دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور

جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور

فهرست مطالب

جغرافياي طبيعي شهرستان 1
فصل اوّل : جغرافياي طبيعي شهرستان 1
1-1. موقعيت جغرافيايي شهرستان 1
شهرستان نيشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رضوي و در
محدوده‎ي رياضي (58 درجه و 8 دقيقه تا 59 درجه و 20 دقيقه) طول جغرافيايي و
(35 درجه و 35 دقيقه تا 36 درجه و 52 دقيقه) عرض شمالي واقع گرديده است .
(جدول ش 1: طول و عرض جغرافيايي شهرستان‎هاي استان) 1
موقع نسبي : 1
جدول شماره 1: طول و عرض جغرافيايي شهرستان‎هاي استان خراسان 2
مأخذ : سازمان مديريت و برنامه‎ريزي استان خراسان . 4
1-1-2. وسعت شهرستان نيشابور 6
1-1-3. تقسيمات سياسي شهرستان نيشابور 7
دهستان‎ها و آبادي‎هاي بخش مركزي : 7
دهستان فضل 7
دهستان دربقاضي 7
دهستان مازول 8
دهستان ريوند 8
2) بخش تحت جلگه 8
5) بخش زبرخان : 9
(تقسيمات سياسي وزارت كشور ، 1378) 9
1-2. اقليم شهرستان نيشابور 12
1-2-1. بررسي كلي آب و هوا 12
1-2-2. دما : 13
ج ش 4 : معدل وضع جوّي شهرستان‎هاي استان خراسان رضوي1379 14
1-2-3. بارش: 15
ج ش 5 : وضع جوّي شهرستان نيشابور به تفكيك ماه 18
مأخذ: آمارنامه استان خراسان:1378. 18
نمودار آمبروترميك (روش گوستن) 19
نمودار شماره 4: منحني آمبروترميك سال 1380 19
1-2-4. رطوبت نسبي: 21
1-2-5. بادها : 21
3-1. مطالعات ژئومورفولوژي شهرستان 22
1-3-1. توپوگرافي : 22
ـ بينالود : 23
ـ كوه معدن : 24
ـ كوه بوژان : 24
ـ كوه بالا سفيد : 24
ـ كوه هفت برادر : 24
ـ كوه بهم: 25
ـ مسائل كلي زمين‎شناسي و خاك‎شناسي 27
1-3-2-1. زمين‎شناسي 27
نقشه شماره 4: زمين شناسي منطقه جغرافيايي نيشابور 29
1-3-2-2. خاك‎شناسي 30
1) بخش جغرافيايي نيشابور و ماروسك 30
ج) دشت ليموني نيشابور 31
ذ) امتداد پايكوه جغتاي 31
2) بخش جغرافيايي كال‎شور 31
1-4. منابع طبيعي 31
مرتع : 33
زندگي جانوري 34
1-5. منابع و مسائل آب 35
1-5-1. هيدرولوژي دشت نيشابور 35
1-5-2. آب‎هاي سطحي 38
2- رودخانه بوژان (Buzan) 39
3- تنگل آغاسر 39
5- رودخانه‎ي سرولايت 40
6- طاغان 40
7- كال‎شور آبشور 40
8-كال چشمه ياقوت 41
9-كال دهنه 41
10-كال سيت 41
11-كال‎شور سبزوار 42
حوضه آبريز 43
نقشه شماره 5 : حوضه‎ي آبريز دشت نيشابور به تفكيك دشت و ارتفاعات 45
1-5-3. آب‎هاي زيرزميني 46
نمودار شماره 8 : هيدروگراف دشت نيشابور(71-75) 47
فصل دوم : مطالعات جمعيتي شهرستان نيشابور 50
جدول شماره 13 : جمعيت شهري و روستايي نيشابور در سال 1381 52
2-2. توزيع جمعيت در سطح شهرستان 52
2-3. تراكم جمعيتي شهرستان 54
2-4. ساختار جمعيت (تركيب سني و جنسي) 54
جدول شماره 16: تركيب سني و جنسي جمعيت شهرستان نيشابور 1375 55
*سرشماري عمومي نفوس و مسكن 56
2-5. حركت‎هاي جمعيتي 57
رشد جمعيت: 57
2-7. ويژگي‎هاي فرهنگي و اجتماعي 60
2-8. وضعيت زناشويي 62
2-9. ويژگي‎هاي اقتصادي جمعيت 63
ـ وضع گروه‎هاي عمده‎ي شغلي 63
ـ گروه‎هاي عمده‎ي فعاليت 63
بخش سوم: جغرافياي شهري 66
پيدايش و شكل گيري شهر نيشابور: 66
از ورود مسلمانان تا حمله مغول 71
نيشابور از اوايل قرن حاضر تاكنون 79
ج ش 11: مساحت شهر نيشابور در ادوار مختلف تاريخي 81
نقشه شماره 8: محدوده تقريبي حصار شهر در اوايل دورة قاجاريه 85
نقشه شماره 10: مراكز خطي و چهار راه نيشابور 87
ويژگي‎هاي جمعيتي شهر نيشابور 90
سيماي نيشابور امروزين 94
ناحيه 1 (مسكوني ـ تجاري): 95
ناحيه 2 (مسكوني): 95
ناحيه 3 (مسكوني ـ تجاري) 95
ناحيه 4 (مسكوني): 96
ناحيه 5 (مسكوني): 96
ناحيه 7 (پارك صنايع و راه آهن): 96
ناحيه 8 (فرهنگي ـ توريستي): 97
كاربري زمين 97
كاربري مسكوني 97
كاربري تجاري 98
شبكه ارتباطي 99
امكانات و تأسيسات شهري 100
درصد 101
امكانات فرهنگي 102
امكانات ورزشي 103
جدول شماره 22: امكانات ورزشي شهرستان نيشابورـ1380 103
شبكه آب آشاميدني نيشابور 103
آب مصرفي شهر 104
شبكه برق 104
جدول شماره 24: مشخصات مراكز بهره‎برداري تلفن خودكار شهري 105
تعداد 105
گاز شهري 106
نوع مصرف 106
مصرف تجاري 106
شهر درّود 107
شهر بزغان 108
شهر قدمگاه 109
شهر خرو 109
اماكن و ديدني‎هاي مهم تاريخي نيشابور 110
آثار باستاني 110
آتشكده نيشابور 110
مزار مهروا (مزار شه مير) 111
اماكن مذهبي و اماكن ديدني نيشابور 112
آرامگاه حكيم عمر خيام نيشابوري: 113
آرامگاه كمال‎الملك: 114
آرامگاه شيخ عطار نيشابوري: 114
اماكن مذهبي 116
بقعه قدمگاه: 118
آرامگاه نظام‎الملك بكروي 118
درجه 120
مشاهير و رجال نيشابور 121
بزرگان تاريخ نيشابور 122
مشاهير ورجال امروز نيشابور 123
محمدرضا شفيعي كدكني 123
فريدون گرايلي 124
يغماي نيشابوري 125
مطالعه روستاها از لحاظ جمعيت و پراكندگي 129
نقشه شماره 13: پراكندگي روستاهاي كم‎تر از 20 خانوار به تفكيك بخش 131
نقشه شماره14: پراكندگي روستاهاي داراي21-100خانوار به تفكيك بخش 132
نقشه شماره 15: پراكندگي روستاهاي داراي101-200 خانوار به تفكيك بخش 133
نقشه شماره 16: پراكندگي روستاهاي داراي بالاي 200 خانوار به تفكيك بخش 134
جدول شماره 30 : جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 135
نام بخش : مركزي          نام دهستان : مازول 135
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 139
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 144
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 147
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 150
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 153
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 154
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 157
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 160
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 163
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 165
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 168
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 169
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 171
جمعيت روستاهاي نيشابور براساس آمارگيري سال 1381 173
عشاير كوچنده 176
خانوار 176
تراكم 177
بخش مركزي 177
دهستان دربقاضي 177
دهستان مازول 178
دهستان ريوند : 178
دهستان طاغنكوه 178
دهستان فيروزه : 178
دهستان سرولايت 179
دهستان بينالود 179
بخش ميان جلگه 179
دهستان بلهرات 179
دهستان غزالي 179
دهستان عشق‎آباد 179
دهستان اردوغش 180
دهستان اسحاق‎آباد 180
بخش 180
دهستان 182
امكانات و تسهيلات روستايي 184
آب آشاميدني 184
برق روستايي 184
حمام بهداشتي 185
مراكز بهداشتي و درماني 185
بخش 185
بخش كشاورزي 191
عنوان 191
محصولات زراعي 200
سطح زير كشت (ha) 200
توليد (ton) 200
عملكرد (Kg/ha) 200
گروه 200
نام محصول 200
آبي 200
ديم 200
جمع 200
آبي 200
ديم 200
جمع 200
آبي 200
ديم 200
غلات 200
گندم 200
توتون و تنباكو 200
آفتاب گردان 200

آبي 202
ديم 202
جمع 202
آبي 202
ديم 202
محصولات زراعي 204
سطح زير كشت (ha) 204
توليد (ton) 204
عملكرد (Kg/ha) 204
گروه 204
نام محصول 204
آبي 204
ديم 204
جمع 204
آبي 204
ديم 204
جمع 204
آبي 204
ديم 204
باغداري 205
سطح زيركشت : 205
پرورش دام و طيور 210
گاوداري صنعتي 213
پرورش ماهي 217
الف) مزارع تكثير و پرورش ماهي موجود در شهرستان 217
شركت پارت البرز : 218
شركت برزگر 218
مزرعه‎ي پرورش ماهي گرم آبي آقاي عبدالعلي احمدي 219
ب) استخرهاي دو منظوره‎ي سردآبي و گرم آبي 219
ج) سدها و آب بندها 219
معدن 221
شهرك صنعتي 225
استاندارد 225
مهم‎ترين طرح‎هاي اولويت‎دار 228
شهرك صنعتي خيام 229
صادرات و واردات 232
طرح‎هاي مهم توسعه 232
جمع 234
صنايع ماشيني 235
گروه صنعتي 237
صنايع پايه و ماشيني 241
مواد اوّليه مورد نياز مجتمع فولاد خراسان 241
ب) گاز مصرفي : 242
د) سنگ آهن 242
نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور 242
بخش تعاون (شركت‎هاي تعاوني) 247
مفهوم توريسم 249
تاريخچه‎ي توريسم 250
جهان‎گردي در سده‎هاي جديد: 251
توريسم در ايران 251
3. توريسم فرهنگي و آموزشي 253
4. توريسم اجتماعي: 253
توريسم ورزشي: 253
6. توريسم مذهبي و زيارتي 254
توريسم بازرگاني: 254
8 . توريسم سياسي 254
جاذبه‎هاي طبيعي : 254
جاذبه‎هاي انساني ـ فرهنگي: 254
اثرات و عوارض صنعت توريسم 255
تأثيرات اقتصادي صنعت توريسم 256
مسجد جامع تاريخي 259
ابوعثمان سعيد بن سلام مغربي و حيري 260
بانو بي بي شطيطه 261
امام‎زاده محروق و ابراهيم 262
حكيم عمر خيام نيشابوري 263
موزه خيام 264
بخش سوم: 265
بخش چهارم: 265
يغماي نيشابوري 266
كاروان‎سراي شاه عباسي 266
بخش باستاني 267
بخش ويژه: 267
بازار تاريخي نيشابور 268
بقاياي شهر كهن 269
تپه‎ي ترباباد 270
حفاري‎هاي شادياخ 270
سفال نيشابور 271
بقعه قدمگاه 272
رباط قدمگاه 273
مجموعه‎ي تفريحي اردوگاه شهيد رجايي نيشابور 273
روستاي مهروا 274
دهكده‎ي چوبي ( مسجد چوبي ) 275
درود 275
خروين 276
بوژان 276
ره آورد نيشابور 278
ـ فيروزه: 278
ريواس 278
محوطه‎ي باستاني خسروآباد 280
محوطه‎ي باستاني شهركهن 280
بافت قديمي شهر فعلي نيشابور 282
دژ باستاني بازه چنار 284
مقبره‎ي كردوخان 284
آسياب‎هاي آبي زبرخان 286
رباط قلعه وزير 286
درختان كهن‎سال نيشابور 287
مقبره‎ي بي بي صالحه 287
بناي چشمه علي 288
برج آسياب 289
مدرسه‎ي گلشن ( حوزه‎ي علميه ) 289
كاروان‎سراي شورياب 290
باغ نشاط 291
فصل اوّل : جغرافياي طبيعي شهرستان
1-1. موقعيت جغرافيايي شهرستان
شهرستان نيشابور با قرارگرفتن در استان خراسان رضوي و در محدوده‎ي رياضي (58 درجه و 8 دقيقه تا 59 درجه و 20 دقيقه) طول جغرافيايي و        (35 درجه و 35 دقيقه تا 36 درجه و 52 دقيقه) عرض شمالي واقع گرديده است . (جدول ش 1: طول و عرض جغرافيايي شهرستان‎هاي استان)
موقع نسبي :
اين شهرستان به شكل بيضي در امتداد رشته كوه‎هاي بينالود قراردارد . رشته كوه‎هاي بينالود كه به‎صورت نواري در جهت شمال غربي ـ جنوب شرقي شهرستان امتداد يافته است ، اين شهرستان را از شهرستان‎هاي مشهد و قوچان جدا مي‎سازد. در قسمت غرب ، نيشابور و سبزوار 162 كيلومتر مرز مشترك دارند و از طريق رشته كوه طاغنكوه از يكديگر جدا مي‎گردند. در قسمت جنوب غربي ، رشته كوه‎هاي سرخ ، با ارتفاعات نسبتاً بالا، اين شهرستان را از شهرستان كاشمر جدا مي‎سازد ؛ مرز مشترك نيشابور با شهرستان كاشمر حدود  51 كيلومتر و با شهرستان تربت حيدريه ، كه در جنوب شرقي شهرستان نيشابور قراردارد ، حدود 69 كيلومتر است. در قسمت شرق و شمال شرقي ، مرز مشترك شهرستان نيشابور با مشهد و چناران به ترتيب ، حدود 75 كيلومتر و حدود       60 كيلومتر است و در شمال با شهرستان قوچان ، حدود 77 كيلومتر مرز مشترك دارد  (رك : نقشه ش 1: موقعيت استان خراسان و شهرستان نيشابور در كشور)…………

دانلود پروژه جغرافیای طبیعی شهرستان نیشابور
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد