لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود پروژه حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای

دانلود پروژه حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای

حساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
فهرست مطالب

ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۱ ۱۵
گروه حساب بودجه ای و دریافت و پرداخت ۱۵
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۲ ۱۸
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۳ ۲۰
گروه حساب سنواتی ۲۰
گروه حساب وجوه مصرف نشده سال قبل ۲۱
گروه حساب اعتبارات در آمد اختصاصی ۲۱
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۴ ۲۲
گروه حساب سایر منابع ۲۳
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۵ ۲۴
گروه حساب انتظامی ۲۴
گروه حساب سپرده ۲۴
گروه حساب ما به التفاوت ارز ۲۵
گروه حساب هدایای خاص ۲۵
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۶ ۲۶
گروه حساب وجوه اداره شده ۲۶
حساب کنترل در آمد ×× ۳۵
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۱ ۳۶
گروه حسابهای بودجه ای و دریافت و پرداخت ۳۶
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۲ ۳۸
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۳ ۴۰
گروه حساب در آمدها ۴۰
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۴ ۴۲
گروه حسابهای وجوه سپرده ۴۲
گروه حسابهای بازنشستگان و موظفین ۴۲
گروه حسابهای استرداد کسور بازنشستگی ۴۳
گروه حسابهای سایر منابع ۴۳
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۵ ۴۴
گروه حسابهای در آمد خانه های سازمانی ۴۴
گروه حسابهای وجوه نامشخص – وجوه چکهای بین راهی و اشتباه واریزی ۴۵
گروه حسابهای اوراق بهادار ۴۵
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۶ ۴۶
گروه حساب اضافه پرداختی ۴۶
گروه حسابهای بودجه اختصاصی ۴۶
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۷ ۴۸
گروه حساب وجوه مصرف نشده ۴۸
گروه حسابهای تبصره ۴۰ ۴۸
گروه حسابهای تبصره ۵ و ماده ۲۲ سازمان تعزیرات ۴۹
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۸ ۵۰
ردیف دستگاه                                  عنوان دستگاه                                                                 صفحه ۹ ۵۲
شرح عملیات حسابداری :
۱- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه
اعتبار مصوب ××
دستگاه اجرائی××
۲- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت :
تخصیص اعتبار ××
اعتبار مصوب ××
۳- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه :
درخواست وجه ××
تنخواه گران حسابداری ××
۴- پس از دریافت اعلامیه واریز وجه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای :
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
درخواست وجه ××
۵- با اخذ ضمانتنامه یا سایر وثیقه های مورد قبول مربوط به شرکت نمودن در مناقصه تادیه پیش پرداخت :
حساب تضمینات ××
طرف حساب تضمینات ××
۶- هنگام تامین اعتبار جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه ایجاد تعهد:
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۷- پس از انعقاد قرار داد ساخت یا ایجاد دارائی سرمایه ای یا خرید اموال منقول سرمایه ای :
کنترل قرار دادها ××
طرف حساب کنترل قراردادها ××
۸- هنگام پرداختهای غیر قطعی به افراد طرف قرارداد و عاملین ذیحساب :
تنخواه گردان پرداخت ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۹- تامین اعتبار هنگام خرید موجودی جنسی :
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
۱۰- هنگام خرید موجودی جنسی برای هر یک از طرحها :
حساب موجودی جنسی کالا ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۱۱- هنگام تحویل موجودی جنسی ‏، مصالح ، به پیمانکار بطور مستقیم یا از محل موجودی جنسی :
پیش پرداخت موجودی جنسی ××
موجودی جنسی کالا ××
۱۲- پس از خرید وسایل و کالا که مستقیماً قابل بهره برداری در دستگاه دولتی می باشد به شرط اینکه عمر آن بیش از یکسال باشد از حساب موجودی جنسی و کالا به حساب دارائی ثابت و حساب معین مربوطه منظور شود .
دارائی ثابت ××
موجودی جنسی و کالا ××
۱۳- در صورتیکه دارائی ثابت در سالجاری ایجاد شده باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت عبارتست از :
دستگاه اجرائی ××
دارائی ثابت ××
۱۴- در صورتیکه دارائی ثابت در سنوات قبل ایجاد  شده باشد و در سالهای آتی ادامه داشته باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره برداری ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی  ثابت عبارتست از :
الف) ثبت افتتاحیه :
دارائی ثابت ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
ب) ثبت حذفی :
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
دارائی ثابت ××
نکته : تا پایان سال مالی ثبتی زده نمی شود می بایست در ابتدای سال بعد ابتدا ثبت افتتاحیه  زده شود سپس ثبت حذفی اعمال گردد .
۱۵- هنگام دریافت دارائی ثابت احداث شده از دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت مذبور ( دستگاه مجری ) ثبت در دستگاه بهره بردار ( گیرنده دارائی ثابت )
دارائی ثابت ××
حساب اموال دولت ( دستگاه اجرای واگذارکننده) ××
۱۶- هنگام انعکاس دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهای قبل براساس اقدام مندرج در آخرین صورت وضعیت واصله به ذیحسابی با توجه به ۵% سهم بیمه کارفرما :
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
۱۷- هنگام به اتمام رسیدن طرح تملک دارائی سرمایه ای و تحویل قطعی پس از تسویه و واریز پرداختهای غیر قطعی اعم از جاری سنواتی ‏، حسب مورد تا زمان تحویل به دستگاه اجرایی بهره بردار :
دارائی ثابت ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سالجاری ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سایر منابع ××
۱۸- هنگام دریافت و احتساب صورت وضعیت اقلم استفاده شده موجودی جنسی و کالا .
حساب دارائی در جریان ساخت یا ایجاد حسابی است قابل انتقال به سال بعد که به جای هزینه طرحهای عمرانی ، هزینه ردیف عمومی و هزینه ردیف متفرقه قرار گرفته است .
نکته :
چنانچه اعتبار از محل ردیفهای متفرقه تملک دارائیهای سرمایه ای به اعتبار طرح مربوط اضافه شده باشد و دارائی شماره طرح مرتبط و فصول سرمایه گذاری باشد در دفاتر و حسابها تحت عنوان طرح مریوط منعکس می شود و چنانچه فاقد شماره طرح و منحصراً ردیف متفرقه فصول سرمایه گذاری باشد ارقاق در حساب اعتبارات مصوب و سایر  سر فصل حسابها و همچنین حساب معین بر حسب ردیف متفرقه و فصول سرمایه گذاری نگهداری می گردد .
ضمناً : عنوان اعتبارات هزینه های متفرقه و سایر ردیفهای مربوطه ، به اعتبارات متفرقه تملک دارائیهای سرمایه ای اصلاح گردیده است .
الف)
دارائی های در جریان ساخت یا ایجاد ××
پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
تعهدات پرداختی ××
ب)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
ج)
طرف حساب کنترل قرار دادها ××
حساب کنترل قراردادها ××
د)
طرف حساب تضمینات ××
حساب تضمینات ××
۱۹-هنگام انجام پرداخت به پیمانکار پس از کسر کسور متعلقه :

الف)
تعهدات پرداختی ××
سپرده دریافتی ××
کثور وصولی ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
ب)
بانک دریافت وجوه سپرده ××
کسور ارسالی ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۰- هنگام دریافت اسناد و مدارک دارائی در جریان ساخت یا ایجاد از عامل ذیحساب :
اسناد وصولی از عامل ذیحساب ××
تنخواه گردان پرداخت ××
۲۱-
الف)
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد ××
اسناد وصولی از عامل ذیحساب ××
۲۲- معادل تنخواه گردان پرداخت واریزی در صورت لزوم ، مجددا وجه در اختیار عامل ذیحساب قرار می گیرد .
الف )
تامین اعتبار ××
ذخیره تامین اعتبار ××
ب)
تنخواه گردان پرداخت ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۳- در صورت واریز بخشی از تنخواه گردان پرداخت ، علی الحساب سالجاری ، پیش پرداخت سالجاری بصورت نقد با دریافت اعلامیه بانکی :
الف)
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
تنخواه گردان پرداخت ××
علی الحساب سالجاری ××
پیش پرداخت سالجاری ××
ب)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
۲۴- معادل کاهش وجوه تنخواه گردان حسابداری بمیزان پرداختهای انجام شده :
تنخواه گردان حسابداری ××
کنترل تخصیص ××
۲۵- بمنظور تکمیل تنخواه گردان حسابداری برای پرداختهای بعدی معادل حساب کنترل تخصیص درخواست وجه بمیزان پرداختهای انجام شده :
درخواست وجه ××
تنخواه گردان حسابداری ××
۲۶- به هنگام دریافت اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجوه درخواستی از خزانه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای :
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
درخواست وجه ××
۲۷- هنگام تسویه و واریز تنخواه گردان حسابداری بصورت واریز نقدی :
تنخواه گردان حسابداری ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۲۸- هنگام پایاپای تنخواه گردان حسابداری به حساب دریافتی و صدور درخواست پایاپای :
الف )
درخواست وجه ××
کنترل تخصیص ××
ب)
تنخواه گردان حسابداری ××
درخواست  وجه ××
۲۹- هنگام تسویه تنخواه گردان پرداخت از عاملین ذیحساب :
الف)
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
ب)
دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای××
تنخواه گردان پرداخت ××
۳۰- پس از تسویه و واریز تنخواه گردان پرداخت ، مانده تنخواه گردان حسابداری و اصلاح و تعدیل اقلام ثبت شده در حساب تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار حساب کنترل تخصیص بسته شود.
حساب کنترل تخصیص ××
تخصیص اعتبار ××
۳۱- پس از بستن حسابهای تنخواه گردان پرداخت ، تنخواه گردان حسابداری ، حساب کنترل تخصیص و خصوص اطمینان از توازن گروه حسابها و واریز کسور وصولی سایر حسابها با ثبت معکوس بسته شود.
دستگاه اجرایی××
اعبتار مصوب ××
(مانده) تخصیص اعتبار××
بانک پرداخت تملک درائیهای سرمایه ای ××
پیش پرداخت سالجاری ××
علی الحساب سالجاری ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد ××
۳۲-
تعهدات پرداختی ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
موجودی جنسی سنواتی ××
پیش پرداخت سنواتی ××
علی الحساب سنواتی ××
پیش پرداخت موجودی جنسی و کالا سنواتی ××
۳۳-
ذخیره تامین اعتبار ××
تامین اعتبار ××
۳۴-
سپرده های دریافتی ××
بانک دریافت وجوه سپرده ××
۳۵-
طرف حساب کنترل قراردادها ××
کنترل قراردادها ××
۳۶-
کسور وصولی ××
کسور ارسالی ××
۳۷- افتتاح حسابها در سال بعد و گروه حسابهای سنواتی :
نکته : واگذاری دارائیای مالی وصولی : مانده مصرف نشده اعتبارات سال گذشته می باشد .
نکته : حساب دریافتی از خزانه در سنوات قبل حسابی است قابل انتقال به سال بعد که به جای حساب انتقالی آغاز سال  قرار گرفته و نشان دهنده کل وجوه دریافتی از خزانه بابت طرح تملک دارائیها سرمایه ای می باشد :
الف)
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
واگذاری دارائیهای مالی و وصولی××
ب)
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
موجودی جنسی کالا سنواتی ××
پیش پرداخت سنواتی ××
علی الحساب سنواتی ××
پیش پرداخت موجودی جنسی و کالای سنواتی ××
دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××
تعهدات پرداختی ××
ج)
تامین اعبتار سنواتی ××
ذخیره تامین اعتبار سنواتی ××
د)
حساب تضمینات ××
طرف حساب تضمینات ××
۳۸- معادل وجوه برگشتی از پرداختهای سالهای گذشته ( مانده مصرف نشده سال قبل ) :
واگذاری دارائیهای مالی ارسالی ××
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
۳۹- با ارائه اسناد و مدارک  اقلام سنواتی در طی سال :
الف )
دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××
موجودی جنس سنواتی ××
پیش پرداخت سنواتی ××
علی الحساب سنواتی ××
بدیهی است چنانچه اقلام سنواتی واریزی بابت قرار داد منعقد و صورت وضعیت پیمانکار باشد کسور متعلقه سپرده محاسبه و به حسابهای مربوط واریز می گردد .
ذخیره تامین اعتبار سنواتی ××
تامین اعتبار سنواتی ××
۴۰- در صورت واریز نقدی حسابهای پیش پرداخت سنواتی و علی الحساب سنواتی براساس اعلامیه بانکی همزمان معادل وجوه واریزی ، ثبتهای الف ، ب ، ج ، در دفاتر و حسابها ثبت می شود .
الف)
بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××
پیش پرداخت سنواتی ××
علی الحساب سنواتی ××………………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است