیت شهر سمیرم ( سال پایه ۸۵ و افق طرح ۱۴۰۰۴۷
جدول ۳-۲- خیابان های اصلی موجود در شهر سمیرم ۵۳
جدول ۴-۱- کاربری اراضی موجود در شهر در سال ۱۳۷۵ ۷۷
جدول ۴-۲- کاربری اراضی موجود در شهر ۱۳۸۵٫ ۷۷
جدول۴-۳- کاربری اراضی پیش بینی در افق سال ۱۳۹۵  ۷۸
جدول ۵-۳- میزان تخریب باغات (۱۳۸۵-۱۳۷۵).. ۸۹
  فهرست نقشه ها، اشکال، نمودارها
نقشه(۲-۱)  موقعیت شهرستان سمیرم ……… ۱۷
نقشه(۲-۲) وضعیت توپوگرافی شهرستان سمیرم.. ۱۹
نقشه(۲-۳) نقشه زمین شناسی شهرستان سمیرم.. ۲۱
نمودار(۳-۱)میزان آب مصرفی در هر بخش…… ۴۳
تصویر(۳-۱) نمایی از عزاداری حسینی در شهر سمیرم  ۶۵
تصویر(۳-۲)نمایی از مسجد خانعلی شهر سمیرم دوره ساسانیان ۶۵
نقشه(۴-۱)کاربری اراضی موجود در شهر سمیرم ۱۳۷۹   ۷۹
نقشه (۴-۲) کاربری اراضی در شهر سمیرم سال ۱۳۸۵   ۸۰
نقشه (۵-۱) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال ۷۵   ۸۵
نقشه (۵-۲) میزان باغات در محدوده شهر سمیرم سال ۱۳۸۵    ۸۶
نقشه (۵-۳) میزان تحریب باغات در محدوده شهر سمیرم (۱۳۸۵-۱۳۷۵) ۸۷
مقدمه
پس از انقلا ب کشاورزی، ایجاد شهرها است که گوردون چایلد از آن به عنوان دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان نام می برد. در پیدایش و شکل گیری شهرها عوامل متعددی چون عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اتکا به شرایط مساعد محیط طبیعی نقش مؤثری داشته است.
در میان مهمترین عوامل پیدایش شهرها، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و مطمئناً قدیمی ترین عمل دانست. در بررسی منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات کالا و پیشرفتهای تجاری، که منجر به یک محل قابل استفاده و دائمی در یک موقعیت مطلوب می گردد و عامل افراد بشری را که کارشان موجب پیشرفت ارگانسیم شهری شده است بایستی از جمله مواردی دانست که به ایجاد شهرها، کمک ارزنده ای نموده است. تبادلات کالا و وجود محلی برای چنین تبادلاتی که می توان بازارهای شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتیجه پیدایش آن دانست، در توسعه و ایجاد شهر نقش مؤثری داشته است.به هر صورت توسعه شهری متأثر از فرآیندهای طبیعی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی،‌ سیاسی است که در طول تاریخ، مراحل گوناگون را طی کرده است. شهرها در طول زمان، رشد می یابند و آنچه که امروزه به مشکلات شهری معروف است روز به روز بالاتر می شود.
شهر یکی از تکامل یافته ترین پدیده های جغرافیایی است که عبارت از چشم اندازیهای ساخته شده به دست انسان که نتیجه آخرین دخالت ها و پیشرفته ترین عملکردهای انسان در محیط زیست خود به شمار می رود. در حقیقت شهر آخرین مظاهر پیشرفت فنی، اقتصادی و فرهنگی را در محیط های مساعد طبیعی نشان می دهد که تراکم جمعیت، دوری از اقتصاد  بسته کشاورزی، نقش یابی، ارتباط و شکل گیری اکولوژی شهری از ویژگی های اصلی آن محسوب می شود.همچنین شهر الگوی کاملی از زندگی اجتماعی است، اجتماعی که از سینه جوامع روستایی قد کشیده است………..

 


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است