اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » تربیت بدنی » دانلود پروژه حرکات اصلاحی
دانلود پروژه حرکات اصلاحی

دانلود پروژه حرکات اصلاحی

حرکات اصلاحی

فهرست مطالب

۱- تعریف حرکات اصلاحی : ۶
۲- خط ثقل : ۶
۳ – مرکز ثقل یا مرکزجاذبه بدن : ۷
۴- صفحه شطرنجی : ۷
۵- خط شاقولی : ۷
۶- وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی وغیر طبیعی ( هنجار و ناهنجار ) ۸
۷- وضعیت بدنی استاندارد ( شاخص ): ۸
۸- ارگونومی : ۹
۹- تست نیویورک : ۹
مزایای وضعیت بدنی مطلوب : ۹
علائم و نشانه‌های قابل مشاهده وضعیت بدنی نامطلوب ( پاسچر ضعیف ) : ۱۰
عوارض وضعیت نامطلوب بدن : ۱۱
علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب : ۱۱
رهنمودهایی برای بهبود وضعیت بدنی : ۱۲
عدم تعادل عضلانی ۱۳
ساختار ستون فقرات و اندامها ۱۶
اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن : ۱۸
نحوه شکل‌‌گیری ستون مهره‌ها : ۱۹
ساختار ستون فقرات ۲۰
میزان استقامت ستون فقرات ۲۲
استفاده از شاخص دلماس جهت بررسی وضعیت ستون فقرات ۲۲
استفاده از خط شاقولی برای تشخیص ناهنجاریها ۲۵
ناهنجاریهای شایع ستون فقرات ۲۷
ناهنجاری سرکج Wry neck ۲۸
علل سرکج : ۲۸
عوارض سرکج : ۲۹
حرکات اصلاحی ۲۹
سر به جلو Forward Head ۳۰
علل ایجاد سربجلو ۳۱
حرکات اصلاحی : ۳۲
پشت کج یا اسکولیوز : ۳۳
علل اسکولیوز : ۳۴
تشخیص : ۳۵
اسکولیوز را از یک نظر می‌توان به دونوع تقسیم کرد : ۳۶
چه اسکولیوزهایی پیشرفت می‌کنند ؟ ۳۶
نحوه اندازه‌گیری طول اندام تحتانی : ۳۷
ارزیابی لگن : ۳۷
حرکات اصلاحی : ۳۸
ناهنجاری پشت گرد یا کیفوزپشتی « Kyohisis» ۴۰
عوامل ایجاد کننده کیفوز : ۴۱
حرکات اصلاحی کیفوز پشتی ۴۳
ناهنجاری گودی کمر Hyper Lordosois ۴۴
تشخیص : ۴۵
علل لوردوز کمری ۴۵
عوارض لوردوز کمری ۴۶
حرکات اصلاحی ۴۷
ارزیابی کوتاهی عضلات سوئز خاصره‌ای ( تست توماس Tomas Test) ۴۹
ارزیابی کوتاهی عضله راست رانی ۵۰
ارزیابی کوتاهی عضلات همسترینگ ۵۰
نحوه اندازه‌گیری زاویه قوس کمر ۵۱
پشت تابدار Slouched posture ۵۲
حرکات اصلاحی ۵۴
کمر صاف Flat lower back- hypo lordosis ۵۴
حرکات اصلاحی : ۵۵
پشت صاف Flat Upper back – hypo kyphosis ۵۷
حرکات اصلاحی : ۵۸
ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۲
اهمیت بررسی ناهنجاری‌های اندام تحتانی ۶۳
زانوی ضربدری Jeno valgus یا knock knee ۶۳
حرکات اصلاحی : ۶۵
پیشنهادات و ملاحظات کلی : ۶۸
تست کوتاهی عضله کشنده پهن نیام ۶۹
زانوی پرانتزی Jeno varus یا Bow leg ۷۰
حرکات اصلاحی ۷۲
ج) پیشنهاد و ملاحظات کلی ۷۵
زانوی خم Knee flextion ۷۶
حرکات اصلاحی : ۷۷
زانوی عقب رفته Jenoreurvatum یا Back knee یا Knee Hyper extention ۷۹
حرکات اصلاحی : ۸۰
پای چرخیده به داخل (Toe in gait) ۸۱
عوارض : ۸۲
حرکات اصلاحی : ۸۲
پای چرخنده به خارج (Toe out gait) ۸۴
عوارض ۸۵
حرکات اصلاحی : ۸۵
پای واروس (Varus toe) ۸۷
کف پای صاف : ۸۸
عوامل ایجاد کننده : ۸۸
عوارض : ۹۰
روشهای تشخیص کف پای صاف : ۹۱
۱- بررسی وضعیت پوست کف پا : ۹۱
۲- روش ثبت نقش کف پاها : ۹۲
۳- استفاده از جعبه آیینه : ۹۳
۵- روش Feiss Line : ۹۳
حرکات اصلاحی : ۹۴
کف پای گود : ۹۵
عوارض : ۹۶
تشخیص : ۹۶
حرکات اصلاحی برای کاهش قوس پا : ۹۷
ملاحظات کلی : ۹۸
شست کج Hallux valgus: ۹۹
عوامل ایجاد کننده : ۹۹
حرکات اصلاحی : ۱۰۱
ملاحظات کلی : ۱۰۲
ناهنجاری‌های شایع اندام فوقانی ۱۰۵
اهمیت بررسی ناهنجاری‌های اندام فوقانی ۱۰۶
شانه نامتقارن shoulder dropping ۱۰۶
افتادگی شانه‌ها به صورت یک طرفه : ۱۰۸
حرکات اصلاحی : ۱۰۸
افزایش زاویه حمل ( کوبیتوس و الگوس ) : ۱۱۰
کاهش زاویه حمل ( کوبیتوس واروس ) : ۱۱۰
انگشت گردن قویی ۱۱۱
انگشت جا تکمه‌ای ۱۱۱
اصول ارگونومیکی در وضعیت : ۱۱۲
نشستن : ۱۱۳
خوابیدن : ۱۱۴
روش نوین در ارزیابی ناهنجاری‌های جسمانی ۱۱۷
ارزیابی ناهنجاری جسمانی با استفاده از نرم حرکات اصلاحی ۱۱۸
کاربردهای نرم افزار حرکات اصلاحی ۱۲۰
امکانات وقابلیتهای نرم افزار ۱۲۲

تعریف مفاهیم
 ۱- تعریف حرکات اصلاحی :
حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی اطلاق می‌شود که انجام آنها ، ضمن تقویت عضلات و یا ایجاد کشش در ‌آنها ، باعث تغییر شکل در جهت اصلاح مفاصل و عضلات و در نتیجه وضعیت بدنی می‌شود.
در کودکان دبستانی و نوجوانان دوره راهنمایی در سنین رشد هستند و هنوز صفحه رشد (اپیفیز ) استخوانهایشان بسته نشده و قابل انعطاف است ، حرکات ورزشی – اصلاحی بیشترین تاثیر را در اصلاح وضعیت قامتی دارد ، لذا توجه به حرکات اصلاحی در این سنین از اهمیت خاصی برخوردار است .

۲- خط ثقل :
خطی فرضی است که از مرکز ثقل بدن در جلو مهره دوم خارجی عبور می کند خط ثقل بدلیل تاثیر در وضعیت تعادل بدن از جایگاه ویژه‌ای در مطالعه و ارزیابی برخوردار است .
۳ – مرکز ثقل یا مرکزجاذبه بدن :
مرکز جاذبه بدن در جلو مهره دوم خارجی قرار دارد و از محل تلاقی سه صفحه اصلی آناتومیکی حاصل می شود که این صفحات عبارتند از صفحه تاجی ، صفحه سهمی و صفحه افقی ( عرضی ) .
در ناحیه‌ای که این سه صفحه یکدیگر را قطع می‌کنند برآیند نیروهای وارده صفر است . در صورتیکه اختلالی در ساختار بدون بوجود آید مرکز ثقل از محل خود جابجا شده و باعث وارد شدن فشارهای غیر طبیعی به بدن می‌شود .

۴- صفحه شطرنجی :
چهارچوبی است که از وسط آن خط شاقولی عبور داده شده و عرض و طول آن قیطان‌های نازکی به فاصله ۵ سانتی‌متر از یکدیگر قرار دارند ، با استفاده از این وسیله و تست مربوطه به آن به نام « نیویورک » می‌توان بسیاری از ناهنجاریهای ساده اسکلتی را تشخیص داد .

۵- خط شاقولی :
خطی است که در وسط صفحه شطرنجی قرار دارد و با تنظیم آن بر نقاط شاخص بدن ، تغییر شکلهای وضعیتی بدن را می‌توان تشخیص داد .

۶- وضعیت قرارگیری بدنی طبیعی وغیر طبیعی ( هنجار و ناهنجار )
منظور از این دو واژه انطباق وضعیت بدنی فرد با معیارهای استاندارد است . طبیعی به معنای همسانی وضعیت بدنی با معیارهای موجود در منابع علمی ، و غیر طبیعی به معنای تفاوت وضعیت بدنی با این معیارها است به عبارت دیگر غیر طبیعی به معنای تفاوت آزمودنی با تست نیویورک و معیارهای موجود زیبایی شناسی است .

۷- وضعیت بدنی استاندارد ( شاخص ):
نوعی از وضعیت بدنی است که حداقل مقدار فشار و کشیدگی ( استرس واسترین ) را بر مفاصل و عضلات فرد وارد کرده و حداکثر کارائی بدنی را به همراه دارد کمترین میزان مصرف انرژی وجلوگیری از بروز خستگی زودرس و عدم اختلال عملکرد ارگانهای داخلی و کلیه بخش‌های بدن ، آمادگی برای انجام حرکات مختلف و در نهایت عملکرد مناسب بدن از مزایای این وضعیت است .
این وضعیت بیش از ‌آنکه یک وضعیت متداول باشد یک وضعیت ایده آل است و در آن مرکز ثقل بخشهای مختلف بدن مانند سر ، بالا تنه ، لگن خاصره و پا در یک راستا قرار می‌گیرند و مقدار نیروی اعمال شده توسط عضلات بدن در مقابل فشار جاذبه به تعادل رسیده بگونه‌ای که فرد کمترین میزان مصرف انرژی را در آن وضعیت دارد .

۸- ارگونومی :
تعریف ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی از دو کلمه ارگو به معنی کار و ( نومی ) به معنی قاعده وقانون مشتق شده است و در لغت به معنای « قوانین طبیعی کار » است . مهندسی فاکتورهای انسانی نام مترادف دیگری است که به علت تعریف مفهومی ویژه ارگونومی به آن اطلاق می‌شود ، طبق تعریف به جای تناسب انسان با کار ، ارگونومی کوششی است در جهت تناسب کار با انسان ، هدف از این علم بهبود نحوه انجام کار ، روش‌های انجام کار ، و وسایل کار و منطبق کردن آنها با خصوصیات بدن و روان انسان است .

۹- تست نیویورک :
ابزار اندازه‌گیری استاندارد شده‌ای که توسط دانشگاه ایالتی واشنگتن تدوین شده و وضعیت طبیعی و تغییر شکل‌های بدنی فرد را از دید جانبی ، خلفی و روبرو مورد ارزیابی قرار می‌دهد .

مزایای وضعیت بدنی مطلوب :
۱- تنفس آسانتر و کاملتر
۲- احساس ا جرای آسان حرکات
۳- درد وفشار کمتر در عضلات ومفاصل
۴- وسعت دامنه حرکتی مفاصل
۵- احساس مطلوب در زندگی
۶- افزایش اعتماد به نفس
۷- ظاهر زیبا و اندام متوازن
۸- عملکرد بهینه ارگانهای داخلی مانند سیستم تنفسی و گردش خون و …
۹- افزایش انگیزه برای تشویق دیگران به وضعیت صحیح بدنی
۱۰- موزونی حرکات
۱۱- کاهش کاراستاتیک بدن
۱۲- تجمع کمتراسید لاکتیک

علائم و نشانه‌های قابل مشاهده وضعیت بدنی نامطلوب ( پاسچر ضعیف ) :
برخی از علائم قابل مشاهده ناشی از وضعیت‌های نامطلوب قامتی عبارتند از : شانه‌های نامتعادل و گرد شده ، ستون فقرات تابدار ، سرکج یا سر به جلو ، شکم برآمده ، زانوی عقب رفته ، پشت صاف ، پشت کج ، پشت گرد ، لگن مایل ، لگن بیش از حد به جلو یا به عقب چرخیده ، پاهای به داخل یا به خارج چرخیده ، پای ضربدری ، پای پرانتزی .

عوارض وضعیت نامطلوب بدن :
در نتیجه وضعیت ضعیف بدنی ممکن است در افراد مختلف عوارضی مشاهده شوند . سردرد ، کمردرد ، پائین آمدن آستانه خستگی عضلات ، خستگی عضلانی ، مفاصل دردناک ودر حال تخریب ، راه رفتن بد شکل ، کاهش دامنه حرکتی مفاصل ، افزایش فشار به عضلات و مفاصل ، افسردگی ، خستگی ، عدم اعتماد به نفس ، عدم تعادل عضلانی ، اختلال در خواب ، آرتروز ، افزایش سطح اسید لاکتیک خون ، افزایش وام اکسیژن ( مقدار اکسیژن مصرفی شود که در دوره برگشت به حال اولیه و در مدت زمانی برابر ، بیش از مقدار زمان عادی به مصرف برسد ) ، تاخیر مرحله برگشت ، افزایش کار استاتیک بدن ، سرخوردن دیسکهای ستون فقرات ، قاعدگی دردناک از جمله این عوارض هستند .

علل عمومی وضعیت بدنی نامطلوب :
علتهای رایج ایجاد وضعیت بدنی غیر طبیعی و نامطلوب عبارتند از عدم تعادل عضلانی ، نگهداشتن بدن در وضعیت‌های بد و ضعیف در هنگام کار و استراحت، آسیبهای قلبی ، بارداری ، ضعف عضلانی ، تنگی نفس و مشکلات تنفسی مانند آسم ، کفشهای پاشنه بلند ، ابتلاء به برخی از بیماریها ، داشتن وزن اضافی ، قد بلند ، افزایش سن ، عادت‌های نادرست ، الگوهای غلط حرکتی ، پوشاک نامناسب (مثل کفش‌های تنگ و نوک باریک ) ، حالت‌های روحی روانی مانند افسردگی یا خجالتی بودن ، کم تحرکی و ….
دکتر ساهارمان ( ۲۰۰۲) در بیان مدل ‌آسیب شناسی حرکتی ( کینزیوپا تولوژیک) عنوان می‌کند که بروز ناهنجاریهای اسکلتی ، وضعیت بدنی بد و محدودیتهای عملکردی ، در نتیجه سندرمهای آسیب حرکتی ناشی از نقص و محدودیت حرکتی مفاصل و اندامها است که در اثر آسیب به مفاصل و اندامهای بدن ایجاد شده ، و تاکید می‌کند که دلیل عمده بروز آسیب در مفاصل ، حرکات تکراری و حفظ بدن در وضعیتهای غلطی است که باعث شده وضعیت نامطلوب بدن در ضمیر ناخودآگاه شخص شکل گرفته و در نهایت به یک چرخه معیوب تبدیل می شود . در وضعیت نامطلوب بدن و ناهنجاریهای اسکلتی فرد مجبور به اجرای حرکات ویژه مفاصل ونگهداری بدن در وضعیت خاص شده و متقابلاً اجرای این حرکات تکراری ووضعیت نگهداری بدن در تشدید ناهنجاریهای اسکلتی و سندرومهای آسیب حرکتی نقش اساسی دارند .

رهنمودهایی برای بهبود وضعیت بدنی :
۱- از قواعد ارگونومی در حین کار و استراحت استفاده کنید .
۲- مقید به اجرای تمرینات کششی و تقویتی اصولی روزانه شوید .
۳- کفش و لباس‌های خود را براساس قواعد منطقی واصولی انتخاب کنید .
۴- در موقع راه رفتن ، شانه‌ها را در وضعیت صحیح نگه داشته و بازوها و دستها حرکت داده شوند .
۵- اجرای حرکات اصلاحی می‌تواند در پیشگیری و بهبود عدم تعادل عضلانی موثر واقع شود.
۶- اجرای تمرینات حرکتی با آگاهی از وضعیت بدن ( استفاده از روش الکساندر).
عدم تعادل عضلانی
بازی‌های کودکان به اندازه کافی متنوع است بطوریکه از نظر تعادل عضلانی یا اختلالات وضعیتی در راستای بدنشان هیچ مشکلی ندارند ، لیکن زمانیکه همین کودک بزرگ می‌شود و در مسابقات ورزشی و به خصوص قهرمانی شرکت می‌ کند به جایی می رسد که برای افزایش کارائی بدن ومهارت در ورزش مربوطه نیاز به تمرینات ویژه و فشرده دارد و در برخی موارد تمرینات نادرست انجام می‌دهد و در نتیجه این تمرینات مجبور به قربانی کردن درجاتی از تعادل عضلانی و راستای اسکلتی طبیعی می‌شود . چنین وضعیتی موجب اختلالات جبران ناپذیر ارگانیکی منجر می‌ گردد .
عدم تعادل عضلانی در ورزشکاران موجب عدم تعادل قدرت در عضلات عمل کننده و مخالف که در مقابل یکدیگر کار می‌کنند ( آگونیست و آنتاگونیست ) شده و به تبع آن در ترویج و گسترش ناهنجاریهای قامتی موثرند .از آنجائیکه وضعیت هر مفصل بستگی به تعادل نیروهای عضلانی مخالف دارد ، به هر دلیلی یک گروه جمع کننده ( فلکسور ) تمام یا قسمتی از عملکرد خود را از دست می‌دهد و گروه مخالف آن ، یعنی گروه باز کننده ،‌مفاصل را با ایجاد فشار غیر طبیعی به حالت باز شدگی کامل HyperExtension می‌برد ، این وضعیت در ستون فقرات کمری بیشتر رایج است . به عنوان مثال : وزنه برداری که وزنه را از قسمت جلوئی بدن بطرف بالا می‌کشد ، در جلو سطح اتکاء بدن با زانوهای نزدیک به باز شدن ، باعث ایجاد انقباض بسیار قوی در عضلات راست کننده ستون فقرات (Erector spinal) خواهد شد . این موارد که مستلزم کار دائمی عضلات باز کننده تنه است باعث می‌شود که این گروه عضلانی در زمره قویترین عضلات بدن بحساب آید و این ورزشکاران دچار عدم تعادل عضلانی بین گروه عضلات باز کننده و خم کننده تنه گردند . بعبارت دیگر از بین رفتن کارکرد برخی از قسمتهای بدن بدلیل ویژگیهای اختصاصی بعضی از رشته‌های ورزشی ، اثرات نامتعادلی را بر وضعیت بدنی ورزشکار می‌گذارد ؛ باعث این امر را می‌توان به کاربردهای اختصاصی‌تر برخی از اندام نسبت به اندام دیگر نسبت داد . از اینرو در بعضی از رشته‌های ورزشی تغییرات تخریبی اسکلتی بدن تسریع می‌شود .
عامل دیگر عدم تعادل عضلانی چاقی است ، چاقی نقش تسریع کننده در تغییرات تجزیه در مفاصل وزن پذیر ، مخصوصاً ستون فقرات تحتانی بازی می‌کند. وزن اضافی شکم باعث انتقال مرکز ثقل بدن بطرف جلو شده و در نتیجه شخص با فشار قسمت فوقانی تنه بطرف عقب سعی در جبران این وضعیت دارد . با این عمل بازشدگی Extension در ستون فقرات ناحیه کمر و خارجی ( لومبوساکرال) افزایش یافته ، میزان گودی کمر زیاد شده و تعادل عضلات قدام و خلف تنه بهم می‌خورد .
یکی دیگر از عوامل عدم تعادل عضلانی در ورزشکاران ، کفش ورزشی آنهاست . کفش یکی از مهمترین وسایل ورزشی است که باید به آن اهمیت بیشتری دارد . سفتی و محکمی کفش ، زیره‌های غیر استاندارد و نامناسب باعث ضعف عملکرد انگشتان شده و در نتیجه قدرت عضلات خم کننده را کاهش داده ، ساختمان لیگامانی آنرا ضعیف می‌ کند . بلند و نامناسب بودن پاشنه کفش ، مرکز ثقل را بطرف جلو رانده و فرد را برای حفظ تعادل در شرایط جبرانی نامطلوب قرار می‌دهد و در نتیجه در ستون فقرات افزایش لوردوز بوجود می آید . این موارد باعث اختلال و ناهنجاریهای وضعیتی در اندام تحتانی و بعضاً در ستون فقرات می شود .
ساختار ستون فقرات و اندامها
سیستم اسکلتی بدن انسان
سیستم اسکلتی بدن انسان به دو دسته تقسیم می‌شود :
۱- سیستم اسکلتی محوری
۲- سیستم اسکلتی اندامها
۱- سیستم اسکلتی محوری :
این سیستم شامل استخوانهای سر ، دنده‌ها ، استخوان جناغ و استخوان ستون مهر‌ه‌ ای است .
۲- سیستم اسکلتی اندامها :
این سیستم شامل استخوانهای دستها و استخوانهای پاها است .
الف : استخوانهای دست : شامل استخوانهای:
۱- ترقوه      ۲- کتف
۳- استخوان بازو     ۴- دو استخوان ساعد
۵- هشت استخوان مچ دست   ۶- پنج استخوان کف دستی
۷- چهار بند انگشت
ب: استخوانهای پا : شامل
۱- لگن      ۲- استخوان ران
۳- استخوان کشکک    ۴- دو استخوان ساق
۵- هفت استخوان مچ پایی    ۶- پنج استخوان کف پایی
۷- چهارده بند انگشتان پا
اهمیت بررسی ستون فقرات و ناهنجاریهای آن :
وظایف ستون مهره‌‌ای عبارتند از :
۱- قائم نگهداشتن بدن
۲- حفاظت از نخاع
۳- تحمل وزن سر واندامها
۴- کمک به اجرای حرکات والگوهای حرکتی
۵- محل اتصال دنده ‌های قفسه سینه
این ستون متحرک به صورتی طراحی شده که می‌تواند با تغییرات خود اشکال مختلفی را به بدن انسان بدهد و وضعیتهای گوناگونی را خلق نماید ، شیوع دردهای مربوط به این ناحیه از بدن به خوبی اهمیت آنرا آشکار می‌سازد ، بطوریکه گفته می‌شود ، امروزه ۸۰% مردم بنوعی به دردها ، آسیبها و ناهنجاریهای ستون فقرات مبتلا هستند و به همین دلیل محققان ، آسیبها ، ناهنجاریها و دردهای ستون فقرات را اپیدمی قرن بیستم ، نامیده‌ اند و این موضوع مؤید این است که چقدر شناسایی ، بهبود و اصلاح ناهنجاریهای ستون فقرات حائز اهمیت است .
نحوه شکل‌‌گیری ستون مهره‌ها :
ستون فقرات انسان در اثر تکامل فلوژنی در طی میلیونها سال شکل گرفته و وضعیتی را پیدا کرده است که در انسان بالغ دارای چهار قوس است. تکامل فلوژنی از سه میلیون سال پیش در آفریقا با انسانهای هومواسترالیزپتکوس (Homo austoralis pithecus) شروع شد که لگنشان برای حفظ وضعیت ایستاده به اندازه کافی قوی بود . پس از گذشت ۵/۱ میلیون سال وضعیت ایستاده مشخص در بشر هوموارکتوس استند ( Homo Erectus stand) پدید آمد .
مهمتر از تکامل فلوژنی تکامل آنتوژنی انسان است مراحل تکامل آنتوژنی ستون فقرات به شرح ذیل است :
جنین انسان در رحم مادر در وضعیتی قرار می‌گیرد که دستها وپاهای او خم بوده ودر شکمش جمع شده وهمچنین سر به سمت جلو خم است ، این وضعیت را وضعیت جنینی می‌گویند . شاید به دلیل قرار گرفتن در این وضعیت نوزاد هنگام تولد تنها دارای یک قوس با تحدب خلفی است ………….

فرمت : WORD | صفحات:۱۳۰

****************************

نکته : فایل : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است