دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حسابرسی

حسابرسی

فهرست مطالب
بخش اول- تاريخچه حسارسي در ايران
تاريخچه حسابرسي در ايران
بخش دوم- معرفي حسابرسي
تعريف حسابرسي
انواع شركتها و مؤسسات مشمول رسيدگي توسط مؤسساتحسابرسي
هدف حسابرسي
بخش سوم
هدف از تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران
چارت هدف تشكيل جامعه حسابداران رسمي‌ايران
اركان جامعه حسابداران رسمي‌
نمودار سازماني جامعه حسابداران رسمي ايران
الف ) شوراي عالي جامعه حسابداران ايران
ب) هيأت مديره
كارگروههاي تخصصي جامعه حسابداران رسمي ايران
پ) هيأت عالي نظارت
مؤسسات حسابرسي:
رتبه‌هاي كاركنان شاغل در حرفه حسابرسي
بخش چهارم- اصول حسابرسي
اصول كلي حسابرسي
دامنه حسابرسي
معيارهاي مرتبط با استقلال حسابرسان
طرح حسابرسي
بخش پنجم- فرايند حسابرسي
مراحل اساسي فرآيند حسابرسي
قرارداد حسابرسي
كاربرگ
تقلب و اشتباه
اشتباه
مسئوليت مديريت (در مورد تقلب و اشتباه)
مسئوليت حسابرسي (درمورد تقلب و اشتباه)
گزارشگري تقلب و اشتباه
انصراف از حسابرسي
برنامه ريزي
شواهد حسابرسي
آزمون كنترلهاي داخلي
آزمونهاي محتوا
روشهاي كسب شواهد حسابرسي
حسابرسي
بخش  ششم
كليات حسابرسي
اجزاي اصلي گزارش حسابرس
مخاطب گزارش
بند مقدمه
بند دامنه رسيدگي
بند اظهار نظر
تاريخ گزارش
نشاني حسابرس
امضاي حسابرس
نمونه گزارش حسابرسي مستقل
گزارشهاي تعديل شده
بخش هفتم- پروژه كار آموزي
برنامه رسيدگي به وجوه نقد: بانكها صندوق وتنخواه گردان)
برنامه حسابرسي بانكها
برنامه رسيدگي به حساب صندوق
رسيدگي به حساب تنخواه گردان
برنامه رسيدگي به حساب اسناد دريافتي تجاري
برنامه رسيدگي به حساب كاركنان
برنامه رسيدگي به حسابها واسناد پرداختي
اهداف رسيدگي:
برنامه رسيدگي به حسابهاي پرداختي
برنامه حسابرسي خريد
برنامه رسيدگي
رسيدگي به حساب فروش
اهداف رسيدگي
برنامه رسيدگي
نكات قابل توجه طي رسيدگيهاي بعمل آمده در واحدهاي تجاري
گزارش دوره كارآْموزي 
نمونه اي از گزارش حسابرسي شهرداريها
مقدمه
بند حدود رسيدگي
نكات قابل توجه طي رسيدگيهاي بعمل آمده در شهرداريها
گزارش دوره كارآموزي
بخش هشتم- ضمائم
ليست حسابهاي شهرداريها
چك ليست رعايت كنترل هاي داخلي
بخش اول
تاريخچه حسابرسي در ايران
حسابرسي به عنوان يك حرفه، يك تخصص و يك رشته نوين، عمر نسبتا كوتاهي دارد و در جهان به كمتر از يكصد سال مي‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آميز يكصد سال گذشته، حرفه حسابرسي نيز به سرعت خود را با شرايط و اوضاع و احوال زمان تطبيق داده و به عنوان يك دانش تخصصي مطرح شده است. علاوه بر نشريات مراجع و جوامع حرفه اي، مولفان و پژوهشگران متعددي رسالات، مقالات و كتابهاي گوناگوني را تهيه كرده اند كه به بيان اصول، روشها و عملكرد اين رشته از فعاليت مي‌پردازد. در عين حال فرآيند تكاملي حسابرسي با به كارگيري علوم و فنون ديگري مانند آمار و رياضيات، مديريت و سيستمهاي اطلاعاتي در حسابداري و حسابرسي همراه بوده و تغييرات وسيع در فناوري اطلاعات كه به گسترش فزاينده سيستم‌هاي كامپيوتري پردازش اطلاعات مالي انجاميد، حسابداري را متحول و تغييرات و تحولات سريع حسابرسي را الزامي‌كرده است. وضع قوانين و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعاليتهاي اقتصادي، تدوين اصول و ضوابط حسابداري حسابرسي و قوانين مالياتي نيز حسابرسي را به رشته اي پيچيده و پويا تبديل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده مي‌شود و چشم انداز آتي آن حسابرسي مديريت و رسيدگي به آثار اجتماعي اقتصادي فعاليت واحدها يا حسابرسي اجتماعي را در بر مي‌گيرد.
نخستين باري كه در قوانين ايران به موضوع حسابرسي اشاره شد در قانون تجارت مصوب 1311 است كه طي آن مقرر شد مجموع عمومي‌هر شركت سهامي‌يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي‌شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي‌شود گزارش به مجمع عمومي‌صاحبان سهام در سال بعد بدهد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسي مالياتي نخستين بار در قانون ماليات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارايي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه بازرگانان يا شركتها بپذيرد و در اين صورت براي تشخيص ماليات، ديگر حاجت به رسيدگي به دفاتر مؤدي نخواهد بود. عليرغم اين حكم صريح قانون، اقدام عملي قابل ذكر در تشكيل و ايجاد مرجع حرفه اي حسابداري به عمل نيامد. در قانون مالياتي سال 1335 اين حكم قانوني عينا تكرار شد و در اجراي آن، آيين نامه مربوط در سال 1340 تهيه و تصويب شد و در آن علاوه بر ذكر مقرراتي راجع به اركان انجمن، تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه اي و اخلاقي حسابداران عضو انجمن نيز پيش بيني گرديد.
با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345، عملا تكيه گاه قانون انجمن محاسبين قسم خورده فرو ريخت و اين قانون مقرر داشت كه به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي‌و فراهم آوردن براي بالابردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي‌تشكيل شود.
آيين نامه مربوطه به نحوه انتخاب حسابداران رسمي‌در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حساب و سود و زيان و ترازنامه مؤديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347، شركتهاي سهامي‌عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي‌را نيز ضميمه نمايند- در سال 1359 دو لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم، مواد راجع به حسابداران رسمي‌لغو و درنتيجه كانون حسابداران رسمي‌عملا منحل گرديد- در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسي بخش عمومي‌مطرح شد و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، مؤسسات حسابرسي موجود در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل شد………………..

دانلود پروژه حسابرسی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد