دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای

حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
فهرست مطالب

رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 1 15
گروه حساب بودجه اي و دريافت و پرداخت 15
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 2 18
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 3 20
گروه حساب سنواتي 20
گروه حساب وجوه مصرف نشده سال قبل 21
گروه حساب اعتبارات در آمد اختصاصي 21
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 4 22
گروه حساب ساير منابع 23
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 5 24
گروه حساب انتظامي 24
گروه حساب سپرده 24
گروه حساب ما به التفاوت ارز 25
گروه حساب هداياي خاص 25
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 6 26
گروه حساب وجوه اداره شده 26
حساب كنترل در آمد ×× 35
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 1 36
گروه حسابهاي بودجه اي و دريافت و پرداخت 36
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 2 38
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 3 40
گروه حساب در آمدها 40
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 4 42
گروه حسابهاي وجوه سپرده 42
گروه حسابهاي بازنشستگان و موظفين 42
گروه حسابهاي استرداد كسور بازنشستگي 43
گروه حسابهاي ساير منابع 43
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 5 44
گروه حسابهاي در آمد خانه هاي سازماني 44
گروه حسابهاي وجوه نامشخص – وجوه چكهاي بين راهي و اشتباه واريزي 45
گروه حسابهاي اوراق بهادار 45
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 6 46
گروه حساب اضافه پرداختي 46
گروه حسابهاي بودجه اختصاصي 46
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 7 48
گروه حساب وجوه مصرف نشده 48
گروه حسابهاي تبصره 40 48
گروه حسابهاي تبصره 5 و ماده 22 سازمان تعزيرات 49
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 8 50
رديف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه 9 52
شرح عمليات حسابداري :
1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفكيك پروژه و رديف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائي××
2- پس از ابلاغ تخصيص در هر نوبت :
تخصيص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
3- هنگام صدور درخواست وجه براي دريافت تنخواه گردان حسابداري از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداري ××
4- پس از دريافت اعلاميه واريز وجه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
5- با اخذ ضمانتنامه يا ساير وثيقه هاي مورد قبول مربوط به شركت نمودن در مناقصه تاديه پيش پرداخت :
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
6- هنگام تامين اعتبار جهت كنترل اعتبارات در قبال هر گونه ايجاد تعهد:
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
7- پس از انعقاد قرار داد ساخت يا ايجاد دارائي سرمايه اي يا خريد اموال منقول سرمايه اي :
كنترل قرار دادها ××
طرف حساب كنترل قراردادها ××
8- هنگام پرداختهاي غير قطعي به افراد طرف قرارداد و عاملين ذيحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
9- تامين اعتبار هنگام خريد موجودي جنسي :
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
10- هنگام خريد موجودي جنسي براي هر يك از طرحها :
حساب موجودي جنسي كالا ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
11- هنگام تحويل موجودي جنسي ‏، مصالح ، به پيمانكار بطور مستقيم يا از محل موجودي جنسي :
پيش پرداخت موجودي جنسي ××
موجودي جنسي كالا ××
12- پس از خريد وسايل و كالا كه مستقيماً قابل بهره برداري در دستگاه دولتي مي باشد به شرط اينكه عمر آن بيش از يكسال باشد از حساب موجودي جنسي و كالا به حساب دارائي ثابت و حساب معين مربوطه منظور شود .
دارائي ثابت ××
موجودي جنسي و كالا ××
13- در صورتيكه دارائي ثابت در سالجاري ايجاد شده باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائي ××
دارائي ثابت ××
14- در صورتيكه دارائي ثابت در سنوات قبل ايجاد  شده باشد و در سالهاي آتي ادامه داشته باشد و دستگاه اجرايي ديگري بهره برداري نمايد پس از تحويل دارائي ثابت به دستگاه بهره برداري ثبت حذفي آن در دفاتر و حسابهاي دستگاه واگذار كننده دارائي  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحيه :
دارائي ثابت ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفي :
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي ثابت ××
نكته : تا پايان سال مالي ثبتي زده نمي شود مي بايست در ابتداي سال بعد ابتدا ثبت افتتاحيه  زده شود سپس ثبت حذفي اعمال گردد .
15- هنگام دريافت دارائي ثابت احداث شده از دستگاه واگذار كننده دارائي ثابت مذبور ( دستگاه مجري ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گيرنده دارائي ثابت )
دارائي ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجراي واگذاركننده) ××
16- هنگام انعكاس دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهاي قبل براساس اقدام مندرج در آخرين صورت وضعيت واصله به ذيحسابي با توجه به 5% سهم بيمه كارفرما :
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
17- هنگام به اتمام رسيدن طرح تملك دارائي سرمايه اي و تحويل قطعي پس از تسويه و واريز پرداختهاي غير قطعي اعم از جاري سنواتي ‏، حسب مورد تا زمان تحويل به دستگاه اجرايي بهره بردار :
دارائي ثابت ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ساير منابع ××
18- هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت اقلم استفاده شده موجودي جنسي و كالا .
حساب دارائي در جريان ساخت يا ايجاد حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي هزينه طرحهاي عمراني ، هزينه رديف عمومي و هزينه رديف متفرقه قرار گرفته است .
نكته :
چنانچه اعتبار از محل رديفهاي متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائي شماره طرح مرتبط و فصول سرمايه گذاري باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مريوط منعكس مي شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً رديف متفرقه فصول سرمايه گذاري باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و ساير  سر فصل حسابها و همچنين حساب معين بر حسب رديف متفرقه و فصول سرمايه گذاري نگهداري مي گردد .
ضمناً : عنوان اعتبارات هزينه هاي متفرقه و ساير رديفهاي مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملك دارائيهاي سرمايه اي اصلاح گرديده است .
الف)
دارائي هاي در جريان ساخت يا ايجاد ××
پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
تعهدات پرداختي ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
ج)
طرف حساب كنترل قرار دادها ××
حساب كنترل قراردادها ××
د)
طرف حساب تضمينات ××
حساب تضمينات ××
19-هنگام انجام پرداخت به پيمانكار پس از كسر كسور متعلقه :

الف)
تعهدات پرداختي ××
سپرده دريافتي ××
كثور وصولي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
ب)
بانك دريافت وجوه سپرده ××
كسور ارسالي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
20- هنگام دريافت اسناد و مدارك دارائي در جريان ساخت يا ايجاد از عامل ذيحساب :
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
تنخواه گردان پرداخت ××
21-
الف)
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××
اسناد وصولي از عامل ذيحساب ××
22- معادل تنخواه گردان پرداخت واريزي در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختيار عامل ذيحساب قرار مي گيرد .
الف )
تامين اعتبار ××
ذخيره تامين اعتبار ××
ب)
تنخواه گردان پرداخت ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
23- در صورت واريز بخشي از تنخواه گردان پرداخت ، علي الحساب سالجاري ، پيش پرداخت سالجاري بصورت نقد با دريافت اعلاميه بانكي :
الف)
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
تنخواه گردان پرداخت ××
علي الحساب سالجاري ××
پيش پرداخت سالجاري ××
ب)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
24- معادل كاهش وجوه تنخواه گردان حسابداري بميزان پرداختهاي انجام شده :
تنخواه گردان حسابداري ××
كنترل تخصيص ××
25- بمنظور تكميل تنخواه گردان حسابداري براي پرداختهاي بعدي معادل حساب كنترل تخصيص درخواست وجه بميزان پرداختهاي انجام شده :
درخواست وجه ××
تنخواه گردان حسابداري ××
26- به هنگام دريافت اعلاميه بانكي مبني بر واريز وجوه درخواستي از خزانه به حساب بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي :
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
درخواست وجه ××
27- هنگام تسويه و واريز تنخواه گردان حسابداري بصورت واريز نقدي :
تنخواه گردان حسابداري ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
28- هنگام پاياپاي تنخواه گردان حسابداري به حساب دريافتي و صدور درخواست پاياپاي :
الف )
درخواست وجه ××
كنترل تخصيص ××
ب)
تنخواه گردان حسابداري ××
درخواست  وجه ××
29- هنگام تسويه تنخواه گردان پرداخت از عاملين ذيحساب :
الف)
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
ب)
دارائيهاي در جريان ساخت يا ايجاد ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي××
تنخواه گردان پرداخت ××
30- پس از تسويه و واريز تنخواه گردان پرداخت ، مانده تنخواه گردان حسابداري و اصلاح و تعديل اقلام ثبت شده در حساب تامين اعتبار و ذخيره تامين اعتبار حساب كنترل تخصيص بسته شود.
حساب كنترل تخصيص ××
تخصيص اعتبار ××
31- پس از بستن حسابهاي تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداري ، حساب كنترل تخصيص و خصوص اطمينان از توازن گروه حسابها و واريز كسور وصولي ساير حسابها با ثبت معكوس بسته شود.
دستگاه اجرايي××
اعبتار مصوب ××
(مانده) تخصيص اعتبار××
بانك پرداخت تملك درائيهاي سرمايه اي ××
پيش پرداخت سالجاري ××
علي الحساب سالجاري ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد ××
32-
تعهدات پرداختي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
موجودي جنسي سنواتي ××
پيش پرداخت سنواتي ××
علي الحساب سنواتي ××
پيش پرداخت موجودي جنسي و كالا سنواتي ××
33-
ذخيره تامين اعتبار ××
تامين اعتبار ××
34-
سپرده هاي دريافتي ××
بانك دريافت وجوه سپرده ××
35-
طرف حساب كنترل قراردادها ××
كنترل قراردادها ××
36-
كسور وصولي ××
كسور ارسالي ××
37- افتتاح حسابها در سال بعد و گروه حسابهاي سنواتي :
نكته : واگذاري دارائياي مالي وصولي : مانده مصرف نشده اعتبارات سال گذشته مي باشد .
نكته : حساب دريافتي از خزانه در سنوات قبل حسابي است قابل انتقال به سال بعد كه به جاي حساب انتقالي آغاز سال  قرار گرفته و نشان دهنده كل وجوه دريافتي از خزانه بابت طرح تملك دارائيها سرمايه اي مي باشد :
الف)
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
واگذاري دارائيهاي مالي و وصولي××
ب)
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
موجودي جنسي كالا سنواتي ××
پيش پرداخت سنواتي ××
علي الحساب سنواتي ××
پيش پرداخت موجودي جنسي و كالاي سنواتي ××
دريافتي از خزانه در سنوات قبل ××
تعهدات پرداختي ××
ج)
تامين اعبتار سنواتي ××
ذخيره تامين اعتبار سنواتي ××
د)
حساب تضمينات ××
طرف حساب تضمينات ××
38- معادل وجوه برگشتي از پرداختهاي سالهاي گذشته ( مانده مصرف نشده سال قبل ) :
واگذاري دارائيهاي مالي ارسالي ××
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
39- با ارائه اسناد و مدارك  اقلام سنواتي در طي سال :
الف )
دارائي در جريان ساخت يا ايجاد سنواتي ××
موجودي جنس سنواتي ××
پيش پرداخت سنواتي ××
علي الحساب سنواتي ××
بديهي است چنانچه اقلام سنواتي واريزي بابت قرار داد منعقد و صورت وضعيت پيمانكار باشد كسور متعلقه سپرده محاسبه و به حسابهاي مربوط واريز مي گردد .
ذخيره تامين اعتبار سنواتي ××
تامين اعتبار سنواتي ××
40- در صورت واريز نقدي حسابهاي پيش پرداخت سنواتي و علي الحساب سنواتي براساس اعلاميه بانكي همزمان معادل وجوه واريزي ، ثبتهاي الف ، ب ، ج ، در دفاتر و حسابها ثبت مي شود .
الف)
بانك پرداخت تملك دارائيهاي سرمايه اي ××
پيش پرداخت سنواتي ××
علي الحساب سنواتي ××………………..

دانلود پروژه حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد