دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

خصوصيات حسابداري شهـرداري ها

فهرست مطالب
خصوصیات حسابداری شهرداری ها 1
فصـل اول 5
خصوصيات حسابداري شهـرداري ها 5
1- روش حسـابداري 5
تهيـه و تنظيـم بودجه 7
تصويب بودجه 8
اجـراي بودجـه 8
تفــريغ‎ بودجـه 9
طبقـه بندي بودجـه 10
فصـل دوم 11
حسابهاي عمومي ( با مانده بدهکــار) 12
اسناد دريافتي 13
بستانکارن 13
بانک 14
صنـدوق 15
انواع تنخواه گــردان 18
تنخواه گـردان حسابداري 19
واگذاري تنخواه گردان حسابداري 19
پرداختي بابت واگذاري تنخواه حسابداري 19
دريافتي بابت واگذاري تنخواه حسابداري 20
بابت پرداخت هزينه هاي انجام شده 20
بابت توديع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکي 21
شرح : بابت منظور نمودن حقوق کارکنان باستناد گواهي بانک مبني بر انتقال بحساب   ذينفع 22
بابت واريز خالص حقوق به حساب جاري کارکنان 22
پرداخت ساير هزينه ها 23
کاهش يا افزايش تنخواه گردان حسابداري 24
حساب تنخواه گردان حسابداري            *** 24
بحساب اعتبار برنامه . .   ماده .                                *** 25
حساب بانکها جاري درآمد                               *** 25
تأمين اعتبار 27
بابت تأمين ملزومات اداري 27
فصـل سـوم 30
طبقه بندي هزينة هــا 32
انــواع درآمد 34
وام دريافتي و ساير منابع اعتبــار 35
طريقه ثبت عمليات وام هاي پرداختني در دفتر حسابداري 36
بابت دريافت سپرده و شرکت در مناقصه 41
بابت رد سپرده شرکت کنندگان در مناقصه 42
بابت انتقال سپرده بحساب درآمد متفرقه 42
فصل چهارم 44
دارائيهاي جاري 44
حساب اعتبار تخصيصي                                             *** 45
ملاک اصلي تشخيص اموال غير منقول 46
حساب بانک ها ـ جاري هزينه                                       *** 48
بحساب اعتبار برنامه اداري و مالي ماده 12                                  *** 48
حساب هزينه برنامه مالي و اداري ماده 12                      *** 48
دارائي ثابت(وسائط نقليه)                                             *** 49
حساب وسائط                                                  000/500 50
حساب اعتبار تخصيصي                                     000/450 51
حساب بانک ها ـ جاري هزينه                           000/450 51
فروش ، زائل کردن و حذف دارائي ثابت 52
بابت حذف دارائي ثابت از دفتر مالي 52
مشارکت يا سرمايه گذاري در بخش خصوصي و عمومي 52
حساب سرمايه گذاري در ساير مؤسسات                 000/000/22 54
حساب اعتبار تخصيصي                                          000/000/22 54
حساب بانک ها ـ جاري هزينه                             000/000/22 54
حساب بانک ها ـ جاري هزينه                              *** 56
حساب هزينه برنامه … ماده …                              *** 57
فصل پنجم 58
ماده  6 ـ سوخت و روشنائي  000/51 ريال 60
ماده 6 ـ سوخت و روشنائي  000/15 60
بحساب اعتبار ـ برنامه اداري و مالي                                     000/148 61
ماده 6 ـ سوخت و روشنائي        000/15 61
ماده 7 ـ مواد و لوازم مصرفي       000/120 61
ماده 5 ـ خريد خدمات                 000/13 61
بابت برگشت از اعتبار مربوطه 61
حساب بانک ها ـ جاري هزينه   000/150
بابت تسويه حساب با آقاي هاديزاده 61
حساب تنخواه گردان حسابداري                      000/148 62
بحساب اعتبار ـ برنامه اداري و مالي                                      000/148 62
ماده 6 ـ سوخت و روشنائي          000/15 62
ماده 7 ـ مواد و لوازم مصرفي        000/120 62
ماده 5 ـ خريد خدمات                   000/13 62
بابت برگشت از اعتبار مربوطه 62
2- بستن حساب تنخواه گردان حسابداري 62
حساب تنخواه گردان حسابداري                           *** 63
بحساب بانک ها ـ جاري هزينه                                            *** 63
بحساب اعتبارات برنامه مالي و اداري                                   *** 63
ماده . . . .                 *** 63
ماده . . . .                 ** * 63
بابت واريز موجودي حساب بانک بحساب درآمد عمومي و منظور نمودن حواله هاي پرداختني بحساب تنخواه حسابداري 63
حساب بانک ها ـ جاري درآمد عمومي                 *** 63
بحساب اعتبارات تخصيصي                                         *** 63
بابت برگشتي تنخواه گردان واگذار اول دوره 63
حساب تنخواه گردان حسابداري                           *** 63
بحساب اعتبار تخصيصي                                            *** 63
بابت اعتبار تحقق نيافته پيش پرداخت شده 63
حساب درآمد                                                               *** 69
بحساب «درآمد و هزينه»                                                   *** 69
بابت بستن حسابهاي موقت در پايان دوره 69
حساب خلاصه «درآمد و هزينه»                                  *** 69
حساب خلاصه«درآمد هزينه»                                    *** 69
درآمد ها             29/12/           29/12/66                  افزايش/کاهش 72
درآمد …..                ***                     ***                           *** 72
درآمد …..                ***                     ***                           *** 72
درآمد …..                ***                     ***                           *** 72
هزينه برنامه …        ***                    ***                           (***) 72
هزينه برنامه …        ***                   ***                             *** 72
هزينه برنامه …        ***                    ***                           (***) 72
مازاد 73
+) مازاد درآمد بر هزينه هاي دوره          *                      × × 73
صورتحساب مازاد 73
صورتحساب ترازنامه 75
صندوق                                       ***                                                  بستانکاران 76
بانک                                          ***                                                          اسناد پرداختني                    ***76
دارائي ثابت   *** 77
الف) صورت دريافتي و پرداختي صندوق و بانک 77
بانک                                                          * 80
فصـل اول
خصوصيات حسابداري شهـرداري ها
حسـابداري شهـرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وکلـيه خصوصيـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد . دستگاه هاي اجرائي دولتي که اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـرکـز ميگـردد. در صورتيکـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يک واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

1- روش حسـابداري
از نقطه نظـر مباني ثبت فعاليت هاي مالي روش حسـابداري در شهرداريها روش نقدي خواهد بود« بدين معني که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پايان سـال مالـي و نيز هزينـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پايان دوره عمـل بودجه که 15 ارديبهشـت سـال بعـد ميباشد تشکيل ميشـود»
در مـورد درآمد هائيکه عملاًبرگ تشخيص و يا پيش آگهي صادر ميشود و يا دين مـودي نسبت به آنها تحقـق پيدا ميکنـد حسابهاي انتظامي تشکيل و در آنها ثبـت ميگـرددتا اقـلامي از درآمـد هاي مـذکور که در طول سال مالي به حيطه وصول درنيامده اســت عند اللزوم در پيش بيني درآمدهاي بودجـه سال بعـد منظـور شود.
در مورد هـزينـه هاي آن قسـمت که در طول سال مالي تحقق يافته ولي پرداخت آن تا پايـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب ديـوان شهرداري منظـور ميگردد تا از محل اعتباراتي که در بودجـه بعنـوان پرداخـت ديوان پايـدارو به تصـويب ميرسـد و پرداخـت شـود.

دانلود پروژه خصوصيات حسابداري شهـرداري ها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد