باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه حسابداری و کنترل های مالی دولتی
دانلود پروژه حسابداری و کنترل های مالی دولتی

دانلود پروژه حسابداری و کنترل های مالی دولتی

حسابداری و کنترل های مالی دولتی
فهرست مطالب
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ×× ۶
تعهدات پرداختی ×× ۸
ذخیره تامین اعتبار ×× ۹
تامین اعبتار سنواتی ×× ۱۱
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ×× ۱۲
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۱۶
گروه حساب بودجه ای و دریافت و پرداخت ۱۶
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۱۹
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۲۱
گروه حساب سنواتی ۲۱
گروه حساب وجوه مصرف نشده سال قبل ۲۲
گروه حساب اعتبارات در آمد اختصاصی ۲۲
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۲۳
گروه حساب سایر منابع ۲۴
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۲۵
گروه حساب انتظامی ۲۵
گروه حساب سپرده ۲۵
گروه حساب ما به التفاوت ارز ۲۶
گروه حساب هدایای خاص ۲۶
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۲۷
گروه حساب وجوه اداره شده ۲۷
حساب مستقل اعتبارات هزینه شرح عملیات حسابداری : ۲۸
شرح عملیات حسابداری : ۲۹
الف)تامین اعتبار ×× ۳۰
ب) حساب ذخیره تامین اعتبار ×× ۳۱
بستن حسابهای بودجه ای و دریافت و پرداخت : ۳۲
ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای مالی ۳۳
اعتبارات ابلاغی : ۳۴
ثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی ۳۴
حساب کنترل در آمد ×× ۳۶
حساب بدهکاران اسناد دریافتنی / اسناد در جریان وصول ×× ۳۶
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۳۷
گروه حسابهای بودجه ای و دریافت و پرداخت ۳۷
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۳۹
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۴۱
گروه حساب در آمدها ۴۱
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۴۳
گروه حسابهای وجوه سپرده ۴۳
گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین ۴۳
گروه حسابهای استرداد کسور بازنشستگی ۴۴
گروه حسابهای سایر منابع ۴۴
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۴۵
گروه حسابهای در آمد خانه های سازمانی ۴۵
گروه حسابهای وجوه نامشخص – وجوه چکهای بین راهی و اشتباه واریزی ۴۶
گروه حسابهای اوراق بهادار ۴۶
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۴۷
گروه حساب اضافه پرداختی ۴۷
گروه حسابهای بودجه اختصاصی ۴۷
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۴۹
گروه حساب وجوه مصرف نشده ۴۹
گروه حسابهای تبصره ۴۰ ۴۹
گروه حسابهای تبصره ۵ و ماده ۲۲ سازمان تعزیرات ۵۰
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۵۱
تراز گروه حسابها در سال  ××۱۳ اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای : ۵۳
حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
شرح عملیات حسابداری :
۱- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائی××
۲- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت :
تخصیص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
۳- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداری ××
۴- پس از دریافت اعلامیه واریز وجه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای :
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
درخواست وجه ××
۵- با اخذ ضمانتنامه یا سایر وثیقه های مورد قبول مربوط به شرکت نمودن در مناقصه تادیه پیش پرداخت :
حساب تضمینات ××
طرف حساب تضمینات ××
۶- هنگام تامین اعتبار جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه ایجاد تعهد:
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۷- پس از انعقاد قرار داد ساخت یا ایجاد دارائی سرمایه ای یا خرید اموال منقول سرمایه ای :
کنترل قرار دادها ××
طرف حساب کنترل قراردادها ××
۸- هنگام پرداختهای غیر قطعی به افراد طرف قرارداد و عاملین ذیحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۹- تامین اعتبار هنگام خرید موجودی جنسی :
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۱۰- هنگام خرید موجودی جنسی برای هر یک از طرحها :
حساب موجودی جنسی کالا ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۱۱- هنگام تحویل موجودی جنسی ‏، مصالح ، به پیمانکار بطور مستقیم یا از محل موجودی جنسی :
پیش پرداخت موجودی جنسی ××
موجودی جنسی کالا ××
۱۲- پس از خرید وسایل و کالا که مستقیماً قابل بهره برداری در دستگاه دولتی می باشد به شرط اینکه عمر آن بیش از یکسال باشد از حساب موجودی جنسی و کالا به حساب دارائی ثابت و حساب معین مربوطه منظور شود .
دارائی ثابت ××
موجودی جنسی و کالا ××
۱۳- در صورتیکه دارائی ثابت در سالجاری ایجاد شده باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائی ××
دارائی ثابت ××
۱۴- در صورتیکه دارائی ثابت در سنوات قبل ایجاد  شده باشد و در سالهای آتی ادامه داشته باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره برداری ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحیه :
دارائی ثابت ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفی :
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
دارائی ثابت ××
نکته : تا پایان سال مالی ثبتی زده نمی شود می بایست در ابتدای سال بعد ابتدا ثبت افتتاحیه  زده شود سپس ثبت حذفی اعمال گردد .
۱۵- هنگام دریافت دارائی ثابت احداث شده از دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت مذبور ( دستگاه مجری ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گیرنده دارائی ثابت )
دارائی ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجرای واگذارکننده) ××
۱۶- هنگام انعکاس دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهای قبل براساس اقدام مندرج در آخرین صورت وضعیت واصله به ذیحسابی با توجه به ۵% سهم بیمه کارفرما :
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
۱۷- هنگام به اتمام رسیدن طرح تملک دارائی سرمایه ای و تحویل قطعی پس از تسویه و واریز پرداختهای غیر قطعی اعم از جاری سنواتی ‏، حسب مورد تا زمان تحویل به دستگاه اجرایی بهره بردار :
دارائی ثابت ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سالجاری ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سایر منابع ××
۱۸- هنگام دریافت و احتساب صورت وضعیت اقلم استفاده شده موجودی جنسی و کالا .
حساب دارائی در جریان ساخت یا ایجاد حسابی است قابل انتقال به سال بعد که به جای هزینه طرحهای عمرانی ، هزینه ردیف عمومی و هزینه ردیف متفرقه قرار گرفته است .
نکته :
چنانچه اعتبار از محل ردیفهای متفرقه تملک دارائیهای سرمایه ای به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائی شماره طرح مرتبط و فصول سرمایه گذاری باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مریوط منعکس می شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً ردیف متفرقه فصول سرمایه گذاری باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و سایر  سر فصل حسابها و همچنین حساب معین بر حسب ردیف متفرقه و فصول سرمایه گذاری نگهداری می گردد .
ضمناً : عنوان اعتبارات هزینه های متفرقه و سایر ردیفهای مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملک دارائیهای سرمایه ای اصلاح گردیده است .
الف)
دارائی های در جریان ساخت یا ایجاد ××
پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
تعهدات پرداختی ××
ب)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
ج)
طرف حساب کنترل قرار دادها ××
حساب کنترل قراردادها ××
د)
طرف حساب تضمینات ××
حساب تضمینات ××
۱۹-هنگام انجام پرداخت به پیمانکار پس از کسر کسور متعلقه :

الف)
تعهدات پرداختی ××
سپرده دریافتی ××
کثور وصولی ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
ب)
بانک دریافت وجوه سپرده ××
کسور ارسالی ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۰- هنگام دریافت اسناد و مدارک دارائی در جریان ساخت یا ایجاد از عامل ذیحساب :
اسناد وصولی از عامل ذیحساب ××
تنخواه گردان پرداخت ××
۲۱-
الف)
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد ××
اسناد وصولی از عامل ذیحساب ××
۲۲- معادل تنخواه گردان پرداخت واریزی در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختیار عامل ذیحساب قرار می گیرد .
الف )
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
ب)
تنخواه گردان پرداخت ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۳- در صورت واریز بخشی از تنخواه گردان پرداخت ، علی الحساب سالجاری ، پیش پرداخت سالجاری بصورت نقد با دریافت اعلامیه بانکی :
الف)
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
تنخواه گردان پرداخت ××
علی الحساب سالجاری ××
پیش پرداخت سالجاری ××
ب)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
۲۴- معادل کاهش وجوه تنخواه گردان حسابداری بمیزان پرداختهای انجام شده :
تنخواه گردان حسابداری ××
کنترل تخصیص ××
۲۵- بمنظور تکمیل تنخواه گردان حسابداری برای پرداختهای بعدی معادل حساب کنترل تخصیص درخواست وجه بمیزان پرداختهای انجام شده :
درخواست وجه ××
تنخواه گردان حسابداری ××
۲۶- به هنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه درخواستی از خزانه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای :
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
درخواست وجه ××
۲۷- هنگام تسویه و واریز تنخواه گردان حسابداری بصورت واریز نقدی :
تنخواه گردان حسابداری ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۸- هنگام پایاپای تنخواه گردان حسابداری به حساب دریافتی و صدور درخواست پایاپای :
الف )
درخواست وجه ××
کنترل تخصیص ××
ب)
تنخواه گردان حسابداری ××
درخواست  وجه ××
۲۹- هنگام تسویه تنخواه گردان پرداخت از عاملین ذیحساب :
الف)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
ب)
دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای××
تنخواه گردان پرداخت ××
۳۰- پس از تسویه و واریز تنخواه گردان پرداخت ، مانده تنخواه گردان حسابداری و اصلاح و تعدیل اقلام ثبت شده در حساب تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار حساب کنترل تخصیص بسته شود.
حساب کنترل تخصیص ××
تخصیص اعتبار ××
۳۱- پس از بستن حسابهای تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداری ، حساب کنترل تخصیص و خصوص اطمینان از توازن گروه حسابها و واریز کسور وصولی سایر حسابها با ثبت معکوس بسته شود.
دستگاه اجرایی××
اعبتار مصوب ××
(مانده) تخصیص اعتبار××
بانک پرداخت تملک درائیهای سرمایه ای ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد ××………………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است