اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی
دانلود مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

دانلود مقاله جدا سازی محصولات طبیعی آبزی

جدا سازی محصولات طبیعی آبزی
فهرست
پیشگفتار : ۳
۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI : 9
۲- جمع آوری و ذخیره ارگانیسم های آبزی . ۱۱
۱-۲ ـ کنترل ارگانیسم های آبزی : ۱۱
۲-۲ :جمع آوری : ۱۳
۳-۲ : ذخیره ارگانیسم های آبزی : ۱۹
۳- استخراج ۲۰
۱-۳ : بی مهرگان :‌ ۲۰
۲-۳ : جلبک های بزرگ : ۲۲
۳-۳ – طرح روند مورد استفاده در آزمایشگاه .مؤلف در HBOI : 23
برنامه ریزی برای روش جداسازی : ۲۴
۱-۴ – طرح های تقسیم : ۲۵
۲ـ۴ : استخراج فاز جامد : ۲۷
۳ـ ۴ : بیولوتوگرافی : ۲۸
۵: کروماتوگرافی ستون : ۲۹
۱-۵ : کروماتوگرافی ستون خلاء : ۲۹
۲-۶ : خالص سازی ترکیبات محلول در آب : اثرات نمک : ۳۴
۳-۶ – پلی آمین ها : ۳۶
۸-۶ تولید میکروبی متابولیست های حاصل از بی مهرگان و گیاه : ۴۷
افزایش مقیاس جداسازی محصولات طبیعی ۵۴
۲-۳: پیشرفت در تحضیر جهت افزایش تیتر : ۶۲
۱-۲-۳- توسعه محیط : ۶۳
۲-۲-۳:طرح آزمایشگاه : ۶۵
۳-۲-۳ : بهینه سازی شرایط تخمیر کننده :‌ ۶۹
۴-۲-۳ :توسعه مرحله تخم : ۷۰
۴ـ اثر پردازش پایین رود : ۷۱
۱-۵ – داده های اولیه : ۷۳
۲-۵ – محصولات درون سلولی : ۷۴
۳-۵ : تولیدات خارج سلولی : ۷۶
۴-۵ : خالص سازی محصول : ۷۸
۶ خلاصه بحث : ۸۲
۱- دنبال کردن جداسازی محصولات طبیعی : ۸۳
استخراج بیشتر :‌ ۸۴
۲-۲: شناسایی شیمیایی : ۸۵
۳-۲ : اسپکترومتری جرمی و Lc-Ms   : ۸۶
۴-۲ : جداسازی کامل : ۸۶
۱-۴ : جهش یافته های بیوسنتزی : ۹۱
۱-۱-۴ : جهش یافته های بیوسنتزی پرادیمیسین : ۹۲
۳-۱-۴ : آنالوگ های تریکوتسین : ۹۳
۲-۴ : بازدارنده های آنزیم : ۹۴
۲-۵ : روش شناسی : ۹۷
۲-۲-۵: تحلیل محصولات بیوسنتز مستقیم : ۹۸
۳-۵ : بیوسنتز پیش ماده ای اسکوآلستاتین ها : ۹۹
۱-۳-۵: روش : ۱۰۲
۱-۴-۵ : A54745  : ۱۰۶
۲-۴-۵ : میتومایسین ها : ۱۰۶
۵-۴-۵: تغذیه پیش ماده های طبیعی : ۱۰۸
۶-۴-۵: هالوژناسیون : ۱۰۸
۶- تغییر شکل زیستی : ۱۰۹
۱-۱-۶ : چه چیز باید تغذیه شود: ۱۱۱
۲-۱-۶: ارگانیسم ها : ۱۱۲
۳-۱-۶: شرایط تغذیه : ۱۱۴
۴-۱-۶: عوامل دیگر : ۱۱۷
پیشگفتار :
اقیانوس ها در جهان بیش از ۷۰% سطح زمین را می پوشانند و دارای بیش از ۲۰۰۰۰۰ بی بهره و گونه های جلبکی هستند . این ارگانیسم ها در جوامع پیچیده و در ارتباط نزدیک با دیگر ارگانیسم ها زندگی می کنند . چه به صورت ارگانیسم های ماکرو ( مانند جلبک ، اسفنج ، نرم  تنان پوشش دار و یا به صورت میکرو ( مانند باکتریهای غیررشته ای ، قارچ ها و آکتینوفایست ). بعضی از ارگانیسم ها مواد شیمیایی خود را از منابع غذایی به دست ‚ی آورند اگر چه مابقی آنها ترکیبات را دوباره سنتز می کنند . بعضی از ترکیبات ی توانند توسط میکرو ارگانیسم های مربوطه تولید شوند در حالی که مابقی آنها جهت تولید به یک ارتباط بین میزبان و میکرو ارگانیسم نیاز دارند . مواد شیمیایی یک نمونه خاص می توانند تحت تأثیر زیستگاه و عوامل فصلی و جغرافیایی باشد. در حقیقت منشاء واقعی بیوژنتیکی سنتز محصولات طبیعی آبزی ـ در جامعه این محصولات یک موضوع مورد بحث است.
به علت تنوع ارگانیسم های آبزی و زیستگاهها ، تولیدات آبزی طبیعی طبقات شیمیایی زیادی را احاطه می کنند ( مانند ترین ها ) شیمیکیمات ها  ، پلی کتیو ها ، استوژنین ها ، پیتیدها، آلکالوئیدهای ساختارهای متفاوت و یک دامنه ای از ترکیبات بیوسنتز مخلوط ، در دهه گذشته به تنهایی ، ساختارهای بیش از ۵۰۰ محصول طبیعی دریایی به چاپ رسیده اند.
در بسیاری از موارد طبقه ترکیب موجود در ارگانیسم می تواند بر اساس طبقه بندی ارگانیسم منبع پیش بینی شود . متأسفانه حتی  شناخت علم به طبقه ترکیب همیشه ما را در جهت تعیین یک ساز خالص سازی هدایت نمی کند . مجموعه هایی از محصولات طبیعی آبزی می توانند دارای چندین عامل شیمیایی باشند ( مانند oso3 – Na – Oac – och3 – oh ) . هرگونه تغییر در عامل می تواند تغییر اساسی در قطبیت ترکیبات ایجاد کند بنابراین روش مورد نیاز برای خاص سازی نیز تغییر خواهد یافت . به عنوان مثال نمونه های اسفنج ته دریایی با جنس Spomhosorites دارای آبیس ( ایندول ) آلکالوئید است. تاپستین ( طرح ۱ ) ، ساده ترین ترکیب این مجموعه میتواند با کروماتوگرافی هر ژل سیلیکا با استفاده از مخلوطهای ckcl3  – Meoh به عنوان شوینده ، خالص گردد . در الگاسیدین  d ( طرح ۲ ) ک دارای یک زنجیره جانبی . ۲- آمینو ایمیدازول است که خیلی قطبی تر است وبه کروماتوگرافی بر فاز ثابت فاز معکوس و شسشه شدن با مخلوطهای اسید استونیتریل ـ آب ـ تری فلوئرواستیک ( TFA )  نیاز دارد . دراین حالت علم به طبقه ارگانیسم می تواند  در تعیین ساختار ترکیبات خالص کمک کند ولی در تعیین روش عالص سازی برای متابولیست قطبی تر که دارای یک عاملیت شمیایی غیر منتظره است کمکی نمی کند.
به منظور دسترسی به بینشی در مورد روش هایی که بیشتر در خالص سازی محصولات طبیعی آبزی استفاده می شوند ۱۱۵ گزارش از این محصولات که در سال ۱۹۹۵ در روزنامه انجمن شمیمدانان آمریکا ، روزنامه شیمی آلی ، تتراهدرون و روزنامه محصولات طبیعی به چاپ رسیده بودند مورد بررسی قرار گرفتند . هر نشریه به طریق زیر طبقه بندی می شود:
۱- شاخه ارگانیسم منبع .
۲- طبقه ترکیبات شیمیایی گزارش شده.
۳- روش حفظ ارگانیسم ( تازه / منحصر در مقابل خشک فریز کردن ) .
۴- روش استخراج “ غیر قطبی ” حلال هایی مانند : CH2, CL2  ، هگزان ها ، استون ، ETAO 2 ، Eto2  ، تولئون ، اترنفت ؛ “ غیر قطبی و الکل ” هر یک از مواد فوق مخلوط با یک الکل ؛ “ الکل ” معمولاً اتانول ، متانول ، و یا ایزوپروپانول ؛ “ طرح پیچیده ” ؛ مانند استخراج متوالی و یا مخلوطهای غیر معمول خیلی پیچیده حلالها با “ آبی ”  ۱۰۰% آب یا مخلوطهای آب دیگر محلولها در حالی که آب بیش از ۵۰% مخلوط را شامل باشد .
۵- روش مورد استفاده تقسیم حلال در صورت وجود این روش ها به طبقات زیر تقسیم می شوند :
الف ـ “ ساده ” مانند یک تقسیم تک مرحله ای ( مثل یوتانول ـ آب ) و یا تقسیم دو مرحله ای مانند ETOAC ـ آب ) و به دنبال آن تقسیم بعدی فاز آبی با یوتانول.
ب) “ کوپکان ” شامل هر طرح واقعی ویا تغییر یافته کوپکان ( Kypchan ) که در آن درصد فاز آبی به طور متوالی تنظیم می شود.
ج ) “ پیچیده ” ( کمپکس ) : شامل هر طرحی که در آن یک توالی غیر معمول حلال ها و یا مخلوطهای کمپکس غیر معمول حلال ها استفاده می شوند مانند :
مخلوطهای هیپتان : ETOA : MEOH : CHCL3  : ACOH
که در جدا سازی با تزلیوین ها استفاده می شوند.
۶- نوع کروماتوگرافی ستون باز ، درخششی ویا ستون خلاء. این ها به ژل سیلیکا ، فازهای پیوندی ( مانند  CN,Did, C-8 DDS ) ویا نفوذ ژل بر رزین های غیر عاملی تقسیم می شوند من جمله سیستم های کروماتوگرافی تقسیم و اندازه ه مانند ( SephadenLH- 20 ، SephadenLh- 60  ، Nsbels ، Bibeadssx-20 ، Sn-8 , sn-4 ، AMBERLIT EXAD – ۲ ، XAD ، XAD- 7 ، ژل TSK- G3…S ) .
۷- نوع روش HPLC مورد استفاده در صورت وجود ـ این ها به فاز طبیعی ،‌فاز معکوس ( C-18 , C – ۸, C-4 ) دیگر فازهای پیوندی مانند : ( NH2 , CN, DIOL ) ومواردی تقسیم می شوند که در آنها ترکیباتی از مثالهای فوق استفاده گردند.
۸- کروماتوگرافی مایع فشار میانی ( MPLc ) ، کروماتوگرافی جریان مخالف ( CCC ) ، و کروماتوگرافی لایه نازک تدارکاتی ( PILC )کدام یک استفاده می شوند.
۹- آیا هر یک از روش های دیگر نیز استفاده می شوند ( مانند  ترم سازی و بلور سازی ، تبادل آنیون / کاتیون ، فراصافی ) .
نتایج این بررسی در جداول ۳-۱ ارائه شده اند . جدول ۱ : توزیع ترکیبات را در شاخه ها نشان می دهد.
جدول ۲ – رایج ترین روش های خالص سازی شاخه های متفاوت رانشان می دهد . جدول ۳ – رایج ترین روش های خالص سازی را  برای طبقات ترکیبات نشان می دد. تعدادی از نتایج حاصل عبارتند از :
۱- نگهداری نمونه ها :
در ۷۷ % گزارشات مواد تازه و منجمد استخراج شدند در ۲۳ % گزارشات از ارگانیسم قبل از استخراج خشک فریز شد و یا در هوا خشک گردید.( دو نمونه ) .
۲- استخراج :
رایج ترین حلال های استخراج عبارت بودند از الکل ها ( ۴۶ % ) و یا مخلوطهای الکل و حلال های کم قطبی تر ( ۲۵ % ) .
۳- تقسیم سازی :
هیچ تقسیم حلالی در ۲۸ % موارد استفاده نشد تقسیم های ساده در ۴۱ % زمان انجام شدند. طرح های کوپکان ( kychan ) در ۲۵ % زمان و طرح های کمپکس در ۵۰ % زمان استفاده شدند.
۴- کروماتوگرافی ستونی ( VCC ) ، درخششی ؤ و یا جاذبه باز ) :
الف ) در ۱۰ % روندهای جداسازی از هیچ شکلی از کروماتوگرافی ستون باز استفاده نشد.
ب) در ۶۵ % جداسازیها از فازهای ثابت ژل سیلیکا استفاده شد.
ج ) در ۱۲ % جداسازیها از فازهای ثابت فاز پیوندی ( مانند CN1, DIOL , ODS ) استفاده شد .
د) در ۱۰ % جداسازیها ازفازهای ثابت ،‌فاز پیوندی و ژل سیلیکا استفاده شد( یعنی مراحل چندگانه کروماتوگرافی ستونی استفاده گردید ) .
ذ ) در ۴۶ % جداسازیها از کروماتوگرافی تراوش ژل بر رزین های غیر عاملی استفاده شد. LH – ۲۰  در ۴۲ % جداسازیها استفاده گردید .
ر) در ۴۴ % جداسازیها فقط فازهای ثابت ، فاز معکوس و یا سیلیکا استفاده شد ( بدون کروماتوگرافی )
ز) در ۱۳ % جداسازیها فقط از رزین های غیر عاملی استفاده شد مانند Sephadeax Lh – ۲۰ ،
خ ) در ۳۳ % جداسازیها از ترکیب کروماتوگرافی فاز پیوندی و یاسیلیکا وکروماتوگرافی بر رزین های غیر عاملی استفاده شد.
۵- MPLC  در ۹۰ % مطالعات استفاده شد.
۶- CCC در ۷۰ % مطالعات استفاده شد .
۷- PTLC  در ۱۰ % مطالعات استفاده شد.
۸- HPLC :
الف ) در ۲۷ % جداسازیها از HPLC  استفاده نشد.
ب) در ۶۰ % فقط فازهای ثابت فاز نرمال استفاده شد . ( مانندسیلیکا ) .
ج ) در ۴۹ % فازهای ثابت ، فاز معکوس استفاده  شد. (PR-18, PR-8, PR-4 )
د) در ۱۰ % جداسازیهای چندگانه HPLC  بر فازهای ثابت ، فاز معکوس و طبیعی استفاده شد.
ذ) در ۳ % دیگر فازهای پیوندی استفاده شدند . ( NH2 , DIOL , CN ).
ر) در ۱۴ % مطالعات از دیگر روش های جداسازی استفاده شد مانند فرم سازی ، بلورسازی ، فراصافی و یا کروماتوگرافی تبادل آنیون / کاتیون .
۱-۱ : روش کلی مورد استفاده در HBOI :
این فصل یک طرح کلی است از روش کلی مورد استفاده در آزمایشگاه  مؤلف جهت خالص سازی کردن محصولات طبیعی دریایی. یک طرح در شکل ۱ آمده است . در روش ها تمام جداسازیها در یک مقیاس کوچک انجام می شوند تا این که ترکیب خالص به طور تکرار پذیر جدا شود. تعدادی روش خالص سازی برای تضمین جداسازی مقام ترکیبات مورد نظر استفاده می شوند و مقام اجزاء یا سنجض زیستی ، ILC-  و یا HPLC ، NMR شناسایی می گردند . روند کلی ما شامل مراحل زیر است :
۱- جمع آوری و شناسایی میدانی ارگانیسم آبزی.
۲- استخراج اولیه ارگانیسم .
۳- سنجش یبولوژیکی عصاره اسخراجی.
۴- تقسیم جهت تأیید و غنی کردن فعالیت زیستی .
۵- تعیین قطبیت محصولات طبیعی موجود در عصاره و یا derplicatixn ترکیبات معلوم.
۶- انتخاب اولین مرحله کروماتوگرافیک بر اساس قطبیت.
۷- کروماتوگرافی بیشتر.
۸- توسعه جداسازی یک HPLC درصورت امکان .
۹- افزایش مقیاس جداسازی برای آزمایش بیشتر بیولوژیکی و یا تشخیص ساختار.
۲- جمع آوری و ذخیره ارگانیسم های آبزی .

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است