دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم

بررسي و روند  تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم
چكيده
در اين تحقيق به بررسي روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم پرداخته شده است. نوع پژوهش توصيفي – تحليلي است كه جهت رسيدن به اين امر متغيرهايي نظير عوامل اقتصادي ( كشاورزي ، صنعت خدمات)، راههاي ارتباطي، جمعيت، منابع آب، نقش دولت و مديريت شهري عامل دفاع مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفه شد نشان داد كه عامل آب و دفاع نقش بسيار مهمي در پيدايش اين شهر داشته و راههاي  ارتباطي شمال به جنوب در مراحل توسعه و رشد شهر تا حدودي نقش داشته است. در بخش عوامل اقتصادي در زمينه هاي كشاورزي و خدمات از دهه 1345 به بعد باعث افزايش اشتغال در اين موارد گرديده است و كشاورزي به صورت تك محصولي بود و صنعت در اين منطقه رونق نداشت در زمينه مديريت شهري شهرداري بيشترين نقش را در توسعه شهري داشته است. با توجه به مراحل توسعه شهري و محدوديت فضايي در قسمت جنوب،  قوميت گرايي، كمبود زمين در سطح شهر باعث تخريب باغات در اين منطقه شده است. كليد واژه ها : سميرم، توسعه فيزيكي، اقتصاد، توسعه فضايي
فهرست مطالب
چكيده………………………………
مقدمه……………………………… 1
فصل اول ( طرح تحقيق)
1-1- بيان مسأله…………………….. 5
1-2- تعاريف عملياتي…………………. 7
1-3- فرضيه ها………………………. 8
1-4- روش تحقيق……………………… 9
1-5- پيشينه تحقيق…………………… 9
1-6- اهداف تحقيق……………………. 12
1-7- اهميت و ضرورت تحقيق…………….. 12
1-8- امكانات و محدوديت هاي تحقيق……… 14
فصل دوم ( ويژگي هاي عمومي شهر سميرم)
2-1- بررسي موقعيت طبيعي، اجتماعي و اقتصادي شهر سميرم   16
2-1-1- موقعيت و ويژگيهاي طبيعي سميرم….. 16
2-1-2- توپوگرافي……………………. 18
2-1-3- زمين شناسي شهرستان سميرم………. 20
2-1-4- معادن……………………….. 22
2-1-5- پوشش گياهي…………………… 22
2-1-6- ويژگي هاي اقليمي……………… 23
2-1-6-1- بارندگي……………………. 23
2-1-6-2- دما و رطوبت………………… 24
2-1-6-3- باد……………………….. 24
2-1-6-4- يخبندان……………………. 25
2-1-6-5- وضعيت تابش و ابرناكي………… 25
2-1-7- منابع آب…………………….. 25
2-1-7-1- آبهاي سطحي…………………. 25
2-1-7-2- آبهاي زيرزميني……………… 27
2-2- ويژگي هاي اقتصادي شهرستان سميرم….. 28
2-3-1- كشاورزي……………………… 29
2-3-2- زراعت……………………….. 29
2-3-3- باغباني……………………… 29
2-3-4- صنعت………………………… 30
2-3-5- خدمات……………………….. 31
جمع بندي فصل دوم……………………. 31
فصل سوم ( عوامل مؤثر در پيدايش و توسعه فيزيكي شهر سميرم)
3-1- علل شكل گيري و توسعه شهر سميرم…… 34
3-2- جهات توسعه و گسترش فيزيكي شهرسميرم.. 36
3-3- اولين محله سميرم……………….. 37
3-4- عوامل مؤثر در رشد و توسعه فيزيكي شهر سميرم 38
3-4-1- عوامل طبيعي………………….. 41
3-4-1-1- منابع آب…………………… 42
3-4-1-2- خاك……………………….. 45
3-4-2- نقش عوامل انساني در توسعه فيزيكي  شهر سميرم  45
3-4-2-1- جمعيت………………………
3-4-2-2- شبكه هاي ارتباطي و اثرات آن بر توسعه فيزيكي شهر45
3-4-2-3- شبكه هاي ارتباطي درون شهري…… 50
3-5- عوامل اقتصادي………………….. 54
3-5-1- سيماي اقتصادي و حوزه نفوذ شهر سميرم 55
3-6- سياست هاي دولت و مديريت شهري…….. 57
3-6-1- مهمترين اقدامات شهري………….. 62
3-7- عامل مذهب……………………… 63
3-7-1- مساجد……………………….. 63
3-7-2- حسينه ها…………………….. 64
3-7-3- امام زاده ها…………………. 66
3-8- عوامل فرهنگي…………………… 66
3-9- عوامل اجتماعي………………….. 67
3-10- عامل امنيت……………………. 68
3-11- عامل مالكيت ………………….. 68
3-12- كاربري اراضي شهر………………. 68
3-13- توسعه فيزيكي شهر در رشد نظامند (ارگانيك)  69
3-14- امكانات توسعه شهري…………….. 70
3-15- موانع عمده در توسعه و عمران شهر…. 70
3-16- مسائل و مشكلات زيست محيطي شهر……. 70
جمع بندي فصل سوم……………………. 71
فصل چهارم  ( بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهر سال (85-1375)
4-1- بررسي سهم كاربري هاي شهري در فرايند گسترش شهرستان (85- 73
4-1-1- مسكوني………………………. 75
4-1-2- تجاري……………………….. 75
4-1-3- معابر……………………….. 76
جمع بندي فصل چهارم………………….. 81
 فصل پنجم ( نتايج رشد فيزيك شهر)
5-1- نتايج رشد فيزيكي شهر……………. 83
5-1-1- نتايج منفي…………………… 84
5-1-2- راهكارهاي مقابله بارشد شهر…….. 91
جمع بندي فصل پنجم…………………… 92
فصل ششم ( آزمون فرضيات، نتيجه گيري، پيشنهادات
آزمون فرضيه اول…………………….. 93
آزمون فرضيه دوم…………………….. 94
آزمون فرضيه سوم…………………….. 96
آزمون فرضيه چهارم…………………… 98
نتيجه گيري…………………………. 99
ارائه پيشنهادات…………………….. 101
منابع و مأخذ……………………….. 103
فهرست جداول
جدول 2-1- مشخصات سدهاي در دست مطالعه يا در حال تكميل شهرستان سميرم27
جدول 3-1- پيش بيني جمعيت شهر سميرم ( سال پايه 85 و افق طرح 140047
جدول 3-2- خيابان هاي اصلي موجود در شهر سميرم 53
جدول 4-1- كاربري اراضي موجود در شهر در سال 1375 77
جدول 4-2- كاربري اراضي موجود در شهر 1385. 77
جدول4-3- كاربري اراضي پيش بيني در افق سال 1395  78
جدول 5-3- ميزان تخريب باغات (1385-1375).. 89
  فهرست نقشه ها، اشكال، نمودارها
نقشه(2-1)  موقعيت شهرستان سميرم ……… 17
نقشه(2-2) وضعيت توپوگرافي شهرستان سميرم.. 19
نقشه(2-3) نقشه زمين شناسي شهرستان سميرم.. 21
نمودار(3-1)ميزان آب مصرفي در هر بخش…… 43
تصوير(3-1) نمايي از عزاداري حسيني در شهر سميرم  65
تصوير(3-2)نمايي از مسجد خانعلي شهر سميرم دوره ساسانيان 65
نقشه(4-1)كاربري اراضي موجود در شهر سميرم 1379   79
نقشه (4-2) كاربري اراضي در شهر سميرم سال 1385   80
نقشه (5-1) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 75   85
نقشه (5-2) ميزان باغات در محدوده شهر سميرم سال 1385    86
نقشه (5-3) ميزان تحريب باغات در محدوده شهر سميرم (1385-1375) 87
مقدمه
پس از انقلا ب كشاورزي، ايجاد شهرها است كه گوردون چايلد از آن به عنوان دومين انقلاب عظيم در فرهنگ انسان نام مي برد. در پيدايش و شكل گيري شهرها عوامل متعددي چون عوامل سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي با اتكا به شرايط مساعد محيط طبيعي نقش مؤثري داشته است.
در ميان مهمترين عوامل پيدايش شهرها، بايستي توسعه شبكه راهها را عادي ترين و مطمئناً قديمي ترين عمل دانست. در بررسي منشأ شهرها عامل توسعه مبادلات كالا و پيشرفتهاي تجاري، كه منجر به يك محل قابل استفاده و دائمي در يك موقعيت مطلوب مي گردد و عامل افراد بشري را كه كارشان موجب پيشرفت ارگانسيم شهري شده است بايستي از جمله مواردي دانست كه به ايجاد شهرها، كمك ارزنده اي نموده است. تبادلات كالا و وجود محلي براي چنين تبادلاتي كه مي توان بازارهاي شنبه بازارها، چهار شنبه بازارها و مانند آنها را نتيجة پيدايش آن دانست، در توسعه و ايجاد شهر نقش مؤثري داشته است.به هر صورت توسعه شهري متأثر از فرآيندهاي طبيعي، اقتصادي، زيست محيطي، اجتماعي،‌ سياسي است كه در طول تاريخ، مراحل گوناگون را طي كرده است. شهرها در طول زمان، رشد مي يابند و آنچه كه امروزه به مشكلات شهري معروف است روز به روز بالاتر مي شود.
شهر يكي از تكامل يافته ترين پديده هاي جغرافيايي است كه عبارت از چشم اندازيهاي ساخته شده به دست انسان كه نتيجه آخرين دخالت ها و پيشرفته ترين عملكردهاي انسان در محيط زيست خود به شمار مي رود. در حقيقت شهر آخرين مظاهر پيشرفت فني، اقتصادي و فرهنگي را در محيط هاي مساعد طبيعي نشان مي دهد كه تراكم جمعيت، دوري از اقتصاد  بسته كشاورزي، نقش يابي، ارتباط و شكل گيري اكولوژي شهري از ويژگي هاي اصلي آن محسوب مي شود.همچنين شهر الگوي كاملي از زندگي اجتماعي است، اجتماعي كه از سينه جوامع روستايي قد كشيده است………..

 


دانلود پروژه بررسي و روند تكوين و توسعه فيزيكي شهر سميرم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد