دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تولید روغن نباتی

تولید روغن نباتی
فهرست مطالب مقدمه
اهميت خوراكي وتغذيه اي روغن
اهميت اقتصادي روغن
صنايع روغن نباتي درايران
ساختمان وتركيب روغنهاوچربيها
مراحل مختلف کنترل کیفی فرآورده روغن نباتی
2-1- دانه روغنی
سیتیک لیپولیز
انبار داری در کارخانجات کشور
کنترل کیفیت دانه های روغنی
4- اسیدهای چرب آزاد
روغن خام
اندیس ید: باتعیین غیر اشباعیت روغن
کنترل کیفیت روغن خام
1- وزن مخصوص
2- اندیس رفراکت:    Refractive   Index
3- نقطه ذوب:   Melting     point
صمغ گیری: حذف فسفاتیدها از روغن نباتی
بی بو کردن: گرفتن بو وطعم های نامطلوب از روغن.
– صمغ گیری   Degumming
کنترل محصول هیدروژناسیون:
تعیین نقطه ذوب به روش لوله موئینه سرباز :
تعیین اندیس به روش هانوس [ سه دقیقه ای]:
تعیین اندیس ید باااستفاده از اندیس رفراکت:
رنگبری نیکل:
رنگبری ثانویه   post  Bleach
کنترل مرحله رنگبری ثانویه
نقطه ذوب
بي بوكردن DEODORTIZATION
كلمه تست:ياآزمايش سرما
روغن ونيتريزه شدن    WINTERIZING  OIL
بسته بندي روغن:
كنترل محصول
كنترل وزن مخصوص
درصد رطوبت ومواد فرار
انديس پراكسيد
انديس يد
كنترل انبارداري
مقدمه :
روغنها :چربيها يكي ازعوامل تشكيل دهنده حيات حيواني وگياهي مي باشند .دربدن حيوانات دريايي وخشكي مقداري چربي به عنوان ذخيره انرژي وجود دارد ودرهردانه وهسته گياه مقدار چربي براي مرحله روئيدن  روئيدن ذخيره شده است .بنابراين مي توان گفت كه درهمه موجودات زنده چربي وجود دارد ولي دراين گزارش مطالبي مورد بحث وبررسي قرار ميگيرد كه روغن وچربي را نه فقط ازاين حيث بلكه به عنوان يك منبع انرژي كه داراي ارزش تجارتي است وموضوع يكي از صنايع مهم كشوريعني صنعت روغن نباتي ازجمله صنايع مادر واستراتژيك درهركشوراست كه اهميت آن برهيچكس پوشيده نيست لذا بردانشجويان عزيزاست كه درجهت سازندگي كشورعنايت ويژه اي نسبت به اين گزارش داشته باشند.
اهميت خوراكي وتغذيه اي روغن :
چربيهامنبع تراكم انرژي درموادغذايي راتشكيل ميدهنديك گرم چربي 9كيلوكالري انرژي دربدن تامين مينمايد .درمقايسه يك گرم مواد قندي (كربوهيدرات) 4كيلوكالري انرژي توليد ميكند.
درغذاهايي كه چربي آنها مناسب است احساس سيري بيشتري نسبت به غذاها به مدت بيشتري درمعده ودستگاه گوارش باقي ميمانند:بنابراين احساس گرسنگي ديرترپيداميشود.
چربي فرم انرژي ذخيره دربدن هست كه درواقع گرسنگي براي تامين انرژي لازم جهت ادامه اعمال حياتي مورد استفاده قرار ميگيرد .
چربيهاحمل كننده ويتامين هاي محلول درچربي يعني ويتامينهاي A.D.E.K  ميباشند حذف كرده ومارگارين ،شير،پنير،وزرده تخم مرغ ازرژيم غذايي به معني آن است كه درتنظيم رژيم غذايي بايد ازنقطه ازنظر تامين ويتامين Aازسايرمنابع غذايي دقت كافي به عمل آيد.
اهميت اقتصادي روغن:
كشورما ازنظر روغن نباتي بسياردرمضيقه است ، درسالهاي قبل ميزان وابستگي به خارج ازكشورتاميزان 99% بودوحالا تا95%به خارج وابسته هستيم .
درحال حاضربراساس آخرين آمارغيررسمي كشورمابراي تامين روغن نباتي كشور به ساليانه850هزارتن روغن نيازدارد كه ازاين مقدار سهم توليد داخلي فقط100هزارتن است وحدود 750هزارتن ازخارج به كشوروارد ميشود.ارزتخصيص يافته براي اين سهم واردات روغن نباتي به حدود يك ميليارددلارميرسدكه اين رقم برايكشورمابسيارسنگين است .لذا همواره بايستي به فكرچاره بود تاباشناخت منابع داخلي وتوسعه كشت دانه هاي روغني درداخل كشورحتي المقدرور ازميزان واردات روغن نباتي ودرنتيجه وابستگي به خارج ازكشوركاسته گردد.
صنايع روغن نباتي درايران:
درحال حاضر تعداد 14كارخانه روغن نباتي درايران وجود دارد كه به امتصفيه وهيدروژناسيون مبادرت مينمايند.واحدهاي توليدي ديگري نيزوجود دارند كه فقط توليد روغن مايع داشته وعمل هيدروژناسيون درآنهاصورت نميگيرد.
از14واحد توليد روغنهاي نباتي هيدرورژنه 9واحدآن درشهرهاي شيراز ،كرمان، اصفهان ،نيشابور،بابل ،ورامين،ساري وگرج واقعند (شركت روغن نباتي شيراز،كارخانه گلنام كرمان،شركت نازاصفهان،كارخانه سه گل خراسان،كارخانه شكوفه بابل،كارخانه شماره يك ورامين،كشت وصنعت شمال،شماره 1و2وشركت روغن نباتي جهان ) وپنج واحد آن درتهران واقعند .(شركت صنعتي بهشر،شركت روغن نباتي پارس،شركت مارگارين كارخانه شماره 2ورامي،شركت كارخانجات توليدي روغن نباتي ناب ).ازاين مجموع ،كارخانه شكوفه بابل مدت مديدي است كه توليد روغن نباتي جامد هئيدروژنه ندارد وتوليد كشت وصنعت شمال واحد شماره 2نيزمتوقف است .روغن خام اوليه مورد استفاده دركارخانه هاي توليدي روغن نباتي هيدروژنه سويا ، آفتاب گردان ،تخم پنبه ميباشد كه عمدتاازخارج ازكشورتامين ميگردد.مشكلي كه كارخانجات رروغن نباتي تاحدودي باآن روبروبودند عبارت بود ازكمبود روغن خام اوليه ومشكلاتي كه درحال حاضر باآن روبروميباشندعبارت است از شكل تهيه قطعات يدكي وتاحدودي مواردي كه درپروسس روغن نيازبه آن دارند.
ساختمان وتركيب روغنهاوچربيها:
روغنها وچربيهاي خوراكي ازنظرشيميايي جزليپيدهاتقسيم بندي شده اند .ليپيدها گروهي ازتركيبات عالي هستند كه درحلال هاي عالي (اتر،كلروفرم،بنزن وكربورهاي هيدروژن ازقبل هپتان وهگزان وغيره )محلول بوده ودرآب غيرمحلول هستند ليپيدها رابه سه گروه مختلف تقسيم كرده انذ كه عبارتنداز :
ليپيدهاي ساده : كه دراثرهيدروليز به اسيدچرب والكل تبديل ميشوند ،گلسريدها دراين گروه قراردارند.
ليپيدهاي مركب :كه دراثرهيدروليز تبديل به اسيد چرب والكل وبرخي موارد ديگرميشوند وعباتنداز فسفوليپيدها ، گليكوليپيدها ،ليبوپروتئين ها.
مشتقات ليپيدها:موادي هستند كه غالبا ازهيدروليز ليپيدها حاص ميشوند مانندگليسرول والكلهاي آلي ديگري كه درساختمان
تری گلیسریدها: برای نشان دادن ساختمان یک تری گلیسرید می توان گفت در اثر ترکیب یک مولکول گلیسرین باسه مولکول اسید چرب یک مولکول آب تشکیل می گردد……………..

دانلود پروژه تولید روغن نباتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد