گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

خصوصیات حسابداری شهـرداری ها

فهرست مطالب
خصوصیات حسابداری شهرداری ها ۱
فصـل اول ۵
خصوصیات حسابداری شهـرداری ها ۵
۱- روش حسـابداری ۵
تهیـه و تنظیـم بودجه ۷
تصویب بودجه ۸
اجـرای بودجـه ۸
تفــریغ‎ بودجـه ۹
طبقـه بندی بودجـه ۱۰
فصـل دوم ۱۱
حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار) ۱۲
اسناد دریافتی ۱۳
بستانکارن ۱۳
بانک ۱۴
صنـدوق ۱۵
انواع تنخواه گــردان ۱۸
تنخواه گـردان حسابداری ۱۹
واگذاری تنخواه گردان حسابداری ۱۹
پرداختی بابت واگذاری تنخواه حسابداری ۱۹
دریافتی بابت واگذاری تنخواه حسابداری ۲۰
بابت پرداخت هزینه های انجام شده ۲۰
بابت تودیع خالص حقوق کارکنان بحساب موقت بانکی ۲۱
شرح : بابت منظور نمودن حقوق کارکنان باستناد گواهی بانک مبنی بر انتقال بحساب   ذینفع ۲۲
بابت واریز خالص حقوق به حساب جاری کارکنان ۲۲
پرداخت سایر هزینه ها ۲۳
کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری ۲۴
حساب تنخواه گردان حسابداری            *** ۲۴
بحساب اعتبار برنامه . .   ماده .                                *** ۲۵
حساب بانکها جاری درآمد                               *** ۲۵
تأمین اعتبار ۲۷
بابت تأمین ملزومات اداری ۲۷
فصـل سـوم ۳۰
طبقه بندی هزینه هــا ۳۲
انــواع درآمد ۳۴
وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار ۳۵
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری ۳۶
بابت دریافت سپرده و شرکت در مناقصه ۴۱
بابت رد سپرده شرکت کنندگان در مناقصه ۴۲
بابت انتقال سپرده بحساب درآمد متفرقه ۴۲
فصل چهارم ۴۴
دارائیهای جاری ۴۴
حساب اعتبار تخصیصی                                             *** ۴۵
ملاک اصلی تشخیص اموال غیر منقول ۴۶
حساب بانک ها ـ جاری هزینه                                       *** ۴۸
بحساب اعتبار برنامه اداری و مالی ماده ۱۲                                  *** ۴۸
حساب هزینه برنامه مالی و اداری ماده ۱۲                      *** ۴۸
دارائی ثابت(وسائط نقلیه)                                             *** ۴۹
حساب وسائط                                                  ۰۰۰/۵۰۰ ۵۰
حساب اعتبار تخصیصی                                     ۰۰۰/۴۵۰ ۵۱
حساب بانک ها ـ جاری هزینه                           ۰۰۰/۴۵۰ ۵۱
فروش ، زائل کردن و حذف دارائی ثابت ۵۲
بابت حذف دارائی ثابت از دفتر مالی ۵۲
مشارکت یا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی ۵۲
حساب سرمایه گذاری در سایر مؤسسات                 ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ۵۴
حساب اعتبار تخصیصی                                          ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ۵۴
حساب بانک ها ـ جاری هزینه                             ۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ۵۴
حساب بانک ها ـ جاری هزینه                              *** ۵۶
حساب هزینه برنامه … ماده …                              *** ۵۷
فصل پنجم ۵۸
ماده  ۶ ـ سوخت و روشنائی  ۰۰۰/۵۱ ریال ۶۰
ماده ۶ ـ سوخت و روشنائی  ۰۰۰/۱۵ ۶۰
بحساب اعتبار ـ برنامه اداری و مالی                                     ۰۰۰/۱۴۸ ۶۱
ماده ۶ ـ سوخت و روشنائی        ۰۰۰/۱۵ ۶۱
ماده ۷ ـ مواد و لوازم مصرفی       ۰۰۰/۱۲۰ ۶۱
ماده ۵ ـ خرید خدمات                 ۰۰۰/۱۳ ۶۱
بابت برگشت از اعتبار مربوطه ۶۱
حساب بانک ها ـ جاری هزینه   ۰۰۰/۱۵۰
بابت تسویه حساب با آقای هادیزاده ۶۱
حساب تنخواه گردان حسابداری                      ۰۰۰/۱۴۸ ۶۲
بحساب اعتبار ـ برنامه اداری و مالی                                      ۰۰۰/۱۴۸ ۶۲
ماده ۶ ـ سوخت و روشنائی          ۰۰۰/۱۵ ۶۲
ماده ۷ ـ مواد و لوازم مصرفی        ۰۰۰/۱۲۰ ۶۲
ماده ۵ ـ خرید خدمات                   ۰۰۰/۱۳ ۶۲
بابت برگشت از اعتبار مربوطه ۶۲
۲- بستن حساب تنخواه گردان حسابداری ۶۲
حساب تنخواه گردان حسابداری                           *** ۶۳
بحساب بانک ها ـ جاری هزینه                                            *** ۶۳
بحساب اعتبارات برنامه مالی و اداری                                   *** ۶۳
ماده . . . .                 *** ۶۳
ماده . . . .                 ** * ۶۳
بابت واریز موجودی حساب بانک بحساب درآمد عمومی و منظور نمودن حواله های پرداختنی بحساب تنخواه حسابداری ۶۳
حساب بانک ها ـ جاری درآمد عمومی                 *** ۶۳
بحساب اعتبارات تخصیصی                                         *** ۶۳
بابت برگشتی تنخواه گردان واگذار اول دوره ۶۳
حساب تنخواه گردان حسابداری                           *** ۶۳
بحساب اعتبار تخصیصی                                            *** ۶۳
بابت اعتبار تحقق نیافته پیش پرداخت شده ۶۳
حساب درآمد                                                               *** ۶۹
بحساب «درآمد و هزینه»                                                   *** ۶۹
بابت بستن حسابهای موقت در پایان دوره ۶۹
حساب خلاصه «درآمد و هزینه»                                  *** ۶۹
حساب خلاصه«درآمد هزینه»                                    *** ۶۹
درآمد ها             ۲۹/۱۲/           ۲۹/۱۲/۶۶                  افزایش/کاهش ۷۲
درآمد …..                ***                     ***                           *** ۷۲
درآمد …..                ***                     ***                           *** ۷۲
درآمد …..                ***                     ***                           *** ۷۲
هزینه برنامه …        ***                    ***                           (***) ۷۲
هزینه برنامه …        ***                   ***                             *** ۷۲
هزینه برنامه …        ***                    ***                           (***) ۷۲
مازاد ۷۳
+) مازاد درآمد بر هزینه های دوره          *                      × × ۷۳
صورتحساب مازاد ۷۳
صورتحساب ترازنامه ۷۵
صندوق                                       ***                                                  بستانکاران ۷۶
بانک                                          ***                                                          اسناد پرداختنی                    ***۷۶
دارائی ثابت   *** ۷۷
الف) صورت دریافتی و پرداختی صندوق و بانک ۷۷
بانک                                                          * ۸۰
فصـل اول
خصوصیات حسابداری شهـرداری ها
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

۱- روش حسـابداری
از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که ۱۵ اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»
در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.
در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است