یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه بررسی جاوا اسکریپت
دانلود پروژه بررسی جاوا اسکریپت

دانلود پروژه بررسی جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت

چکیده

جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یاintepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شرکتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.
جاوااسکریپت دارای قابلیتهای زیادی است که در طول تحقیق ذکر شده است.
فهرست
چکیده
۱٫جاوااسکریپت چیست؟
۱ـ۱٫ اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب
۲ـ۱٫ اسکریپتها و برنامه ها
۳ـ۱٫ معرفی جاوااسکریپت
۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسکریپت
۵ـ۱٫جاوااسکریپت در مقابل جاوا
۶ـ۱٫چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد؟
۲٫خلق یک اسکریپت
۱ـ۲٫ابزار اسکریپت نویسی
۲ـ۲٫آغاز خلق اسکریپت
۳٫ بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت
۱ـ۳٫ زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت
۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت
۲ـ۳٫کاربابرنامه های اتصالی
۴٫ برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند
۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسکریپت
۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسکریپت
۱ـ۲ـ۴ . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند
۳ـ۴٫کنترل حوادث
۴ـ۴٫ مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی
۵٫ استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن
۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها
۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها
۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت
۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسکریپت
۶ . آرایه ها و رشته ها
۱ـ۶ .خلق یک شیء String
۷٫ بررسی و مقایسه متغییرها 
۱ـ۷ . دستورIf
۲ـ۷ . دستورEles
۸ . تکرار دستورات باکمک حلقه ها
۱ـ ۸ . حلقه های
۲ـ ۸ . حلقه های While
۳ـ ۸ . حلقه های Do…while
۹٫ اشیاء درون ساخت مرورگر
۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟
۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء
۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر
۳ـ ۹ . گـرد کردن اعداد
۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی
۵ ـ ۹٫ کـار با تاریخها
۱۰ . مدل شیئی سند (DOM)
۱ـ ۱۰ . درک مدل شیئی سند
۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر
۱۱٫ خلق اشیاء اختصاصی ۲۳
۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها
۲ـ۱۱ . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت
۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها
۱ـ ۱۲ . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء
۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی
۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها
۱۴٫ دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها
۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML
۲ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسکریپت
۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن
۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن
۵ـ ۱۴ . کـار با متن در پرسشنامه ها
۶ـ۱۴ . دکمه ها
۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش
۸ ـ ۱۴ . دکـمه های رادیوئی
۱۵ . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن
۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری
۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت
۱۶ . اسکریپتهای فرامرور گری
۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر
۲ـ ۱۶ . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها
۳ـ ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره
۴ـ۱۶ . هدایت کاربران به صفحات وب
۵ـ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره
۱۷ . کـار با شیوه نامه ها
۱ـ ۱۷ . معرفیHTML دینامیک
۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات
۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS
۴ـ ۱۷ . تنظیم مکـان متن
۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه
۶ـ ۱۷ . کـار با فوتنهـا
۷ـ ۱۷ . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت
۱۸ .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک
۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه کار میکنند؟
۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها
۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS
۴ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها
۱۹ . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب
۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML
۲ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران
۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای
۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها
۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیکی
۲۰ . نتیجه
۲۱ . خلاصه
۲۲ . فهرست منابع
مقدمه :
انتخاب موضوع جاوااسکریپت،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است. وب جهانی که در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف که درقالب صفحاتی ساکن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد. با رشد سریع خود توانست به یکی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود. به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد کرده و متحول شده است .
گـر چه جـاوااسکـریپت یک زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است. برخلاف اکثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز ندارید.سادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یک ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل کرده است . در واقع امروزه کمتر صفحه وبی را می یابید که در آن از جاوااسکریپت استفاده نشده باشد.
جاوااسکریپت چیست؟
وب جهانی (WWW)،درابتدا رسانه ای محسوب می شد که چیزی بیش از متن در خود داشت.
نسخه اولیه HTMLحتی قابلیت تعریف یک تصویر گرافیکی را نیزدرصفحه نداشت.سـایتهای وب امروزی می توانند شامل قابلـیتهای  بسیاری ازجمله تصاویرگرافیکی،صوت،انیمیشن،ویدیو وسایرمطالب چندرسانه ای باشند.زبانـهای اسکـریپت نویسی وب، مانندجـاوااسکـریپت ، یکی ازساده ترین روشهای ایجاد رابطه متقابل باکاربران وخلق جلوه های دینامیک محسوب میشوند.
۱ـ۱)اصول اسکریپت نویسی درصفحات وب :
اساساً انسانها برای انتقال دادن دستورات خود به کامپیوتر از زبانهایC,Basic وجاوا استفاده میکنند.اگرشما باHTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسید.به کمک دستورات زبانHTML می توان با ساختار یک صفحه وب را تعریف کرد.مرورگر با اطـاعت از این دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظیم می نماید.
HTML یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا ازآنجایی  که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت. چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد.
اکثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستند.درمقابل، زبانهای اسکریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردار هستند.دراین زبانها میتوان به کمک دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساند.زبانهای اسکریپتی
نداشته می شوند.چنین سندی میتواند یک HTML ترکیب شده ومجموعه آنها در یک سندHTML  وب با دستورات صفحه دینامیک وب ایجادکند.
۲ـ۱)اسکـریپتهاو برنامه ها:
دستورات جـاوااسکـریپت برای اجرا شدن به یک مرورگر وب (Web Browers) و یابه طور کلی به یک نرم افزار مفسر جاواسکریپت (JavaScript Interpreetr) نیاز دارند. بعضی از زبانهای برنامه نویسی باید قبل از اجرا به کدهای زبان ماشین ترجمه شده و یا اصطلاحاً کمپایل شوند .
در مقابل ، دستورات جاوااسکریپت در هنگام اجرا تفسیر می گردند. به عبارت دیگر مرورگر با خواندن هر یک از این دستورات آنرا تفسیر و اجرا می نماید.
زبانهایی که تفسیر می شوند یک مزیت بزرگ دارند و آن این است که نوشتن و یا تغییر دادن دستـورات HTMLچنین زبانی بسیارساده است .مثلاً تغییر یک برنامه جاوااسکریپت به سادگی تغییر دستورات دریک سند HTML می باشد این تغیرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.
۳ـ۱)معرفی جـاوااسکـریپت:
جـاوااسکـریپت برای اولین باربه وسیله شرکت نت اسکیپ توسعه یافته ودرمرورگرnetscapenavegator  به کار گرفته شد . این زبان،اولین زبان اسکـریپتی در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترین زبان اسکـریپتی میباشد.
جاوااسکریپت در ابتداlivescript نام داشت ودرسال ۱۹۹۵درنسخه دوم netscapenavigator به کارگرفته شد سپس به جهت رابطه ای که با جاوا برقرار نمود جـاوااسکـریپت نام گرفت.
۴ـ۱)قابلیتهای جـاوااسکـریپت:
۱٫افزودن پیغامهای متحرک و متغیر به نوار وضعیت (status bar ) مرورگر.
۲٫بررسی محتویات یک پرسشنامه و انجام عملیات لازم بر روی آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوی سرویسگر .
۳٫نمایش پیغامهای دلخواه بـرای کـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطریق پنجره های هشـدار         (Alert windowse ) ساخت انیمیشن و یا تصاویری که در اثر حرکت یا کلیک کردن موس تغییرمی یابند.
۴٫تشخیص نوع مرورگر و نمایش دادن مطالب بر اساس آن.
۵٫تشخیص برنامه های اتصالی نصب شده و هشدار به کاربر در صورت نیاز به یک برنامه اتصالی خاص.
موارد بالا تنها نمونه های اندکی از قابلیتهائی هستند که جاوااسکریپت می تواند به یک صفحه وب بیفزاید.
با استفاده از این زبان می توان برنامه های کاملی را در یک صفحه وب خلق کرد . ما در این تحقیق سعـی
می کنیم به آموزش این زبان بپردازیم.
۵ـ۱)تفاوتهای جـاوا و جـاوااسکـریپت:
این دو زبان ذاتاً با یکدیگر متفاوتند . مهمترین این تفاوتها عبارتند از :
۱٫اپلتهای جاوا برای اینکه بتوانند در یک مرورگر وب اجرا شوند ، باید کمپایل شده و به فایلهایی با پسوند class تبدیل شوند . در مقابل جـاوااسکـریپت از دستورات متنی استفاده کرده و می توانددر یک سند HTML نوشته شود.
۲٫اپلتهای جـاوا معمولاً در یک پنجره یا یک قسمت جداگانه از صفحه اجرا می شوند ولی دستورات جـاوااسکـریپت میتواند بر روی هر قسمت از صفحه وب تأثیربگذارند.
۳٫در حالی که جـاوااسکـریپت برای نوشتن برنامه های ساده، افزودن قابلیتهای دینامیک و ایجاد رابطه متقابل با کاربران بسیار مناسب است، به کمک جـاوا می توان برنامه هایی کاملاِ پیچیده خلق کرد. برای مثال یک نسخه از پردازشگر متنcorels wordperfect  که با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد .
باید گفت انجام چنین پروژه ای به کمک جـاوااسکـریپت کاملاً غیر ممکن است .علاوه بر موارد مذکور،تفاوتهای زیاددیگری بین این دوزبان وجود دارد .به هرحال نکته مهم این است که به خاطر داشته باشید جـاوااسکـریپت و جاوا دو زبان کاملاً متفاوت هستند.هر دوی این زبان درموارد خاصی مفید هستند و حتی میتوان از هر دوی آنها در یک صفحه وب استفاده کرد .
۶ـ۱)چگونه جـاوااسکـریپت در یک صفحه وب قرار میگیرد ؟
همانطورکه میدانیدypertext Markup LanguageHTML  زبان خلق صفحات وب میباشندبرای یادآوری لیست زیر را در نظـربگیرید.ایـن لیست یک سندHTML ساده با یک عبارت جاوااسکریپت رانشـان میدهد:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>OUR HOME  PAGE</TITLE>
<BODY>
<H1>THE  SOCIETY</H1>
<P>WELCOME TO OUR WEB PAGE. UNFORTUNATELY.</P>
<SCRIPT LANUAGE=”JAVASCRIPT”>
DOCUMENT.WRITE(DOCUMENT.LASTMODIFIED);
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
این سند ،از یک قسمت سر (Head) ، که بیـن دستورات <head > …</head>  قرار گرفته،ویک قسمت بدنه (Body) ، که بـه وسیله دستورات<body>…</body>  مشخص گردیده ،تشکیل شـده است. بـرای افـزودن دستورات جـاوااسکـریپت به یک صفحه ،باید از دستور <script> بهره جست.
دستور<script> به مرورگرمیفهماند که ازاین قسمت سند،تاهنگامی که به دستـور پایانی</script> برخورد کند،با دستورات جاوااسکریپت مواجه خواهد شد.در اکثر موارد،استفاده از عبارات جـاوااسکـریپتی در خارج از محدوده دستور <script>مجاز نمیباشد
بویژگیlanguage که درکناردستور<script>  واقع شده است توجه کنید.ویژگی language= Javascript  به مرورگـر میفهماند که زبان اسکریپتی این قسمت از سند،جـاوااسکـریپت می باشد . به همـراه این ویژگی، همچنین میتوان شماره نسخه جـاوااسکـریپت را ذکر کند.
خلق یک اسکـریپت:
جاوااسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی در صفحات وب است . دستورات جاوااسکریپت را میتوان مسـتقیماً درداخـل سندHTML قرار دادواین اسکریپتهادرهمان هنگام که صفحه وب در مرورگـر به نمـایش در میآید  اجرا خواهند شد ……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است