دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه حقوق کودک

حقوق کودک

فهرست مطالب
مقدمه 5
سؤال اصلي 11
فرضيه اصلي 12
فرضية فرعي 12
روش تحقيق 14
فصل دوم 17
وضعيت حقوق كودك در نظام 18
حقوق موضوعه ايران 18
الف-قانون اساسي 18
برخي از اصول مرتبط با كودك در قانون اساسي عبارتند از: 19
5-اصل 30 21
ب-قانون مدني 22
ج-قانون مجازات اسلامي 25
5-ماده 211 27
1-انواع اشخاص حقوقي حقوق عمومي 32
3-وزارت كار و امور اجتماعي 37
1. انجمن دفاع از قربانيان خشونت 40
2. انجمن حمايت از حقوق كودك 40
فصل سوم 46
كنوانسيون حقوق كودك 46
ماده 1 48
ماده 2 48
ماده 3 48
ماده 4 49
ماده 5 50
ماده 6 50
ماده 7 50
ماده 8 51
ماده 9 51
ماده 10 52
ماده11 53
ماده 12 54
ماده 13 54
ماده 14 55
ماده 15 55
ماده 16 56
ماده 17 56
ماده 18 57
ماده 19 58
ماده 46- 82
ماده 47- 82
ماده 48- 82
فصل چهارم 85
مباني حقوق كودك 85
اعلاميه جهاني حقوق كودك 85
مباني نظري حقوق كودك 85
اعلاميه حقوق كودك 95
كودك بايد از بدو تولد صاحب اسم و مليت گردد. 97
اجلاسيه عمومي 100
فارسي دوم دبستان 109
فارسي سوم ابتدايي 114
فارسي چهارم دبستان 123
مادة 28 بند 3 قسمت سوم: 124
مادة 28 بند 1 قسمت چهارم: 125
مادة 28 بند 1 قسمت سوم و چهارم: 125
فارسي پنجم دبستان 127
(مقررات عبور و مرور) 130
فارسي اول راهنمايي 133
فارسي دوم راهنمايي 142
فارسي سوم راهنمايي 146
مقدمه
با توجه به اين كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل انكار همة اعضاي خانوادة بشري است.
با در نظر داشتن اين كه مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسي بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأييد مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعي و سطح زندگي بهتر توأم با ازادي گسترده تر را ترويج نمايند، با اذعان به اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق‌هاي بين المللي مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است كه همگان بدون هرگونه تبعيضي از نظر نژاد، رنگ، جنسيت، زبان، مذهب، عقايد سياسي و ديگر عقايد، منشأ ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد يا ساير خصوصيات سزاوار كليه حقوق و ازادي هاي مندرج در اسناد مذكور هستند. با ياداوري اين كه سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساهدت ويژه مي باشد. با اعتقاد به اين كه خانواده با عنوان گروه بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه كلية اعضاي آن و به ويژه كودكان بايد از حمايت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوي كه بتواند مسئوليت هايي را در جامعه كاملاً بر عهده گيرد.
با اذعان به اين كه كودك براي رشد كامل و هماهنگ شخصيت خود بايد در محيط خانوادگي و رفتار (مملو) از خوشبختي، محبت و رشد يابد با توجه به اين كه كودك بايد براي زندگي فردي در اجتماع آمادگي كامل پيدا كند و در ساية آرمان هاي اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ويژه صلح عزت مدارا، آزادي، برابري و همبستگي بزرگ شود. با در نظر داشتن اين كه ضرورت مراقبت ويژه براي كودك اعلامية حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلاميه حقوق كودك مصوب مجمع عمومي در بيستم نوامبر 1959 تصريح گرديد و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در ميثاق اجتماعي و فرهنگي و به ويژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهاي تخصصي و سازمانهاي بين المللي مرتبط با رفاه كودكان به رسميت شناخته شده است با در نظر داشتن اين كه همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك تصريح گرديد (و كودك) دليل عدم رشد كامل جسمي و ذهني، قبل از تولد و نيز پس از آن نيازمند و محافظت و مراقبت ويژه از جمله حمايت حقوقي مناسب است. با يادآوري مفاد اعلاميه اصول احتمالي و حقوقي مربوط به حمايت و رفاه كودك با اشاره خاصي به امر نگهداري توسط خانوادة جايگزين، فرزند خوانگي ملي و بين المللي مقررات سازمان مبتني بر خداقل ضوابط براي دادرسي ويژه كودكان (مقررات پكن) و اعلاميه حمايت از زنان و كودكان در شرايط اضطراري و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به اين كه در تمام كشورهاي جهان كودكاني هستند در شرايط فوق العاده دشوار زندگي مي كنند و اين گونه نيازمند توجه ويژه مي باشند.
فرضيه:آيا در كتابهاي ابتدايي و راهنمايي مطالبي از كنوانسيون حقوق كودك به كار رفته شده است يا خير؟
در كتب خارجي ابتدايي و راهنمايي مي توان بندهايي از كنوانسيون حقوق كودك را پيدا كرد كه با كنوانسيون تطابق دارد؟
مقدمه
در ترم آخر دورة كارداني و آشنا شدن با كنوانسيون حقوق كودك و آگاهي به اينكه كشورهاي مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و براي بي گناه ترين مخلوق خدا قوانيني را با نام حقوق به رسميت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سكنجه هاي افراديكه به خود اجازه مي دهند تا با پاكترين و معصوم ترين بندة خدا چنين رفتاري داشته باشند برخورد جدي مي شود و در صورت لزوم محاكمه.
و يا والديني كه به هر طريقي با كودكشان آنگونه كه بايد و شايد رفتار نمي كنند و از جهت آموزشي، رسيدگي لازم به عمل نمي آورند و يا بدليل عدم امكانات مالي كودكشان از حق برخورداري از آموزش و پرورش محروم است و اين قوانين تضميم مي نمايد كه كودك به تمام حق و حقوق خودش برسد و به اين منظور به وي كمك‌هاي شاياني مي شود و كشورهاي عضو كنوانسيونهاي حقوق كودك نيز چنين تضمين كرده اند. حال آنكه چگونه، چطور و به چه اندازه به اين امر اهميت داده و عمل مي كنند.
اين نوشته مشتمل بر 6 فصل مي باشد كه بنا به ضرورت مطالبي در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلي مطرح مي شوند. سپس فرضيه اصلي بيان شده و به دنبال آن پيشنهادهايي كه براي نتيجة تحقيق زده شد. فرضيه هاي فرعي را بوجود آوردند فرضيه ها و سؤال اصلي ما را در تعيين اهداف مورد نظر راهنمايي، و در اهداف تحقيق هدفهاي كلي را بيان نموديم.
انتخاب روش تحقيق، ارتباط مستقيمي به موضوع تحقيق دارد و در آن بيان مي شود كه براي موضوع انتخابي چه روشي مناسب تر است. و سپس موانع و مشكلات و محدوديتهاي روش تحقيق بيان شده است.
در فصل دوم، وضعيت حقوق كودك در نظام جمهوري اسلامي ايران مورد مطالعه و نقد و بررسي قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهاي دولتي كه مسؤوليت اجراي قوانين و مقررات مذكور را رب عهده دارند و اقداماتي كه در رابطه با كودك انجام داده يا مي دهند مطالعه شده و در پايان فصل دوم سازمانهاي دولتي فعال در زمينه حقوق كودك، ظرفيتهاي آنها و مشاركتي كه مي توانند در حمايت از كودك، نهاد ملي داشته باشند تعيين شده است.
در فصل سوم، كنوانسيون حقوق كودك و فصل چهارم مباني حقوق كودك و اعلاميه جهاني حقوق كودك و در فصل پنجم، محتواي تحقيق قرار گرفته است.
و در فصل ششم، نتيجه اي كه از اين تحقيق بدست آمده بيان شده است.
سؤال اصلي
1-آيا در كتابهاي فارسي ابتدايي و راهنمايي از مندرجات كنوانسيون حقوق كودك استفاده شده است؟
2-در كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي بندهايي را مي توان پيدا كرد كه با كنوانسيون تطابق دارد.
فرضيه اصلي
تطابق كنوانسيون حقوق كودك با كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي
فرضية فرعي
1-در كتب فارسي كنوانسيون گنجانده شده است.
2-برنامه ريزان كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي در هنگام نوشتن كاملاً به مفاد كنوانسيون اشراف داشته اند.
3-از طريق آموزش كتب فارسي كودكان نسبت به حقوق خود اطلاعات كسب مي‌كنند.
4-مدرسان كتب فارسي، چه حد از كنوانسيون حقوق كودك آگاهي دارند.
5-مدرسان كتب فارسي تا چه حد از مندرجات كنوانسيون در كار خويش لحاظ مي‌كنند.
از مهمترين اهدافي كه در تهيه و تدوين اين پروژه به دنبال آنها بوديم. بررسي مندرجات كنوانسيون حقوق كودك و تطابق آن با كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي بوده است كه البته اين هدف به دنبال خود اهدافي را به همراه داشته است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد:
در كتب فارسي، كنوانسيون حقوق كودك گنجانده شده است و برنامه ريزان كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد كنوانسيون اشراف داشته اند. بيشترين تلاش و تفحص ها در حول و حوش اين اهداف بوده است و پس از تحقيق در اين زمينه اطلاعات بدست آمده را در اين پروژه گنجانيدم.
روش تحقيق
پس از انتخاب موضوع و تعيين و مشخص كردن اهدافي كه ما را در اين پروژه همراهي مي كردند، در گفتگوئي كه اعضاي گروه با يكديگر داشتند به اين نتيجه رسيده شد كه بنا به موضوع تحقيق و با اشراف به روشهاي مختلف تحقيق و با توجه به زماني كه در اختيار داشتيم. روش كتابخانه اي، روش مناسبي بود كه مي توانست ما را در تهيه منابع مورد نظر ياري نمايد. پس از آن شروع به تقسيم بندي و مشخص نمودن كل محتواي تحقيق نموديم و پس از تقسيم كار و جمع آوري اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبي كه در رابطه با وشعيت حقوق كودك در ايران را كه بدست آورده بوديم در فصل دوم قرار داديم و بعد از بحث و گفتگو كه بين اعضاي گروه به عمل آمد. تصميم بر آن شد كه در فصل سوم كنوانسيون حقوق كودك را قرار دهيم و يكي از مشكلات ما عدم دسترسي به كنوانسيون حقوق كودك بود كه پس از مطرح نمودن اين مسأله با استاد راهنما ايشان همكاريهاي فراواني با ما نمودند كه به نوبة خود بايد از ايشان تقدير و تشكر نمود.
بعد از جستجو و جمع آوري مطالبي كه در رابطه با مباني حقوق كودك و اعلاميه جهاني حقوق كودك به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتواي تحقيق را در فصل پنجم قرار داديم.
محتواي تحقيق، تطابق كنوانسيون حقوق كودك با كتب فارسي ابتدائي و راهنمائي است و از مشكلات ديگر عدم دسترسي به كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي بود. البته با توجه به حس همكاري و مسئوليت گروه، تعداد كتابهاي مورد نظر، بين افراد تصميم و هر شخص خود در جستجوي كتب مورد نظرش بوده و تقريباً اعضاي گروه، كتابها را با مشقت بدست آوردند. پس از تهية منابع شروع به مطالعه كنوانسيون حقوق كودك و سپس كتب فارسي نموده و با استفاده از تجزيه و تحليل مطالب بدست آمده شروع به تطابق مطالب با كنوانسيون نموديم و نتايج بدست آمده را در اين پروژه قرار داديم.
در پايان پس از جمع آوري اطلاعات و گفتگوهاي متعددي كه بين اعضاي گروه به عمل آند و با توجه به اهداف و روند تحقيق به يك نتيجة واحد دست يافتيم و آن را در پايان اين پروژه قرار داديم.
پس از انتخاب موضوع و روش تحقيق در روندكار با مشكلات و محدوديتهاي رو به رو شديم. عدم آشنايي با كنوانسيون حقوق كودك يكي از مشكلاتي بود كه وجود داشت. زيرا تعداد افرادي كه از اين كنوانسيون اطلاع داشتند بسيار كم بود و كساني كه هم مطلع بودند فقط از طريق رسانه هاي گروهي نام آن را شنيده بودند پس از مدتي جستجو و حاصل شدن نتيجه از استاد راهنما كمك خواسته شد و كمكها و راهنمايي‌هاي ايشان، كمك شاياني به ما نمود، مشكل ديگر در دسترس نبودن منابع تحقيق بود. از آنجايي كه ما در روند تحقيق خود به كتب فارسي ابتدايي و راهنمايي احتياج داشته مدتي وقت صرف بدست آوردن كتابها كرديم .
پس از جستجو كتابها را به عنوان امانت و در زمان محدود در اختيار داشتيم و به دليل اينكه موضوع تحقيق را دير انتخاب كرده و مدتي وقت صرف جمع آوري اطلاعات مطالعه و جمع بندي نموديم با عدم زمان كافي براي تحقيق روبرو شديم و از ديگر مشكلات بدليل نبودفرصت كافي از جمله و عدم گستردگي منابع تحقيق مشكلاتي بودند كه در اين تحقيق با آنها مواجه شديم……..

دانلود پروژه حقوق کودک
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد